Rusai šluoja užsienio gamybos mašinas

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-12-23 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-12-23 06:00
"Lados" ir kitų rusiškų automobilių gamintojai nebankrutuoja tik dėl to, kad vietinių markių mašinas yra įpareigotos masiškai pirkti Rusijos valstybinės institucijos.  LŽ archyvo nuotrauka
Nors pa­sta­ruo­ju me­tu ru­sų rub­lis smi­go že­myn kos­mi­niu grei­čiu, ka­tas­tro­fiš­kai men­ko ir pa­pras­tų Ru­si­jos gy­ven­to­jų rea­lio­sios pa­ja­mos, bet nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka lap­kri­tį stai­ga su­tvis­ko op­ti­miz­mu. Ki­ta ver­tus, anot eks­per­tų, tai ga­li bū­ti kon­vul­si­jos, bū­din­gos ar­tė­jant sąs­tin­giui.

Kuo par­em­tas ne­ti­kė­tai at­gi­jęs op­ti­miz­mas? Ogi tuo, kad pre­ky­ba nau­jais au­to­mo­bi­liais Ru­si­jo­je pra­ėju­sį mė­ne­sį, pa­ly­gin­ti su 2013-ųjų lap­kri­čiu, Eu­ro­pos vers­lo aso­cia­ci­jos (EVA) duo­me­ni­mis, su­si­trau­kė vos 1,1 pro­cen­to. Tai bu­vo ti­kra at­gai­va, nes iki tol ke­lis mė­ne­sius EVA fik­sa­vo apo­ka­lip­sę pri­me­nan­tį nuo­smu­kį - bir­že­lį pre­ky­ba smu­ko 17,3 proc., lie­pą – 22,9 proc., rugp­jū­tį – net 25,8 proc., rug­sė­jį – 20,1 proc., spa­lį – 9,9 pro­cen­to. Ru­si­jos eks­per­tai ge­res­nį nei įpras­tai šio mė­ne­sio re­zul­ta­tą aiš­ki­no tuo, kad esą „pro­tin­ga“ vie­tos vy­riau­sy­bė pra­dė­jo na­cio­na­li­nę uti­li­za­ci­jos prog­ra­mą, kai pri­da­vus se­ną ma­ši­ną nau­jai įsi­gy­ti yra ski­ria­ma 50 tūkst. rub­lių (gruo­džio 22 d. kur­su tai su­da­rė 1863 li­tus) kom­pen­sa­ci­ja. Tie­sa, su są­ly­ga, kad nau­jo­ji trans­por­to prie­mo­nė bus pa­ga­min­ta Ru­si­jo­je. Ta­čiau ge­res­nių nei ti­kė­ta­si lap­kri­čio mė­ne­sio re­zul­ta­tų pro­tin­gais ru­sų val­džios veiks­mais pa­aiš­kin­ti jau ne­įma­no­ma, nes ru­sai tie­siog šla­vė, kaip ro­do EVA sta­tis­ti­ka, ne­ru­siš­kas ma­ši­nas.

„I­su­zu“ triumfas

EVA pa­tei­kia­mais duo­me­ni­mis, lap­kri­tį Ru­si­jo­je la­biau­siai į vir­šų šo­vė ja­po­niš­kų „I­su­zu“ (+286 proc.) ir ma­žy­lių iš Vo­kie­ti­jos „Smart“ par­da­vi­mas (+153 proc.). Ta­čiau pre­ky­ba šių mar­kių ma­ši­no­mis Ru­si­jos nau­jų au­to­mo­bi­lių pre­ky­bos re­zul­ta­tams tu­ri sim­bo­li­nės reikš­mės, mat per pra­ėju­sį mė­ne­sį iš ru­sų nu­pirk­tų 229 439 nau­jų ma­ši­nų tik­tai 578 bu­vo „I­su­zu“ ir 328 - „Smart“.

Daug aiš­kes­nį vaiz­dą at­sklei­džia pre­ky­ba nau­jais au­to­mo­bi­liais, pa­ten­kan­čiais į pir­mą­jį de­šim­tu­ką. Ka­dan­gi Ru­si­jos vals­ty­bės var­du dau­giau­sia yra per­ka­mos „La­da“ mar­kės ma­ši­nos, ši mar­kė yra nuo­la­ti­nė ly­de­rė tarp vi­sų ki­tų. EVA su­da­ry­ta­me lap­kri­čio mė­ne­sio ge­riau­siai par­duo­da­mų nau­jų au­to­mo­bi­lių są­ra­še „La­da“ taip pat at­si­dū­rė ant sau įpras­to aukš­čiau­sio laip­te­lio – per mė­ne­sį ru­sai nu­pir­ko 30 402 to­kius au­to­mo­bi­lius. Ta­čiau nuo jau ta­pu­sio įpras­to kri­ti­mo mar­kės jis ne­iš­gel­bė­jo – pa­ly­gin­ti su 2013 me­tų lap­kri­čiu, šie­met pra­ėju­sį mė­ne­sį bu­vo par­duo­ta net 17 proc. ma­žiau au­to­mo­bi­lių „La­da“.

Iš pir­mo­jo de­šim­tu­ko nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mo kri­ti­mą dar fik­sa­vo „Volks­wa­gen“ (-14 proc.) ir „Chev­ro­let“ (-22 proc.). Pre­ky­ba ki­tų mar­kių ma­ši­no­mis – tik­tai ki­lo. Ir di­džiau­siu, net 32 proc. sie­kian­čiu šuo­liu ga­lė­jo pa­si­gir­ti Ja­po­ni­jos „Toyo­ta“.

Šluo­ja sandėlius

Dar įsta­biau, kad iš de­šim­ties mar­kių nau­jų au­to­mo­bi­lių, ku­rių ru­sai lap­kri­čio mė­ne­sį nu­pir­ko dau­giau­sia, tik­tai vie­na „La­da“ bu­vo vie­ti­nės kil­mės. Va­di­na­si, Ru­si­jos prem­je­ro Dmi­tri­jaus Med­ve­de­vo iš­gir­to­ji uti­li­za­ci­jos prog­ra­ma te­bu­vo gra­ži vie­šų­jų ry­šių ak­ci­ja. Daug di­des­nę reikš­mę rin­kai tu­rė­jo ka­tas­tro­fiš­kas rub­lio nu­ver­tė­ji­mas.

Be­je, tai at­sis­pin­di ne tik nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ko­je. Lie­tu­vos SEB ban­ko pre­zi­den­to pa­ta­rė­jas Gi­ta­nas Nau­sė­da vie­no­je te­le­vi­zi­jos lai­do­je sa­kė, kad pa­sta­ruo­ju me­tu Ru­si­jos gy­ven­to­jai ir įmo­nės už tie­siog aky­se pa­pras­tais po­pie­rė­liais virs­tan­čius rub­lius graibs­to vis­ką, kas at­vež­ta iš už­sie­nio. G. Nau­sė­dos tei­gi­mu, Ru­si­jos gy­ven­to­jai pui­kiai su­pran­ta, jog se­no­mis kai­no­mis už­sie­ny­je nu­pirk­tos pre­kės taip smar­kiai dėl nu­ver­tė­ju­sios Ru­si­jos va­liu­tos ne­pab­ran­go, kaip tai at­si­tiks, kai ru­sų vers­li­nin­kai įsi­gis nau­jas pre­kių par­ti­jas. JAV do­le­riais ar eu­rais jos kai­nuos tiek pat, kiek ir anks­čiau, ta­čiau kai­nos rub­liais bus pa­šo­ku­sios, gal­būt - ne­tgi la­bai žiau­riai.

Lau­kia vi­siš­kas sąs­tin­gis?

EVA pa­teik­tus duo­me­nis pa­tvir­ti­na ir skel­bia­ma Ru­si­jos vers­lo dien­raš­čio „Ve­do­mos­ti“ in­for­ma­ci­ja. Anot jo, Ru­si­jo­je at­si­ran­da už­sie­ni­nių au­to­mo­bi­lių de­fi­ci­tas.

„Au­to­mo­bi­lių pla­tin­to­jai nu­sto­ja tiek­ti ma­ši­nas par­da­vė­jams, o par­da­vė­jai sa­vo ruo­žtu stab­do par­da­vi­mą klien­tams. Ty­ri­mų agen­tū­ros „Av­tos­tat“ duo­me­ni­mis, net 23 ga­min­to­jai nuo gruo­džio pra­džios pa­di­di­no au­to­mo­bi­lių kai­nas“, - pa­žy­mė­jo lei­di­nys.

Kaip tei­gia­ma dien­raš­ty­je „Ve­do­mos­ti“, griež­tė­ja ir nau­jų au­to­mo­bi­lių įsi­gi­ji­mo są­ly­gos. Tar­kim, užp­raė­ju­sį pir­ma­die­nį Vo­kie­ti­jos BMW in­for­ma­vo par­da­vė­jus, kad už gau­na­mus au­to­mo­bi­lius rei­kia at­sis­kai­ty­ti per dvi die­nas. „Ja­guar“ ir „Land Ro­ver“ stab­dė nuo gruo­džio 19-osios tie­ki­mą tam, kad pers­kai­čiuo­tų au­to­mo­bi­lių kai­nas. „Ro­ver“ kai­nas pa­ko­re­ga­vo dar lap­kri­tį.

Kaip pra­ne­ša "Ve­do­mos­ti", dėl rub­lio kri­ti­mo trys di­die­ji Ru­si­jos nau­jų au­to­mo­bi­lių im­por­tuo­to­jai – „Ma­jor“, „A­vi­lon“ ir „Trans­tech­ser­vis“ lai­ki­nai nu­sto­jo par­da­vi­nė­ti ma­ši­nas.

„Par­da­vi­mo su­stab­dy­mas – lai­ki­na prie­mo­nė, ku­rios im­ta­si dėl to, kad kai­nos mū­sų sa­lo­nuo­se dar ne­pa­tiks­lin­tos,“ – pa­aiš­ki­no Via­čes­la­vas Zu­ba­re­vas, „Tran­seksp­res“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius.

Bend­ro­vę pa­sie­kė in­for­ma­ci­ja, kad ko­re­guo­ja­mos kai­nos, ir dėl to pri­rei­kė stab­dy­ti par­da­vi­mą. Au­to­mo­bi­liai ne­ga­li bū­ti par­duo­da­mi pi­giau, nei par­da­vė­jas juos gau­na iš tie­kė­jo. Tai žai­biš­kai nu­ver­tė­jan­čio Ru­si­jos rub­lio pa­sek­mė.

„Par­da­vė­jams to­kiu at­ve­ju nė­ra ko iš­par­duo­ti vi­so san­dė­lio. Rin­ko­je de­fi­ci­tas, per­ka­mi ir tie au­to­mo­bi­liai, ku­rių kai­nos jau pa­kel­tos“, – ci­tuo­ja­mas dar vie­no im­por­tuo­to­jo - „Au­to-dea­ler“ va­do­vas Ole­gas Dac­ki­vas.

Kai ku­rių eks­per­tų nuo­mo­ne, tai yra kon­vul­si­jos prieš vi­siš­ką sąs­tin­gį, ku­ris Ru­si­jos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos lau­kia jau pa­čio­je ar­ti­miau­sio­je at­ei­ty­je. Gau­da­mi per mė­ne­sį net ir ke­lias de­šim­tis tūks­tan­čių rub­lių, ku­rių rea­li ver­tė ge­riau­siu at­ve­jus te­sieks ke­lias de­šim­ties JAV do­le­rių, ru­sai var­gu ar ga­lės įsi­gy­ti nau­ją ma­ši­ną net ir ke­tin­da­mi pirk­ti ją iš­per­ka­mo­sios nuo­mos bū­du.

Nau­jų au­to­mo­bi­lių, ku­riais ge­riau­siai pre­kiau­ta Ru­si­jo­je 2014 m. lap­kri­čio mėn., dešimtukas

VietaMarkėPar­duo­ta au­to­mo­bi­lių (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.„Lada“30 402-17
2.„Kia“20 678+19
3.„Renault“19 170+8
4.„Hyundai“16 15415 539
5."Toyota“15 952+32
6."Nissan“15 566+7
7.'Volkswagen“11 081-14
8."Chevrolet“10 545-22
9."Mitsubishi“7846+11
10."Škoda“7604+3

Šal­ti­nis: EVA

*Pa­ly­gin­ti su 2013 m. lapkričiu

Nau­jų au­to­mo­bi­lių, ku­riais ge­riau­siai pre­kiau­ta Ru­si­jo­je 2014 m. sau­sio-lap­kri­čio mėn., dešimtukas

VietaMarkėPar­duo­ta au­to­mo­bi­lių (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.„Lada“351 992-16
2.“Kia”175 491-4
3.“Renault”175 268-8
4.“Hyundai”164 396-2
5.“Toyota”144 418+3
6.“Nissan”141 879+10
7.“Volkswagen”114 200-20
8.“Chevrolet”109 687-30
9.“Škoda“78 223-1
10.“Mitsubishi”67 432-4

Šal­ti­nis: EVA

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami