Redakcijos paštas. Keleivių patogumui

Rimantas GUČAS 2015-05-12 06:00
Rimantas GUČAS
2015-05-12 06:00
Palanga, 16 val. Autoriaus asmeninio albumo nuotrauka
Ūpas par­ašy­ti šį straips­ne­lį ki­lo prieš ke­le­rius me­tus Ro­kiš­kio au­to­bu­sų sto­ty­je be­lau­kiant au­to­bu­so Vil­niaus lin­kui. Bu­vo lap­kri­tis, pū­tė žvar­bus vė­jas, tuš­čio­je lau­ky­mė­je slam­pi­nė­ti ko­ne pus­va­lan­dį bu­vo ny­ku. 

At­ėjau per anks­ti, nes ne­ži­no­jau, kiek rei­kės ei­ti nuo cen­tro iki sto­ties. Ma­niau, rei­kės virš pus­va­lan­džio, bet at­ėjau kiek grei­čiau. Ga­lų ga­le pri­va­žia­vo au­to­bu­sas, ke­li ke­lei­viai įli­po­me ir iš­vy­ko­me. Pri­ar­tė­jo Ka­ma­jai, pra­va­žia­vo­me baž­ny­čią, cen­tri­nę aikš­tę su vi­so­mis par­duo­tu­vė­lė­mis-įstai­gė­lė­mis ir mies­te­lio pa­kraš­ty­je, be­maž už ki­lo­me­tro su­sto­jo­me prie dar gi­lia­me so­viet­me­ty­je pa­sta­ty­tos ap­triu­šu­sios pa­šiū­rės. Kaž­kas iš­li­po, kaž­kas įli­po, ne­pa­me­nu, tik nie­kaip ne­sup­ra­tau, ko­dėl au­to­bu­sas ne­ga­lė­jo su­sto­ti cen­tre, ko­dėl žmo­nėms „do­va­no­ja­mas“ ge­ro­kas pa­pil­do­mas pa­si­vaikš­čio­ji­mas. Taip te­bė­ra dau­ge­ly­je mū­sų ma­žų­jų mies­te­lių ir baž­nyt­kai­mių.

Apie bū­ti­ny­bę plė­to­ti vi­suo­me­ni­nį trans­por­tą kal­ba­ma daug, tik kad tos kal­bos veiks­mais anaip­tol ne­bū­ti­nai pa­tvir­ti­na­mos. Pir­miau­sia ke­lei­viams tu­ri bū­ti pa­to­gu. Mies­tuo­se – bū­na, į sa­vą au­to­mo­bi­lį sė­da­me ne dėl to, kad ne­pa­tik­tų trau­ki­nys ar au­to­bu­sas, o dėl to, kad ke­lias nuo na­mų iki sto­ties ati­ma ne­daug ma­žiau lai­ko, ne­kaip pa­ti ke­lio­nė. Sto­ties vie­ta yra la­bai svar­bu. Jei­gu kal­bos apie vi­suo­me­ni­nio trans­por­to plė­trą nė­ra vien mig­los pū­ti­mas į akis, pir­miau­sias bū­ti­na rū­pin­tis jo pa­trauk­lu­mu. Ka­dan­gi vi­suo­me­ni­nis trans­por­tas tu­ri pri­vi­le­gi­ją va­žiuo­ti, tai­po­gi ir su­sto­ti kur ki­tiems ne­ga­li­ma, yra ga­li­my­bė ke­lei­vius įsi­so­din­ti (ir iš­leis­ti) pa­čio­se pa­to­giau­sio­se jiems vie­to­se. Tai abė­cė­lė, ku­rią, ti­kė­ki­mės, iš­ma­no vi­si sa­vi­val­dy­bių va­do­vai ir, be abe­jo, ar­chi­tek­tai.

Už­mies­čio au­to­bu­sų sto­tys ka­dai­se ir Lie­tu­vo­je dau­giau­sia bū­da­vo mies­tų cen­truo­se. So­viet­me­čiu jos pra­dė­tos iš­kel­din­ti į prie­mies­čius – tok­sai bu­vo to me­to ur­ba­nis­ti­nis mąs­ty­mas. Tai ga­li­ma su­pras­ti: vy­res­nie­ji tu­rė­tų pri­si­min­ti mi­nias, lau­kian­čias au­to­bu­so, grūs­tis, bar­nius, su­spaus­tų vai­kų klyks­mą. Vaiz­das ne­puo­šian­tis, ge­riau to­liau nuo val­džios, sta­tan­čios ko­mu­niz­mą, akių. Bu­vo lai­ko­tar­piai, kuo­met bi­lie­tus au­to­bu­suo­se par­da­vi­nė­ti bu­vo drau­džia­ma, bū­ti­nai rei­kė­jo ei­ti į ka­są, tai­gi, tu­rė­jo bū­ti sto­tys su gau­sio­mis ka­so­mis (ir ei­lė­mis prie jų). Ka­dan­gi tarp­mies­ti­nių rei­sų au­to­bu­sai ne­re­tai bū­da­vo pil­ni, bi­lie­tus, pa­vyz­džiui, iš Vil­niaus į Pa­lan­gą ver­tė­jo pirk­ti iš­anks­ti­nė­je ka­so­je (vėl­gi at­sto­vė­jus pus­va­lan­di­nę ei­lę). Sa­vo­mis ma­ši­no­mis va­ži­nė­jo re­tas, tai ir au­to­bu­sų marš­ru­tų bu­vo ge­ro­kai dau­giau, ne­kaip da­bar. Svar­biau­sia, ke­lei­vių pa­to­gu­mo pa­isy­ti ne­rei­kė­jo, nes nie­kur ne­dings, vis vien va­žiuos.

Sto­tys bu­vo iš­ke­lia­mos į pa­kraš­čius, kai ku­rios kad bū­tų ar­čiau pro ša­lį ei­nan­čių ma­gis­tra­li­nių ke­lių, ki­tos, kad bū­tų ša­lia tų pa­čių au­to­bu­sų ga­ra­žų. Šie, su­pran­ta­ma, ne­bu­vo mies­tų cen­truo­se. Taip bu­vo pa­to­giau ir la­biau ap­si­mo­kė­jo au­toū­kiams, nors ne­bū­da­vo už­mirš­ta­ma pri­dur­ti, kad vi­sa da­ro­ma ke­lei­vių pa­to­gu­mui. Kai au­to­bu­sų sto­tis bu­vo iš­kel­ta apie 2,5 km nuo cen­tro iki Vil­niaus – Pa­ne­vė­žio ma­gis­tra­lės, su­si­siek­ti au­to­bu­su su Uk­mer­ge ta­po ne­leng­va. Pa­na­šiai yra mi­nė­ta­me Ro­kiš­ky­je, Jo­niš­ky­je, daug kur. Ki­lo­me­tras – du nė­ra ma­žai, o su ma­žu vai­ku už ran­kos, di­des­niu ne­šu­liu ar šiaip se­ny­vam žmo­gui - tai jau ne­leng­vas pus­va­lan­dis. Di­des­niuo­se mies­tuo­se toks at­stu­mas pa­pras­tai pa­va­žiuo­ja­mas vi­suo­me­ni­niu trans­por­tu. Daž­niau ten­ka bū­ti Kre­tin­go­je, tai - sa­vo­tiš­kas pa­vyz­dys. Ka­dai­se bu­vu­si cen­tre, vė­liau sto­tis iš­kel­ta prie ge­le­žin­ke­lio sto­ties, pa­sta­ty­ti ma­nie­rin­gi „bran­daus so­cia­liz­mo“ sti­liaus pa­sta­tai. Da­bar jie nie­kam ne­be­rei­ka­lin­gi ir bai­gia griū­ti. Nau­jai su­tvar­ky­ta aikš­tė be­veik tuš­čia, pa­si­ro­do vie­nas ki­tas au­to­bu­sas, bet tvar­ka­raš­čiai su trau­ki­niais kaip ir ne­de­ri­na­mi. Ki­ti au­to­bu­sai į aikš­te­lę net ne­už­su­ka, pra­va­žiuo­da­mi stab­te­li gat­vė­je. Dau­gu­ma Kre­tin­gos ke­lei­vių au­to­bu­sų sėk­min­gai lau­kia prie cen­tri­nės aikš­tės esan­čio­je pa­pras­to­je „gat­vi­nė­je“ sto­te­lė­je. Jei­gu pro ją pra­suk­tų vi­si per Kre­tin­gą va­žiuo­jan­tys au­to­bu­sai, nie­ko dau­giau ir ne­rei­kė­tų. Vis vien ne­pa­gei­dau­ja­mo šur­mu­lio bū­tų ne­pa­ly­gi­nus ma­žiau, ne­kaip Vil­niu­je Ku­dir­kos aikš­tė­je, kur au­to­bu­sai ir tro­lei­bu­sai su­sto­ja kas mi­nu­tę-ki­tą. Mū­sų die­no­mis bent jau ma­žes­niuo­se mies­tuo­se ke­lei­viams spe­cia­lių au­to­bu­sų sto­čių aps­kri­tai ne­be­rei­kia. Vi­suo­se au­to­bu­suo­se yra ka­sos apa­ra­tai, to­li­mom ke­lio­nėm at­si­ran­da ga­li­my­bė iš­anks­ti­nį bi­lie­tą įsi­gy­ti in­ter­ne­tu (ar lėk­tu­vų ka­sos dar te­bė­ra?). Kai ten­ka lauk­ti il­gė­liau, ga­li­ma ne­to­lie­se už­kąs­ti, kny­gy­ne pa­si­dai­ry­ti po len­ty­ną, ką nors nu­pirk­ti lauk­tu­vių – Kre­tin­gos dy­džio mies­tų cen­truo­se pa­na­šių ga­li­my­bių aps­tu.

Ke­lei­viams pa­to­gio­sios au­to­bu­sų sto­tys tu­rė­jo, o vie­na ki­ta ir te­be­tu­ri joms pra­žū­tin­gą sa­vy­bę – jų vie­tos mies­tų cen­truo­se la­bai jau pa­to­gios. Gy­vi pi­ni­gė­liai! Tū­lam vei­kė­jui šir­dis ap­si­pi­la krau­ju ma­tant, kaip vie­to­je, iš ku­rios ūmai bū­tų ga­li­ma gau­ti ge­rų pel­nų, kaž­ko­kie au­to­bu­sai lai­pi­na kaž­ko­kius var­guo­lius.

Re­zo­nan­si­nis Aly­taus at­ve­jis: cen­tre pa­no­ro įsi­tai­sy­ti „Ma­xi­ma“, tai iš­si­rū­pi­no au­to­bu­sų sto­tį iš­kel­ti. Nau­ja pa­sta­ty­ta mies­to pa­kraš­ty­je, prie ke­lio į Kau­ną, ke­lei­vių pa­to­gu­mui. (Skliaus­te­liuo­se ver­ta pri­min­ti, kad ci­vi­li­zuo­to­se ša­ly­se vi­so­kie „su­per­mar­ke­tai“, kai­po ar­dan­tie­ji mies­to struk­tū­rą, gy­ve­ni­mo rit­mą ir žlug­dan­tie­ji smul­kes­nį vers­lą, sta­to­mi at­okiau nuo mies­tų cen­trų. Pa­kan­ka Kau­no pa­vyz­džio su jo „A­kro­po­liu“). Sto­ties iš­kel­di­ni­mo ope­ra­ci­ja pa­vy­ko, bet pre­ky­bos cen­tro sta­ty­bos, ro­dos, strin­ga. Nau­ja­jam Aly­taus mies­to me­rui bus pro­gos pri­si­min­ti aud­rin­gą pra­ei­tį, kai jis, su­ma­nus po­li­ci­jos ko­mi­sa­ras, sėk­min­gai su­sit­var­kė su per­ne­lyg mik­lių vy­ru­kų kom­pa­ni­jo­mis. Bū­tų ge­ras pa­vyz­dys, jei­gu pa­vyk­tų Aly­taus au­to­bu­sų sto­tį grą­žin­ti į vie­tą, ir dar tų pa­čių vei­kė­jų lė­šo­mis. Be­je – anks­čiau iš­kel­di­nus iš mies­to cen­tro į pa­kraš­tį ge­le­žin­ke­lį ir jo sto­tį, Aly­tus vi­siems lai­kams li­ko be ke­lei­vių su­si­sie­ki­mo šia trans­por­to prie­mo­ne.

Ki­ti pa­na­šiai no­ri pa­da­ry­ti Pa­ne­vė­žy­je. Is­to­ri­nė tar­pu­ka­riu sta­ty­ta au­to­bu­sų sto­tis yra to­kio­je pa­to­gio­je vie­to­je, kad jos iš­kel­di­ni­mo pro­jek­tai ku­ria­mi ne pir­mus me­tus, o jos vie­to­je pa­sta­ty­ti kaž­ką to­kio, gal­būt su SPA, ka­me VI­Pai ga­lė­tų sim­po­ziu­mus reng­ti, svars­ty­ti vi­suo­me­ni­nio trans­por­to plė­tros ga­li­my­bių stu­di­jas. Ge­riau­siai už ES pi­ni­gus. Ke­lei­vių pa­to­gu­mui.

Pa­mo­kan­tis pa­vyz­dys - Pa­lan­ga. Nau­jos sto­ties iš­dy­gi­mo ko­kiais nors mis­ti­niais ke­lei­vių in­te­re­sais pa­aiš­kin­ti ne­įma­no­ma. Se­na­sis, is­to­ri­nis sto­ties pa­sta­tas (ver­tin­gas pa­vel­das!) bu­vo vi­sai pa­kan­ka­mas. Iš ka­dai­se bu­vu­sių ke­lių ka­sų bu­vo li­ku­si vie­na, lau­kia­mo­ji sa­lė, ma­ty­ti, taip pat ma­žiau už­si­pil­dan­ti, nes bu­vo at­si­ra­dę jo­je vie­tos ir vi­so­kiau­sioms fir­me­lėms. Lau­kia­mą­ją sa­lę iš da­lies pa­va­da­vo dau­gy­bė užei­gė­lių ir par­duo­tu­vių, esan­čių ap­link sto­tį. Bū­da­mas au­to­bu­sų ke­lei­viu jau ne vie­ną de­šimt­me­tį, ne­pa­me­nu, kad ka­da nors au­to­bu­sams bū­tų pri­trū­kę vie­tos, juo­ba pa­sta­rai­siais lai­kais. Tai­gi jo­kio bū­ti­ny­bės plės­tis ne­bu­vo. Nau­jo­sios sto­ties at­si­ra­di­mą ga­li­ma pa­aiš­kin­ti ne­bent tuo, kad iš to lau­kia­ma grei­ta ir kon­kre­ti ma­te­ria­li nau­da sa­vi­val­dy­bei: is­to­ri­nės sto­ties vie­to­je cen­tre nu­ma­ty­ta įreng­ti pres­ti­ži­nę pre­ky­vie­tę, tai­gi, nau­jos re­gu­lia­rios įplau­kos į sa­vi­val­dy­bės ka­sas ga­ran­tuo­tos. Nau­jo­ji sto­tis tai­po­gi tu­rės bū­ti pa­na­šiai nau­din­ga – bū­da­ma pa­sta­ty­ta po vie­nu sto­gu su „Ma­xi­ma“ tar­naus kaip pir­kė­jų pri­sta­ty­to­ja į pre­ky­bos cen­trą. Va­di­na­si, tieks ati­tin­ka­mus di­vi­den­dus. Ke­lei­vį pa­si­tin­ka še­šio­li­ka aikš­te­lių au­to­bu­sams, iš ku­rių užim­tos vos vie­na-dvi ir di­de­lė taip pat be­veik tuš­čia lau­kia­mo­ji sa­lė su dve­jo­mis ka­so­mis ir dve­jo­mis ka­si­nin­kėms jo­se. (Pa­klaus­tos, kiek per die­ną bi­lie­tų par­da­vė, tik su­siž­val­gė ir su­ki­ke­no). 1974 m. pa­sta­ty­to­ji Vil­niaus au­to­bu­sų sto­tis tu­rė­jo dvi pa­na­šias sa­les, tarp­mies­ti­niams ir prie­mies­ti­niams au­to­bu­sams. Da­bar iš jų li­ko tik vie­na, nors at­vyks­tan­čių ir iš­vyks­tan­čių au­to­bu­sų skai­čiai su Pa­lan­ga ne­su­ly­gi­na­mi nė iš to­lo. Ir tos pa­čios di­džio­ji da­lis kam nors iš­nuo­mo­ta. Nuo nau­jo­sios Pa­lan­gos sto­ties iki cen­tro, iki se­no­sios, pės­čio­mis rei­kia ei­ti tiek, kad pa­vyz­džiui, ke­lio nuo Kre­tin­gos truk­mę pa­il­gi­na ko­ne dvi­gu­bai. Tuo­met ti­krai bent ap­lin­ki­nių vie­to­vių žmo­nėms bei klai­pė­die­čiams ge­riau jau su Pa­lan­ga su­si­siek­ti sa­va ma­ši­na. Bū­tent taip esa­me „ska­ti­na­mi“ nau­do­tis vie­šuo­ju, o ne in­di­vi­dua­liu trans­por­tu. O gal ke­lei­vių vis dėl­to bus pa­iso­ma ir nors prie­mies­ti­niai au­to­bu­sai pri­veš juos iki cen­tro, iki se­no­sios sto­ties?

Koks be­bū­tų me­tų lai­kas, gra­žu per Lie­tu­vą va­žiuo­ti! Tiek Pa­lan­gos ar Pa­ne­vė­žio, tiek ir ki­tais at­ve­jais ne­rei­kė­tų at­mes­ti ir įvaiz­džio ver­tės. Kur be­ke­liau­da­mas ne vien per­ke­li sa­vo kū­ną ir taš­ko A į taš­ką B, bet ir pa­ti­ri įspū­džių. Vie­nas da­ly­kas yra iš­li­pus iš au­to­bu­so pa­žvelg­ti į baž­ny­čios lai­kro­dį, pa­jus­ti jū­ros dvelks­mą, ir vi­sai ki­tas – bū­ti įkiš­tam į ei­li­nio pre­ky­bos cen­tro „kon­tei­ne­rį“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Priklausomas keleivis  77.240.255.67 2015-05-14 14:56:14
į Kauną, Klaipėdą, Šiaulius, Palangą (iš Vilniaus) važinėju tik traukiniu. Dabar jau į Palangą, dažniau nei iki šiol (turiu ir automobilį ir pinigų) vyksiu lengvuoju automobiliu, autobusu - niekada.
3 0  Netinkamas komentaras
taip  78.58.170.130 2015-05-12 09:46:24
,,nepriklausomas keleivis,, pasirode labai priklausomas
5 0  Netinkamas komentaras
Nepriklausomas keleivis  188.69.196.45 2015-05-12 07:53:27
Autorius vis vaikšto iš centro iki stočių. Aš privažiuoju autobusais, tame tarpe - mikro. Pvz. Klp. Gerai, kad tas stotis iškelia iš centrų - triukšmas ir tarša išties mažėja. Ir nereikia painioti su išlaipinimo stotelėmis - visada ir visur stojama, jei keleivis paprašo - kaip ir Kamajuose, beje, ar Vilniuje. Painioja autorius didįjį (tarpmiestinį) ir mažąjį (miesto bei priemiestinį) susisiekimą. Šiuolaikinė autobusų stotis - išties ne būdelė, nereikia manyti, kad kiti kvailiai ir nesugeba dviračio išrast be autoriaus. Gerai, kad ją pastato privatininkas (pvz., Rokiškyje), gaudamas už tai kitą sklypo dalį. Taip mums visiems pigiau ir patogiau - žmonės tai įvertina patys "balsuodami" už tai savo pinigais, nes kitaip toms Norfoms neapsimokėtų taip bendradarbiauti su savivaldybėmis. Na, kliedesiai apie smulkaus verslo žudymą ar prakeikto pelno ieškojimą neverti atskirų komentarų, liumpenas lieka liumpenu net komentuodamas susisiekimo dalykus.
0 5  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami