Rusai jau bijo pirkti naujus automobilius

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-09-10 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-09-10 06:00
Rugpjūtį kol kas populiariausio Rusijoje "Lada Granta" pardavimas sumenko 26 procentais.  LŽ archyvo nuotrauka
Ru­si­jos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka ir to­liau trau­kia­si sep­tyn­my­liais žings­niais. Eu­ro­pos vers­lo aso­cia­ci­jos („As­so­cia­tion of Eu­ro­pean Bu­si­ness“ - AEB) duo­me­ni­mis, rugp­jū­tį ru­sai nu­pir­ko 25,8 proc. ma­žiau nau­jų leng­vų­jų ma­ši­nų nei 2013 me­tais tuo pa­čiu lai­ku.

Mil­ži­niš­kas rin­kos su­si­trau­ki­mas – net 22,9 proc. - bu­vo už­fik­suo­tas ir lie­pos mė­ne­sį. Rugp­jū­tį Ru­si­jo­je bu­vo par­duo­ta 172 015 nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių, per de­vy­nis mė­ne­sius – 1 582 713, ar­ba 12,1 proc. ma­žiau nei 2013 me­tais nuo sau­sio iki rugp­jū­čio. Rin­kos eks­per­tai su­ta­ria, kad nė­ra tie­sio­gi­nio ry­šio tarp nau­jų au­to­mo­bi­lių pir­ki­mo ir vals­ty­bės eko­no­mi­nės būk­lės. Ta­čiau ma­ši­nų rin­kos ten­den­ci­jos ge­rai at­spin­di pi­lie­čių lū­kes­čius, o šie da­ro tie­sio­gi­nę įta­ką ir vi­sai eko­no­mi­kai. Lū­kes­čių ten­den­ci­jas Ru­si­jo­je, ko­men­tuo­da­mas rugp­jū­čio mė­ne­sio nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mo re­zul­ta­tus, at­sklei­dė Mask­vos in­ves­ti­ci­nės kon­tro­liuo­jan­čio­sios bevd­ro­vės „Ve­les Ka­pi­tal“ ana­li­ti­kas Ai­ra­tas Cha­li­ko­vas.

Ant kra­cho ribos

Pa­sak ana­li­ti­ko, yra pa­grin­do ma­ny­ti, kad „nau­jų au­to­mo­bi­lių pa­klau­sos Ru­si­jo­je men­kė­ji­mas yra su­si­jęs su eks­por­to pa­ja­mų kri­ti­mu nuo pat 2012 me­tų“. „Pa­ja­mų ma­žė­ji­mas pir­miau­sia pa­si­reiš­kia di­de­le, net 7-8 proc. per me­tus sie­kian­čia inf­lia­ci­ja, kai tuo pat me­tu no­mi­na­lus už­dar­bis ne­di­dė­ja. Re­zul­ta­tas – menks­ta rea­li na­mų ūkių per­ka­mo­ji ga­lia. Vi­sa tai skau­džiau­siai smo­gia ma­žes­nes pa­ja­mas gau­nan­čioms gy­ven­to­jų gru­pėms. Tai ro­do ir su­ma­žė­ju­si pi­ges­nių, va­di­na­mų­jų „biu­dže­ti­nių“ au­to­mo­bi­lių pa­klau­sa Ru­si­jo­je“, - tvir­ti­na A. Cha­li­ko­vas.

Ana­li­ti­kas taip pat tei­gia, kad ru­sų lū­kes­čius vis la­biau vei­kia ir dėl Ukrai­nos kri­zės su­nkė­jan­ti Ru­si­jos geo­po­li­ti­nė pa­dė­tis. „Kri­zė Ukrai­no­je ru­sų nuo­tai­kas vei­kia dviem kryp­ti­mis. Pir­ma, Ru­si­jos gy­ven­to­jų fak­ti­nės pa­ja­mos ma­žė­ja dėl griū­van­čių pre­ky­bos san­ty­kių su ukrai­nie­čiais, fon­dų rin­kos kri­ti­mo, kre­di­ta­vi­mo kai­nos au­gi­mo. Be to, pa­blo­gė­jęs pre­ky­bi­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas su Ukrai­na pa­gi­li­no ir iki tol bu­vu­sias prob­le­mas dėl eks­por­to. An­tra ver­tus, menks­ta šei­mų lū­kes­čiai dėl bū­si­mų pa­ja­mų, vis la­biau bai­mi­na­ma­si ne­dar­bo. Su­men­kus ma­kroe­ko­no­mi­niams lū­kes­čiams, šei­mos pra­de­da vis ma­žiau leis­ti pi­ni­gų ne pa­čioms bū­ti­niau­sioms pre­kėms – bran­giai elek­tro­ni­kai, au­to­mo­bi­liams, ne­kil­no­ja­ma­jam tur­tui. Tai ne­igia­mai at­si­lie­pia ir au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų, ir jų at­sto­vų, ir su au­to­mo­bi­lių pra­mo­ne su­si­ju­sių ūkio ša­kų pa­ja­moms“, - aiš­ki­na „Ve­les Ka­pi­tal“ ana­li­ti­kas.

Vil­tis - nuolaidos

Sa­vo ruo­žtu AEB au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Jor­gas Shrei­be­ris vis dar ti­ki, kad Ru­si­jos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka ga­li iš­si­kaps­ty­ti iš nuo­puo­lio. „Rugp­jū­tis bu­vo dar vie­nas su­nkus mė­nuo au­to­mo­bi­lių (Ru­si­jos – aut.) par­da­vė­jams, nors re­zul­ta­tas var­gu ar nu­ste­bi­no bent vie­ną in­dus­tri­jos da­ly­vį. Ta­čiau ne­se­niai vy­riau­sy­bės (Ru­si­jos – aut.) pri­im­ta nau­ja vals­ty­bi­nė prog­ra­ma dėl au­to­mo­bi­lių uti­li­za­ci­jos ir „Tra­de-in“ pa­ža­di­no vil­tį, kad rin­kos kri­ti­mas ga­li bū­ti su­stab­dy­tas. Ar iš ti­krų­jų su­lauk­si­me ge­rų nau­jie­nų, pri­klau­sys nuo to, kaip grei­tai ši prog­ra­ma bus pra­dė­ta įgy­ven­din­ti ir nuo ku­rio lai­ko ga­min­to­jai pa­jus jos nau­dą“, - vis dar ne­sto­ko­ja op­ti­miz­mo Ru­si­jo­je dir­ban­tis vo­kie­tis.

Por­ta­las mi­nam.ru pra­ne­šė, kad J. Schrei­be­rio mi­nė­ta prog­ra­ma Ru­si­jo­je ga­li bū­ti pra­dė­ta įgy­ven­din­ti ar­ti­miau­siu me­tu. Esą au­to­mo­bi­lių są­var­ty­nai jau ga­vo nu­ro­dy­mus, ku­rie įpa­rei­go­ja da­ry­ti 30 tūkst. rub­lių (2159,13 li­to) nuo­lai­das tiems ru­sų vai­ruo­to­jams, ku­rie ati­da­vę se­ną ma­ši­ną uti­li­zuo­ti pirks Ru­si­jo­je pa­ga­min­tą nau­ją au­to­mo­bi­lį.

„Trad-in“ prog­ra­ma nu­ma­to leng­va­tas tiems pir­kė­jams, ku­rie va­ži­nė­ję nau­jo­mis ma­ši­no­mis ga­ran­ti­nį lai­ko­tar­pį jas pas ga­min­to­ją pa­keis nau­jo­mis. Tuo at­ve­ju bus skai­čiuo­ja­ma 40 tūkst. rub­lių (2878,84 li­to) nuo­lai­da nau­jam per­ka­mam vie­ti­nės ga­my­bos au­to­mo­bi­liui.

Vis dėl­to ne­tgi Ru­si­jos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos eks­per­tai ma­žai ti­ki, kad įsta­ty­mų nau­jo­vės ga­li pa­ge­rin­ti pa­dė­tį. Anot jų, ir iki šiol Ru­si­jos ga­min­to­jams bu­vo tai­ko­mos pa­čios įvai­riau­sios leng­va­tos, bet nuo to pa­dė­tis tik blo­gė­ja.

„Ga­min­to­jai ne kon­ku­ruo­ja ir iki de­vin­to pra­kai­to dir­ba, o at­sai­niai at­lik­da­mi dar­bą ti­ki­si nau­jų leng­va­tų ir su­bsi­di­jų. Dėl kon­ku­ren­ci­jos ri­bo­ji­mo pra­lai­mi vi­sa Ru­si­jos au­to­mo­bi­lių pra­mo­nė“, - por­ta­le mi­nam.ru ra­šo vie­nas ana­li­ti­kas.

Nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mas Ru­si­jo­je 2014 m.

MėnuoPar­duo­ta au­to­mo­bi­lių (vnt.)Pokytis*
2013 m. gruodis**264 257-5
Sausis152 662-6
Vasaris206 476-2
Kovas243 225-2
Balandis226 526-8
Gegužė201 487-12
Birželis199 398-17,3
Liepa180 767-22,9
Rugpjūtis172 015-25,8

*Pa­ly­gin­ti su 2013 m. tuo pa­čiu mė­ne­siu

**Pa­ly­gin­ti su 2012 m. gruodžiu

Šal­ti­nis: AEB

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
kam?  78.56.209.93 2014-09-10 07:48:08
Kam rusui naujas automobilis? Pavydus kaimynai revoliucija sukels - ar verta del masinos galva prarasti ?
2 0  Netinkamas komentaras
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami