Reeksporto detektyvas: „Volkswagen“ ir „Škoda“ seka paskui „Fiat“

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-03-07 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-03-07 06:00
Vasario mėnesį malonią staigmeną pateikė japonų visureigis "Suzuki Vitara", kuris pagal registravimą tarp naujų automobilių Lietuvoje modelių buvo antras.    Gamintojo nuotrauka
Ly­gi­nant va­sa­rio mė­ne­sio vals­ty­bi­nės įmo­nės (VĮ) „Re­gi­tra“ ir ty­ri­mų bend­ro­vės „Au­to­ty­ri­mai“ nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo duo­me­nis, aiš­kė­ja sen­sa­cin­gų da­ly­kų. Pa­si­ro­do, ak­ty­vi vi­sų smer­kia­mo reeks­por­to ak­ty­vi da­ly­vė ga­li­mai jau yra ne tik „Fiat“, bet ir „Volks­wa­gen“ su „Ško­da“.

Nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jai apie reek­por­tą aps­kri­tai at­si­sa­ko kal­bė­ti. Ir ne vien dėl to, kad ši veik­la iš­krei­pia sta­tis­ti­ką. Ga­li bū­ti, kad par­da­vė­jams iš da­lies ne­sma­gu dėl to, jog šiuo me­tu Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba kar­tu su Vals­ty­bi­ne mo­kes­čių ins­pek­ci­ja at­lie­ka dau­gy­bę ty­ri­mų, ku­rių he­ro­jai grobs­tė iš Lie­tu­vos biu­dže­to di­de­les pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čių su­mas, o sa­vo nu­si­kals­ta­moms vei­koms pa­si­tel­kė pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių reeks­por­tą. Bet tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nai ti­ki­na, kad mū­sų ša­ly­je vei­kian­tys ga­min­to­jų at­sto­vai šio­je kri­mi­na­li­nė­je veik­lo­je ne­da­ly­vau­ja. To­dėl įti­ki­na­mes­nis ne­no­ro at­skleis­ti ti­krų­jų reeks­por­to mo­ty­vų pa­aiš­ki­ni­mas grei­čiau­siai yra ki­tas. Ne­ofi­cia­liai tei­gia­ma, esą re­gis­truo­da­mi ir per­re­gis­truo­da­mi po ke­lis kar­tus vie­nas ir tas pa­čias ma­ši­nas dau­ge­ly­je ša­lių ga­min­to­jai dirb­ti­nai ge­ri­na veik­los re­zul­ta­tus. Tuo tar­pu jų at­sto­vai tė­ra vyk­dy­to­jai. Iki šių me­tų di­de­lė­mis reeks­por­to apim­ti­mis Lie­tu­vo­je gar­sė­jo ita­lų „Fiat“. Bet pa­skel­bus sau­sio mė­ne­sio re­zul­ta­tus ky­la įta­ri­mų, jog į to­kią veik­lą ga­lė­jo įsi­trauk­ti ir „Volks­wa­gen“ su „Ško­da“.

Re­gis­tra­vi­mo bruzgynai

Iš pir­mo žvilgs­nio nie­ko ste­bė­ti­no sau­sio sta­tis­ti­ko­je nė­ra. VĮ „Re­gi­tra“ pa­skel­bė, kad 2015 me­tų va­sa­rio mė­ne­sį Lie­tu­vo­je bu­vo įre­gis­truo­ti 1394 nau­ji leng­vie­ji ke­lei­vi­niai (M1 kla­sės) au­to­mo­bi­liai, ar­ba 32,1 proc. dau­giau nei per­nai tą pa­tį mė­ne­sį (1055). Pa­na­šius duo­me­nis pa­tei­kė ir „Au­to­ty­ri­mai“. Anot šios bend­ro­vės, ku­ri tei­gia in­for­ma­ci­ją į vie­šu­mą tei­kian­ti tik ją iš­ana­li­za­vu­si pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos reg­la­men­tuo­tą me­to­di­ką, pra­ėju­sį mė­ne­sį mū­sų ša­lies fi­zi­niai bei ju­ri­di­niai as­me­nys įre­gis­tra­vo 1401 nau­jas M1 kla­sės ma­ši­nas. Re­gis­tra­vi­mo au­gi­mo (+32 proc.) po­ky­tis be­veik su­tam­pa su tuo, ku­rį „Lie­tu­vos ži­nios“ pa­skai­čia­vo iš „Re­gi­tros“ pa­teik­tų ofi­cia­lių duo­me­nų įmo­nės sve­tai­nė­je re­gi­tra.lt.

Tam ti­kras ne­ati­ti­ki­mas tarp „Au­to­ty­ri­mų“ ir „Re­gi­tros“ pa­tei­kia­mų re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tų bu­vo vi­sa­da. Ty­ri­mų bend­ro­vės di­rek­to­rius Ro­ber­tas Cic­ke­vi­čius juos nuo­lat aiš­kin­da­vo tuo, kad „Au­to­ty­ri­mai“ iš­me­ta iš „Re­gi­tros“ pa­tei­kia­mų duo­me­nų au­to­mo­bi­lius, ku­rie, pa­vyz­džiui, bu­vo įra­šy­ti vals­ty­bi­nės įmo­nės dar­buo­to­jų į Vals­ty­bi­nį ke­lių trans­por­to re­gis­trą per klai­dą. Ka­dan­gi VĮ „Re­gi­tra“ pa­tei­kia­mi skai­čiai ne­re­tai bu­vo ma­žes­ni nei tie, ku­riuos skelb­da­vo „Au­to­ty­ri­mai“, vals­ty­bės įmo­nės at­sto­vai pa­dė­tį aiš­ki­no ki­taip. Esą „Re­gi­tra“ į aps­kai­tą ne­trau­kia tų ma­ši­nų, ku­rios Lie­tu­vo­je bū­da­vo grei­tai įre­gis­truo­ja­mos ir ly­giai taip pat žai­biš­kai iš­re­gis­truo­ja­mos.

Bet dar nie­kuo­met ne­bu­vo to­kio di­de­lio re­zul­ta­tų skir­tu­mo tarp at­ski­rų mar­kių re­gis­truo­tų trans­por­to skai­čiaus, iš­sky­rus „Fiat“. At­ro­do, 2016 me­tų va­sa­ris tra­di­ci­jas kei­čia.

Me­tė­si į reeks­por­tą?

Pa­gal po­pu­lia­ru­mą an­tros ir tre­čios – „Volks­wa­gen“ ir „Ško­da“ – va­sa­rio mė­ne­sio re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tų skir­tu­mo tarp „Re­gi­tros“ bei „Au­to­ty­ri­mų“ pa­teik­tų duo­me­nų pa­ly­gi­ni­mas daug kam su­kels nuo­sta­bą.

Pir­mą vie­tą abie­jų bend­ro­vių su­ves­ti­nė­se užė­mė „Fiat“. Nie­ko ne­ste­bi­na ir di­džiu­lis įre­gis­truo­tų ita­liš­kų au­to­mo­bi­lių skai­čiaus skir­tu­mas „Re­gi­tros“ ir „Au­to­ty­ri­mų“ pa­teik­to­je sta­tis­ti­ko­je, nes taip pa­sta­rai­siais me­tais bu­vo vi­sa­da. „Au­to­ty­ri­mai“ skel­bia apie 233 pra­ėju­sį mė­ne­sį įre­gis­truo­tus nau­jus ita­liš­kus au­to­mo­bi­lius, „Re­gi­tra“ – apie 182. Skir­tu­mas – net 51 au­to­mo­bi­lis.

Ta­čiau „Au­to­ty­ri­mų“ bend­ro­vė tuoj pat pa­brė­žia, kad „Fiat“ au­to­mo­bi­lių la­bai daug reeks­por­tuo­ja­ma, o tai lyg ir pa­aiš­ki­na stul­bi­na­mo ne­ati­ti­ki­mo prie­žas­tį. Juo­lab, kad sy­kiu pri­du­ria­ma, jog sau­sio mė­ne­sį įre­gis­truo­tų ir grei­tai iš­re­gis­truo­tų 177 nau­jų M1 kla­sės net 148 bu­vo nau­ji „Fiat“.

Vi­sai ki­ta kal­ba – dėl „Volks­wa­gen“ ir „Ško­da“. „Au­to­ty­ri­mai“ pa­skel­bė, kad pra­ėju­sį mė­ne­sį mū­sų ša­lies gy­ven­to­jai ir įmo­nės re­gis­tra­vo 192 „Volks­wa­gen“ (2-a vie­ta) ir 167 „Ško­da“ (3-ia vie­ta), tuo pat me­tu „Re­gi­tros“ duo­me­nys ro­do, kad „Volks­wa­gen“ bu­vo įre­gis­truo­ta 171, „Ško­da“ – 145. Va­sa­rį šių mar­kių re­gis­tra­vi­mo skir­tu­mas su­da­rė ati­tin­ka­mai net 21 ir 22 ma­ši­nas. „Tai ne­įti­kė­ti­nai daug“, – kons­ta­ta­vo ne­tgi „Au­to­ty­ri­mų“ va­do­vas R.Cic­ke­vi­čius.

Nors tiks­lios ne­ati­ti­ki­mų pie­žas­ties „Lie­tu­vos ži­nių“ pa­šne­ko­vas ne­ga­lė­jo įvar­dy­ti, ta­čiau spė­jo, kad dėl jų grei­čiau­siai kal­tas reeks­por­tas. „Mes („Au­to­ty­ri­mai“ – aut.) į sta­tis­ti­ką įtrau­kia­me vi­sas ma­ši­nas, ku­rios vi­sai ne­svar­bu ko­kį lai­ką ir ko­kiu pa­grin­du bu­vo re­gis­truo­tos. Nes vi­sus ki­tus kar­tus tas ma­ši­nas jau re­gis­truos kaip nau­do­tas. Pa­pil­do­mai iki 121 die­nos dar se­ka­me vi­sus tuos pir­mą­kart įre­gis­truo­tus au­to­mo­bi­lius, ku­rie yra iš­re­gis­truo­ja­mi. Ir jei­gu jie („Re­gi­tra“ – aut.) taip su­dė­lio­jo, ga­li bū­ti, kad ap­va­lė sa­vo sta­tis­ti­ką nuo tų trum­pa­lai­kių re­gis­tra­vi­mų“, – svars­tė R.Cic­ke­vi­čius.

Anot „Au­to­ty­ri­mų“, iš mo­de­lių va­sa­rį lie­tu­viai dau­giau­sia įre­gis­tra­vo „Fiat 500“ (Ke­lių trans­por­to re­gis­tre at­si­ra­do 152 nau­ji įra­šai apie šias ma­ši­nas), an­tro­je vie­to­je at­si­dū­rė „Su­zu­ki Vi­ta­ra“ (85), tre­čio­je – „Ško­da Oc­ta­via“ (84).

„Du­ca­to“ triumfas

Ma­žiau pa­inia­vos – dėl pra­ėju­sio mė­ne­sio nau­jų ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo sta­tis­ti­kos. „Re­gi­tra“ skel­bia duo­me­nis bend­rai apie vi­sas (N1, N2, N3, O1, O2, O3 ir t.t.) ko­mer­ci­nes trans­por­to prie­mo­nes, o „Au­to­ty­ri­mai“ – tik apie N1 (ma­žiau nei 3,5 to­nos ve­rian­čias) ma­ši­nas.

Abie­jų įmo­nių skel­bia­mi duo­me­nys yra įspū­din­gi. Anot „Re­gi­tros“, va­sa­rį Lie­tu­vo­je bu­vo įre­gis­truo­ta 1481 ko­mer­ci­nė trans­por­to prie­mo­nė, ar­ba net 76,5 proc. dau­giau nei per­nai tą pa­tį mė­ne­sį (839).

„Au­to­ty­ri­mų“ duo­me­ni­mis, pra­ėju­sį mė­ne­sį Lie­tu­vos rin­ko­je at­si­ra­do 211 nau­jų iki 3,5 to­nos svo­rio (N1 kla­sės) ko­mer­ci­nių trans­por­to prie­mo­nių, ar­ba 77 proc. dau­giau 2015 me­tų va­sa­rį. Po­pu­lia­riau­sia šios ka­te­go­ri­jos ma­ši­na bu­vo „Fiat Du­ca­to“ (42).

Po­pu­lia­riau­sios nau­jų leng­vų­jų ke­lei­vi­nių (M1) au­to­mo­bi­lių mar­kės 2016 me­tų va­sa­rį pa­gal VĮ „Regitra“

VietaMarkėRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)
1. „Fiat“182
2.„Volkswagen“171
3.„Škoda“145
4–5.„Nissan“113
4–5.„Toyota“113
6.„Suzuki“86
7–8.„Kia“56
7–8.„Renault“56
9.„Opel“46
10.„Dacia“41.

Šal­ti­nis: VĮ „Regitra“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Sau­do Ara­bi­jos ka­ra­lius Sal­ma­nas pir­ma­die­nį 20 proc. su­ma­ži­no ka­bi­ne­to mi­nis­trų at­ly­gi­ni­mus ir ap­kar­pė iš­mo­kas ki­tiems vals­ty­bės par­ei­gū­nams, tęs­da­mas tau­py­mo po­li­ti­ką, kurią pa­ska­ti­no su­ma­žė­ju­sios [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami