Rengiamas kelias elektriniams traukiniams iš Vilniaus į Minską

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-06-30 10:55
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-06-30 10:55
Ge­le­žin­ke­lio ruo­žo nuo Nau­jo­sios Vil­nios iki sie­nos su Bal­ta­ru­si­ja elek­tri­fi­ka­vi­mo dar­bai įgy­ja pa­grei­tį. 

Po ke­lis mė­ne­sius tru­ku­sių pro­jek­ta­vi­mo ir pa­si­ren­gi­mo dar­bų pra­dė­tos mon­tuo­ti kon­tak­ti­nio tink­lo at­ra­mos – 28,6 ki­lo­me­tro il­gio ruo­že iš vi­so jų bus pa­sta­ty­ta 1400, tei­gia­ma bend­ro­vės „Fi­ma“ pra­ne­ši­me spau­dai. Tai pir­mas ge­le­žin­ke­lių elek­tri­fi­ka­vi­mo pro­jek­tas at­kū­rus ša­lies Ne­prik­lau­so­my­bę. Dar­bus pla­nuo­ja­ma pa­baig­ti ki­tų me­tų pa­va­sa­rį.

Pa­grin­di­nės pro­jek­to ran­go­vės, bend­ro­vės „Fi­ma“, spe­cia­lis­tai pra­dė­jo mon­tuo­ti at­ra­mas ge­le­žin­ke­lio ruo­že nuo Ke­nos iki sie­nos su Bal­ta­ru­si­ja. Ki­tuo­se ruo­žuo­se – nuo Nau­jo­sios Vil­nios iki Ky­viš­kių ir nuo Ky­viš­kių iki Ke­nos – lie­ja­mi be­to­ni­niai pa­ma­tai at­ra­moms.

Per die­ną iš­lie­ja­ma iki dvy­li­kos pa­ma­tų ir su­mon­tuo­ja­ma iki de­šim­ties plie­ni­nių at­ra­mų. Su­mon­ta­vus at­ra­mas ant jų bus įren­gia­mos gem­bės ir tem­pia­mas ne­šan­ty­sis ly­nas bei kon­tak­ti­nis lai­das. Dėl sau­gu­mo ir sie­kiant mi­ni­ma­liai trik­dy­ti su­si­sie­ki­mą ge­le­žin­ke­liais, dar­bai vyks­ta tik per iš anks­to su­de­rin­tas trau­ki­nių eis­mo per­trau­kas.

Elek­tri­fi­kuo­to­je ge­le­žin­ke­lio at­kar­po­je trau­ki­niai ga­lės iš­vys­ty­ti iki 160 km/ val. grei­tį. Sa­vo ruo­žtu Bal­ta­ru­si­jos ge­le­žin­ke­liai elek­tri­fi­kuo­ja ruo­žą nuo vals­ty­bių sie­nos iki Mo­lo­deč­no. Už­bai­gus šį pro­jek­tą ke­lio­nė iš Vil­niaus į Mins­ką ge­le­žin­ke­liu su­trum­pės iki vos 2 va­lan­dų, tra­sa kur­suos mo­der­nūs elek­tri­niai trau­ki­niai.

„Džiau­gia­mės ga­lė­da­mi pri­si­dė­ti prie stra­te­gi­nio Lie­tu­vai pro­jek­to, ko­kio ne­bu­vo 40 me­tų. Esa­me įgi­ję ne­ma­žai pa­tir­ties mo­der­ni­zuo­jant ge­le­žin­ke­lių inf­ras­truk­tū­rą tiek Lie­tu­vo­je, tiek kai­my­ni­nė­je Lat­vi­jo­je. Tu­ri­me kva­li­fi­kuo­tų spe­cia­lis­tų ir dėl šio pro­jek­to in­ves­tuo­ja­me į spe­cia­lią kon­tak­ti­nio tink­lo tie­si­mo įran­gą“, – sa­ko „Fi­ma“ Pro­jek­tų vyk­dy­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Ar­tū­ras Šu­liaus­kas.

Pa­ma­tai pir­ma­jai bū­si­mos nau­jos elek­tri­fi­kuo­tos li­ni­jos kon­tak­ti­nio tink­lo at­ra­mai bu­vo iš­lie­ti ba­lan­dį. Iš vi­so at­ra­mų pa­ma­tams bus su­nau­do­ta dau­giau nei 5000 to­nų be­to­no, o me­ta­li­nėms kons­truk­ci­joms – per 3000 to­nų plie­no. Bus nu­ties­ta per 300 ki­lo­me­trų va­ri­nio ir bron­zi­nio kon­tak­ti­nio tink­lo.

Įsi­bė­gė­ja ir dar­bai Nau­jo­sios Vil­nios trau­kos pa­sto­tė­je, iš ku­rios bus tie­kia­ma elek­tra į kon­tak­ti­nį tink­lą. Čia baig­ti de­mon­ta­vi­mo dar­bai ir sta­to­mi pa­ma­tai nau­jai įran­gai. Čia bus įdieg­ti spren­di­mai, lei­sian­tys ga­ben­ti kro­vi­nius elek­tri­niais pre­ki­niais trau­ki­niais. Iki šiol Lie­tu­vo­je sąs­ta­tus trau­kė tik dy­ze­li­niai ši­lum­ve­žiai. Elek­tri­niai lo­ko­mo­ty­vai yra grei­tes­ni, ga­lin­ges­ni, tau­pes­ni ir ne­ter­šia ap­lin­kos. Tai svar­bu ša­liai kon­ku­ruo­jant dėl tarp­tau­ti­nių kro­vi­nių.

At­ei­ty­je elek­tri­fi­kuo­ta ge­le­žin­ke­lio li­ni­ja tu­rė­tų pa­siek­ti Klai­pė­dą ir su­kur­ti są­ly­gas efek­ty­viau ga­ben­ti kro­vi­nius Lie­tu­vą ker­tan­čiais tarp­tau­ti­niais trans­por­to ko­ri­do­riais.

Pro­jek­tas „IX ko­ri­do­riaus elek­tri­fi­ka­vi­mas. I eta­pas“ yra da­lis tarp­vals­ty­bi­nio pro­jek­to, api­man­čio Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos ge­le­žin­ke­lio ruo­žo N. Vil­nia–­Ke­na–­vals­ty­bių sie­na–­Gu­do­gai–­Mo­lo­deč­no elek­tri­fi­ka­vi­mą, įgy­ven­di­na­ma Lie­tu­vos pu­sė­je. Pro­jek­tas vyk­do­mas bend­ra­dar­biau­jant ir koor­di­nuo­jant dar­bus su Bal­ta­ru­si­jos ge­le­žin­ke­lių at­sto­vais. Pro­jek­tas da­li­nai fi­nan­suo­ja­mas 2014–2020 m. Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­si­nės prog­ra­mos lė­šo­mis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Skutas  78.60.231.248 2015-06-30 16:33:34
Tai labai ekonomiškai ir politiškai Lietuvai naudingi darbai. Manau, kad ši elekrifikuota linija Minskas - Vilnius būtų gausiai gabenami ne tik kroviniai į Klaipėdos uostą, bet ja naudotųsi ir Minsko, Baltarusijos gyventojai, ypač tuo atveju, jeigu "Rail Baltica" maršrutas eitų per Vilnių, o nuo jo per Druskininkus, Balstogę link Varšuvos. Taip galima pasiekti, kad tranzitai į Vakarus geležinkeliais neaplenktų Lietuvos. Dabartiniu atveju, kai "Rail Baltica" maršrutas numatytas per Kauną, Baltarusijos keleivius, taip pat geležinkeliu į Vakarus gabenamus tranzitinius krovinius per Baltarusiją surinks Balstogė, Lenkija. Tokiu atveju sumažėtų ir pervežimai linija Minskas - Vilnius. Be to, einant "Rail Baltica" maršrutui per Vilnių, Baltarusijoje rastųsi keleivių vykstančių šiuo geležinkeliu ir Šiaurės kryptimi. Tad akivaizdu, kad "Rail Baltica" maršrutui einant per Kauną, Lietuva ir kitos Baltijos šalys savo pajamas iš krovinių tranzito ir keleivių pervežimo be konkurencijos atiduoda Lenkijai. Kieno ir kokiais interesais "Rail Baltica" maršrutas Lietuvos valdžių yra daromas nenaudingas Lietuvai - per Kauną! Taigi, tarnauti Lenkijai siekiama ne tik pavardžių rašymu lenkiškomis raidėmis, bet ir „Rail Baltica“ maršrutu per Kauną.
2 2  Netinkamas komentaras
ausra  88.119.11.65 2015-06-30 13:14:04
Joninų proga gavau smūgį iš kumščio į krūtinę tiesiai į širdį, nuo žmogaus labai panašaus į policijos rėmėją, kaip keista prieš tai esu sakiusi, kad geriu daug kavos ir gali sutreikuoti širdis. Esu girdėjusi, kad taip vyksta kažkokie policijos tyrimai.
0 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami