Reikšminga „Volvo“ premjera: pristatė naująjį universalą V90

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-02-18 12:43
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-02-18 12:43
„Volvo V90“ Gamintojo nuotrauka
„Vol­vo V90“ pri­sta­ty­mas, šian­dien įvy­kęs Šve­di­jos sos­ti­nė­je Stok­hol­me, ne­abe­jo­ti­nai pra­plės šios mar­kės ger­bė­jų pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bes. Sti­lin­gas ir pra­ktiš­kas V90 yra nau­jau­sias „pre­mium“ seg­men­to au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jo 90-osios se­ri­jos mo­de­lis, sto­vin­tis vie­no­je ei­lė­je su dau­gy­bę ap­do­va­no­ji­mų pel­niu­siu vi­su­rei­giu XC90 ir ne­se­niai pa­si­ro­džiu­siu „pre­mium“ seg­men­to se­da­nu S90.

Su­kur­tas pa­si­tel­kiant ne­nu­gin­či­ja­mą „Vol­vo Cars“ pa­tir­tį uni­ver­sa­lų ga­my­bo­je, ku­rios iš­ta­kos sie­kia prieš dau­giau nei 60 me­tų pra­dė­tą „Vol­vo Duett“ ga­my­bą, nau­ja­sis V90 žen­gia di­de­lį žings­nį, ver­ti­nant „pre­mium“ seg­men­to es­te­ti­ką, me­džia­gas ir ga­my­bos ko­ky­bę, kar­tu iš­sau­go­da­mas iš­skir­ti­nai pra­ktiš­ką ti­kro uni­ver­sa­lo pri­gim­tį.

„U­ni­ver­sa­lų seg­men­te mes uži­ma­me la­bai stip­rią po­zi­ci­ją, – prem­je­rai skir­to ren­gi­nio me­tu pa­žy­mė­jo „Vol­vo Cars“ pre­zi­den­tas ir ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ha­ka­nas Sa­muels­so­nas. – Dau­ge­lio žmo­nių mes ži­no­mi kaip uni­ver­sa­lų mar­kė. Nors šian­dien „Vol­vo“ mar­kė to­li gra­žu ne­ap­si­ri­bo­ja uni­ver­sa­lais, mes su pa­si­di­džia­vi­mu tę­sia­me šį ver­tin­gą pa­vel­dą su nau­juo­ju V90.“

Pra­ktiš­kas, bet ir prabangus

Nau­ja­sis V90 yra tre­čia­sis, ga­mą vai­ni­kuo­jan­čios 90-osios se­ri­jos, mo­de­lis. Vi­si šios se­ri­jos au­to­mo­bi­liai su­kur­ti pa­nau­do­jant kom­pa­ni­jo­je spe­cia­liai su­kur­tą mo­du­li­nę plat­for­mą („Sca­lab­le Pro­duct Ar­chi­tec­tu­re“ – SPA). Ji at­vė­rė daug nau­jų ga­li­my­bių, lei­džian­čių for­muo­ti „Vol­vo“ au­to­mo­bi­lių di­zai­ną, kons­truk­ci­ją ir įran­gą.

„Mo­der­nus „pre­mium“ seg­men­to uni­ver­sa­las in­tri­guo­jan­čiai su­de­ri­na pra­ban­gos po­jū­tį su uni­ver­sa­lo si­lue­to funk­cio­na­lu­mu. Įman­tri nau­jo­jo „Vol­vo“ sa­lo­no ap­lin­ka de­ra su di­de­le kro­vi­nių erd­ve, už­ti­kri­nant rei­kia­mą funk­cio­na­lu­mą“, – sa­kė vy­riau­sia­sis „Vol­vo Cars“ vi­cep­re­zi­den­tas di­zai­nui Tho­mas In­gen­lat­has.

Nau­ja­sis V90 komp­lek­tuo­ja­mas su pu­siau au­to­no­mi­nio vai­ra­vi­mo „Pi­lot As­sist“ sis­te­ma, pa­čia pa­žan­giau­sia stan­dar­ti­ne sau­gu­mo įran­ga rin­ko­je, tu­rin­čia di­de­lių gy­vū­nų ap­ti­ki­mo funk­ci­ją, nu­va­žia­vi­mo nuo ke­lio pre­ven­ci­jos funk­ci­ją ir kla­sė­je pir­mau­jan­čia ry­šių įran­gą, įskai­tant iš­ma­nio­jo te­le­fo­no in­teg­ra­vi­mą su „App­le CarP­lay“.

Daug dė­me­sio šve­dai sky­rė ir šia­me mo­de­ly­je mon­tuo­ja­mų va­rik­lių to­bu­li­ni­mui, o pa­si­rin­kę V90 su hib­ri­di­ne jė­gai­ne vai­ruo­to­jai, ga­min­to­jo tei­gi­mu, vien elek­tri­niu re­ži­mu ga­lės nu­va­žiuo­ti apie 50 km at­stu­mą.

„Su V90 mes pa­tei­kia­me la­bai stip­rų pa­siū­ly­mą. Mū­sų „Po­wer­Pul­se“ tech­no­lo­gi­ja yra su­kur­ta tam, kad su­teik­tų ypa­tin­gą di­na­mi­ką mū­sų tur­bo­dy­ze­li­niam va­rik­liui, o „T8 Twin En­gi­ne“ ben­zi­nu ir elek­tra va­ro­ma įkrau­na­ma hib­ri­di­nė jė­gai­nė pa­sieks maž­daug 410 AG pa­jė­gu­mą ir leis, nau­do­jant tik elek­tros ener­gi­ją, nu­va­žiuo­ti apie 50 km at­stu­mą,“ – tei­gė dr. Pe­te­ris Mer­ten­sas, „Vol­vo Cars“ ty­ri­mų ir vys­ty­mo vy­riau­sia­sis vi­cep­re­zi­den­tas dr. Pe­te­ris Mer­ten­sas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Gar­di­ne pa­si­bai­gė, in­ten­sy­viai vy­kęs, pir­ma­sis Bal­ti­jos ly­gos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to tu­ras, kur ko­man­doms per po­rą tre­je­tą die­nų te­ko su­žais­ti po pen­ke­rias rung­ty­nes. Tie­sa, rung­ty­nių lai­kas [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami