Rusai negalės įsivežti naudotų mašinų

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-09-08 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-09-08 06:00
Gali būti, kad jau artimiausiu metu naudotiems automobiliams iš Vakarų kelias į Rusiją bus užkirstas. LŽ archyvo nuotraukos
Ru­si­jo­je bran­di­na­ma min­tis užd­raus­ti įvež­ti au­to­mo­bi­lius, ku­rių kai­na ma­žes­nė nei 800 tūkst. rub­lių (maž­daug nuo 57 tūkst. li­tų). Jei ru­sai to­kį spren­di­mą pri­im­tų, jis ne­skau­džiai pa­lies­tų ir mū­sų nau­do­tų au­to­mo­bi­lių reeks­por­tuo­to­jus.

Pir­ma­sis apie bran­di­na­mą pla­ną įves­ti nau­jus ap­ri­bo­ji­mus į Ru­si­ją įve­ža­miems au­to­mo­bi­liams, duo­da­mas in­ter­viu por­ta­lui drom.ru, pra­kal­bo Ru­si­jos Dū­mos de­pu­ta­tas Vla­di­mi­ras Gu­te­nio­vas. Po­li­ti­ko biog­ra­fi­jos duo­me­nys iš­duo­da jį at­sto­vau­jant ne tik rin­kė­jams, bet ir ru­sų au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų lo­bis­ti­nei or­ga­ni­za­ci­jai „Ru­si­jos ma­ši­nų ga­min­to­jų są­jun­ga“ - Dū­mos de­pu­ta­tas kar­tu yra ir šios są­jun­gos vyk­dan­ty­sis di­rek­to­rius. „Neat­me­tu, kad jau grei­tu lai­ku Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos vy­riau­sy­bė ga­li nag­ri­nė­ti klau­si­mą dėl ap­ri­bo­ji­mų įve­di­mo į Ru­si­ją įve­ža­miems leng­vie­siems au­to­mo­bi­liams, ku­rių kai­na ne­vir­ši­ja 800 tūkst. rub­lių“, - por­ta­lui drom.ru par­eiš­kė V. Gu­te­nio­vas.

At­sa­kys Va­ka­rų sankcijoms

Ru­si­jos de­pu­ta­tas nė ne­ban­do slėp­ti, kad nau­jas drau­di­mas gel­bė­tų mer­din­čią Ru­si­jos au­to­mo­bi­lių pra­mo­nę, ku­ri vien lie­pą, pa­ly­gin­ti su 2013 me­tų tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu su­si­trau­kė 22,9 proc. Įves­ti im­por­to drau­di­mą, V. Gu­te­nio­vo nuo­mo­ne, da­bar su­tei­kia pro­gą „pa­lan­ki geo­po­li­ti­nė si­tua­ci­ja“. Po­li­ti­kas ga­na par­adok­sa­liai į vie­ną su­jun­gia du iš pir­mo žvilgs­nio su­nkiai jun­gia­mus da­ly­kus – tarp­tau­ti­nę po­li­ti­ką ir Ru­si­jos au­to­mo­bi­lių pra­mo­nės nuo­po­lį. „Ma­to­me, kaip su­si­trau­kė au­to­mo­bi­lių rin­ka. Ste­bi­mas rim­tas mū­sų au­to­mo­bi­lių ga­my­bos apim­čių kri­ti­mas. Eu­ro­pos vals­ty­bių ir JAV po­li­ti­ka, ga­li­mas da­ly­kas, mums pa­dės iš­va­ly­ti seg­men­tą“, - be užuo­lan­kų tėš­kė Ru­si­jos ma­ši­nų ga­min­to­jų lo­bis­tas.

V. Gu­te­nio­vas ti­ki­na, kad įves­ti drau­di­mą ne­tu­rė­tų su­truk­dy­ti ne­tgi tai, kad Ru­si­ja pri­klau­so Pa­sau­lio pre­ky­bos or­ga­ni­za­ci­jai (PPO). „Pri­si­jung­da­ma prie PPO mū­sų ša­lis pa­si­li­ko tei­sę įves­ti lai­ki­nus ap­ri­bo­ji­mus (im­por­tui – aut.) tam at­ve­jui, jei ky­la grės­mė sa­vo ga­min­to­jų sau­gu­mui“, - po­li­ti­ką ci­tuo­ja drom.ru.

Por­ta­las pri­me­na, kad Ru­si­jos Vy­riau­sy­bė lie­pą jau yra užd­rau­du­si šios ša­lies vie­ša­jam sek­to­riui pirk­ti už­sie­ny­je pa­ga­min­tus au­to­mo­bi­lius, vie­ša­jam eis­mui skir­tą trans­por­tą ir spe­cia­lią­ją tech­ni­ką. Per­nai im­por­tuo­ja­miems au­to­mo­bi­liams ru­sai įve­dė va­di­na­mą­jį uti­li­za­ci­jos mo­kes­tį, ku­ris iš es­mės pa­kei­tė anks­čiau ga­lio­ju­sius mui­tų mo­kes­čius.

Drom.ru pa­skai­čia­vo, kad jei bū­tų užd­raus­ta į Ru­si­ją įvež­ti ma­žiau nei 800 tūkst. rub­lių kai­nuo­jan­čias leng­vą­sias ma­ši­nas, po nau­jo drau­di­mo kir­viu grei­čiau­siai pa­pul­tų ne tik nau­do­ti au­to­mo­bi­liai, ku­rie ke­liau­ja ir per Lie­tu­vą, bet ir maž­daug 80 nau­jų ne Ru­si­jo­je ga­mi­na­mų mo­de­lių.

Pa­pik­ti­no ru­sų vairuotojus

Ta­čiau nau­ją drau­di­mą ru­sų vai­ruo­to­jai pri­im­tų griež­tai ne­igia­mai. Apie tai ga­li­ma spręs­ti iš po drom.ru pub­li­ka­ci­ja esan­čių ko­men­ta­rų. Pir­miau­sia, ma­tyt, dėl to, kad nau­ja­sis drau­di­mas tie­sio­giai kirs­tų per vi­du­ti­nio ru­so, ku­ris įsten­gia nu­si­pirk­ti ge­rą nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, bet ne­įs­ten­gia, o gal ir ne­la­bai no­ri ne­ko­ky­biš­ko nau­jo, ku­ris pa­ga­min­tas Ru­si­jo­je.

„Nė­ra ko ste­bė­tis!, - ra­šo vie­nas ko­men­tuo­to­jas. - Iš mū­sų (Ru­si­jos – aut.) vy­riau­sy­bės vi­sa­da ga­li lauk­ti vie­no ir to pa­ties. Ma­no nuo­mo­ne, pir­miau­sia tu­rė­tu­me pra­dė­ti ga­min­ti bent tris ge­rus, kon­ku­ren­cin­gus vie­ti­nės kil­mės au­to­mo­bi­lių mo­de­lius, ku­riuo­se ne­bū­tų nau­do­ja­mos už­sie­nie­tiš­kos de­ta­lės ir maz­gai, o tik po to de­rė­tų pra­dė­ti bran­din­ti pla­nus „va­ly­ti seg­men­tą“.

Pa­sak ki­to ko­men­tuo­to­jo, Ru­si­jos val­di­nin­kai „pri­de­ri­no kai­ną prie sa­vo ga­li­my­bių (ma­žai kam pa­slap­tis, jog an­tro šim­tu­ko ga­le pa­gal ko­rum­puo­tu­mą pa­sau­ly­je be­si­vel­kan­čios Ru­si­jos val­di­nin­ki­ja la­bai mėgs­ta va­ži­nė­ti ke­lis mi­li­jo­nus rub­lių kai­nuo­jan­čiais „Mer­ce­des-Benz“, BMW, „Au­di“ ar „Le­xus“ - aut.). Ta­čiau ki­ti pi­lie­čiai pa­mirš­ti – juos ga­li­ma skriaus­ti, juk ne­gai­la. Be­je, la­bai abe­jo­ju, ar dar vie­na sank­ci­ja pa­ge­rins mū­sų au­to­mo­bi­lių pra­mo­nės būk­lę. Ir šian­dien įve­ža­miems au­to­mo­bi­liams jau tai­ko­ma tiek ap­ri­bo­ji­mų, kad to­liau ne­bė­ra kur...“, - pik­ti­na­ma­si ko­men­ta­re.

Lie­tu­viai ramūs

V. Naujanis: "Daug blogiau būtų, jei draudimas importuoti naudotus automobilius būtų įvestas Baltarusijoje ar Kirgizijoje".

Kau­no au­to­mo­bi­lių tur­gų ad­mi­nis­truo­jan­čios bend­ro­vės „Va­ra­nas“ di­rek­to­rius Va­len­ti­nas Nau­ja­nis pri­si­pa­ži­no ne­gir­dė­jęs apie nau­jas ru­sų ini­cia­ty­vas. Ta­čiau, pa­sak vers­li­nin­ko, nau­ji drau­di­mai Ru­si­jo­je Lie­tu­vos nau­do­tų au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jus jau ne­la­bai ir do­mi­na, ka­dan­gi šian­dien ru­sams par­duo­da­mos ma­ši­nos tė­ra skai­čiuo­ja­mos vie­ne­tais. „Mū­sų vers­lui nau­ji drau­di­mai Ru­si­jo­je le­mia­mos įta­kos ti­krai ne­tu­rės“, - sa­kė V. Nau­ja­nis.

Jo tei­gi­mui, daug blo­giau bū­tų, jei drau­di­mas im­por­tuo­ti nau­do­tus au­to­mo­bi­lius bū­tų įves­tas Bal­ta­ru­si­jo­je ar Kir­gi­zi­jo­je. „Kir­gi­zai iš mū­sų da­bar nu­per­ka dau­giau­sia au­to­mo­bi­lių. Ta­čiau ne­ri­mą ke­lia tai, jog ši ša­lis lyg ir ren­gia­si sto­ti į Ru­si­jos va­do­vau­ja­mą Mui­tų Są­jun­gą. Ta­da prob­le­mų, aiš­ku, at­si­ras­tų“, - pa­ste­bė­jo pa­šne­ko­vas.

Be Kir­gi­zi­jos ir Bal­ta­ru­si­jos, V. Nau­ja­nio tei­gi­mu, Lie­tu­vos nau­do­tų au­to­mo­bi­lių per­par­da­vė­jai ne­ma­žą kie­kį ma­ši­nų dar par­duo­da Mol­do­vai, Len­ki­jai, Lat­vi­jai, Es­ti­jai. „Kar­tais tur­gu­je pa­si­ro­do ir vie­nas ki­tas ukrai­nie­tis, ta­čiau pra­si­dė­jus ka­rui Ukrai­nos pi­lie­čiai pas mus se­nų au­to­mo­bi­lių per­ka la­bai ma­žai“, - sa­kė vers­li­nin­kas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ il­gai grū­mė­si su Aly­taus „Dzū­ki­ja“. Bet pra­bi­lu­si to­lia­šau­dė ar­ti­le­ri­ja Vi­rig­ni­jui Šeš­kui at­ne­šė per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čempionate – 79:58 [...]
Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“ pa­tam­pė ne­rvus sa­viems sir­ga­liams, bet svar­biau­sia, kad iš­li­ko per­ga­lin­gas. Pa­ne­vė­žie­čiai „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te na­muo­se palaužė at­kak­lų Kė­dai­nių [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami