Rinkos išlaisvinimas baugina keleivių vežėjus

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-01-13 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-01-13 06:00
Lietuvos vežėjų teigimu, keleivinio transporto tinklas šalyje puikiai išplėtotas, todėl skubotai maršrutus imti skirstyti viešo konkurso būdu esą neatsakinga. LŽ archyvo nuotrauka
Ke­lei­vi­nio trans­por­to mies­to, prie­mies­ti­niais bei to­li­mo­jo su­si­sie­ki­mo (tarp­mies­ti­niais) marš­ru­tais rin­ka iki šiol su­telk­ta iš­im­ti­nai Lie­tu­vos bend­ro­vių ran­ko­se. Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai nu­ma­čius li­be­ra­li­zuo­ti rin­ką, pa­slau­gas per­kant kon­kur­su, vie­tos ve­žė­jai iš­kart pa­si­šiau­šė.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja nu­spren­dė, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ke­lių trans­por­to ko­dek­so pa­kei­ti­mai bus įgy­ven­di­na­mi tik at­li­kus de­ta­lų ty­ri­mą, kaip ne­žlug­dant vei­kian­čio vers­lo li­be­ra­li­zuo­ti ša­lies ke­lei­vi­nio trans­por­to rinką

Gąs­di­na dempingu

Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės ve­žė­jų au­to­mo­bi­liais aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ at­sto­vai gąs­di­na, kad nu­ma­to­mas ke­lei­vių ve­ži­mo rin­kos li­be­ra­li­za­vi­mas, pa­slau­gas par­en­kant tik kon­kur­su, vie­tos ve­žė­jams tu­rės itin skau­džių pa­sek­mių. „Ša­lies rin­ko­je at­si­ras­tų ke­lios di­džio­sios tarp­tau­ti­nės bend­ro­vės, ku­rios tai­ky­tų dem­pin­go kai­nas. Be to, kil­tų pa­vo­jus, kad to­kiai bend­ro­vei lai­mė­jus marš­ru­tų pa­ke­tą ga­li bū­ti už­da­ry­ti ne­pel­nin­gi, ta­čiau gy­ven­to­jams rei­ka­lin­gi marš­ru­tai. Džiu­gu, kad pa­vy­ko su­tar­ti, jog to­kie spren­di­mai ne­ga­li bū­ti pri­ima­mi sku­bo­tai“, – apie vyks­tan­tį dia­lo­gą su Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja at­si­lie­pė aso­cia­ci­jos vi­cep­re­zi­den­tas Ri­man­tas Mar­ti­na­vi­čius.

Su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nis­tro Al­gio Žva­liaus­ko raš­te „Li­na­vai“ pra­neš­ta, kad sie­kiant tin­ka­mai įver­tin­ti įsta­ty­mo pro­jek­to po­vei­kį bus at­lik­ta de­ta­les­nė ana­li­zė, kon­sul­tuo­ja­ma­si su su­in­te­re­suo­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis. Ty­ri­mą ren­gia­ma­si įgy­ven­din­ti iki 2015 me­tų lie­pos 1 die­nos.

Veik­lą or­ga­ni­zuo­ja penkmečiais

LŽ pa­kal­bin­tas To­li­mo­jo ke­lei­vi­nio trans­por­to kom­pa­ni­jos (TOKS) va­do­vas Arū­nas Ind­ra­šius ne­slė­pė, kad mi­nis­te­ri­jos ke­ti­ni­mas keis­ti Ke­lių trans­por­to ko­dek­są ir at­ver­ti rin­ką vi­soms to pa­gei­dau­jan­čioms Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bių trans­por­to įmo­nėms, už­da­vė ne­ma­žą gal­vos skaus­mą į trans­por­to prie­mo­nių par­ką mi­li­jo­nus in­ves­ta­vu­sioms Lie­tu­vos įmo­nėms.

„Kiek­vie­na bend­ro­vė yra in­ves­ta­vu­si į trans­por­to prie­mo­nes. Iš­per­ka­mo­sios nuo­mos su­tar­tys su­da­ry­tos ne vie­niems me­tams. Jei be pe­rei­na­mo­jo lai­ko­tar­pio stai­ga im­tų pa­slau­gas pirk­ti per vie­šus kon­kur­sus, tai da­lis bend­ro­vių su sa­vo au­to­bu­sais lik­tų vi­sai be dar­bo. Ki­tas la­bai svar­bus da­ly­kas, į ku­rį rei­kia vi­siems mums at­sa­ky­ti: ar vals­ty­bės ry­šis do­tuo­ti nuo­sto­lin­gus marš­ru­tus? Jei bus li­be­ra­li­zuo­ta rin­ka, kaip Lat­vi­jo­je ar Es­ti­jo­je, teks skir­ti do­ta­ci­jas iš biu­dže­to“, - pa­žy­mė­jo A. Ind­ra­šius.

Jo tei­gi­mu, da­bar do­ta­ci­jų vals­ty­bė ve­žė­jams ne­tei­kia, o nuo­sto­lin­gus marš­ru­tus šie den­gia pel­nin­gų kryp­čių sąs­kai­ta. Toks vers­lo mo­de­lis iki šiol esą pa­sit­vir­ti­no.

„Tu­ri­me vi­so­kių marš­ru­tų – ir pel­nin­gų, ir nuo­sto­lin­gų. Į nuo­sto­lin­gus marš­ru­tus žiū­ri­me kaip į so­cia­li­nę pa­slau­gą. Taip pat vyk­do­me už­sa­ko­muo­sius rei­sus, ga­be­na­me siun­tas. Toks veik­los mo­de­lis lei­džia sėk­min­gai dirb­ti. Lie­tu­vo­je su­si­sie­ki­mo tink­las yra ko­ky­biš­kai iš­plė­to­tas, marš­ru­tų pa­pil­do­mai dau­giau ne­su­kur­si­me ir no­rė­da­mi. Jei įsi­lei­si­me į rin­ką nau­jų žai­dė­jų, stip­res­nės tarp­tau­ti­nės bend­ro­vės, įdar­bi­nu­sios nau­jus au­to­bu­sus ir tai­ky­da­mos dem­pin­gą, ga­li pa­kirs­ti Lie­tu­vos trans­por­to įmo­nes“, - įsi­ti­ki­nęs TOKS di­rek­to­rius.

Jis nė­ra ka­te­go­riš­kai nu­si­tei­kęs prieš rin­kos li­be­ra­li­za­vi­mą ir ne­prieš­ta­rau­ja tam, kad ke­lei­vių ve­ži­mo pa­slau­gas sa­vi­val­dy­bės pirk­tų per kon­kur­są. Ta­čiau, A. Ind­ra­šiaus nuo­mo­ne, jų veik­lą re­gu­liuo­jan­čios Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja ir Vals­ty­bi­nė ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­ja tu­rė­tų su­teik­ti dau­giau lai­ko, kad reikš­min­giems po­ky­čiams bū­tų tin­ka­mai pa­si­ruoš­ta.

Ve­žė­jams iš­duo­tus lei­di­mus ins­pek­ci­ja per­žiū­ri kas pen­ke­ri me­tai. Jei per tą lai­ką ve­žė­jas ne­pa­da­ro reikš­min­ges­nių nu­si­žen­gi­mų, rei­sai jam su­teik­tais mar­šu­tais ne­stab­do­mi, lei­di­mai yra pra­tę­sia­mi nau­jam penk­me­čiui.

A. Ind­ra­šiaus skai­čia­vi­mu, šiuo me­tu to­li­mo­jo ke­lei­vi­nio trans­por­to kom­pa­ni­joms lei­di­mai yra iš­duo­ti iki 2018 me­tų pa­va­sa­rio. Li­kę tre­ji me­tai ve­žė­jams ne­atro­do pa­kan­ka­mas lai­kas par­uoš­ti sa­vo au­to­bu­sų par­ką lais­vai kon­ku­ren­ci­jai. Mat iš­per­ka­mo­sios nuo­mos su­tar­čių ak­me­nį di­de­lė da­lis ve­žė­jų po kak­lu pa­si­ka­bi­nę pen­ke­riems ir dau­giau me­tų.

Lais­vo­ji rin­ka pra­šo dotacijų

„Li­na­vos“ vi­cep­re­zi­den­tas R. Mar­ti­na­vi­čius tei­gė, kad sku­biam rin­kos li­be­ra­li­za­vi­mui kol kas ne­pa­si­ruo­šę ne tik pa­tys ve­žė­jai, bet ir nė­ra iš­gvil­den­tas nau­jų ke­lei­vių ve­ži­mo rin­kos me­cha­niz­mų tei­si­nis reg­la­men­ta­vi­mas. „Sku­biai grie­bu­sis po­ky­čių da­lis esa­mų ir nau­jų ve­žė­jų nu­sig­rieb­tų vi­są grie­ti­nė­lę, o ki­ti lik­tų prie su­ski­lu­sios gel­dos. Ke­lių trans­por­to ko­dek­sas nė­ra vie­na­die­nis do­ku­men­tas, to­dėl vi­sus pa­kei­ti­mus bū­ti­na nuo­dug­niai ap­tar­ti. Jei at­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos to im­tų­si sku­bo­tai, tu­rė­tu­me so­cia­li­nę bom­bą ir ge­rai iš­plė­to­ti tarp­mies­ti­nio su­si­sie­ki­mo au­to­bu­sais tink­lai bū­tų per trum­pą lai­ką su­ar­dy­ti. To­dėl ti­ki­mės, kad pa­vyks iš­min­tin­gai dis­ku­tuo­ti dėl vi­sų pa­kei­ti­mų ir po pus­me­čio pri­im­ti ra­cio­na­liau­sius spren­di­mus“, - sa­kė „Li­na­vos“ vi­cep­re­zi­den­tas.

Pa­sak jo, kol ke­lei­vių ve­ži­mo rin­ka nė­ra li­be­ra­li­zuo­ta, tol, pa­gal ES reg­la­men­tą, ne­bū­ti­nos ir biu­dže­to do­ta­ci­jos. Vos tik pa­kei­si­me da­bar vei­kian­tį me­cha­niz­mą, ne­pel­nin­gus marš­ru­tus esą teks šelp­ti mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gais.

„Ki­ta ver­tus, do­ta­ci­jos, ti­kė­ti­na, pa­ska­tin­tų spar­čiau at­nau­jin­ti trans­por­to prie­mo­nių par­ką, dau­giau dė­me­sio skir­ti in­ves­ti­ci­joms į nau­jas tech­no­lo­gi­jas. Juk lai­kai kei­čia­si ir ke­lei­viai no­ri ko­ky­biš­kų pa­slau­gų, nau­jes­nių pa­to­gių au­to­bu­sų. La­bai pa­kan­ka­mas lai­ko­tar­pis pa­si­ruoš­ti li­be­ra­li­zuo­ti rin­ką, ma­nau, bū­tų pen­ke­ri me­tai“, - svars­tė R. Mar­ti­na­vi­čius.

Es­tai no­ri maršrutų

LŽ anks­čiau ra­šė, kad griež­tos, vie­ti­nes bend­ro­ves re­mian­čios ke­lei­vi­nio trans­por­to rin­kos tai­syk­lės ste­bi­na Lie­tu­va su­si­do­mė­ju­sius ki­tų ša­lių ve­žė­jus. Vie­na ak­ty­viau­sių šio­je sri­ty­je tarp­tau­ti­nio su­si­sie­ki­mo pa­slau­gas ir mū­sų ša­ly­je tei­kian­ti Es­ti­jo­je re­gis­truo­ta bend­ro­vė „Lux Exp­ress“. Kal­bė­da­ma­sis su LŽ jos di­rek­to­rius Han­ne­sas Saar­puu ap­gai­les­ta­vo, kad ne Lie­tu­vo­je įsi­kū­ru­sios įmo­nės ne­ga­li nė pra­šy­ti Vals­ty­bi­nės ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­jos lei­di­mo vež­ti ke­lei­vius re­gu­lia­riai­siais to­li­mo­jo su­si­sie­ki­mo rei­sais. Ar­šes­nė kon­ku­ren­ci­ja pa­dė­tų pa­si­temp­ti vi­są rin­ką. Es­tų įmo­nės va­do­vo nuo­mo­ne, ab­sur­diš­ka teig­ti, kad lais­vo­sios rin­kos me­cha­niz­mas su­griau­tų Lie­tu­vos ve­žė­jų esą iš­puo­se­lė­tą tarp­mies­ti­nio su­si­sie­ki­mo tink­lą. To­li­mo­jo su­si­sie­ki­mo au­to­bu­sais pa­slau­gų ko­ky­bė Lie­tu­vo­je esan­ti pra­sta. Au­to­bu­sai se­ni, ino­va­ci­jos vie­tos žai­dė­jų užim­to­je rin­ko­je ne­eg­zis­tuo­ja – tai už­da­ros rin­kos pa­sek­mė.

„Šian­dien Lie­tu­va yra pa­sku­ti­nė Eu­ro­pos Są­jun­go­je pa­gal vie­šo­jo trans­por­to pa­slau­go­mis be­si­nau­do­jan­čių ke­lei­vių skai­čių. Jų ir to­liau ma­žės, jei da­bar­ti­nė ins­pek­ci­jos, ne­suin­te­re­suo­tos jo­kiais po­ky­čiais, vyk­do­ma po­li­ti­ka ne­si­keis. Bai­mi­na­ma­si, kad kon­ku­ren­ci­ja at­si­lieps ma­žes­niems ve­žė­jams ir kai ku­rioms di­des­nėms bend­ro­vėms, nors jų pa­slau­gų ko­ky­bė la­bai pra­sta. Šie ve­žė­jai rin­ko­je iš­si­lai­ko tik dėl pro­tek­ci­jos. Mū­sų įsi­ti­ki­ni­mu, bai­mė vi­siš­kai ne­rea­li ir pa­se­nu­si. Efek­ty­viai dir­ban­tys ve­žė­jai ga­lė­tų pa­siū­ly­ti ko­ky­biš­kes­nes pa­slau­gas, ne­ko­ky­biš­ki - iš­nyk­tų“, - pa­mo­kas lie­tu­viams da­li­jo H. Saar­puu.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
AAA  78.62.43.200 2015-01-13 16:23:08
Dar vienas žingsnis išvalstybinimo link?
0 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­va penk­ta­die­nį ati­duo­da duo­klę ve­lio­niui Iz­rae­lio prezidentui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Veng­rai sek­ma­die­nį vyk­sian­čia­me re­fe­ren­du­me ti­kriau­siai at­mes pa­bė­gė­lių pa­skirs­ty­mo Eu­ro­pos Są­jun­go­je pa­gal pri­va­lo­mas kvo­tas pla­ną ir šiuo žings­niu ga­li dar su­stip­rin­ti griežtai prieš im­ig­ran­tus [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami