Rugpjūtis ant pjedestalo trumpam užkėlė rusus

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-09-21 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-09-21 06:00
Rugpjūtį iš 20 pasaulio automobilių gamintojų, kurių statistiką pateikia ACEA, Europoje 6,6 proc. krito tik Japonijos "Honda" registravimas.   Gamintojo nuotrauka
Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (ACEA) duo­me­ni­mis, pra­ėju­sį mė­ne­sį 27 Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­ly­se (be Mal­tos) bu­vo įre­gis­truo­ti 744 706 nau­ji leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai, ar­ba 11,2 proc. dau­giau nei per­nai tą pa­tį mė­ne­sį (669 528).

Rugp­jū­čio mė­ne­sio nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos au­gi­mo re­zul­ta­tas – an­tras pa­gal dy­dį šiais me­tais. Spar­čiau ES ša­ly­se nau­jos ma­ši­nos re­gis­truo­tos tik bir­že­lį, kai Bend­ri­jos rin­ka ūg­te­lė­jo 14,6 proc. To­kius duo­me­nis sa­vo nau­jau­sio­je at­as­kai­to­je pa­tei­kė Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­ja (ACEA). Pra­ėju­sį mė­ne­sį tarp ES nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo lo­ko­mo­ty­vų bu­vo ir Lie­tu­va, ku­rios fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys įre­gis­tra­vo 25,3 proc. dau­giau nau­jų ma­ši­nų nei tą pa­tį mė­ne­sį per­nai. Tai – penk­tas re­zul­ta­tas Bend­ri­jo­je. To­je pa­čio­je vie­to­je mū­sų ša­lis yra ir pa­gal 2015 me­tų aš­tuo­nių mė­ne­sių re­zul­ta­tus.

Liuk­sem­bur­go fenomenas

ACEA duo­me­ni­mis, 3 iš 27 Bend­ri­jos vals­ty­bių, tarp ku­rių bu­vo ir kai­my­ni­nė Es­ti­ja (-1,9 proc.), pra­ėju­sį mė­ne­sį bu­vo fik­suo­tas ne­igia­mas re­gis­tra­vi­mo po­ky­tis. Bul­ga­ri­jo­je rugp­jū­čio mė­ne­sį įre­gis­truo­ta 4,9 proc. ma­žiau nau­jų au­to­mo­bi­lių nei tuo pa­čiu lai­ku prieš me­tus, tur­tin­ga­ja­me Luk­sem­bur­ge – 10,9 proc.

Nu­ste­bi­no Grai­ki­ja. Šio­je eko­no­mi­nės kri­zės kre­čia­mo­je ša­ly­je vie­tos įmo­nės bei pi­lie­čiai pra­ėju­sį mė­ne­sį įre­gis­tra­vo 4470 nau­jas ma­ši­nas, ki­taip ta­riant – net 21 proc. dau­giau nei 2014 me­tų rugp­jū­tį (3694). Ne­abe­jo­ja­ma, kad grai­kams įsi­gy­ti nau­jus au­to­mo­bi­lius pa­de­da šiai ša­liai sko­li­na­mi mi­li­jar­dai.

Kaip ma­ty­ti iš ACEA at­as­kai­tos, rugp­jū­čio mė­ne­sį „ant ban­gos“ bu­vo ir pa­čios di­džiau­sios ES rin­kos. Nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mas di­džiau­sio­je iš jų Vo­kie­ti­jos rin­ko­je ūg­te­lė­jo 6,2 proc., an­tro­je pa­gal dy­dį Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos - 9,6 proc., Ita­li­jos - 10,6 proc., Is­pa­ni­jos 23,3 proc., Pra­ncū­zi­jos – 10 pro­cen­tų.

Rugp­jū­tis pra­džiu­gi­no rusus

Nau­jau­sia ACEA at­as­kai­ta su­lau­kė ne­ti­kė­to at­gar­sio Ru­si­jo­je. Vie­tos ži­niask­lai­da ap­si­džiau­gė pa­ste­bė­ju­si, kad rugp­jū­tį ru­sai vėl ta­po an­tra rin­ka Eu­ro­po­je po Vo­kie­ti­jos. Ru­sų nu­pirk­tų nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių sta­tis­ti­ką fik­suo­jan­ti Eu­ro­pos vers­lo aso­cia­ci­ja (EVA) jau anks­čiau bu­vo pra­ne­šu­si, kad rugp­jū­čio mė­ne­sį Ru­si­jo­je bu­vo įsi­gy­ta 138 670 nau­jų leng­vų­jų ke­lei­vi­nių ma­ši­nų. Tą pa­tį mė­ne­sį pir­mą vie­tą užė­mu­sio­je Vo­kie­ti­jo­je, kaip ro­do ACEA duo­me­nys, jų bu­vo re­gis­truo­ta 226 314. Ta­čiau Pra­ncū­zi­jo­je (92 048), Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je (79 060), Ita­li­jo­je (59 203) nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas bu­vo pra­stes­nis nei Ru­si­jo­je.

Pa­sak ru­sų ži­niask­lai­dos, Ru­si­ja pa­gal nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos dy­dį bu­vo an­tra Eu­ro­po­je iki 2014 me­tų lap­kri­čio. Vė­liau užg­riu­vus ūkio kri­zei nu­kri­to į penk­tą po­zi­ci­ją – po vo­kie­čių, pra­ncū­zų, bri­tų ir ita­lų. Ta­čiau ar ti­krai rugp­jū­čio an­tra vie­ta ga­li reikš­ti Ru­si­jos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos at­gi­ji­mą?

Ne­tgi trum­pai pa­džiū­ga­vu­si ru­sų ži­niask­lai­da ti­ki­na, kad tai grei­čiau­siai bu­vo se­zo­niš­ku­mo lem­tas trum­pa­lai­kis reiš­ki­nys, ku­ris grei­čiau­siai pa­si­baigs jau rug­sė­jį. „Va­ka­rų Eu­ro­pos rin­kų ypa­ty­bė ta, kad du kar­tus per me­tus – va­sa­rį ir rugp­jū­tį – jas api­ma nau­jų au­to­mo­bi­lių pir­ki­mo sąs­tin­gis. Juk dar bir­že­lį to­je pa­čio­je Vo­kie­ti­jo­je nau­jų au­to­mo­bi­lių bu­vo par­duo­ta 313 tūkst.., Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je – be­veik 259 tūkst., Pra­ncū­zi­jo­je – dau­giau kaip 225 tūkst., Ita­li­jo­je – 147 tūkst. Ru­si­jo­je au­to­mo­bi­lių pir­ki­mas nė­ra taip smar­kiai pri­klau­so­mas nuo se­zo­no, to­dėl ir an­tro­je vie­to­je grei­čiau­siai at­si­dū­rė­me tik vie­nam mė­ne­siui“, - ra­šo Ru­si­jos au­to­mo­bi­li­nin­kų in­ter­ne­ti­nis por­ta­las au­to­news.ru.

ES ša­lys, ku­rio­se nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka au­go spar­čiau­siai, 2015 m. rugpjūtis

VietaŠalisRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.Kipras658(465)**+41,5
2.Airija6408 (4864)+31,7
3.Airija5408 (4864)+31,7
4.Slovakija6785 (5249)+29,3
5.Lietuva1208 (964)+25,3
6.Ispanija55 918 (45 355)+23,3
7.Nyderlandai30 225(25 552)+22,3
8.Portugalija9436 (7741)+21,9
9.Graikija4470 (3694)+21
10.Suomija8402 (7525)+11,7

*Ly­gi­nant su 2014 m. rugp­jū­čio mėn.

**Skliaus­te­liuo­se nu­ro­dy­tas re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas 2014 m. rugp­jū­tį.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami