Rudenį Lietuvą pasieks naujos laidos "Audi A6"

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-09-04 15:30
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-09-04 15:30
Galingiausias A6 šeimos modelis "Audi R6 Avant" turės 560 AG, o iki 100 km/h sugebės įsibėgėti vos per 3,9 sekundės.    Gamintojo nuotrauka
Vo­kie­ti­jos "Au­di" pa­skel­bė iš pa­grin­dų at­nau­ji­nan­tys A6 šei­my­ną. Vi­si jos mo­de­liai pra­tur­tės ne tik nau­jais va­rik­liais, bet ir trans­mi­si­jo­mis bei ži­bin­tais. Pa­sak ga­min­to­jo, "Au­di A6" se­da­nas ir heč­be­kas taps dar tau­pes­ni, o pa­di­din­to pra­va­žu­mo uni­ver­sa­lui "A6 All­road quat­tro" ne­bus bai­sūs dar su­dė­tin­ges­ni be­ke­lės iš­šū­kiai. Pa­di­din­tos ga­lios S6, "S6 Avant" ir RS 6 įgis dar dau­giau verž­lu­mo ir pra­ban­gos.

„At­nau­jin­da­mi A6, at­ver­čia­me dar vie­ną šios šei­my­nos sėk­mės me­traš­čio pus­la­pį“, – sa­kė "Au­di" vy­riau­siais in­ži­nie­rius prof. dr. Ul­ri­chas Hac­ken­ber­gas. Jis pa­žy­mė­jo, jog "Au­di A6" šei­my­na jau ne pir­mus me­tus džiu­gi­na iš­ti­su pa­ke­tu kla­sės stan­dar­tų, nuo­lat vers­da­ma pa­si­temp­ti kon­ku­ren­tus. Čia ir leng­vo ly­di­nio kons­truk­ci­jų dė­ka su­ma­žė­jęs au­to­mo­bi­lio svo­ris, ir nuo­lat au­gan­ti va­rik­lių ga­lia par­ale­liai ma­ži­nant jų mat­me­nis, svo­rį bei de­ga­lų są­nau­das, nuo­lat il­gė­jan­tis vai­ra­vi­mą leng­vi­nan­čios pa­gal­bi­nės įran­gos są­ra­šas bei mul­ti­ter­pės pra­mo­gų asor­ti­men­tas.

Leng­viau­sias sa­vo klasėje

Nau­jo­jo "Au­di A6" di­zai­nas pa­si­žy­mi vis­kuo, kas šiuo me­tu itin ma­din­ga - pre­ci­ziš­kai tie­sio­mis kė­bu­lo li­ni­jo­mis, pa­brėž­tais ho­ri­zon­ta­liais pa­vir­šiais, ki­tais kin­tan­čio di­zai­no ele­men­tais. Ne­di­de­lių, bet pa­ste­bi­mų ir po­ky­čių pa­ty­rė tra­di­ci­nės "sing­lef­ra­me" sti­liaus ra­dia­to­riaus gro­te­lės, apa­ti­nės oro įsiur­bi­mo kiau­ry­mės, ži­bin­tų kon­tū­rai, du­re­lių slenks­čiai ir iš­me­ti­mo vamz­džiai. At­nau­jin­ta­me A6 kė­bu­lo di­zai­ne pui­kiai de­ra pa­pil­do­mai įsi­gy­ja­mi LED ar­ba "ma­trix LED" ti­po ži­bin­tai su di­na­mi­niais po­sū­kio sig­na­lais.

Dar di­des­nis, pa­ly­gin­ti su pirm­ta­ko, leng­vų ly­di­nių nau­do­ji­mas kė­bu­lo kons­truk­ci­jo­se, ga­min­to­jo tei­gi­mu, ne­tu­rė­jo ne­igia­mų pa­da­ri­nių kons­truk­ci­jos stan­du­mui ir pa­ti­ki­mu­mui. Pa­žan­giau­sio­mis prie­mo­nė­mis for­muo­ja­mi aliu­mi­nio ir plie­no de­ri­nio pa­grin­di­niai kė­bu­lo ele­men­tai mak­si­ma­liai stan­dūs ir tvir­ti. Nau­jo­jo A6 1.8 TFSI tuš­čio au­to­mo­bi­lio svo­ris be vai­ruo­to­jo sie­kia tik 1535 kg, nors dar ne­se­niai apie to­kį re­zul­ta­tą to­kios kla­sės au­to­mo­bi­ly­je bu­vo tik sva­jo­ja­ma.

Ra­tus suks 8 varikliai

At­nau­jin­to­je va­rik­lių ga­mo­je - 3 ben­zi­ni­niai TFSI ir net 5 dy­ze­li­niai TDI va­rik­liai. Vi­si jie ati­tin­ka griež­tus" "Eu­ro 6" stan­dar­to rei­ka­la­vi­mus, o jų ang­lies dvi­de­gi­nio tar­ša yra net 22 proc. ma­žes­nė nei pirm­ta­kų. Kuk­liau­sias ben­zi­ni­nis va­rik­lis iš­vys­to 140 kW (190 AG) ga­lią, o ga­lin­giau­sias - net 245 kW (333 AG). Pa­pras­čiau­sio dy­ze­li­nio va­rik­lio pa­jė­gu­mas - 110 kW (150 AG), o ga­lin­giau­sias ag­re­ga­tas iš­vys­to įspū­din­gą 240 kW (326 AG) ga­lią.

Ga­min­to­jo tvir­ti­ni­mu, vi­si va­rik­liai ga­li tu­rė­ti pa­di­din­tos ga­lios ar­ba di­des­nio eko­lo­giš­ku­mo mo­di­fi­ka­ci­ją. Į ju­bi­lie­ji­nius ir ma­žų se­ri­jų A6 šei­my­nos mo­de­lius bus mon­tuo­ja­mi ir pa­to­bu­lin­ti mo­to­rai. Vi­sa tai aki­vaiz­džiai de­mons­truo­ja at­nau­jin­tos va­rik­lių ga­mos lanks­tu­mą ir pri­tai­ko­mu­mą kon­kre­čiam au­to­mo­bi­liui.

Ga­lin­giau­sias dy­ze­li­nis va­rik­lis komp­lek­tuo­ja­mas su 8 laips­nių "tip­tro­nic" pa­va­rų dė­že. Vi­si ki­ti va­rik­liai komp­lek­tuo­ja­mi ar­ba su nau­jo­viš­kos kons­truk­ci­jos 6 laips­nių me­cha­ni­ne pa­va­rų dė­že, ar­ba lai­ko pa­ti­krin­tu 7 laips­nių "S tro­nic" „au­to­ma­tu“. Ga­li­ma rink­tis au­to­mo­bi­lį su prie­ki­niais va­ro­mai­siais ra­tais ar­ba fir­mi­ne "quat­tro" vi­sų ra­tų pa­va­ra, ku­rios kons­truk­ci­ją kai ku­riuo­se mo­de­liuo­se ga­li­ma pa­pil­dy­ti at­ski­rai už­sa­ko­mu spor­ti­niu di­fe­ren­cia­lu.

Spor­ti­nė dva­sia - kas­die­niams reikalams

"Au­di S6" ir "S6 Avant" po­zi­cio­nuo­ja­mi kaip spor­ti­niai au­to­mo­bi­liai kas­die­ni­niam va­ži­nė­ji­mui. Po va­rik­lio gaub­tu mon­tuo­ja­mas V8 for­mos 4 l TFSI bi­tur­bo va­rik­lis, ga­lin­tis pa­siek­ti įspū­din­gą 331 kW (450 AG) ga­lią. Šiam ga­liū­nui vi­sai ne­sun­ku iš vie­tos iki 100 km/val. se­da­ną nu­skrai­din­ti per 4,4 sek. Uni­ver­sa­las įsi­bė­gė­ja vos lė­čiau – per 4,6 sek. Vi­du­ti­nės de­ga­lų są­nau­dos: 9,2 l/100 km (se­da­no) ir 9,4 l/ 100 km (uni­ver­sa­lo). Vi­du­ti­nė ang­lies dvi­de­gi­nio emi­si­ja su­da­ro ati­tin­ka­mai 214 ir 219 g/km ke­lio.

"Au­di S6" ir "S6 Avant" stan­dar­ti­nės įran­gos są­ra­še yra "quat­tro" vi­sų ra­tų pa­va­ra ir pri­si­tai­kan­ti pa­ka­ba, re­gu­liuo­jan­ti au­to­mo­bi­lio aukš­tį ir spy­ruok­lių stan­du­mą. Jos dė­ka au­to­mo­bi­lį ga­li­ma nu­leis­ti iki 20 mm. Ba­zi­nia­me komp­lek­te taip pat yra įspū­din­gi 19 co­lių rat­lan­kiai.

"Au­di RS 6 Avant" – ga­lin­giau­sias A6 šei­my­nos mo­de­lis. Jis 100 km/val. grei­tį pa­sie­kia per 3,9 sek. ir ga­li įsi­bė­gė­ti iki mak­si­ma­lių 305 km/val. Po va­rik­lio gaub­tu mon­tuo­ja­mas 4 l "TFSI en­gi­ne pro­du­ces" 412 kW (560 AG) ga­lios TFSI va­rik­lis, ste­bi­nan­tis sa­vo eko­no­miš­ku­mu. Vi­du­ti­nės jo de­ga­lų są­nau­dos – tik 9,6 l ben­zi­no 100 km ke­lio.

Nau­jo­jo "Au­di A6" pre­ky­bo­je lau­kia­ma jau šių me­tų ru­de­nį. Ba­zi­nis "Au­di A6 1.8 TFSI se­da­nas" kai­nuos nuo 38 900 eu­rų (132 587 li­tų)." A6 Avant 1.8 TFSI" uni­ver­sa­lo kai­nos pra­si­dės nuo 41 500 eu­rų (140 220 li­tų). Už pa­di­din­to pra­va­žu­mo "A6 all­road quat­tro 3.0 TDI" bus pra­šo­ma nuo 59 900 eu­rų (195 600 li­tų). "Au­di S6" kai­na - 75 900 eu­rų (260 340 li­tų), o ga­lin­go­jo "Au­di RS 6 Avant" - nuo 111 200 eu­rų (376 000 li­tų).

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
JAV am­ba­sa­da džiau­gia­si ga­lė­da­ma pra­neš­ti apie am­ba­sa­do­rės An­ne Hall at­vy­ki­mą. Ji yra ke­tu­rio­lik­to­ji JAV am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je nuo JAV-Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių už­mez­gi­mo 1922 me­tų lie­pos [...]
Len­ki­jos prem­je­rė Bea­ta Szyd­lo tre­čia­die­nį pa­sky­rė įta­kin­gą plė­tros mi­nis­trą Ma­teus­zą Mo­ra­wiec­kį Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos va­do­vu, pert­var­kiu­si sa­vo prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mą dešiniojo spar­no vy­riau­sy­bę.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami