Rekordinė gegužė: vairuotojų susidūrimų su gyvūnais skaičius stulbina

LŽ red@lzinios.lt 2016-05-26 15:07

red@lzinios.lt 2016-05-26 15:07
Praėjusiais metais didžiausią žalą, kuri vidutiniškai sudarė 3090 eurų, vairuotojai patirdavo susidūrę su briedžiais. „Scanpix“ nuotrauka
Miš­kin­gos vie­to­vės ge­gu­žės mė­ne­sį vai­ruo­to­jams tam­pa spąs­tais, ku­rie ga­li baig­tis rim­tais nuo­sto­liais. Kaip ro­do di­džiau­sios ša­ly­je ne gy­vy­bės drau­di­mo bend­ro­vės „Lie­tu­vos drau­di­mas“ duo­me­nys, pa­va­sa­rį su­si­dū­ri­mų su gy­vū­nais ke­liuo­se skai­čius ima di­dė­ti ir pi­ką pa­sie­kia ge­gu­žės mė­ne­sį, o bran­giau­siai at­siei­nan­čios ne­lai­mės įvyks­ta bir­že­lį.

Bend­ro­vė skai­čiuo­ja, kad ge­gu­žės mė­ne­sį gy­vū­nų su­kel­tų eis­mo įvy­kių skai­čius, pa­ly­gin­ti su me­ti­niu vi­dur­kiu, iš­au­ga apie pu­san­tro kar­to. „Šių me­tų ge­gu­žė pa­tvir­ti­na šią ten­den­ci­ją. Šį mė­ne­sį „Lie­tu­vos drau­di­mas“ jau už­re­gis­tra­vo 160 at­ve­jų, kai au­to­mo­bi­lis su­si­dū­rė su gy­vū­nu. Pa­ly­gin­ti su ati­tin­ka­mo­mis ba­lan­džio mė­ne­sio die­no­mis, šis skai­čius – 14 proc. di­des­nis. Ypa­tin­gai daug su­si­dū­ri­mų fik­sa­vo­me ge­gu­žės pra­džio­je – vi­du­ti­niš­kai net po 13 įvy­kių kas­dien. Prog­no­zuo­ja­me, kad bend­ras su­si­dū­ri­mų su gy­vū­nais skai­čius šią ge­gu­žę per­kops 200 ir taps di­džiau­sias per pa­sta­ruo­sius ket­ve­rius me­tus“, – pa­žy­mė­jo „Lie­tu­vos drau­di­mo“ Ža­lų val­dy­mo sky­riaus va­do­vė Vik­to­ri­ja Ka­ti­lie­nė.

Pa­sak eks­per­tės, kas­met ste­bi­mas tam ti­kras su­si­dū­ri­mų su gy­vū­nais ke­liuo­se dės­nin­gu­mas – jų skai­čius lin­kęs pa­ste­bi­mai iš­aug­ti vė­ly­vuo­ju pa­va­sa­rio lai­ko­tar­piu ir ru­de­nį. Šį pi­ką le­mia su­in­ten­sy­vė­ju­si gy­vū­nų mig­ra­ci­ja – pa­va­sa­rį jie grįž­ta iš žie­ma­vie­čių (į ku­rias vėl mig­ruo­ja ru­de­nį), ieš­ko nau­jų vie­tų mai­ti­ni­mui­si ar jau­nik­lių ve­di­mui, po­ruo­ja­si. Tuo me­tu va­sa­ros ir žie­mos mė­ne­siais au­to­mo­bi­liai į įvy­kius su gy­vū­nais pa­ten­ka re­čiau.

Stir­nų nu­ken­čia daugiausiai

Kaip ro­do „Lie­tu­vos drau­di­mo“ duo­me­nys, per 2012–2015 m. lai­ko­tar­pį au­to­mo­bi­lių su­si­dū­ri­mų su gy­vū­nais ke­liuo­se skai­čius pa­di­dė­jo 25 pro­cen­tais. Iš­mo­kų su­ma už šio ti­po ža­las 2015 m. su­da­rė dau­giau kaip 1,7 mln. eu­rų.

Bran­giau­siai au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kams at­siei­na su­si­dū­ri­mai su stam­biais gy­vū­nais. Pra­ėju­siais me­tais di­džiau­sią ža­lą, ku­ri vi­du­ti­niš­kai su­da­rė 3090 eu­rų, vai­ruo­to­jai pa­tir­da­vo su­si­dū­rę su brie­džiais, an­tro­je vie­to­je pa­gal vi­du­ti­nės ža­los dy­dį bu­vo su­si­dū­ri­mas su el­niu (2140 eu­rų), tre­čio­je vie­to­je – su šer­nu (1751 eu­ras). Tuo me­tu daž­niau­siai trans­por­to prie­mo­nių su­si­dū­ri­mai įvyk­da­vo su stir­no­mis – šie gy­vū­nai po au­to­mo­bi­liais pa­puo­lė dau­giau nei 700 kar­tų per me­tus, va­di­na­si, po 2 per die­ną.

„To­kio po­bū­džio ža­los dy­dis la­biau­siai pri­klau­so nuo gy­vū­no dy­džio ir au­to­mo­bi­lio bran­gu­mo. Pa­vyz­džiui, šiais me­tais už su­si­dū­ri­mą su brie­džiu, per ku­rį nu­ken­tė­jo au­to­mo­bi­lis „Mer­ce­des-Benz“, „Lie­tu­vos drau­di­mas“ klien­tui at­ly­gi­no 11 tūkst. eu­rų“, – sa­kė V. Ka­ti­lie­nė. Ji pri­du­ria, kad vi­du­ti­niš­kai bran­giau­sios ava­ri­jos su gy­vū­nais įvyks­ta bir­že­lio mė­ne­sį, kai vi­du­ti­nė to­kio ti­po ža­la pa­di­dė­ja iki 1200 eu­rų.

Pri­ori­te­tas – sau­gus greitis

Per šiuos me­tus dau­giau­sia su­si­dū­ri­mų su gy­vū­nais už­fik­suo­ta Vil­niaus, Ute­nos, Tra­kų ir Ro­kiš­kio ra­jo­nuo­se, pra­ėju­siais me­tais – Vil­niaus mies­te ir ra­jo­ne, Kau­no bei Klai­pė­dos ra­jo­nuo­se.

Vai­ruo­to­jams, sie­kian­tiems su­ma­žin­ti su­si­dū­ri­mo su gy­vū­nu ke­ly­je ri­zi­ką, V. Ka­ti­lie­nė pa­ta­rė itin ati­džiai rink­tis sau­gų grei­tį va­žiuo­jant tam­siu par­os me­tu ir miš­kin­go­se vie­to­vė­se, kuo­met rei­kia bū­ti pa­si­ruo­šus im­tis grei­tų veiks­mų, jei prieš au­to­mo­bi­lį ne­ti­kė­tai iš­nir­tų lau­ki­nis žvė­ris ar ki­tas gy­vū­nas. Vai­ruo­to­jai taip pat tu­rė­tų pa­isy­ti apie lau­ki­nius gy­vū­nus įspė­jan­čių ke­lio ženk­lų ir šiuo­se ke­lio ruo­žuo­se pa­si­rink­ti ati­tin­ka­mą grei­tį.

Par­en­gė To­mas FEDARAVIČIUS

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
PAPRASTA  78.58.44.108 2016-05-26 17:04:01
APTVERE MISKUS ,DABAR I TUOS UZTVERTUS KORIDORIUS PAPUOLES GYVUNAS LAKSTO TOL ,KOL PAUOLA PO MASINA
1 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami