Revoliuciją sukėlęs "kiškis“ nepasiduoda

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-03-03 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-03-03 06:00
Paskutinėmis lietingomis žiemos dienomis naujasis „Qashqai“ nenuvylė nei asfaltuotame kelyje, nei užmiesčio trasose.  Tomo Fedaravičiaus nuotrauka
Prieš aš­tuo­ne­rius me­tus „Nis­san“ drioks­te­lė­jo re­vo­liu­cin­gą šū­vį - ja­po­nai su­kons­tra­vo ir pa­tei­kė mo­de­lį, at­ro­dan­tį kaip vi­su­rei­gis, ta­čiau sa­vo sa­vy­bė­mis ir eksp­loa­ta­ci­jos kai­na pri­me­nan­tį tra­di­ci­nio pra­va­žu­mo ir ga­li­my­bių vi­du­ti­nės kla­sės au­to­mo­bi­lį.

Taip „Nis­san“ pra­dė­jo kom­pak­ti­nių mies­to vi­su­rei­gių, daž­nai iro­niš­kai va­di­na­mų kva­zi­vi­su­rei­giais ar­ba par­ke­ti­niais, erą. Pri­pa­žin­ki­me, kad prieš de­šimt­me­tį šiuos au­to­mo­bi­lius pir­miau­sia sie­jo­me su pel­ke, be­ke­le ir ki­tais iš­ban­dy­mais, o šian­dien mies­to vi­su­rei­giams ten­kan­tis di­džiau­sias iš­šū­kis – pri­trū­kus lais­vos sto­vė­ji­mo vie­tos dau­gia­bu­čio kie­me mik­liai už­lip­ti ant bor­te­lio.

Kri­ti­kai juo­kia­si, bet šio seg­men­to au­to­mo­bi­liai, ta­pę ne­ats­ki­ria­mais pra­ku­tu­sios vi­du­ri­nės kla­sės gy­ven­to­jų šei­mos na­riais, tvin­do mies­tų gat­ves. „Nis­san“, iki 2006 me­tų ban­džiu­si kaps­ty­tis ES rin­ko­je ir ne­at­si­lik­ti nuo ki­tų Ja­po­ni­jos ga­min­to­jų, su pir­mos lai­dos vi­su­rei­giu „Qash­qai“ at­ver­tė nau­ją tiek sa­vo, tiek au­to­mo­bi­liz­mo me­traš­čių pus­la­pį, su­si­kū­rė rin­ką ir ėmė jo­je dik­tuo­ti sa­vas tai­syk­les.

Pir­ma­sis „Nis­san Qash­qai“, kvai­lai pa­va­din­tas ka­žin kur Ira­ne kla­jo­jan­čios čia­bu­vių gen­ties var­du, bu­vo tar­si ėji­mas va bank, bet ruo­šian­tis iš­leis­ti an­trą­jį „kiš­kį“ reng­ta­si kur kas at­sar­giau. Kai "Qash­qai" ta­po mies­to vi­su­rei­gių ly­de­riu Eu­ro­po­je, aki­vaiz­džiai pa­di­dė­jo ir „Nis­san“ pa­si­ti­kė­ji­mas sa­vo jė­go­mis. Pa­grin­di­nės kom­pa­ni­jos ga­myk­los, įsi­kū­ru­sios San­der­lan­de, Ang­li­jo­je, pa­jė­gu­mas da­bar lei­džia su­rink­ti net 300 tūkst. mies­to vi­su­rei­gių per me­tus, t. y. tris kar­tus dau­giau nei ga­mi­nant pir­mą­jį mo­de­lį.

Grei­tis – ne jo stichija

Eu­ro­pos ly­de­ris su­lau­kia vai­ruo­to­jų pri­pa­ži­ni­mo ir Lie­tu­vo­je. "Kom­pa­ni­ja „Nis­san“ te­bė­ra mies­to vi­su­rei­gių seg­men­to ly­de­rė. Ji pir­kė­jams siū­lo net 4 šio ti­po mo­de­lius – „Ju­ke“, „Qash­qai“, „X-Trail“ ir „Mu­ra­no”, - kal­bė­jo ofi­cia­laus ga­min­to­jo at­sto­vo „Nis­san Nor­dic Eu­ro­pe Oy“ ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vas Bal­ti­jos ša­lims Min­dau­gas Plu­kys.

„Qash­qai“ la­biau no­ri mo­te­rys. Bet prie pa­to­gaus, šei­mai skir­to ir dau­gu­mą po­rei­kių ten­ki­nan­čio mies­to vi­su­rei­gio vai­ro ne­si­bo­di kles­te­lė­ti ir vy­rai. Ne krep­ši­nin­kų šei­mai vie­tos ma­ši­no­je ti­krai pa­kaks. Už prie­ki­nių sė­dy­nių kur kas erd­viau ne­gu pir­ma­ja­me „Qash­qai“, ba­ga­ži­nė taip pat pus­šim­čiu li­trų tal­pes­nė. Jei dar nu­lenk­si­te už­pa­ka­li­nes sė­dy­nes, leng­vai su­dė­si­te vi­są šei­mos iš­vy­kai rei­kia­mą įran­gą ar už­de­rė­ju­sį so­do der­lių.

An­tra­sis „Qash­qai“ yra so­li­des­nis, jo sa­lo­ne dau­giau erd­vės. O jei in­ves­tuo­si­te į pa­pil­do­mą pre­mium kla­sės „N-Tec“ ar „Tek­na“ komp­lek­ta­ci­ją ir pa­sta­ty­si­te au­to­mo­bi­lį ant 19 co­lių aliu­mi­nio ra­tų, jis taps vi­du­ti­nio ga­lin­gu­mo mies­to vi­su­rei­gių pa­ži­ba. Ta­čiau „kiš­kis“ lėks grei­tai tu­rė­da­mas tik 1,6 li­tro 160 AG ben­zi­ni­nį DIG-T va­rik­lį su tur­bi­na – bū­tent to­kį mo­de­lį Aukš­tai­ti­jos ke­liuo­se LŽ pa­siū­lė iš­ban­dy­ti ofi­cia­lus ga­min­to­jo at­sto­vas. Ki­tas va­rian­tas – ga­lin­ges­nis dy­ze­li­nis mo­to­ras.

Jei pa­si­rink­si­te au­to­mo­bi­lį, ku­rio va­rik­lis bus ma­žes­nio ga­lin­gu­mo, ne­nus­teb­ki­te, kad kop­da­mi į sta­tes­nį kal­ną tu­rė­si­te jung­ti že­mes­nę pa­va­rą, o at­lik­da­mi il­ges­nį len­ki­mą ke­ly­je im­si­te skai­čiuo­ti se­kun­des. Vis dėl­to ne grei­tis ir di­de­lis su­ki­mo mo­men­tas yra „Qash­qai“ pra­na­šu­mas, o sta­bi­lus val­dy­mas, ma­žes­nės de­ga­lų są­nau­dos (dėl 6 pa­va­rų me­cha­niz­mo), er­go­no­miš­kas, pa­to­gus, pra­ktiš­kas sa­lo­nas.

Ke­lio ne­ly­gu­mai ma­ši­nos pa­ka­bai įvei­kia­mi, tal­ki­na ir per duo­be­les įsi­lė­ku­sį au­to­mo­bi­lį iš­ma­niai pri­stab­dan­ti va­žia­vi­mo kon­tro­lės sis­te­ma. Ga­myk­lo­je nu­sta­ty­ti ESP sis­te­mos, ne­lei­džian­čios "Qash­qai" slys­ti, par­ame­trai pui­kiai „į­pai­šo“ vi­su­rei­gį į po­sū­kius. Kom­piu­te­rio pa­gal­ba jau­čia­ma, ta­čiau ne tiek, kad vai­ruo­to­jui at­ro­dy­tų, jog jis ne­kon­tro­liuo­ja ma­ši­nos. Se­na­ma­džiams, ku­rie ma­no esą šau­nes­ni už iš­ma­nų­jį au­to­mo­bi­lio kom­piu­te­rį ir yra įsi­ti­ki­nę, kad ak­ty­vios pa­gal­bos sis­te­mos tik ken­kia vai­ra­vi­mo ma­lo­nu­mui, vie­toj nor­ma­lių val­dy­mo nu­sta­ty­mų ga­li rink­tis spor­ti­nį re­ži­mą.

Elek­tro­ni­ka vei­kia nepriekaištingai

Pra­ban­ges­nia­me mo­de­ly­je įreng­ti Bi-LED prie­ki­niai ži­bin­tai yra ver­ti kiek­vie­no už juos su­mo­kė­to cen­to. Tai ne­truk­si­te pa­ste­bė­ti per il­ges­nę ke­lio­nę nak­tį - ke­lias prieš­ais akis švies ypač ryš­kiai, ne pra­sčiau ne­gu „Boeing“ pi­lo­tui, iš­rie­dė­ju­siam į pa­ki­li­mo ta­ką, o il­gų­jų švie­sų au­to­ma­ti­ka leis pa­lik­ti ra­my­bė­je per­jun­gi­mo svir­te­lę. Dėl to­kio kom­for­to po nak­ti­nės ke­lio­nės jau­si­tės kur kas žva­les­ni.

Di­de­li už­pa­ka­li­nio vaiz­do veid­ro­dė­liai lei­džia ne­ap­krau­nant spran­do ste­bė­ti si­tua­ci­ją ke­ly­je už nu­ga­ros, ta­čiau ma­to­mu­mą prie­ky­je at­lie­kant po­sū­kius ri­bo­ja ma­sy­vi stik­lo sta­trams­čio kons­truk­ci­ja. Kai ka­da ji su­ku­ria di­des­nę nei no­rė­tų­si „ak­lą­ją zo­ną“. Už­pa­ka­li­nis stik­las taip pat nė­ra di­de­lis. Ky­la maiš­tin­ga min­tis: gal­būt „Nis­san“ ty­čia pra­ti­na vai­ruo­to­jus va­žiuo­ti at­bu­lo­mis žvel­giant į už­pa­ka­li­nės ka­me­ros ekra­ne trans­liuo­ja­mą vaiz­dą?

Ir ko skųs­tis, kad „Nis­san“ ap­kars­ty­tas si­tua­ci­ją ke­ly­je iš vi­sų pu­sių ana­li­zuo­jan­čių bei vai­ruo­to­ją pers­pė­jan­čių da­vik­lių? Įvai­ruo­ti į kliū­tį ga­lė­tų ne­bent ak­las ir kur­čias. Dar vie­nas pa­gy­ri­mas ja­po­niš­kai elek­tro­ni­kai - ji vei­kia be­veik ne­prie­kaiš­tin­gai. Ke­lio ženk­lų at­pa­ži­ni­mo sis­te­ma pre­ci­ziš­kai, net ir va­žiuo­jant tam­so­je, "su­gau­dė" vi­sus iki vie­no grei­čio ri­bo­ji­mo ženk­lus. Na­vi­ga­ci­jos sis­te­ma ir kom­piu­te­rio val­dy­mas vi­sai ne­perg­rūs­ti – tik tai, ko rei­kia.

De­ga­lų są­nau­dos, įvei­kus apie 500 ki­lo­me­trų (di­de­lę da­lį - už­mies­čio re­ži­mu), ne­ati­ti­ko nu­ro­do­mas rek­la­mi­nia­me lanks­ti­nu­ke (6 l/100 km miš­riu re­ži­mu), bet pa­klai­da ne­bu­vo aki­na­ma – sky­rė­si 1,5-2 li­trais. Prie di­des­nių są­nau­dų pri­si­dė­jo ir dar tik „į­šy­lan­tis“ be­veik nau­jas va­rik­lis bei di­džiau­sias siū­lo­mas "apa­vas".

Ver­dik­tas? „Qash­qai“ iš­lai­kė seg­men­to ly­de­rio var­dą. Dar vie­nos re­vo­liu­ci­jos ne­įvy­ko, bet evo­liu­ci­ja, pa­ly­gin­ti su pir­mą­ja lai­da, aki­vaiz­di. Jei esa­te kva­zi­vi­su­rei­gių ger­bė­jas, „kiš­kis“ ne­abe­jo­ti­nai taps vie­nu iš 2-3 jū­sų lo­giš­kų pa­si­rin­ki­mų.

Tai ro­do ir iš­anks­ti­nes prog­no­zes Lie­tu­vo­je jau pa­tvir­ti­nan­tis par­da­vi­mas. Ofi­cia­lūs ga­min­to­jo at­sto­vai iki pra­ėju­sių me­tų pa­bai­gos spė­jo par­duo­ti 613 nau­jų­jų „Qash­qai“. Pir­mo­sios lai­dos šio mo­de­lio au­to­mo­bi­lių iki to lai­ko nu­pirk­ta kiek dau­giau ne­gu 3000. Nau­jo­jo „Qash­qai” kai­na pra­si­de­da nuo 17 490 eu­rų, o bai­gia­si 28 990 eu­rų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami