Ragina vairuotojus spūstyse būti džentelmenais

Lzinios.lt 2015-09-19 06:00
Lzinios.lt
2015-09-19 06:00
Teigiama, kad šiemet rudens pradžioje, palyginti su ankstesnių metų tuo pačiu laikotarpiu, vairuotojai tapo atsargesni.   Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Kar­tu su at­ėju­siu ru­de­niu ir at­vė­su­siais orais į di­džiuo­sius ša­lies mies­tus grį­žo ir vai­ruo­to­jų gal­vos skaus­mas – trans­por­to spūs­tys.

Pir­mo­sio­mis rug­sė­jo sa­vai­tė­mis Vil­niaus ir Kau­no vai­ruo­to­jams vėl te­ko pri­si­min­ti, ką reiš­kia iki dar­bo, mo­ky­mo įstai­gos ar iš jų ke­liau­ti va­lan­dą ir il­giau. Ne­pai­sant di­des­nių trans­por­to srau­tų mies­tų gat­vė­se per pir­mą­ją ru­dens sa­vai­tę, drau­di­kai fik­sa­vo ma­žiau eis­mo įvy­kių nei ati­tin­ka­mais va­sa­ros mė­ne­sių lai­ko­tar­piais, tei­gia­ma drau­di­mo bend­ro­vės „ER­GO Lie­tu­va“ pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Ma­žė­jo eis­mo įvykių

„Pir­mą­ją rug­sė­jo sa­vai­tę už­re­gis­tra­vo­me 222 eis­mo įvy­kius, apie 40 proc. iš jų Vil­niaus mies­te. Tuo me­tu va­sa­ros mė­ne­siais per sa­vai­tę vi­du­ti­niš­kai fik­suo­da­vo­me iki 300 eis­mo įvy­kių. Tai ga­li­ma pa­aiš­kin­ti tuo, kad gat­vė­se pa­dau­gė­jus au­to­mo­bi­lių, vai­ruo­to­jai ta­po šiek tiek at­sar­ges­ni, su­ma­žė­jo to­li­mes­nių už­mies­čio ke­lio­nių, da­lis vai­ruo­to­jų po at­os­to­gų grį­žo prie jiems įpras­tes­nių marš­ru­tų, ka­da va­sa­rą daž­niau va­žiuo­ja­ma ir į ki­tus mies­tus, ma­žiau ži­no­mais ke­liais. Be to, va­sa­rą, kai orai ge­ri, o au­to­mo­bi­lių mies­tuo­se ne tiek daug, iš­va­žiuo­ti į gat­ves la­biau lin­kę ma­žai pra­kti­kos tu­rin­tys vai­ruo­to­jai, ku­riems ti­ki­my­bė pa­tek­ti į eis­mo įvy­kį – di­des­nė“, – tei­gia „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je Trans­por­to prie­mo­nių ža­lų ad­mi­nis­tra­vi­mo sky­riaus va­do­vas Rai­mon­das Bie­liaus­kas.

Drau­di­mo eks­per­to tei­gi­mu, di­džiau­sia eis­mo įvy­kio me­tu už­re­gis­truo­ta ža­la per pir­mą­ją rug­sė­jo sa­vai­tę sie­kė 5 tūkst. eu­rų. Tie­sa, ji už­fik­suo­ta ne Lie­tu­vo­je, o Šve­di­jo­je. Lie­tu­vo­je bran­giau­sia ava­ri­ja bu­vo re­gis­truo­ta Vil­niaus mies­te. Jos ža­la sie­kia dau­giau nei 2250 eu­rų.

Pa­sak R. Bie­liaus­ko, prieš­in­gai nei eis­mo įvy­kių, trans­por­to spūs­čių mies­tų gat­vė­se, de­ja, pa­ste­bi­mai pa­dau­gė­jo. Eks­per­tas pa­žy­mi, kad dėl pi­ko va­lan­do­mis nu­sid­rie­kian­čių au­to­mo­bi­lių ko­lo­nų daž­nai kal­ti ir pa­tys vai­ruo­to­jai, ku­rie sku­bė­da­mi vai­ruo­ja ne­kul­tū­rin­gai ir pa­žei­di­nė­ja eis­mo tai­syk­les.

Ne­draus­min­gų vai­ruo­to­jų faktorius

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės įmo­nės „Su­si­sie­ki­mo pa­slau­gos“ duo­me­ni­mis, sos­ti­nė­je trans­por­to srau­tai pir­mo­sio­mis rug­sė­jo sa­vai­tė­mis, ly­gi­nant su lie­pos mė­ne­siu, iš­au­go maž­daug 35 proc., o kai ku­rio­se gat­vė­se – net ir 50 proc. Di­džiau­sios trans­por­to spūs­tys pi­ko va­lan­do­mis su­si­da­ro Vil­niaus Va­ka­ri­nia­me ap­link­ke­ly­je, Uk­mer­gės, Ge­le­ži­nio Vil­ko, Olan­dų, Tūks­tant­me­čio gat­vė­se, Lais­vės prospekte

„Vie­na iš daž­nų si­tua­ci­jų, su ku­ria su­si­dur­ti ten­ka dau­ge­liui di­džių­jų mies­tų vai­ruo­to­jų – kai eis­mo da­ly­viai esant in­ten­sy­viam eis­mui per­si­ri­kiuo­da­mi į ki­tą eis­mo juo­stą ban­do už­lįs­ti prieš­ais ki­tus au­to­mo­bi­lius, ne­pra­lei­džia ki­tų vai­ruo­to­jų pa­gal tai­syk­les. Dėl to­kių ma­nev­rų ma­žiau­siai eis­mui pra­lai­džios gat­vių vie­tos dar la­biau ap­krau­na­mos ir su­si­da­ro grūs­tys. Daž­nai taip nu­tin­ka ša­lia žie­di­nių san­kry­žų“, – sa­ko R. Bie­liaus­kas.

Anot drau­di­ko, kiek­vie­ną ru­de­nį į di­džių­jų mies­tų gat­ves taip pat iš­va­žiuo­ja ne­ma­žai nau­jų vai­ruo­to­jų, ku­rie tik ne­se­niai at­vy­ko į did­mies­čius stu­di­juo­ti ar dirb­ti iš ma­žes­nių gy­ven­vie­čių. Jiems mies­tų gat­vės dar ne­bū­na ge­rai pa­žįs­ta­mos, daž­nai jie nė­ra pri­pra­tę ir prie in­ten­sy­ves­nio eis­mo, to­dėl net ir ne­no­rė­da­mi kar­tais pa­su­ka ten, kur ne­lei­džia­ma, va­žiuo­da­mi tie­siai prie san­kry­žų ri­kiuo­ja­si į eis­mo juo­stas, skir­tas tik su­kan­tiems į vie­ną ar ki­tą pu­sę. To­kiu bū­du daž­nai blo­kuo­ja­mas ke­lias ki­tiems vai­ruo­to­jams, ap­sun­ki­na­mas eis­mas ir su­si­da­ro spūs­tys.

Ki­ta ver­tus, ER­GO drau­di­mo eks­per­tas pa­žy­mi, kad nau­ji vai­ruo­to­jai pa­pras­tai ga­na grei­tai perp­ran­ta vai­ra­vi­mo mies­te ypa­tu­mus, pri­si­tai­ko prie di­des­nių trans­por­to srau­tų.

„Vi­siš­kai iš­veng­ti ry­ti­nių ar va­ka­ri­nių trans­por­to grūs­čių Vil­niu­je ir Kau­ne dar bent ke­le­tą me­tų tur­būt ne­pa­vyks, bet di­des­nis vai­ruo­to­jų są­mo­nin­gu­mas ir au­gan­ti vai­ra­vi­mo kul­tū­ra ti­krai pri­si­dė­tų prie to, kad spūs­ty­se bū­tų pra­lei­džia­ma ma­žiau lai­ko“, – įsi­ti­ki­nęs R. Bie­liaus­kas.

Eis­mo įvy­kių Lie­tu­vos ke­liuo­se ir gat­vė­se sta­tis­ti­ka 2015 m. sau­sio 1 - rug­sė­jo 18 dienomis

2015 m sau­sio 1 - rug­sė­jo 18 d..2014 m. sau­sio 1-rug­sė­jo 18 d.Po­ky­tis (proc.)
Eis­mo įvy­kių skaičius 21452257–5
Ava­ri­jo­se žu­vu­sių žmo­nių skaičius139178–21,9
Ava­rij­jo­se su­žeis­tų žmo­nių skaičius26482674–1

Šal­ti­nis: LAKD

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami