Rinkos nuopuolis atveria konkurencijos pūlinius

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-09-30 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-09-30 06:00
Kai kurių modelių keleiviniai automobiliai dėl savo kėbulo gali būti naudojami ir kaip komerciniai. LŽ archyvo nuotrauka
Nau­jau­sia Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (ACEA) at­as­kai­ta at­sklei­dė fak­tą, ku­ris tu­rė­tų su­kel­ti ne­ri­mą mū­sų ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jams: Lie­tu­vo­je už­fik­suo­tas di­džiau­sias Eu­ro­pos Są­jun­go­je - net 8,2 proc. - ko­mer­ci­nei veik­lai skir­tų nau­jų trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tra­vi­mo nuo­smu­kis.

Nuo sau­sio iki rugp­jū­čio Lie­tu­vo­je, anot ACEA, bu­vo įre­gis­truo­tos 2923 nau­jos ko­mer­ci­nės ma­ši­nos. Prie jų pri­ski­ria­mos iki 3,5 t leng­vo­sios ir dau­giau kaip 3,5 t svo­rio ko­mer­ci­nei veik­lai skir­tos trans­por­to prie­mo­nės, taip pat dau­giau kaip 16 t sve­rian­tys vil­ki­kai, au­to­bu­sai ir spe­cia­lu­sis trans­por­tas. Vi­so­je ES per aš­tuo­nis mė­ne­sius bu­vo įre­gis­truo­ta 1 171 120 nau­jų ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių, ar­ba 9,1 proc. dau­giau nei tuo pat me­tu 2013-iai­siais. Au­gi­mą fik­sa­vo ir mū­sų kai­my­nai lat­viai bei es­tai – ati­tin­ka­mai 13 proc. ir 0,9 pro­cen­to.

Dar va­sa­rą ACEA skel­bė, kad sau­sį-bir­že­lį ko­mer­ci­nio trans­por­to rin­ka 0,8 proc. stie­bė­si ir Lie­tu­vo­je. Mū­sų ša­lies sta­tis­ti­ką pa­ga­di­no la­bai blo­gi ki­tų dvie­jų va­sa­ros mė­ne­sių re­gis­tra­ci­jos re­zul­ta­tai - lie­pą jie kri­to 25,5 proc., o rugp­jū­tį – 13,6 pro­cen­to.

Su­ma­žė­jo „ma­ni­pu­lia­ci­jų“?

Ta­čiau LŽ kal­bin­ti nau­jų ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių rin­kos eks­per­tai siū­lė ne­da­ry­ti to­li sie­kian­čių iš­va­dų. „Kol kas ti­krai nė­ra jo­kio pa­grin­do kal­bė­ti apie ne­igia­mą eko­no­mi­nio ka­ro su Ru­si­ja po­vei­kį ko­mer­ci­nio trans­por­to rin­kai“, - lyg su­si­ta­rę ti­ki­no pa­šne­ko­vai.

Įdo­mu, kad kai kas net džiau­gė­si, jog ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mas trau­kė­si. „Gal­būt ir bu­vo fik­suo­tas ga­na di­de­lis rin­kos kri­ti­mas, ta­čiau ji ta­po są­ži­nin­ges­nė“, - LŽ tvir­ti­no vie­nas pa­var­dės ne­no­rė­jęs vie­šai skelb­ti nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jas. Jo tei­gi­mu, Lie­tu­vo­je yra vie­nas nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jas, ku­ris ko­vo­da­mas su kon­ku­ren­tais ta­ria­mai el­gia­si „ne­gar­bin­gai“.

„Kaip ži­no­me, ko­mer­ci­nės pa­skir­ties ma­ši­noms ne­tai­ko­mas 21 proc. pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tis (PVM). Tas par­da­vė­jas su­ge­ba pa­da­ry­ti taip, kad į Lie­tu­vą at­ga­ben­ti leng­vie­ji ke­lei­vi­niai au­to­mo­bi­liai tap­tų ko­mer­ci­niai, nors ko­mer­ci­niams tiks­lams jie nie­ka­da ne­bus nau­do­ja­mi. Klien­tams pirk­ti leng­vuo­sius au­to­mo­bi­lius kaip ko­mer­ci­nius nau­din­ga, mat jie su­tau­po tūks­tan­čius. Ty­liai pyk­tį lie­ja tik są­ži­nin­gai dir­ban­tys kon­ku­ren­tai – į jų siū­lo­mą tos pa­čios kla­sės ir apy­ti­kriai tos pa­čios kai­nos ma­ši­ną jau nie­kas ir ne­žiū­ri, nes dėl PVM ji yra ket­vir­ta­da­liu bran­ges­nė“, - pa­sa­ko­jo par­da­vė­jas.

Jo ma­ny­mu, pa­dė­tį pa­ge­ri­no nuo lie­pos 1-osios įsi­ga­lio­ju­sios nau­jos Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais pa­tai­sos. „Jau du mė­ne­siai, kai re­gis­tra­ci­jos tai­syk­lės yra smar­kiai su­griež­tin­tos. Da­bar leng­vuo­sius ke­lei­vi­nius au­to­mo­bi­lius re­gis­truo­ti kaip ko­mer­ci­nius ta­po prob­le­ma. Tai, ga­li­mas daik­tas, at­sis­pin­di ir sta­tis­ti­ko­je“, - svars­tė dien­raš­čio pa­šne­ko­vas.

Tie­sa, LŽ šal­ti­nis ne­at­me­tė, kad ma­ni­pu­lia­ci­jas lie­tu­vių įmo­nei ga­li pa­dė­ti da­ry­ti lat­viai. „Ten au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo tai­syk­lės la­bai li­be­ra­lios, tad ko­dėl ne­pra­dė­jus re­gis­truo­ti nau­jų ke­lei­vi­nių ma­ši­nų kaip ko­mer­ci­nių, pa­vyz­džiui, Baus­kė­je? Vė­liau, at­ve­žus trans­por­to prie­mo­nę į Lie­tu­vą, jau ne­bus jo­kių kliū­čių įre­gis­truo­ti ją kaip ko­mer­ci­nę ir mū­sų ša­ly­je“, - kons­ta­ta­vo par­da­vė­jas.

Petras Ignotas: „Kai kitų metų pradžioje nagrinėsime 2014-ųjų rinkos pokyčius, tada ir bus aiškiau.“/Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka

Siū­lo palūkėti

Pe­tras Ig­no­tas, Lie­tu­vos au­to­vers­li­nin­kų aso­cia­ci­jos (LAA) pre­zi­den­tas, at­krei­pė LŽ dė­me­sį, kad „in­for­ma­ci­ja apie ke­lei­vi­nius au­to­mo­bi­lius, ku­rie re­gis­truo­ja­mi kaip ko­mer­ci­nės pa­skir­ties ma­ši­nos, yra ne­ofi­cia­li“, va­di­na­si, gal­būt ir ne vi­sai pa­ti­ki­ma. „A­so­cia­ci­ja ne­tu­ri ga­li­my­bės pa­ti­krin­ti šios in­for­ma­ci­jos. Ne­ži­no­me, kiek ke­lei­vi­nių au­to­mo­bi­lių yra įre­gis­truo­ti kaip ko­mer­ci­niai, nors ko­mer­ci­jai jie ne­nau­do­ja­mi. Gal tie­sa ir tai, jog pa­kei­tus Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo nuo­sta­tas to­kių ma­ši­nų re­gis­tra­vi­mas Lie­tu­vo­je bu­vo aps­kri­tai su­stab­dy­tas. Gal­būt da­bar jos re­gis­truo­ja­mos Lat­vi­jo­je. Ta­čiau ne­sant tiks­lių duo­me­nų ir ko­men­tuo­ti nė­ra ką“, - kal­bė­jo LAA va­do­vas.

Ki­ta ver­tus, pa­sak P. Ig­no­to, to­kio­je ma­žo­je rin­ko­je kaip Lie­tu­vos ne­rei­kė­tų da­ry­ti to­li sie­kian­čių iš­va­dų vos iš dvie­jų mė­ne­sių re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tų, ypač kai tai - va­sa­ros mė­ne­siai. „Mū­sų rin­ka to­kia ma­ža, kad dėl ke­lių de­šim­čių ar net ke­lio­li­kos nu­pirk­tų ar­ba ne­nu­pirk­tų au­to­mo­bi­lių pro­cen­tais ga­li bū­ti fik­suo­tas ir įspū­din­gas šuo­lis, ir ne­ri­mą ke­lian­tis nuo­smu­kis. O va­sa­rą ypač jau­čia­ma se­zo­niš­ku­mo įta­ka, nes per at­os­to­gas nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka aps­kri­tai ap­mirš­ta“, - dės­tė LAA pre­zi­den­tas.

P. Ig­no­to tei­gi­mu, rin­ka sa­vo ten­den­ci­jas to­kio­se ma­žo­se ša­ly­se, ko­kia yra Lie­tu­va, at­sklei­džia ne per mė­ne­sį ar du, o per me­tus. „Kai ki­tų me­tų pra­džio­je nag­ri­nė­si­me 2014-ųjų rin­kos po­ky­čius, ta­da ir bus aiš­kiau“, - kons­ta­ta­vo LAA va­do­vas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) ti­kri­na Da­riaus Moc­kaus val­do­mo kon­cer­no „MG Bal­tic“ įmo­nes. VMI at­sto­vas pa­tvir­ti­no, kad tikrinamos 4 įmo­nės.
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
JAV dien­raš­tis „U­SA To­day“ nu­kry­po nuo įpras­tos pra­kti­kos ir penk­ta­die­nį iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą vie­nam iš pre­zi­den­to rinkimų kam­pa­ni­jos da­ly­vių.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami