Rusams gresia persėsti į sovietinius „dinozaurus“

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-09-16 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-09-16 06:00
Toli praeityje liko tie laikai, kai Rusijos pirkėjai galėjo nevaržomai rinktis jų kišenę atitinkančius iš Vakarų atvežtus naudotus automobilius.   LŽ archyvo nuotrauka
Ru­si­jo­je vis gar­siau šne­ka­ma apie tai, kad at­sa­kant į nau­jas Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) sank­ci­jas ga­li bū­ti vi­siš­kai užd­raus­tas nau­do­tų au­to­mo­bi­lių įve­ži­mas į ša­lį. Nau­jas val­džios drau­di­mas Ru­si­jos au­to­mo­bi­lių par­ką nu­svies­tų at­gal į to­li­mus so­vie­ti­nius lai­kus.

1998 me­tų ga­my­bos „La­da 21099“ - už 70 tūkst. rub­lių (apie 5 tūkst. li­tų), 1998 me­tų vi­su­rei­gis UAZ („Bu­chan­ka“) - už 85 tūkst. rub­lių (apie 6 tūkst. li­tų), 1994 me­tų lai­dos ke­tu­riais ra­tais va­ro­ma „La­da 2121 4x4 Ni­va“ - už 55 tūkst. rub­lių. Iš to­kių ir pa­na­šių au­to­mo­bi­lių jau grei­tai teks rink­tis ru­sams, nes ki­tų nau­do­tų ma­ši­nų pa­pras­čiau­siai ne­liks. Va­ži­nė­jan­ti dar nuo so­vie­tų lai­kų ga­min­tais au­to­mo­bi­liais šių lai­kų Ru­si­ja ga­li at­ro­dy­ti lyg koks Jū­ros pe­rio­do par­ko ana­lo­gas. Skir­tu­mas tik tas, jog vie­tos žmo­nės su „di­no­zau­rais“ ne ko­vo­tų, o jais va­ži­nė­tų.

Toks sce­na­ri­jus – jau ran­ka pa­sie­kia­mas. At­sa­ky­da­ma į ES sank­ci­jas Ru­si­ja ke­ti­na užd­raus­ti nau­do­tų eu­ro­pie­tiš­kų au­to­mo­bi­lių įve­ži­mą į sa­vo ša­lį. Kol kas dau­gu­ma pa­pras­tų ru­sų va­ži­nė­ja pa­ly­gin­ti ko­ky­biš­kais už­sie­ny­je pa­ga­min­tais au­to­mo­bi­liais. O nau­jau­si ru­sų val­džios gra­si­ni­mai grei­čiau­siai skir­ti pa­mo­ky­ti vie­nai ak­ty­viau­sių an­ti­ru­siš­ko blo­ko ša­lių Lie­tu­vai, iš ku­rios ka­dai­se į Ru­si­ją au­to­mo­bi­liai bū­da­vo ga­be­na­mi net trau­ki­niais.

Ru­sams smū­giuo­ja savi

Ta­čiau mū­sų ša­lis ru­sų sank­ci­jų pa­da­ri­nių ne­pa­jus. Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, pa­vyz­džiui, šie­met per an­trą­jį ir tre­čią­jį ket­vir­čius tie­sio­giai į Ru­si­ją bu­vo eks­por­tuo­ta juo­kin­gas kie­kis nau­do­tų au­to­mo­bi­lių - vos 3661. Tai net tris­kart ma­žiau nei 2013-ųjų sau­sį-bir­že­lį, ir de­šim­ti­mis kar­tų ma­žiau nei per tą pa­tį lai­ko­tar­pį anks­tes­niais me­tais. To­dėl nuo sa­vo val­džios veiks­mų grei­čiau­siai ir vėl ken­tės pa­tys ru­sai.

Ru­si­ja ne­si­mo­ko iš kar­čių pra­ei­ties pa­mo­kų. Ši ša­lis ir anks­čiau vi­saip sten­gė­si ri­bo­ti pa­ly­gin­ti pi­gių ir daug ko­ky­biš­kes­nių ma­ši­nų net už nau­jas šio­je ša­ly­je ga­mi­na­mas „La­da“ ar „Ni­va“ įve­ži­mą. Iki šiol be­ne stip­riau­sias smū­gis iš Eu­ro­pos ga­be­na­mų nau­do­tų ma­ši­nų rin­kai bu­vo su­duo­tas per­nai rug­sė­jį, kai įve­ža­moms į Ru­si­ją ma­ši­noms bu­vo pra­dė­tas tai­ky­ti va­di­na­ma­sis uti­li­za­ci­jos mo­kes­tis. Ru­si­ja jo ne­tai­ko sa­vo ša­ly­je pa­ga­min­tiems au­to­mo­bi­liams, to­dėl ES dėl dis­kri­mi­na­ci­jos Bend­ri­jos te­ri­to­ri­jo­je vei­kian­tiems ga­min­to­jams krei­pė­si į Pa­sau­li­nę pre­ky­bos or­ga­ni­za­ci­ją (PPO). Kol ši for­mu­la­vo sa­vo iš­va­das, pra­si­dė­jo Ru­si­jos in­va­zi­ja į Ukrai­ną, sank­ci­ją ka­ras, ir da­bar jau vi­sai ne­svar­bu, ką pa­sa­kys PPO.

Bent jau per Lie­tu­vą plau­ku­sių nau­do­tų au­to­mo­bi­lių srau­tą ru­sai su­stab­dė. Ta­čiau ką iš to lai­mė­jo? Kuo pui­kiau­siai pa­dė­tį Ru­si­jos rin­ko­je at­sklei­džia vie­tos por­ta­lo drom.ru da­ro­mos apž­val­gos at­ski­ruo­se re­gio­nuo­se. Tar­kim, rugp­jū­čio apž­val­ga at­sklei­dė, kad ru­sų pro­vin­ci­jo­se šluo­te šluo­ja­mi nau­do­ti ru­siš­ki au­to­mo­bi­liai. Po­pu­lia­rios ir Va­ka­ruo­se bei Ja­po­ni­jo­je pa­ga­min­tos nau­do­tos ma­ši­nos. Ta­čiau jų ka­tas­tro­fiš­kai trūks­ta. „Au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mo aikš­te­lė­se žio­jė­ja daug lais­vų vie­tų“, - pa­žy­mi por­ta­las.

Tur­gus iš­tuš­ti­no akimirksniu

Štai kaip drom.ru ap­ra­šo Oms­ko nau­do­tų au­to­mo­bi­lių rin­ką: „Rugp­jū­tis mies­to nau­do­tų au­to­mo­bi­lių pre­ky­bi­nin­kams bu­vo ga­na ne­blo­gas. Ypač an­tro­ji mė­ne­sio pu­sė, kai į tur­gus plau­kė pir­kė­jų mi­nios, o nu­pirk­tų ma­ši­nų skai­čius au­go lyg ant mie­lių. Po­pu­lia­riau­si tarp pir­kė­jų bu­vo 50 000–200 000 rub­lių (3500–14 200 li­tų) kai­na­vę ru­siš­kos ga­my­bos mo­de­liai: prie­ki­niais ir vi­sais ke­tu­riais ra­tais va­ro­mos „La­dos“, taip pat „kla­si­ka“ su tie­sio­gi­niu įpurš­ki­mu. No­riai pirk­tos ir 10-15 me­tų ja­po­niš­kos ma­ši­nos, taip pat 300 000-350 000 rub­lių (21 000–25 000 li­tų) kai­nuo­jan­tys dve­jų tre­jų me­tų ki­niš­ki au­to­mo­bi­liai. La­bai pa­klau­sūs ir bran­ges­ni, nuo 500 000 rub­lių (35 500 li­tų) kai­nuo­jan­tys ja­po­niš­ki, ko­rė­jie­tiš­ki ir eu­ro­pie­tiš­ki nau­do­ti au­to­mo­bi­liai.“

Por­ta­las pa­žy­mi, kad prieš nau­jus drau­di­mus, ku­riuos nau­do­tiems au­to­mo­bi­liams ža­da įves­ti Krem­lius, pra­si­dė­jęs pir­kė­jų antp­lū­dis iš­tuš­ti­no ir Oms­ko, ir ki­tų Ru­si­jos mies­tų nau­do­tų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mo aikš­te­les. Pa­sak drom.ru, jas pre­kei­viai gal­būt vėl pa­pil­dys ru­de­nį. Ta­čiau tur­gūs ga­li lik­ti ir ne­pa­pil­dy­ti, jei bus užd­raus­tas nau­do­tų už­sie­nio ga­my­bos ma­ši­nų im­por­tas. Ta­da ru­sams te­liks ga­li­my­bė įsi­gy­ti 20 me­tų ar dar se­nes­nes ru­siš­kos ga­my­bos ma­ši­nas, nes ne­tgi apy­nau­jas Ru­si­jo­je pa­ga­min­tas ma­ši­nas, kol jos va­žiuo­ja, var­gu ar kas par­duos. Ru­si­jo­je dėl Va­ka­rų įves­tų sank­ci­jų yra di­džiu­lė inf­lia­ci­ja, rub­lis stai­giai nu­ver­tė­ja, ir par­da­vęs se­ną ma­ši­ną ru­sas var­gu ar ga­lės įsi­gy­ti nau­ją Ru­si­jo­je pa­ga­min­tą.

***

FAKTAI

Au­tos­tat.ru duo­me­nys ro­do, kad ne­pai­sant vi­sų anks­čiau įves­tų pa­pil­do­mų mo­kes­čių im­por­tuo­ja­miems nau­do­tiems au­to­mo­bi­liais 2014 me­tais jų par­da­vi­mas Ru­si­jo­je vis tiek au­go. Per pir­mus šių me­tų aš­tuo­nis mė­ne­sius Ru­si­jo­je bu­vo nu­pirk­ta 3,97 mln. nau­do­tų ma­ši­nų, ar­ba 9,6 proc. dau­giau nei per­nai nuo sau­sio iki rugp­jū­čio. Tuo pat me­tu nau­jų ma­ši­nų pre­ky­ba kri­to 12,1 proc. - iki 1,58 mln. au­to­mo­bi­lių. Eks­per­tai abe­jo­ja, ar ti­krai prie ši­tos skai­čius bus pri­dė­tas bent de­šim­ta­da­lis iš tų ke­tu­rių mi­li­jo­nų, ku­riuos nu­pirk­da­vo nau­do­tų au­to­mo­bi­lių ger­bė­jai.

Tie­sa, ru­sams ža­da­mos 30 000-40 000 rub­lių (2000 - 3000 li­tų) siek­sian­čios kom­pen­sa­ci­jos, jei par­da­vę se­nas sa­vo ma­ši­nas su­tiks įsi­gy­ti Ru­si­jo­je pa­ga­min­tas nau­jas. Ta­čiau eks­per­tai abe­jo­ja, ar ši prie­mo­nė ga­lė­tų at­gai­vin­ti mer­din­čią Ru­si­jos nau­jų au­to­mo­bi­lių par­ką. Prie­žas­tis - ne­ža­bo­ta inf­lia­ci­ja. Pa­vyz­džiui, ne­se­niai pa­skelb­ta, kad nau­jo­ji „La­da Pri­ora“ kai­nuos 474 300 rub­lių, ar­ba 33 667 li­tus, vie­toj ža­dė­tų 350 000 rub­lių (24 844 li­tų). Ar au­to­mo­bi­liui pa­bran­gus 124 300 rub­lių (8823 li­tai) dėl inf­lia­ci­jos, klau­sia eks­per­tai, ga­lė­tų pa­dė­ti iki ke­tu­rias­de­šimt tūks­tan­čių siek­sian­ti kom­pen­sa­ci­ja?

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
to audrius  78.56.209.93 2014-09-17 09:06:07
Ar pats esate važinėjęs rusiška technika? Jei taip ar esate nuvažiavęs ją daugiau nei 5000 kilometrų jos nneremontaves? O gal esate dar ir LADA atstovas Lietuvoje
2 0  Netinkamas komentaras
Audrius  94.13.247.181 2014-09-16 20:26:38
krv dalbajobai.tipo rusijos gaminamos mašinos kažkuom blogos,juk tai yra patvari technika,ne taip kaip dabartinė,vienkartinė.anksčiau mašina tarnaudavo 50 metų,o dabar 5 metai ir jau laužas.
2 2  Netinkamas komentaras
Kolaborantas  78.60.107.101 2014-09-16 18:35:36
Iš karto norite į"sovietinius laikus". Daugelis dalykų yra kitokie,taip pat ir automobiliai.O ir tie sovietiniai nebuvo visai niekam tikę. Jei kas,pats išardei ir pats surinkai,dabar dėl menko gedimo jau reikia specialisto.Didžiausias sovietinių automobilių trūkumas buvo,kad buvo mažai jų gaminama.
2 0  Netinkamas komentaras
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami