Rusams jau neįdomios ir „savos“ naudotos mašinos

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-05-11 10:42
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-05-11 10:42
Pirmąjį ketvirtį Rusijos naudotų automobilių rinkoje karaliavo japiniškas miesto visureigis "Toyota RAV4".   Gamintojo nuotrauka
Ru­si­jos sta­tis­ti­kos agen­tū­ros „Au­tos­tat“ pa­teik­tais duo­me­ni­mis, per pir­mą­jį 2015 me­tų ket­vir­tį vie­tos nau­do­tų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka su­si­trau­kė 19,5 pro­cen­to. Eks­per­tai su­tin­ka, kad tai – tie­sio­gi­nis dėl Va­ka­rų įves­tų sank­ci­jų be­veik per­pus nu­ver­tė­ju­sio rub­lio pa­da­ri­nys.

Nau­do­tų ma­ši­nų pir­ki­mas Ru­si­jo­je ka­tas­tro­fiš­kai smen­ga pa­skui nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mo ri­ti­mą­si į pra­ra­ją. Eu­ro­pos vers­lo aso­cia­ci­ja (AEB) jau anks­čiau yra skel­bu­si, kad ru­sai ko­vą, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu mė­ne­siu per­nai, nu­pir­ko 42,5 proc. nau­jų leng­vų­jų ma­ši­nų ma­žiau. Anot prog­no­zių, dar di­des­nis Ru­si­jos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos su­krė­ti­mas lau­kia ba­lan­džio mė­ne­sį – skai­čiuo­ja­ma, kad pra­ėju­sį mė­ne­sį rin­ka ga­lė­jo nu­gar­mė­ti jau net 50 pro­cen­tų. Tiks­lius duo­me­nis AEB ža­da skelb­ti jau šią sa­vai­tę.

Po­pu­lia­riau­si Ru­si­jo­je – "be ru­sų"

Ru­si­jos an­tri­nė­je leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių rin­ko­je dar nė­ra jus­ti to­kio ka­tas­tro­fiš­ko kri­ti­mo, ku­ris jau daug mė­ne­sių fik­suo­ja­mas nau­jų leng­vų­jų ma­ši­nų par­da­vi­muo­se. Ta­čiau ir nau­do­tų au­to­mo­bi­lių su kiek­vie­nu mė­ne­siu ru­sai nu­per­ka vis ma­žiau.

„Au­tos­tat“ skel­bia, kad 2015 me­tų ko­vą Ru­si­jo­je bu­vo par­duo­ta 386,5 tūkst. nau­do­tų leng­vų­jų ma­ši­nų, o šis re­zul­ta­tas yra net 24,3 proc. ma­žes­nis nei tas, ku­ris bu­vo fik­suo­tas tą pa­tį 2014-ųjų mė­ne­sį. Nuo sau­sio iki ko­vo ru­sai įsi­gi­jo 1,1 mln. nau­do­tų au­to­mo­bi­lių, ar­ba 19,5 proc. ma­žiau nei per­nai pir­mą­jį ket­vir­tį.

Įdo­miau­sia, jog „Au­tos­tat“ pa­skelb­ta­me po­pu­lia­riau­sių nau­do­tų ma­ši­nų są­ra­še nė­ra nė vie­no ru­siš­kos kil­mės mo­de­lio, ku­rie vi­suo­ti­nai lai­ko­mi ne­pa­ti­ki­mais. Ja­me at­si­dū­rė 4 ja­po­nų („Toyo­ta“, „Le­xus“, „Mit­su­bis­hi“ ir „Nis­san“), po 2 ko­rė­jie­čių („Hyun­dai“ ir „Dae­woo“) bei vo­kie­čių („Mer­ce­des-Benz“ ir „Au­di“), po 1 ang­lų („Land Ro­ver“) ir šve­dų („Vol­vo“) mar­kes. Nuo sau­sio iki ko­vo ru­sai no­riau­siai pir­ko „Toyo­ta“ mar­kės au­to­mo­bi­lius, ku­rių bu­vo par­duo­ta 24 tūkst. Po­pu­lia­riau­sias mo­de­lis, ku­rių 2015 me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį Ru­si­jo­je bu­vo nu­pirk­ta 10 tūkst., bu­vo vi­su­rei­gis „Toyo­ta RAV4“.

Ru­siš­kos kil­mės mar­kės jau ku­ris lai­kas dings­ta ir iš po­pu­lia­riau­sių vie­tos rin­ko­je nau­jų au­to­mo­bi­lių są­ra­šo. Tarp 2015 me­tų pir­mo ket­vir­čio ge­riau­siai per­ka­mų nau­jų au­to­mo­bi­lių pa­te­ko tik vie­na ru­siš­ka „La­da“. Dar ja­me yra trys „ja­po­nai“ („Toyo­ta“, „Nis­san“ ir „Dat­sun“), po du „vo­kie­čius“ („Volks­wa­gen“ ir „Mer­ce­des-Benz“) ir „ko­rė­jie­čius“ („Hyun­dai“ ir „Kia“), po vie­ną „pran­cū­zą“ („Re­nault“) ir če­ką („Ško­da“).

Rin­ka dar la­biau smuks

Ta­čiau Ru­si­jos mo­de­liai kol kas do­mi­nuo­ja aps­kri­tai tarp leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių. Tai – anks­tes­nių lai­kų, ku­rie pra­si­dė­jo dar iki So­vie­tų Są­jun­gos su­by­rė­ji­mo, pir­ki­mų at­spin­dys. „Au­tos­tat“ skel­bia, kad 2015 me­tų sau­sio 1 die­ną Ru­si­jo­je bu­vo įre­gis­truo­ta 40,85 mln. leng­vų­jų ma­ši­nų. Net 34,5 proc. jų bu­vo „La­da“ mar­kės. „Toyo­ta“ da­lis pen­kių po­pu­lia­riau­sių mar­kių Ru­si­jo­je rei­tin­ge su­da­rė 8,8 proc., „Nis­san“ - 4,5 proc., „Chev­ro­let“ - 3,7 proc., „Hyun­dai“ - 3,5 proc., „Re­nault“ - 3,2 proc. Iš­sky­rus „La­da“, ki­tų ru­siš­kų mar­kių po­pu­lia­ru­mas yra blan­kus. Užim­da­ma 2,9 proc. Ru­si­jos au­to­mo­bi­lių par­ko da­lį 9-oje vie­to­je įsi­kū­rė GAZ, 11-oje - „Mosk­vich“, o, pa­vyz­džiui, „Ni­va“, „Vol­ga“ ir ki­tos mar­kės „Au­tos­tat“ apž­val­go­je net nė­ra mi­ni­mos.

Ru­si­jos au­to­mo­bi­lių par­kas yra be­vil­tiš­kai pa­se­nęs. Ne­pai­sant to, jog leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja yra ir pa­ti Ru­si­ja, nau­jų (pa­ga­min­tų 2012 me­tais ir vė­liau) leng­vų­jų ma­ši­nų da­lis vie­tos au­to­par­ko struk­tū­ro­je yra pa­ly­gin­ti ma­ža – su­da­ro vos16,9 proc. Už­tat, skel­bia „Au­tos­tat“, net dau­giau treč­da­lis (34,5 proc.) au­to­mo­bi­lių, ku­riais va­ži­nė­ja ru­sai, yra se­nes­ni nei 15 me­tų.

Grei­čiau­siai at­ei­ty­je Ru­si­jos au­to­mo­bi­lių par­kas dar la­biau sens. Anot dien­raš­čio „Ru­si­jos lai­kraš­tis“, Ru­si­jos au­to­mo­bi­lių di­le­rių aso­cia­ci­ja krei­pė­si į Ru­si­jos Pra­mo­nės ir pre­ky­bos mi­nis­te­ri­ją, kad ta su­tik­tų su nau­jo­mis tai­syk­lė­mis, kad vi­si ru­sams siū­lo­mi leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai prieš juos par­duo­dant pra­ei­tų tech­ni­nę ap­žiū­rą ofi­cia­lių ga­min­to­jų at­sto­vų tech­ni­niuo­se cen­truo­se. Pa­ste­bė­jus ge­di­mus ir trū­ku­mus – ir su­re­mon­tuo­ti. Šiai pro­ce­dū­rai ne­tgi jau yra su­gal­vo­tas spe­cia­lus pa­va­di­ni­mas - „prieš­par­da­vi­mi­nis ma­ši­nos par­uo­ši­mas“. Ru­si­jos mi­nis­te­ri­ja pri­ta­ria pa­siū­ly­mui tvir­tin­da­ma, kad nau­ja pro­ce­dū­ra, jei jai pri­tars vy­riau­sy­bė, ne tik pa­di­dins ma­ši­nų sau­gu­mą ke­liuo­se, bet ir pa­pil­dys biu­dže­tą lė­šo­mis, at­skai­čiuo­ja­mo­mis nuo ma­ši­nų re­mon­to ir ap­žiū­rų. Skep­ti­kų tei­gi­mu, siū­lo­mos tai­syk­lės dar la­biau pa­bran­gin­tų nau­do­tas ma­ši­nas, jų ru­sai pa­pras­čiau­siai ne­beį­pirk­tų, o ne­at­nau­ji­nant au­to­par­ko jis virs­tų vi­siš­ku lau­žy­nu.

Po­pu­lia­riau­sių nau­do­tų au­to­mo­bi­lių mar­kių Ru­si­jo­je de­šim­tu­kas 2015 m. I ketv.

VietaMarkėPar­da­vi­mo re­zul­ta­tas (tūkst.vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1."Toyo­ta"24+1,6
2."Hyun­dai"11-31,1
3."Mer­ce­des-Benz"9,6-12,5
4."Le­xus"7,2+63,2
5."Mit­su­bis­hi"6,3-40,6
6."Au­di"3,6-40,1
7."Land Ro­ver"3,6-40,1
8."Dae­woo"2,3-58,7
9."Vol­vo"2,2-45,5
10."Nis­san"1,6-90

*Pa­ly­gin­ti su 2014 m. sau­siu-ko­vu.

Šal­ti­nis: "Au­tos­tat".

Po­pu­lia­riau­sių nau­do­tų au­to­mo­bi­lių mo­de­lių Ru­si­jo­je de­šim­tu­kas 2015 m. I ketv.

VietaModelisPar­da­vi­mo re­zul­ta­tas (tūkst. vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1."Toyo­ta RAV4"10+15,7
2."Hyun­dai ix35"6,2-31,7
3-4."Toyo­ta Land Crui­ser"4+4,6
3-4."Toyo­ta Co­rol­la"4-27,3
5."Mit­su­bis­hi ASX"3,7-23,6
6."Le­xus NX"3,3-
7."Toyo­ta High­lan­der"2,9+51,1
8."Hyun­dai San­ta Fe"2,6-37,7
9.E kla­sės "Mer­ce­des-Benz"1,8-10,3
10."Le­xus RX"1,6+25,1

*Pa­ly­gin­ti su 2014 m. sau­siu-ko­vu.

Šal­ti­nis: "Au­tos­tat".

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami