Rusijoje pasipiktinta į propagandą netelpančiais Holivudo filmais

Lzinios.lt 2015-06-09 16:56
Lzinios.lt
2015-06-09 16:56
1995 metais kurtoje komedijoje "Policijos akademija" rusų mafijos vadeiva Kanalja lakstė prestižiniu "Linkon Town Car", kuriuo važinėja ir Amerikos prezidentai. LŽ archyvo nuotraukos
Pra­ban­giais so­vie­ti­niais li­mu­zi­nais ZIL iš Krem­liaus ga­ra­žų va­ži­nė­jan­ti ma­fi­ja, pi­giais vi­su­rei­giais UAZ laks­tan­tys ge­ne­ro­lai, pa­se­nu­siais „Mer­ce­des-Benz“ už­duo­tis at­lie­kan­tys Ru­si­jos fe­de­ra­li­nės tar­ny­bos (FST) agen­tai, Mask­vos ir Pe­ter­bur­go gat­vė­mis dar­dan­tys tan­kai – to­kie Ho­li­vu­duo­se fil­muo­se nu­fil­muo­ti vaiz­dai ne juo­kais pra­dė­jo pik­tin­ti Ru­si­jos ži­niask­lai­dą.

„Ne­gi ki­no pro­diu­se­riai (Ho­li­vu­do – lzi­nios.lt) yra to­kie kvai­li ir nu­skur­dę, kad net ne­iš­ga­li pa­siųs­ti į Ru­si­ją žmo­gaus, ku­ris vė­liau su­ge­bė­tų at­kur­ti au­ten­tiš­ką mū­sų ša­lies vaiz­dą fil­muo­se? Ne­gi apie mus ame­ri­kie­čiai ne­ga­li pa­skai­ty­ti in­ter­ne­te? Ta­čiau ne, jiems mū­sų ti­kra­sis, ti­kro­viš­kai ki­no juo­sto­se at­spin­dė­tas gy­ve­ni­mas nie­kam ne­rei­ka­lin­gas! Pro­diu­se­riams rei­kia eg­zo­tiš­ko kraš­to įvaiz­džio! O to­kiam kur­ti tin­ka įvai­rūs re­ti ir įsi­min­ti­ni au­to­mo­bi­liai, ku­riais Ru­si­jo­je nie­kas ne­va­ži­nė­ja“, - pik­ti­na­si por­ta­las ko­le­sa.ru.

Pro­pa­gan­di­nio ka­ro šešėlyje

Gal­būt toks pyk­čio po­trū­kis ir ne­bū­tų la­bai keis­tas, jei ru­sus šian­dien er­zi­nan­tys fil­mai Ho­li­vu­de ne­bū­tų su­kur­ti prieš 10 ir dau­giau me­tų. Tuo­met jie pyk­čio ne­kė­lė, nes pik­tin­tis ne­iš­sia­mia­ma me­ni­nin­kų vaiz­duo­te yra tas pat, kas pirš­tu ba­dy­ti dan­gų no­rint pa­tai­ky­ti į žvaigž­dę. Pa­pras­čiau­siai pa­si­kei­tė lai­kai. Į bol­še­viz­mą ir fa­šiz­mą su­grį­žęs Krem­lius in­ten­sy­viai gra­ži­na sa­vo is­to­ri­ją, rea­bi­li­tuo­ja ne­tgi mi­li­jo­nus žmo­nių pra­žu­džiu­sį kru­vi­niau­sią žmo­ni­jos is­to­ri­jo­je bu­de­lį Jo­si­fą Sta­li­ną, o štai iki Ho­li­vu­do fil­mų ne­psi­si­ka­sa. Tad bent jau juos ap­žo­džiuo­ja.

Ko­kie Ho­li­vu­do fil­mai užk­liū­na šiuo­lai­ki­niams ru­sams? Aš­triau­sios pyk­čio strė­lės lai­do­mos į 7-tą 1994 me­tais su­kur­to gar­saus se­ria­lo-ko­me­di­jos „Po­li­ci­jos aka­de­mi­ja“ se­ri­ją. „Pas­ku­ti­nė­je se­ri­jo­je apie Ame­ri­kos po­li­ci­jos aka­de­mi­jos au­kė­ti­nius pa­grin­di­nis veiks­mas vyks­ta Ru­si­jo­je, ka­dan­gi vie­ti­nės FST ir Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (VRM) pa­jė­gos ne­su­ge­ba be ame­ri­kie­čių pa­gal­bos įveik­ti Ru­si­jos ma­fi­jos va­dei­vą Ka­nal­ją“, - ne ma­žiau juo­kin­gai nei pa­ti ko­me­di­ja skam­ba sar­kas­tiš­kas se­ri­jos siu­že­to ap­ra­šy­mas por­ta­le ko­le­sa.ru.

Anot jo, kri­mi­na­lis sin­di­ka­tas ki­no juo­sto­je tu­ri pra­ban­gų au­to­mo­bi­lių par­ką, tarp jų – ir Krem­liaus par­ti­nius bo­sus ka­dai­se ve­žio­ju­sius ZIL, o ma­fi­jos va­dei­va Ka­nal­ja nau­do­ja­si rep­re­zen­ta­ci­niu „Lin­coln Town Car“. „Tuo pat me­tu vie­tos tei­sė­sau­gos dar­buo­to­jai yra pri­vers­ti ten­kin­tis mi­krau­to­bu­sais RAF ir mo­to­cik­lu „U­ral“ su lop­še­liu, ku­riais an­tro­jo­je se­ri­jos da­ly­je te­ko per­se­kio­ti tuos pa­čius ne­ge­rus ma­fi­jos vai­ki­nus. Tie­sa, po „kva­pą gniau­žian­čių“ gau­dy­nių RAF at­si­tren­kė į kliū­tį ir su­sto­jo, o šit mo­to­cik­las „ko­vo­jo“ iki ga­lo – kol jo ne­ap­ver­tė ant šo­no. Se­ri­jos pa­bai­ga tie­siog pui­ki! Ap­lo­dis­men­tai triu­kų su­ma­ny­to­jams!“, - svai­do­si žai­bais ko­le­sa.ru.

Tai­ki­ny­je – Ja­me­sas Bondas

Pik­tai ho­li­vu­diš­kos ki­no pro­duk­ci­jos kri­ti­kai at­si­lie­pė ir 1995 me­tais su­kur­tą se­ri­jos apie bri­tų agen­tą Nr.007 fil­mas „Auk­si­nė akis“ fil­mą: „Ei­li­nė­je se­ri­jo­je apie di­di­jį ang­lų su­pe­ra­gen­tą 007 pa­sau­liui iš­ki­lo mir­ti­na grės­mė, ku­rią su­kė­lė toks Ja­nu­sas iš Ru­si­jos. Aiš­ku, jį ga­lė­jo su­stab­dy­ti tik­tai Ja­me­sas Bon­das, ir jis tai pa­da­rė at­vy­kęs į Sankt Pe­ter­bur­gą“.

To­liau ko­le­sa.ru apž­val­gi­nin­kas ap­gai­les­tau­ja, kad ang­lai ir ame­ri­kie­čiai iš­kreip­tai žiū­ri ne tik į ru­siš­kus au­to­mo­bi­lius, bet ir į jų re­mon­tą. „Auk­si­nės akies“ kū­rė­jų nuo­mo­ne, su­ge­du­sį so­vie­ti­nės ma­ši­nos mo­to­rą leng­va už­ves­ti tren­kus per jį kū­ju. Bū­tent taip el­gia­si su sa­vo tar­ny­bi­niu (!?) ZAZ-965 Pe­ter­bur­ge gy­ve­nan­tis slap­tas Cen­tri­nės žval­gy­bos val­dy­bos (CŽV) agen­tas“, - ne­tve­ria pyk­čiu por­ta­las.

Ta­čiau ko­le­sa.ru pri­pa­žįs­ta, jog fil­me bu­vo ir ti­krai dė­me­sio ver­tų vie­tų: „Ti­krai yra kie­ta ru­siš­ku tan­ku T-54 Pe­ter­bur­go gat­vė­mis vai­ky­tis „Vol­gą GAZ 31029“, ke­ly­je traiš­kant vi­sa – nuo mi­li­ci­nin­kų ži­gu­lių ir ka­riuo­me­nės UAZ iki pa­mink­lų ir gy­ve­na­mų­jų pa­sta­tų. Tie­sa, fil­ma­vi­mas šių vaiz­dų fil­ma­vi­mas vy­ko ne Ru­si­jo­je, o ap­leis­ta­me Ang­li­jos ae­rod­ro­me“.

"Auksinės akies" epizodas, kai legendinis Jamesas Bondas piktadarį janusą po Peterburgo gaudo tanku T-54, pasirodo, buvo filmuotas Anglijoje.

„Mer­ce­des-Benz“ ru­sų FST – per prasti

Tarp la­biau­siai pik­ti­nan­čių Ho­li­vu­do juo­stų ko­le­sa.ru at­si­dū­rė ir nau­jes­nis, 2004 me­tais su­kur­tas fil­mas „Bor­no pra­na­šu­mas“. Pa­gal sce­na­ri­jų CŽV agen­tas Bor­nas, ku­ris ko­vo­ja su sa­vo prei­ti­mi, at­vyks­ta į Ru­si­ją. „La­biau­siai kva­pą gniau­žian­ti fil­mo da­lis yra ta, kai skrie­jan­tį au­to­mo­bi­liu „Vol­ga GAZ-3110“ Bor­ną po Mask­vą vai­ko­si dau­gy­bė Ru­si­jos pa­tru­lių ma­ši­nų, FST, taip pat – pats ar­šiau­sias Bor­no prieš­as vi­su­rei­giu „Mer­ce­des-Benz Ge­lend­va­gen“. At­lie­ka­mų triu­kų ko­ky­bė – pa­ti aukš­čiau­sia. Ta­čiau nu­vi­lia mū­sų tei­sė­sau­gos or­ga­nų tu­ri­ma tech­ni­ka – pa­vyz­džiui, mi­li­ci­nin­kai „Vol­gą“ vai­kė­si „šeš­tais“ ir „sep­tin­tais“ ži­gu­liais, ku­rių jau se­niai ne­bu­vo pre­ky­bo­je. FST par­ei­gū­nų tech­ni­ka – ge­res­nė, ta­čiau vis tiek tai bu­vo pa­se­nę „Mer­ce­des-Benz“ W124 ir W201, ku­rių fo­ne „Vol­ga“ at­ro­dė ti­kra su­per­ma­ši­na“, - ap­gai­les­ta­vo por­ta­las.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
JAV am­ba­sa­da džiau­gia­si ga­lė­da­ma pra­neš­ti apie am­ba­sa­do­rės An­ne Hall at­vy­ki­mą. Ji yra ke­tu­rio­lik­to­ji JAV am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je nuo JAV-Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių už­mez­gi­mo 1922 me­tų lie­pos [...]
Len­ki­jos prem­je­rė Bea­ta Szyd­lo tre­čia­die­nį pa­sky­rė įta­kin­gą plė­tros mi­nis­trą Ma­teus­zą Mo­ra­wiec­kį Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos va­do­vu, pert­var­kiu­si sa­vo prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mą dešiniojo spar­no vy­riau­sy­bę.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami