Ralyje riedės 83 metų senolis

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-06-12 08:39
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-06-12 08:39
Organizatorių nuotrauka
Kė­dai­niuo­se, Lie­tu­vos geog­ra­fi­nia­me cen­tre, bir­že­lio 20-ąją, pra­si­dės is­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių ra­lis, ku­ris kas­met tam­pa se­no­vi­nės tech­ni­kos my­lė­to­jų il­gai ir ne­kan­triai lauk­tu šven­ti­niu su­si­ti­ki­mu.

Ren­gi­nys do­mi­na ne tik is­to­ri­nių au­to­mo­bi­lių ger­bė­jus, bet ir se­no­vi­nės tech­ni­kos res­tau­ra­to­rius, ver­ti­nan­čius ne­su­ga­din­tą ori­gi­na­lu­mą ir ke­lių de­šimt­me­čių tech­ni­kos ža­ve­sį.

Nors ren­gi­nio ini­cia­to­rius ir va­do­vas Val­das Juo­zas Vi­lū­nas la­biau lin­kęs jį va­din­ti ne ra­liu, o tie­siog žy­giu, ta­čiau var­žy­tu­vių ele­men­tas, ska­ti­nan­tis no­rą rung­tis, kaip ir de­ra, bus. Ta­čiau lėk­ti, juo­lab su ne vie­ną tūks­tan­tį eu­rų kai­nuo­jan­čiais iš­puo­se­lė­tais an­tik­va­ri­niais au­to­mo­bi­liais, pa­sak J. V. Vi­lū­no, bū­tų di­džiau­sia nuo­dė­mė.

Ren­gi­nio da­ly­viams per die­ną teks įveik­ti 152,1 ki­lo­me­tro marš­ru­tą, be­sid­rie­kian­tį ly­gu­mų kraš­to vaiz­din­giau­sio­mis vie­to­vė­mis. Ypa­tin­gai ne­sku­bant, pa­gal nu­sis­to­vė­ju­sias ren­gi­nio tra­di­ci­jas su ma­žom ar­ba­tos ir švie­žio me­daus su šį kraš­tą gar­si­nan­čių agur­kė­lių ra­ga­vi­mo per­trau­kė­lė­mis, ap­lan­kant is­to­ri­nes mies­to ir ra­jo­no vie­to­ves, ski­riant lai­ko pa­siž­val­gy­ti po dend­ro­lo­gi­nį par­ką ar iš bokš­to po Kre­ke­na­vos apy­lin­kes, ap­lan­kant Pa­ber­žę, uni­ka­lų 1863 me­tų su­ki­li­mo mu­zie­jų ir ki­tus akį trau­kian­čius ob­jek­tus.

Ra­lio nu­ga­lė­to­jus lems vi­sų pri­va­lo­mų rung­čių re­zul­ta­tų ir bau­dos se­kun­džių su­ma. Jei ke­lių eki­pa­žų re­zul­ta­tas bū­tų vie­no­das, aukš­tes­nę vie­tą lem­tų ma­žes­nis kie­kis bau­dos se­kun­džių. Jei ir tai ne­pa­dė­tų iš­siaiš­kin­ti nu­ga­lė­to­jo, pri­ori­te­tą įgy­tų se­nes­niu au­to­mo­bi­liu va­žia­vęs eki­pa­žas.

Is­to­ri­nės tech­ni­kos ra­lis star­tuos bir­že­lio 20-ąją, 11 val., Kė­dai­niuo­se, Se­no­sios rin­kos aikš­tė­je, pa­si­bai­gus ne tik bend­ram da­ly­vių su­si­rin­ki­mui, bet ir įdo­miai eks­kur­si­jai pės­čio­mis po Kė­dai­nių se­na­mies­tį.

Vi­du­rio Lie­tu­vos ly­gu­mų ke­liais tre­čią­jį bir­že­lio šeš­ta­die­nį rie­dės vil­nie­čio Mar­ty­no Bart­ke­vi­čiaus „Mer­ce­des-Benz W126“, pa­ga­min­tas 1982 me­tais, trim me­tais jau­nes­ni Vai­do Jur­kos „Pors­che 944“ ir jo bend­raam­žis, Ar­tū­ro Žu­ko vai­ruo­ja­mas „Mer­ce­des-Benz 230 CE“, Ele­nos Kri­ni­cy­nai­tės mū­suo­se itin re­tas 1976 m. ga­my­bos „Ško­da S100“, me­tais jau­nes­nė Vi­tol­do Mi­liaus tų pa­čių ga­min­to­jų „Ško­da 110R“, re­gis tik va­kar nuo su­rin­ki­mo kon­ve­je­rio nu­rie­dė­jęs And­re­jaus Tru­so­vo 1968 m. pa­ga­min­tas ZAZ 966, pla­čiau ži­no­mas „Za­po­ro­žie­čio“ var­du, šiau­lie­čio Ar­tū­ro To­lei­kio 1975 m. lai­dos „Vol­vo 242L“, Aud­riaus Glė­baus 1988 m. ga­my­bos VAZ 2104 ir ki­ti dė­me­sio ver­ti eks­po­na­tai.

Kol kas se­niau­sias šio­je an­tik­va­rų ko­lek­ci­jo­je – Nar­ci­zo Mik­šio 1953 me­tų so­vie­ti­nės ga­my­bos GAZ M-20 „Po­be­da“ au­to­mo­bi­lis, ku­rį dar dau­ge­lis, ypač vy­res­nio am­žiaus žmo­nių, ge­rai pri­si­me­na ir jau­čia sa­vo­tiš­ką nos­tal­gi­ją ir ku­riam še­šių de­šimt­me­čių su tru­pu­čiu naš­ta, re­gis, nė mo­tais.

Jei se­niau­sią­jį iš au­to­mo­bi­lių ko­lek­ci­jos dar ga­li kas pra­nok­ti, tai su re­kor­di­nin­ku pa­gal am­žių, 1932 me­tais pa­ga­min­tu NSU 501TS mo­to­cik­lu var­gu ar kas ga­li bent iš­drįs­ti kon­ku­ruo­ti.

Įdo­mu, kad 83 me­tų se­no­lį vai­ruos ly­giai 44 me­tais už jį jau­nes­nis Vai­das Kli­ma­vi­čius.

Tai­gi, pa­ga­ny­ti akis ti­krai bus į ką. Juo­lab, kad par­aiš­kas dar pri­iman­ti VšĮ „Sau­gus ra­tas“ pir­me­ny­bę teiks mo­de­liams, ga­lin­tiems pra­tur­tin­ti jau esa­mų są­ra­šą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas ga­lės ra­miai baig­ti sa­vo ka­den­ci­ją. Opozicijos par­eikš­tos in­ter­pe­lia­ci­jos [...]
Va­kar bū­da­mas 93 me­tų mi­rė Shi­mo­nas Pe­re­sas. Per sa­vo po­li­ti­nę kar­je­rą jis du kar­tus ėjo prem­je­ro par­ei­gas, bu­vo lai­ko­mas Iz­rae­lio bran­duo­li­nės prog­ra­mos ar­chi­tek­tu, bet vė­liau, at­si­sa­kęs anks­tes­nių [...]
Tarp­tau­ti­nė ty­rė­jų ko­man­da bai­gė dve­jus me­tus tru­ku­sį ty­ri­mą dėl Ma­lai­zi­jos ke­lei­vi­nio lėk­tu­vo žū­ties virš Ry­tų Ukrai­nos 2014 me­tų lie­pos 17 die­ną ir pa­skel­bė sa­vo iš­va­das, ta­čiau la­bai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Be­veik 2 tūkst. Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jų per ar­ti­miau­sius tris mė­ne­sius ke­ti­na su­ma­žin­ti ga­my­bą ir už tai ti­ki­si gau­ti 1,77 mln. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos lė­šų pa­gal liepą Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Kamb­ri­jos gra­fys­tė­je (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) avis au­gi­nan­tis Pi­pas Simp­so­nas kū­ry­biš­kai ėmė ko­vo­ti su va­gi­mis. Jis pa­si­tel­kė į pa­gal­bą ryškiai oran­ži­nius da­žus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami