Rusams nebereikia nei ižų, nei okų, nei žiguliukų

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-06-10 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-06-10 06:00
Nors rusai vis dar mielai važinėja senais IŽ markės automobiliais, naujų jau niekas nebeperka.  Gamintojo nuotrauka
Ru­si­jos au­to­mo­bi­lių sta­tis­ti­kos agen­tū­ra „Au­tos­tat“ pa­skel­bė iš­kal­bin­gus duo­me­nis, ku­rie ro­do, kad per pa­sta­ruo­sius de­šimt me­tų ru­siš­kos ga­my­bos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos da­lis jų tė­vy­nė­je su­men­ko nuo 57,5 proc. 2005-ai­siais iki 22,5 proc. 2015 me­tais.

Nors pa­gal ofi­cia­lią ver­si­ją pu­ti­nis­ti­nė­je Ru­si­jo­je va­ka­rie­tiš­kos ver­ty­bės vis la­biau pra­ran­da sa­vo svar­bą, Se­no­jo že­my­no au­to­mo­bi­lių pre­kės ženk­lų po­pu­lia­ru­mas nuo 2005-ųjų iki šių me­tų į vir­šų šo­vė net 3,7 kar­to (prieš de­šimt­me­tį nau­jos eu­ro­pie­tiš­kos mar­kės Ru­si­jo­je užė­mė 7,3 proc. rin­kos, šie­met – 27,8 proc.).

Pa­sak „Au­tos­tat“, ly­gi­nant 2005 ir 2015 me­tus aiš­kė­ja, jog la­biau­siai, net pen­kis kar­tus, iš­au­go ki­niš­kų au­to­mo­bi­lių da­lis Ru­si­jos nau­jų leng­vų­jų ma­ši­nų rin­ko­je. Ko­rė­jie­tiš­kų au­to­mo­bi­lių po­pu­lia­ru­mas pa­di­dė­jo du­kart, ja­po­niš­kų – pu­san­tro kar­to.

Dėl sa­vo ne­sėk­mių kal­ti­na „užsieniečius“

„Au­tos­tat“ eks­per­tai at­krei­pia dė­me­sį, kad iš Ru­si­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų per pa­sta­rą­jį de­šimt­me­tį la­biau­siai nu­ken­tė­jo le­gen­di­nis „Av­to­VAZ“, ku­ris Tol­ja­čio ir ki­tuo­se mies­tuo­se nuo kon­ve­je­rio ri­de­na au­to­mo­bi­lius „La­da“. „2005 me­tais „Av­to­VAZ“ užė­mė be­veik pu­sę (48,7 proc.) Ru­si­jos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos, ta­čiau 2015-ai­siais ta da­lis sie­kė jau tik 17,7 proc. (nuo­smu­kis su­da­rė apie 30 proc.)“, - kons­ta­ta­vo „Au­tos­tat“ eks­per­tai.

Įsta­bu, ta­čiau ga­min­to­jo „Av­to­VAZ“ dėl jo pa­ties ne­sėk­mių Ru­si­jos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ko­je eks­per­tai ne­kal­ti­na. Esą Tol­ja­čio ga­myk­la jau ke­le­rius me­tus ba­lan­suo­ja ant kra­cho ri­bos dėl to, kad ru­sai pir­ko vis dau­giau ne ru­siš­kos kil­mės ma­ši­nų, o tai ne­va ko­ne au­to­ma­tiš­kai ma­ži­no „Av­to­VAZ“ ga­mi­na­mų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių da­lį rin­ko­je. At­as­kai­to­je apie tai sa­ko­ma be užuo­lan­kų: „La­biau­siai dėl au­gu­sio „už­sie­nie­čių“ po­pu­lia­ru­mo nu­ken­tė­jo „Av­to­VAZ“. Ir – nė žo­džio apie pra­stą „La­dos“ ir ki­tų Tol­ja­ty­je ga­mi­na­mų au­to­mo­bi­lių ko­ky­bę, žlu­gu­sią jų re­pu­ta­ci­ją Ru­si­jo­je ir už jos ri­bų, ki­tas su Ru­si­jos au­to­mo­bi­lių pra­mo­ne prie vi­siš­ko kra­cho ve­dan­čias bė­das.

At­ro­do, di­džiau­sias džiaugs­mas Ru­si­jos ži­niask­lai­dai bu­vo pa­žy­mė­ti, kad nuo 2005-ųjų iki 2015 me­tų dar dau­giau nei ru­siš­kų kri­to ame­ri­kie­tiš­kų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių da­lis. „Mei­lės „a­me­ri­kie­čiams“ Ru­si­jo­je ta­po ma­žiau: jų po­pu­lia­ru­mas per de­šimt me­tų kri­to du kar­tus“, - „Av­tos­tat“ eks­per­tų at­as­kai­tą pikt­žiu­giš­kai ko­men­tuo­ja por­ta­las ko­le­sa.ru. Pa­gal „Au­tos­tat“, Ame­ri­ko­je at­si­ra­dę au­to­mo­bi­lių pre­kės ženk­lai 2005 me­tais Ru­si­jo­je užė­mė 45 proc. vie­tos nau­jų leng­vų­jų ma­ši­nų rin­kos, o 2015 me­tais – 14,7 pro­cen­to.

Par­da­vi­mas pa­sie­kė de­šimt­me­čio žemumas

Ta­čiau ylos mai­še ne­pas­lėp­si. Per pa­sta­ruo­sius de­šimt me­tų ka­tas­tro­fiš­kai kri­to ne tik Ru­si­jos ga­min­to­jų da­lis jų pa­čių rin­ko­je, bet ir su­ma­žė­jo vi­sų be iš­im­ties ru­siš­kos kil­mės nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kių.

La­biau­siai - vi­su 100 proc. - per de­šimt me­tų su­men­ko IŽ ir ma­žų­jų „O­ka“ po­pu­lia­ru­mas. Šios mar­kės 2005-ai­siais te­su­ge­bė­jo užim­ti ati­tin­ka­mai 1 proc. ir 3 proc. rin­kos, šie­met – aps­kri­tą nu­lį.

„Av­tos­tat“ pa­tei­kia­mi duo­me­nys ro­do, kad „La­dos“ rin­kos da­lis Ru­si­jo­je nuo 2005 iki 2015 me­tų kri­to ly­giai tiek pat, kiek ir jų ga­min­to­jo „Av­to­VAZ“ - 31 pro­cen­tu. Agen­tū­ros duo­me­ni­mis, ma­žiau­siai per de­šimt­me­tį su­men­ko GAZ po­pu­lia­ru­mas – vos 0,6 pro­cen­to.

Nau­jų au­to­mo­bi­lių sta­tis­ti­kos agen­tū­ra taip pat at­krei­pia dė­me­sį, kad 2005-ai­siais Ru­si­jo­je bu­vo par­duo­ta tiek pat nau­jų au­to­mo­bi­lių, kiek jų pla­nuo­ja­ma par­duo­ti šiais me­tais (1,45 mln.).

Ru­si­jos au­to­mo­bi­lių rin­kos po­ky­čiai pa­gal ma­ši­nų kil­mės re­gio­ną 2005-2015 metais

RegionasUžim­ta rin­kos da­lis 2005 m. (proc.)Uži­ma­ma rin­kos da­lis 2015 m. (proc.)Po­ky­tis (kar­tais)
Rusija57,522,5:2,5
Europa7,327,8x3,7
Pie­tų Korėja11,122x2
JAV4514,7:3
Kinija0,41,9x5.

Šal­ti­nis: "Au­tos­tat".

Nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kės, ku­rių rin­kos da­lis Ru­si­jo­je au­go la­biau­siai 2005-2015 metais

VietaMarkėUžim­ta rin­kos da­lis 2005 m. (proc.)Uži­ma­ma rin­kos da­lis 2015 m.(proc.)Po­ky­tis (proc.)
1."Kia"1,79,7+8
2."Re­nault"2,27,3+5,1
3."Hyun­dai"610,4+4,4
4.Volks­wa­gen"14,7+3,7
5."Nis­san"3,26,5+3,3
6."Ško­da"0,53,8+3,3
7."Mer­ce­des-Benz"0,33,4+3,1
8."Toyo­ta"4,26+1,8
9.BMW0,42+1,6
10."Au­di"0,41,6+1,2.

Šal­ti­nis: "Au­tos­tat".

Nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kės, ku­rių rin­kos da­lis Ru­si­jo­je la­biau­siai kri­to 2005-2015 metais

VietaMarkėUžim­ta rin­kos da­lis 2005 m. (proc.)Uži­ma­ma rin­kos da­lis 2015 m. (proc.)Po­ky­tis (proc.)
1."Oka"30-100
2.10-100
3."La­da"48,717,7-31
4."Ford"4,21,5-2,7
5."Dae­woo"3,41,4-2
6."Chev­ro­let"4,62,8-1,8
7."Mit­su­bis­hi"3,82,4-1,4
8.GAZ3,22,6-0,6
9."Su­zu­ki"0,70,3-0,4
10."Hon­da"0,60,2-0,4.

Šal­ti­nis: "Au­tos­tat".

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai per du mė­ne­sius ne­pas­ky­rus nau­jo vi­ce­me­ro, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ar ne­su­da­rius nors vie­nos ko­mi­si­jos, grės tie­sio­gi­nis val­dy­mas. Tai nu­ma­ty­ta antradienį Sei­mo pri­im­to­se [...]
Ke­li mė­ne­siai po to, kai lai­mė­jo įžei­džia­mos poe­zi­jos apie Tur­ki­jos vals­ty­bės va­do­vą kon­kur­są, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos už­sie­nio rei­ka­lų se­kre­to­rius Bo­ri­sas John­so­nas aiškiai tu­rė­jo pri­si­ge­rin­ti [...]
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja prieš­in­sis bet ko­kiems Eu­ro­pos Są­jun­gos pla­nams di­din­ti ka­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą, jei­gu jis ne­bū­tų su­de­ri­na­mas su NA­TO veik­lą – net jei­gu Jung­ti­nė Karalystė yra ap­sisp­ren­du­si [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami