Rusija išspyrė aikštingąjį švedą iš „AvtoVAZ“

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-04-05 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-04-05 06:00
Vadovaujant Bo Anderssonui "AvtoVAZ" nuo konvejerių pradėjo ridenti automobilius "Lada", kurių bent jau išorė atitinka vakarietiškus standartus. Gamintojo nuotrauka
Ne­pa­vy­ko dar vie­nas eks­pe­ri­men­tas, kai stam­biai Ru­si­jos vers­lo įmo­nei pa­ban­dė va­do­vau­ti žmo­gus iš Va­ka­rų. Pa­sau­lio ži­niask­lai­da pra­ne­šė, kad par­ei­gų ne­te­ko „Av­to­VAZ“ di­rek­to­rių ta­ry­bos pir­mi­nin­kas šve­das Bo An­ders­so­nas.

Šve­das bu­vo pa­kvies­tas va­do­vau­ti dau­giau­sia „La­da“ mar­kės au­to­mo­bi­lius ga­mi­nan­čiai Tol­ja­čio (Ru­si­ja) ga­myk­lai 2013 me­tais, kai „Av­to­VAZ“ pa­ty­rė net 7,9 mlrd. rub­lių (tuo­me­ti­niu kur­su – 165,8 mln. eu­rų) nuo­sto­lių. Dar 1987 me­tais „pe­res­troi­ka“ su­si­ža­vė­jęs ir dirb­ti į So­vie­tų Są­jun­gą per­si­kraus­tęs Šve­di­jos ma­jo­ras ti­kė­jo švie­sia iš pra­džių lyg ir ban­džiu­sios at­si­nau­jin­ti rau­do­no­sios im­pe­ri­jos, vė­liau – Ru­si­jos at­ei­ti­mi. Ta­čiau jo lau­kė ly­giai to­kia pat pa­bai­ga, ko­kia jau yra iš­ti­ku­si dau­ge­lį Ru­si­jo­je lai­mės ban­džiu­sių ieš­ko­ti ta­len­tin­gų Va­ka­rų va­dy­bi­nin­kų.

Pir­mas grės­min­gas sig­na­las B. An­ders­so­nui bu­vo pa­siųs­tas dar jam nė ne­spė­jus ap­šil­ti ko­jų „Av­to­VAZ“ di­rek­to­rių ta­ry­bo­je. Šve­di­jos pi­lie­tis pra­dė­jo va­do­vau­ti „Av­to­VAZ“ 2014 me­tų sau­sio 14-ąją, o jau po po­ros die­nų ga­vo niuk­są nuo ru­sų ko­mu­nis­tų. Jiems at­sto­vau­jan­tys Ru­si­jos Dū­mos na­riai par­ei­ka­la­vo, kad B. An­ders­so­nas tuoj pat bū­tų iš­pra­šy­tas iš ga­myk­los. Ko­mu­nis­tų žo­džiais, už­sie­nie­čio va­do­va­vi­mas di­džiau­siam Ru­si­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jui su­nkiai de­ra su ru­sų na­cio­na­li­niais in­te­re­sais.

Ko­mu­nis­tų pra­na­šys­tės išsipildė

Tarp 2016 me­tų ko­vo vi­du­ry­je at­leis­to B. An­ders­so­no pa­ša­li­ni­mo iš par­ei­gų mo­ty­vų na­cio­na­li­niai Ru­si­jos in­te­re­sai nė­ra mi­ni­mi. Tei­gia­ma, jog vos dve­jus me­tus pre­zi­den­to kė­dė­je sė­dė­jęs šve­das ne­su­ge­bė­jo ras­ti bend­ros kal­bos su ak­ci­nin­kais ir tie­kė­jais, o svar­biau­sia – per­nai jo vai­ruo­ja­ma „Av­to­VAZ“ pa­ty­rė net 76 mlrd. rub­lių (980,1 mln. eu­rų) nuo­sto­lį. Esą ma­te­ria­li­nė ža­la ga­lė­jo bū­ti kur kas ma­žes­nė, jei B. An­ders­so­nas bū­tų ra­dęs bend­rą kal­bą su Ru­si­jos au­to­mo­bi­lių de­ta­lių tie­kė­jais. Ta­čiau šve­das, užuot bend­ra­vęs su ru­sais, pir­me­ny­bę ati­da­vė Va­ka­rų tie­kė­jams. Be abe­jo, tai nie­kaip ne­de­rė­jo su da­bar­ti­ne Ru­si­jos, pa­skel­bu­sios Va­ka­rus sa­vo di­džiau­siu prieš­u, po­li­ti­ka.

Švedas Bo Anderssonas "AvtoVAZ" direktorių tarybos pirmininko postą buvo priverstas palikti kovo viduryje./LŽ archyvo nuotrauka

Ki­ta ver­tus, jei iki tol ne­bū­tų bu­vę ži­no­ma apie, švel­niai ta­riant, įtemp­tus B. An­ders­so­no ir Ru­si­jos tie­kė­jų san­ty­kius, bū­tų ga­li­ma su­pras­ti ir „Av­to­VAZ“ ak­ci­nin­kus, ku­rių svar­biau­sia, aiš­ku, yra Ru­si­jos vy­riau­sy­bė. Nors šve­das ban­dė dieg­ti va­ka­rie­tiš­ką va­dy­bą, ga­myk­los nuo­sto­liai nė kiek ne­su­ma­žė­jo, prieš­in­gai, pa­sie­kė mil­ži­niš­kus skai­čius.

Ta­čiau Va­ka­rų ži­niask­lai­da at­krei­pia dė­me­sį, kad nuo ta­da, kai Va­ka­rai tai­ko Ru­si­jai eko­no­mi­nes sank­ci­jas, iš duo­bės kaps­to­si ne tik „Av­to­VAZ“, bet ir ki­ti šiai vals­ty­bei pri­klau­san­tys ga­min­to­jai. Tik jų va­do­vų ka­žin ko­dėl nie­kas ne­kei­čia. Apž­val­gi­nin­kų ma­ny­mu, B. An­ders­so­no at­lei­di­mo prie­žas­čių pir­miau­sia rei­kia ieš­ko­ti ne jo veik­lo­je, o ko­rup­ci­jos grau­žia­mo­je Ru­si­jos ūkio sis­te­mo­je, ku­rios vie­na svar­biau­sių da­lių yra ko­rum­puo­tos, iš vals­ty­bės įmo­nių mi­li­jo­nus siur­bian­čios pri­va­čios tie­ki­mo gran­di­nės.

Pel­no­si iš vals­ty­bės bendrovių

B. An­ders­so­no ir „Av­to­VAZ“ tie­kė­jų konf­lik­tas pa­sie­kė vir­šū­nę 2015 me­tų pa­bai­go­je. Ta­da šve­do nu­ro­dy­mu bu­vo vi­siš­kai su­stab­dy­ta au­to­mo­bi­lių „Nis­san Al­me­ra“, „Re­nault Lo­gan“ ir „Re­nault San­de­ro“ ga­my­ba, nes Že­mu­ti­nio Nau­gar­do įmo­nė „Av­to­kom­po­nen­ty“ lai­ku ne­at­ve­žė šo­ni­niams veid­ro­dė­liams rink­ti bū­ti­nų de­ta­lių.

Pa­aiš­kė­jo, kad „Av­to­kom­po­nen­ty“ iki ki­ti Ru­si­jos tie­kė­jai nuo­lat vė­luo­da­vo vyk­dy­ti sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus „Av­to­VAZ“. Bet Tol­ja­čio ga­min­to­jai pa­tys gel­bė­da­vo­si iš pa­dė­ties. Tar­ki­me, siųs­da­vo lėk­tu­vus, kad de­ta­lės bū­tų par­skrai­din­tos lai­ku ir ne­nu­trūk­tų ga­my­ba.

Iki B. An­ders­so­no, anot Ru­si­jos ži­niask­lai­dos, jei ko­kių nors da­lių ir trūk­da­vo, dar­bi­nin­kai vis tiek baig­da­vo rink­ti au­to­mo­bi­lį. Ne­svar­bu, kad jis bū­da­vo ne­vi­siš­kai su­komp­lek­tuo­tas. Įta­ria­ma, jog mi­li­jo­ni­nį pel­ną dėl ne­pa­ga­min­tų, bet vis tiek dek­la­ruo­tų de­ta­lių, už ku­rias kaip ta­ria­mai pri­sta­ty­tas su­mo­kė­da­vo „Av­to­VAZ“, pa­siim­da­vo pri­va­čių ga­myk­lų bo­sai.

Ta­čiau šve­do va­do­vau­ja­ma įmo­nė ryž­tin­gai par­eiš­kė, kad ne­vi­siš­kai su­rink­tų au­to­mo­bi­lių nuo kon­ve­je­rių dau­giau ne­be­leis. „Jau ge­riau ta­da te­gul sto­vi kon­ve­je­riai“, – aps­tul­bu­siems nau­jie­nų agen­tū­ros TASS žur­na­lis­tams pa­aiš­ki­no ga­min­to­jo at­sto­vai.

Kai „Av­to­VAZ“ pra­dė­jo va­do­vau­ti B. An­ders­so­nas, ga­myk­la tie­kė­jams už vė­la­vi­mą ėmė tai­ky­ti bau­das ir dels­pi­ni­gius. Iki tol tai bu­vo re­te­ny­bė. Aiš­ku, šve­do die­gia­ma tvar­ka ga­lu­ti­nai įsiu­ti­no tie­kė­jus, gal­būt drau­ge su jais iš to pa­ties lo­vio lo­bu­sius po­li­ti­kus ir ki­tus ru­sų val­džios vei­kė­jus. Tuo­met B. An­ders­so­no kar­je­ros baig­tis ta­po aiš­ki...

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Tučkus  84.55.45.254 2016-04-05 10:51:01
Maskoliai ir just in time principas nesudarinami, Bo Anderssonas turėjo suprast prieš lipdamas į balą :D
2 0  Netinkamas komentaras
Taip,  213.252.196.2 2016-04-05 10:32:25
sutinku.
2 0  Netinkamas komentaras
šiaip  78.56.76.42 2016-04-05 10:10:58
apibūdinimas "aikštingasis" čia nelabai tinka - ne tas emocinis atspalvis. Gal geriau "principingasis" ar "tvarkingasis"?
2 0  Netinkamas komentaras
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
Kuo per pa­sta­ruo­sius du de­šimt­me­čius la­biau­siai pa­si­žy­mė­jo Cen­tri­nės Azi­jos ša­lys? Svar­biu vaid­me­niu pa­sau­li­nė­je eko­no­mi­ko­je? O gal iki gy­vos gal­vos val­dan­čiais pre­zi­den­tais? Apie tai „Lie­tu­vos [...]
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Su Ka­ra­liš­kuo­ju fil­har­mo­ni­jos or­kes­tru Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro sce­no­je rug­sė­jo 28 die­ną pa­si­ro­dys le­gen­di­nis maestro Char­les Du­toit.
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Šį sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24 – 25 die­no­mis, Ita­li­jo­je Ma­džo­rės (Mag­gio­re) mies­te vy­ku­sia­me Pa­sau­lio Tau­tų ko­man­di­nio čem­pio­na­to fi­na­le pir­mą kar­tą da­ly­va­vo ir Lie­tu­vos rink­ti­nė. Ta­čiau Lie­tu­vos [...]
Sa­vait­ga­lį vy­ku­sia­me ket­vir­ta­ja­me reg­bio „Top“ ly­gos tu­re už­ti­krin­tas per­ga­les iš­ko­vo­jo tur­ny­ro favoritės Šiau­lių eki­pos.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami