Ragins investuoti į ekologiją

Kristina KUČINSKAITĖk.kucinskaite@lzinios.lt 2016-03-13 14:37
Kristina KUČINSKAITĖ
k.kucinskaite@lzinios.lt
2016-03-13 14:37
Dau­giau nei 2 mln. eu­rų – tiek dviems Lie­tu­vos kom­pa­ni­joms, be­si­dar­buo­jan­čioms tu­riz­mo sek­to­riu­je, kai­na­vo įsi­gy­ti še­šis itin sau­gius bei eko­lo­giš­kus au­to­bu­sus, skir­tus ap­tar­nau­ti mū­sų ša­lies ke­liau­to­jus. 

Iki 2017 – ųjų mo­der­nių trans­por­to prie­mo­nių par­kas tu­rė­tų iš­aug­ti tris kar­tus.

„Ke­liau­jan­tie­ji au­to­bu­su pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus net ne­ra­gi­na­mi pri­si­se­ga sau­gos dir­žus, o iš­li­pę pa­si­vaikš­čio­ti tam­siu par­os me­tu se­gi at­švai­tus. Tai jau tam­pa ne­be iš­im­ti­mi, o tai­syk­le“, – pa­ti­ki­no vie­nos iš į au­to­bu­sų įsi­gi­ji­mą in­ves­ta­vu­sių įmo­nių va­do­vas Li­nas Al­do­nis.

Anot jo, pir­mie­ji tech­no­lo­giš­kai pa­žan­giau­si au­to­bu­sai Lie­tu­vo­je pa­si­žy­mi di­džiau­siu sau­gu­mu, eko­lo­giš­ku­mu ir kom­for­tu. Be vi­sų pri­va­lo­mų sau­gu­mo sis­te­mų, nau­juo­siuo­se au­to­bu­suo­se įdieg­ta eis­mo juo­stos žy­mė­ji­mo se­ki­mo sis­te­ma (Li­ne As­sist (SPA) – ka­me­ra, su­mon­tuo­ta už prie­ki­nio stik­lo nuo­lat se­ka ke­lio žy­mė­ji­mo li­ni­jas ir jei vai­ruo­to­jas ker­ta li­ni­ją, sis­te­ma įspė­ja jį, vir­pin­da­ma tą pu­sę sė­dy­nės, į ku­rią nu­kry­po trans­por­to prie­mo­nė. Dė­me­sin­gu­mo asis­ten­tas (At­As) at­pa­žįs­ta vai­ruo­to­jo nuo­var­gio simp­to­mus ir gar­si­niu bei vi­zua­li­niu sig­na­lais par­agi­na pa­da­ry­ti vai­ra­vi­mo per­trau­ką.

Ki­tas sau­gu­mo as­pek­tas – prie­ki­nio su­si­dū­ri­mo ap­sau­gos sis­te­ma – ji ab­sor­buo­ja smū­gį, su­ge­ria ir su­švel­ni­na smū­gio ener­gi­ją, o vai­ruo­to­jo vie­ta smū­gio at­ve­ju pa­slen­ka at­gal, taip pa­di­din­da­ma jo ap­sau­gą. „Dėl iš­ma­nių tech­no­lo­gi­jų, Se­tra Com­fortC­lass 500 HD yra pa­tys sau­giau­si au­to­bu­sai, to­dėl tu­ris­tai ga­lės bū­ti ra­mūs – ne­lai­min­go įvy­kio ri­zi­ka da­bar yra mi­ni­ma­li“, – pa­brė­žia L. Al­do­nis.

Au­to­par­ko at­nau­ji­ni­mą UAB „No­va­tu­ras“ vyk­do kar­tu su par­tne­re, trans­por­to bend­ro­ve „Vil­ne­da“, su ku­ria pa­si­ra­šy­ta pen­kių me­tų su­tar­tis. Vie­no au­to­bu­so ver­tė, pri­klau­so­mai nuo komp­lek­ta­ci­jos – apie 350 tūkst. eu­rų. Ti­ki­ma­si, jog po pen­kių me­tų pa­žin­ti­nių ke­lio­nių tu­ris­tai ke­liaus tik mo­der­niais au­to­bu­sais.

Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos di­rek­to­rius Fe­lis­kas Pe­traus­kas pa­brė­žė, kad trans­por­to pa­slau­gų tei­ki­mo sek­to­rius per pa­sta­ruo­sius de­šimt me­tų ge­ro­kai pa­ti­ko – var­to­to­jų skun­dų su­ma­žė­jo tris kar­tus.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius tei­gė, jog per ar­ti­miau­sius pen­ke­rius me­tus in­ves­tuo­ti į eko­lo­giš­kes­nes trans­por­to prie­mo­nes teks dau­ge­liui įmo­nių, nes šiuo me­tu jau pra­de­da­mi ruo­šti va­di­na­mie­ji „Ju­du­mo pla­nai“, ku­rie nu­ma­tys, į ku­riuos dau­giau nei 25 tūkst. gy­ven­to­jų tu­rin­čius mies­te­lius ga­lės įva­žiuo­ti tik ap­lin­kos ne­ter­šian­tys au­to­bu­sai bei au­to­mo­bi­liai.

„Šiuo me­tu pla­nai tik pra­dė­ti ruo­šti. Juos tvir­tins vie­tos ta­ry­bos, ku­rios ir nu­ma­tys, kur eis­mas bus ri­bo­ja­mas, ko­kios trans­por­to prie­mo­nės į kon­kre­čias te­ri­to­ri­jas ga­li įva­žiuo­ti. Ga­li bū­ti ir to­kių mies­tų, kur au­to­mo­biius teks pa­lik­ti prie įva­žia­vi­mo į juos ir vyk­ti dvi­ra­čiais ar vie­šuo­ju trans­por­tu“, – dės­tė R. Sin­ke­vi­čius.

Jo tei­gi­mu, „Ju­du­mo pla­nai“ bus kei­čia­mi tik itin svar­biais at­ve­jais ir nuo be­si­kei­čian­čių po­li­ti­nių val­džių ne­prik­lau­sys.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami