Registratorių vaizdeliai kelia dviprasmybių

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-03-23 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-03-23 06:00
Išvysti priešpriešiais atlekiantį sunkiasvorį vilkiką – menkas malonumas. Vaizdo įrašo stopkadras
Nors prieš­ais prie­ki­nį au­to­mo­bi­lio stik­lą su­mon­tuo­tas vaiz­do re­gis­tra­to­rius jau se­niai nie­ko ne­ste­bi­na, ta­čiau jais už­fik­suo­ti Ke­lių eis­mo tai­syk­lių (KET) pa­žei­di­mo at­ve­jai po­li­ci­jai ne­re­tai su­ke­lia gal­vo­sū­kių. Pa­žei­dė­jai teis­me skun­džia pa­gal vaiz­do re­gis­tra­to­riu­mi už­fik­suo­tą me­džia­gą skir­tas bau­das, o po­li­ci­jos at­sto­vai su­tin­ka, jog pri­im­ti spren­di­mą, bu­vo pa­žei­di­mas ar ne, ne vi­suo­met pa­pras­ta.

Į il­gą by­li­nė­ji­mo­si pro­ce­są te­ko įsi­vel­ti ir Šiau­lių r., Kur­šė­nuo­se, gy­ve­nan­čiam trans­por­to įmo­nės sa­vi­nin­kui ir vil­ki­ko vai­ruo­to­jui A. J. (var­das ir pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­mi – red.). Jis bu­vo nu­baus­tas už tai, kad prieš pra­dė­da­mas lenk­ti ne­įsi­ti­ki­no, jog len­ki­mui bū­ti­na eis­mo juo­stos da­lis yra lais­va ir ne­bus kliu­do­ma prieš­prie­šiais at­va­žiuo­jan­čioms trans­por­to prie­mo­nėms. Dėl to prieš­prie­šiais at­va­žiuo­jan­čio leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas, steng­da­ma­sis iš­veng­ti su­si­dū­ri­mo, bu­vo pri­vers­tas stai­giai keis­ti vai­ruo­ja­mo au­to­mo­bi­lio grei­tį ir kryp­tį, t. y. stai­giai stab­dy­ti ir su­kti au­to­mo­bi­lį į šo­ną. Re­gis­tra­to­riu­mi už­fik­sa­vęs šį „vaiz­de­lį“, su­si­dū­ri­mo vos iš­ven­gęs au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas krei­pė­si į po­li­ci­ją, o par­ei­gū­nai už KET pa­žei­di­mą A. J. sky­rė 173 eu­rų bau­dą su tei­sės vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes at­ėmi­mu 4 mė­ne­siams.

Kreip­da­ma­sis į LŽ A. J. tei­gė esąs įsi­ti­ki­nęs sa­vo tei­su­mu, nors tei­sy­bės jam ne­pa­vy­ko įro­dy­ti Šiau­lių apy­lin­kės teis­me, o ir ape­lia­ci­nį skun­dą iš­nag­ri­nė­jęs Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas pa­li­ko ga­lio­ti anks­tes­nį nuo­spren­dį.

„Keis­čiau­sia, kad spren­di­mą pri­iman­tys tei­sė­jai va­do­va­vo­si vaiz­do re­gis­tra­to­riaus įra­šu, ku­ria­me ne tik aiš­kiai nė­ra ma­ty­ti ma­nev­rą da­ran­čio vil­ki­ko vals­ty­bi­nių nu­me­rių, bet ir ne­įma­no­ma tiks­liai nu­sta­ty­ti įra­še už­fik­suo­to ta­ria­mo pa­žei­di­mo vie­tos ir lai­ko. Nors teis­mui pa­tei­kė­me su­nkve­ži­mio ta­chog­ra­fo duo­me­nis, iš ku­rių aki­vaiz­džiai ma­ty­ti, jog pa­žei­di­mo me­tu mi­nė­tas vil­ki­kas bu­vo vi­sai ki­to­je vie­to­je, ta­čiau šį įro­dy­mą teis­mas at­si­sa­kė ver­tin­ti. Tei­sė­ja nu­ro­dė, kad vaiz­do re­gis­tra­to­rius nė­ra ma­ta­vi­mo prie­tai­sas, to­dėl jam ne­rei­kia at­lik­ti me­tro­lo­gi­nės pa­ti­kros ar ka­lib­ra­vi­mo. Pa­si­ro­do, ne­ka­lib­ruo­tu, me­tro­lo­giš­kai ne­pa­ti­krin­tu prie­tai­su pa­da­ry­tas vaiz­do įra­šas, ku­ria­me trūks­ta ir ki­tų duo­me­nų, šian­dien teis­me jau lai­ko­mas svar­bes­niu įkal­čiu nei vi­sus rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­čio ta­chog­ra­fo duo­me­nys“, – ste­bė­jo­si nu­baus­ta­sis A. J.

Par­ei­gū­nai ma­tė skirtingai

Pa­sak by­los me­džia­gą L.Ž. re­dak­ci­jai pa­tei­ku­sio A. J., skir­tin­ga bu­vo ir by­lo­je liu­di­ju­sių ke­lių po­li­ci­jos at­sto­vų po­zi­ci­ja. Vie­no par­ei­gū­no tei­gi­mu, iš vaiz­do įra­šo vil­ki­ko nu­me­rio tiks­liai ne­ga­li­ma nu­sta­ty­ti, ta­čiau pro­to­ko­lą pil­džiu­siai to pa­ties ko­mi­sa­ria­to po­li­ci­nin­kei už­fik­suo­ti nu­me­rio iš 4 se­kun­des trun­kan­čio epi­zo­do prob­le­mų ne­ki­lo. Sky­rė­si ir vaiz­do įra­šą pa­tei­ku­sio liu­dy­to­jo įvar­dy­tas pa­žei­di­mo lai­kas (tarp 13 ir 14 val.) bei vaiz­do re­gis­tra­to­riaus įra­še ma­to­mas lai­kas (17 val. 17 min.).

„Su­si­da­riau nuo­mo­nę, jog ke­lių po­li­ci­ja ga­li baus­ti, kaip no­ri ir už ką no­ri, net jei tiks­lių įkal­čių nė­ra. Jei įkal­čių trūks­ta, ga­li­ma juos pri­de­rin­ti. Įta­riu, jog vil­ki­ko vals­ty­bi­nės re­gis­tra­ci­jos nu­me­rį pro­to­ko­lą pil­džiu­si po­li­ci­nin­kė pa­si­tiks­li­no „Re­gi­tros“ duo­me­nų ba­zė­je, nors be­veik iden­tiš­ku nu­me­riu ten ga­li­ma ras­ti dar vie­ną to­kios pat spal­vos vil­ki­ką. Aiš­ku, po­li­ci­jai pa­to­gu, vaiz­de­liai at­ke­liau­ja, dirb­ti nė ne­rei­kia – kiek­vie­nas, įsi­gi­jęs vaiz­do re­gis­tra­to­rių, ga­li bū­ti po­li­ci­nin­ku“, – pik­ti­no­si A. J., ku­riam te­ko ne tik su­mo­kė­ti bau­dą, bet ir 4 mė­ne­sius at­si­sa­ky­ti už­dar­bio. Šis, pa­šne­ko­vo skai­čia­vi­mu, bū­tų sie­kęs 8 tūkst. eu­rų.

Kel­ti abe­jo­nių neturėtų

Tai, kad vaiz­do re­gis­tra­to­riais už­fik­suo­ti KET pa­žei­di­mai vis dar ver­ti­na­mi dvip­ras­miš­kai, ro­do ir Lie­tu­vos teis­mų pra­kti­ka. Su­abe­jo­jus įra­šo ko­ky­be, da­tos ir lai­ko tiks­lu­mu, daž­niau­siai yra ten­ki­na­mi bau­dą už KET pa­žei­di­mus ga­vu­sių par­eiš­kė­jų skun­dai. Jei ne­aiš­ku, kie­no ir ko­kiu vaiz­do re­gis­tra­to­riu­mi (ne­sant tech­ni­nių duo­me­nų) už­fik­suo­tas vaiz­do įra­šas, jis ga­li bū­ti ne­lai­ko­mas įro­dy­mu, net jei ir tu­ri di­de­lę reikš­mę by­lai.

Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to at­sto­vo Ra­mū­no Ma­to­nio tei­gi­mu, pa­grin­di­ne prob­le­ma ver­ti­nant vaiz­do re­gis­tra­to­riais pa­da­ry­tus įra­šus yra vaiz­do ko­ky­bė ir ne­pa­kan­ka­mas duo­me­nų pa­tei­ki­mas.

„Ne­re­tai vaiz­do re­gis­tra­to­riai ne­už­ti­kri­na pa­kan­ka­mos vaiz­do ko­ky­bės, kad bū­tų ga­li­ma iden­ti­fi­kuo­ti trans­por­to prie­mo­nės vals­ty­bi­nį nu­me­rį. Pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai pra­ne­šė­jas klys­ta dėl pa­da­ry­to pa­žei­di­mo, siun­čia in­for­ma­ci­ją, ku­rio­je nė­ra pa­žei­di­mo po­žy­mių. Be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai su­dė­tin­ga nu­sta­ty­ti pa­žei­di­mą pa­da­riu­sį as­me­nį. To­kiais at­ve­jais, ma­ny­tu­me, si­tua­ci­ją ga­lė­tų pa­leng­vin­ti pa­ties trans­por­to prie­mo­nės sa­vi­nin­ko pa­trau­ki­mas ad­mi­nis­tra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn“, – sa­kė R. Ma­to­nis.

Jei įra­še pa­kan­ka duo­me­nų apie pa­žei­di­mą, tai jo pa­kan­ka tam, kad pa­žei­dė­jas bū­tų nu­baus­tas. Vaiz­do įra­še tu­rė­tų aiš­kiai ma­ty­tis trans­por­to prie­mo­nės vals­ty­bi­nis nu­me­ris, įvy­kio da­ta, vie­ta, lai­kas, taip pat aiš­kiai ma­ty­tis, ko­kie KET rei­ka­la­vi­mai yra pa­žeis­ti – t. y. vaiz­do įra­šas ne­tu­rė­tų su­kel­ti abe­jo­nių dėl Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mo fak­to.

To­kie pra­ne­ši­mai šiuo me­tu yra ad­mi­nis­truo­ja­mi per po­li­ci­jos elek­tro­ni­nių pa­slau­gų sis­te­mą tink­la­la­py­je www.epo­li­ci­ja.lt. Anot R. Ma­to­nio, šiuo me­tu jau­čia­mas vi­suo­me­nės ak­ty­vu­mas ir dė­me­sys eis­mo sau­gu­mui, o pra­ne­ši­mų dau­gė­ja.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Aldas  213.252.196.2 2016-03-24 10:17:03
Daug dar dviprasmybiu. siuo atveju nepavyko bet realiai jei pagal teise ziurint tai daugelis nubaustuju pagal tuos vaizdelius galetu isiteisint teisme. tik kad lietuviams teisinio samoningumo truksta..
0 1  Netinkamas komentaras
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai per du mė­ne­sius ne­pas­ky­rus nau­jo vi­ce­me­ro, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ar ne­su­da­rius nors vie­nos ko­mi­si­jos, grės tie­sio­gi­nis val­dy­mas. Tai nu­ma­ty­ta antradienį Sei­mo pri­im­to­se [...]
Sei­mas an­tra­die­nį pri­ėmė pa­tai­są, ku­ri nu­ma­to, kad per­kant al­ko­ho­lį do­ku­men­to bū­tų rei­ka­lau­ja­ma tik ki­lus abejonių dėl pil­na­me­tys­tės.
Ko­lum­bi­jos mark­sis­tų su­ki­lė­lių gru­puo­tė FARC pir­ma­die­nį pa­si­ra­šė is­to­ri­nę tai­kos su­tar­tį su vy­riau­sy­be ir at­sip­ra­šė dėl ne­sus­kai­čiuo­ja­mos dau­gy­bės gy­vy­bių, ku­rias nusinešė pu­sę šimt­me­čio [...]
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus, agresyviai stum­da­mi sa­vo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami