Ralyje – senučiukas, kvepantis medumi

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-06-22 09:34
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-06-22 09:34
Algimanto Brazaičio nuotraukos
Lie­tu­vos geog­ra­fi­nia­me cen­tre – Kė­dai­niuo­se – fi­ni­ša­vo is­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių ra­lis, kas­met tam­pan­tis ti­kra se­no­vi­nės tech­ni­kos puo­se­lė­to­jų ir res­tau­ra­to­rių ne­kan­triai lauk­ta šven­te.

Ša­lia „Grė­jaus na­mų“, die­nai ta­pu­sių sa­vo­tiš­ka ir jau­kia ra­lio, su­reng­to VšĮ „Sau­gus ra­to“, ba­ze, įvei­kę vi­są ke­lio kny­go­je bu­vu­sį 152,1 km. marš­ru­tą, ku­ris drie­kė­si ly­gu­mų kraš­to is­to­ri­nė­mis ir vaiz­din­giau­sio­mis vie­to­vė­mis, fi­ni­ša­vo vi­si jį pra­dė­ję 5 mo­to­cik­li­nin­kai ir 26 au­to­mo­bi­lių eki­pa­žai.

Bu­vo į ką pa­ga­ny­ti akis

To­kio sėk­min­go fi­ni­šo var­gu ar ga­li­ma bu­vo ti­kė­tis žvel­giant į kė­dai­nie­čių ir mies­to sve­čių dė­me­siui Se­no­sios rin­kos aikš­tė­je prieš ra­lio star­tą iš­ri­kiuo­tą da­ly­vių tech­ni­ką.

Ko ge­ro ne­dau­ge­liui te­ko ma­ty­ti ra­lio re­kor­di­nin­ką pa­gal am­žių, 1932 me­tais pa­ga­min­tą NSU 501TS mo­to­cik­lą. Juo­lab, ne­prie­kaiš­tin­gai va­žiuo­jan­tį. Ta­čiau 83 me­tų vo­kie­čių ga­my­bos se­no­lį tram­dęs 44 me­tais už sa­vo mo­to­cik­lą jau­nes­nis kė­dai­niš­kis Vai­das Kli­ma­vi­čius sėk­min­gai jį at­vai­ra­vo iki pat fi­ni­šo ir sa­kė ne­kan­triai lau­kiąs pa­na­šių iš­ban­dy­mų.

Ne tik jo sa­vi­nin­kas, bet ir ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai įsi­ti­ki­no, jog ti­piš­kas Vo­kie­ti­jos ga­min­to­jų mo­to­cik­las bu­vo ir iš­li­ko eko­no­miš­kas, ne­reik­lus ir tvir­tai su­dė­tas, ga­lin­tis įveik­ti bet ko­kius ke­lius. Nors vie­no ci­lind­ro, 494 ku­bi­nių cen­ti­me­trų dar­bo tū­rio ir 11 AG va­rik­lį tu­rin­tis se­no­lis, kaip tei­gia jo ga­min­to­jai, ga­li va­žiuo­ti mak­si­ma­liu 100 km/val. grei­čiu, ta­čiau net ra­lio ren­gė­jams šiuo­lai­ki­niu au­to­mo­bi­liu ne­bu­vo leng­va jį ap­lenk­ti...

Smal­suo­lių dė­me­sį ne ma­žiau trau­kė ir dar vie­nas Vo­kie­ti­jos ga­min­to­jų kū­ri­nys – iš­kart po An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro, 1948 me­tais gi­męs BMW R35 mo­to­cik­las, ku­rį at­vai­ra­vo Da­rius Kli­ma­vi­čius. Įdo­mi ir uni­ka­li jo is­to­ri­ja. Ypač ži­nant, kad ne­to­li Miun­che­no bu­vu­si BWM ga­myk­la bu­vo su­griau­ta iki pa­ma­tų, o po ke­lių me­tų vo­kie­čiai jau ga­mi­no mo­to­cik­lus. Ta­čiau nuo kon­ve­je­rio R35 nu­rie­dė­jo ne Miun­che­ne, o Ei­se­na­che, kur ga­myk­la ne­bu­vo vi­siš­kai su­nai­kin­ta, o stak­les ir įren­gi­mus su­spė­ta sau­giai su­slėp­ti ne­to­lie­se. Jie li­ko so­vie­tų kon­tro­lės zo­no­je, ku­riems la­biau­sia rū­pė­jo „Ir­bit“ ir „U­ral“ mo­to­cik­lų ga­my­ba. Jų kon­tro­liuo­ja­mo­je Ry­tų Vo­kie­ti­jo­je, Ei­se­na­che, 1945 m. vis­gi bu­vo pra­dė­ti ga­min­ti BMW R35 ir R75 mo­de­liai.

Ki­ti trys mo­to­cik­lai – so­vie­ti­nės ga­my­bos, ta­čiau jų is­to­ri­ja – ir­gi ne­ma­žiau įdo­mi. M72 mo­to­cik­las bu­vo ga­mi­na­mas fron­to reik­mėms, o iš vi­so An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais bu­vo pa­ga­min­ti 9799 mo­to­cik­lai. Vie­ną to­kių – 1952 m. ga­my­bos M72 vai­ra­vo Ar­vi­das Mi­lius.

Au­to­mo­bi­lis, kve­pian­tis medumi

Vil­nie­tis, įmo­nės „Tran­seks­ta“ at­sto­vas Aud­rius Glė­bus at­vai­ra­vo 1988 m. pa­ga­min­tą, ta­čiau tik 66 tūks­tan­čius ki­lo­me­trų nu­rie­dė­ju­sį, dar ori­gi­na­lio­mis pa­dan­go­mis „a­pau­tą“ VAZ 2104. Ta­čiau be­ne di­džiau­sias jo ski­ria­ma­sis buo­žas – me­daus kva­pas sa­lo­ne. Ne to­dėl, kad ir šio, kaip ir anks­tes­nių ra­lių da­ly­viai pa­gal gra­žią tra­di­ci­ją de­gus­ta­vo švie­žią, ką tik iš­suk­tą me­dų, už­si­kąs­da­mi švie­žiais agur­kė­liais ir bal­tu sū­riu, o to­dėl, kad anks­tes­nis, 1929 m. gi­męs jo sa­vi­nin­kas bu­vo bi­ti­nin­kas pro­fe­sio­na­las.

„Sa­lo­ne tvy­ro­jo ne „ži­gu­lio“, o me­daus ir vaš­ko kva­pas. Net daik­ta­dė­žė­je vie­to­je ser­vi­so kny­ge­lės ra­do­me šios ma­ši­nos sa­vi­nin­ko iš­leis­tą kny­gą apie bi­ti­nin­kys­tę Lie­tu­vo­je, – pa­sa­ko­ja A. Glė­bus. – Vi­sai ne­svar­bu, kad au­to­mo­bi­lis nė­ra mo­der­nus. Ta­čiau jis ori­gi­na­lus, toks, koks ir bu­vo ga­mi­na­mas, at­spin­din­tis tą laik­me­tį. Įdo­mu, kad į šį mo­de­lį vėl te­ko sės­tis, aiš­ku, jau į vai­ruo­to­jo vie­tą, po 27 me­tų per­trau­kos, kai to­kiu „ži­gu­liu“ va­ži­nė­jo ma­no tė­vas. Ti­kiuo­si, kad ir ma­no sū­nus Pa­ulius, kaip ir aš ta­da, tik lai­ki­nai sė­dės ke­lei­vio vie­to­je...“

Se­niau­sią an­tik­va­ri­nių au­to­mo­bi­lių ko­lek­ci­jo­je, 1953 m. so­vie­ti­nės ga­my­bos GAZ M-20 „Po­be­da“, ku­rį dau­ge­lis, ypač vy­res­nio am­žiaus žmo­nių, dar ge­rai pri­si­me­na ir jau­čia jam sa­vo­tiš­ką nos­tal­gi­ją ir ku­riam še­šių de­šimt­me­čių su tru­pu­čiu naš­ta, nė mo­tais, vai­ra­vo ro­kiš­kie­čiai Nar­ci­zas Mik­šys ir Val­das Šeš­kus.

Ra­ly­je de­biu­ta­vo ir ne tik žiū­ro­vų sim­pa­ti­jų su­si­lau­kę du Šve­di­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų at­sto­vai – 1966 m. ga­my­bos „Vol­vo 13134“ ir 9 me­tais jau­nes­nis „Vol­vo 242L“.

Pa­sta­rą­jį į Lie­tu­vą par­ve­žė pas ūki­nin­ką dir­bę vy­rai iš Že­mai­ti­jos, au­to­mo­bi­lį ga­vę kaip at­ly­gį už triū­są. Jį tie vy­rai ge­ro­kai „pad­ro­žė“ ir nu­me­tė.

„Į­si­gi­ję jį su sū­nu­mis puo­lė­me „o­pe­ruo­ti“, ir da­bar jis „mur­kia“ kaip mū­sų ka­tė žie­mą“, - pa­sa­ko­ja „Vol­vo 242L“ šei­mi­nin­kas šiau­lie­tis Ar­tū­ras To­lei­kis.

Prieš star­tą iš­ri­kiuo­tą ra­lio da­ly­vių tech­ni­ką ap­žiū­rė­jęs vie­ti­nio au­to­mo­bi­lių spor­to klu­bo „To­ve­ra“ va­do­vas, Kė­dai­nių sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys To­mas Žal­pys sa­kė ne­si­ti­kė­jęs pa­ma­ty­ti tiek ver­tin­gų eks­po­na­tų, ga­lin­čių pa­puoš­ti ne tik ren­gi­nį, bet ir bet ku­rią ko­lek­ci­ją.

„Pu­sė šio ra­lio tech­ni­kos – 15 „Old­ti­mer“ kla­sės (au­to­mo­bi­liai ir mo­to­cik­lai, se­nes­ni nei 35-erių) ir 16 – „Young­ti­mer“ (au­to­mo­bi­liai ir mo­to­cik­lai, se­nes­ni nei 25-erių). – To­kia so­li­džia bran­da ga­li pa­grįs­tai di­džiuo­tis bet ku­ris ren­gė­jas, o ir žiū­ro­vas, ver­ti­nan­tis ren­gi­nio ko­ky­bę ir pa­trauk­lu­mą“, - sa­kė T. Žal­pys.

At­sis­vei­ki­no iki rudens

Ra­lio pa­baig­tu­vė­se vi­si jo da­ly­viai pa­gerb­ti at­mi­ni­mo dip­lo­mais, o nu­ga­lė­to­jai ir pri­zi­nin­kai iš­si­ve­žė įspū­din­gas tau­res.

Nors ra­lio nu­ga­lė­to­jus ir pri­zi­nin­kus lė­mė vi­sų pri­va­lo­mų rung­čių re­zul­ta­tų ir bau­dos se­kun­džių su­ma, gar­bin­giau­sias pri­zas – Me­ro tau­rė – įteik­ta ne įspū­din­giau­sių re­zul­ta­tų pa­sie­ku­siam eki­pa­žui, o se­niau­sią tech­ni­ką – 1932 m. pa­ga­min­tą NSU 501TS mo­to­cik­lą vai­ra­vu­siam V. Kli­ma­vi­čiui.

Mo­to­cik­li­nin­kų gin­čą lai­mė­jo žur­na­lis­tas V. Ja­kov­le­vas, pra­no­kęs A. Mi­lių ir V. Mic­ke­vi­čių.

Itin at­kak­lias „Young­ti­mer“ kla­sės da­ly­vių var­žy­tu­ves kiek ne­lauk­tai lai­mė­jo Kel­mės at­sto­vai Rai­mon­das ir Jo­lan­ta Stu­pu­rai, de­biu­ta­vę tik per­nai Za­ra­sų ra­jo­ne vy­ku­sia­me ana­lo­giš­ka­me ra­ly­je, o šie­met bu­vę itin tiks­lūs spe­cia­lio­se rung­ty­se bei iš­ven­gę bau­dos se­kun­džių. Vy­ro ir žmo­nos due­tas vai­ra­vo 1980 m. pa­ga­min­tą GAZ 24 au­to­mo­bi­lį, su ku­riuos ki­tais me­tais jau ga­lės var­žy­tis „Old­ti­mer“ kla­sė­je.

Rai­mon­das su Jo­lan­ta pra­no­ko an­tro­je vie­to­je li­ku­sius Ela­ną Ne­mod­ru­ką su To­mu Di­gai­čiu (1989 m. BMW6) ir tre­čiuo­sius pri­zi­nin­kus Ar­tū­rą Žu­ką ir Vik­to­ri­ją Ach­ra­men­kai­tę (1982 m. „Mer­ce­des-Benz 230CE“).

„Old­ti­mer“ kla­sės lai­mė­to­jus dau­ge­lis var­žo­vų prog­no­za­vo jau iš anks­to. Ne­ti­kė­tu­mų ne­bu­vo. Klai­dų ne­da­ręs vie­nas la­biau­siai pa­ty­ru­sių to­kių ra­lių da­ly­vių, „Au­to Bild Lie­tu­va“ lei­dė­jo ir vy­riau­sio­jo re­dak­to­riaus Vi­tol­do Mi­liaus bei jo pa­va­duo­to­jos Lo­re­tos Ži­lins­kai­tės eki­pa­žas, vai­ra­vęs le­gen­di­nį če­kų au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jo „Ško­da 110R“ mo­de­lį, dėl sa­vo kė­bu­lo for­mos ir di­na­mi­nių sa­vy­bių ne­re­tai va­di­na­mą „Ry­tų blo­ko „Pors­che“, už­ti­krin­tai lai­mė­jo ir džiau­gė­si iš­ko­vo­tu dar vie­nu tro­fė­ju­mi.

An­tri tarp vai­ra­vu­sių se­niau­sius au­to­mo­bi­lius li­ko Ar­tū­ras ir Vė­jū­nas To­lei­kiai (1975 m. „Vol­vo 242L“), o tre­čią­ja vie­ta džiau­gė­si El­man­tas Mic­ke­vi­čius ir Li­na Vi­šu­mirs­kie­nė (1970 m. „Mer­ce­des Benz“).

Susiję straipsniai
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Gar­di­ne pa­si­bai­gė, in­ten­sy­viai vy­kęs, pir­ma­sis Bal­ti­jos ly­gos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to tu­ras, kur ko­man­doms per po­rą tre­je­tą die­nų te­ko su­žais­ti po pen­ke­rias rung­ty­nes. Tie­sa, rung­ty­nių lai­kas [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te an­trą per­ga­lę iš­ko­vo­jo „Lie­tu­vos ry­to“ eki­pa. To­mo Pa­čė­so auk­lė­ti­niai po spur­to ket­vir­ta­ja­me kė­li­ny­je įvei­kė „Pie­no žvaigždžių“ ko­man­dą 86:68.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami