Rusijoje verda mūšis dėl geležinkelio tarifų

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-09-09 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-09-09 06:00
Dabartiniais "Rusijos geležinkelių" krovinių vežimo tarifais labiausiai nepatenkinti vietos metalurgai. LŽ archyvo nuotraukos
Pa­si­kei­tus va­do­vams bend­ro­vė „Ru­si­jos ge­le­žin­ke­liai“ („Ros­sijs­ki­je že­lez­ny­je do­ro­gi“ - RŽD) pla­nuo­ja di­de­les re­for­mas: per tris mė­ne­sius keis­ti kro­vi­nių ve­ži­mo ta­ri­fus ir ne­tgi pra­dė­ti veik­lų at­sky­ri­mą. Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­li­nin­kai siū­lo ne­da­ry­ti to­li sie­kian­čių iš­va­dų, kol Ru­si­jo­je ne­priim­ti ofi­cia­lūs spren­di­mai.

Apie "Ru­si­jos ge­le­žin­ke­lių" pa­grin­dus ta­ria­mai su­dre­bin­sian­čias re­for­mas sa­vai­tės pra­džio­je pub­li­ka­ci­ją pa­skel­bė por­ta­las „Ko­mer­sant“. Tei­gia­ma, kad po­ky­čių gai­res penk­ta­die­nį vy­ku­sia­me Ry­tų eko­no­mi­kos fo­ru­me ta­ria­mai pa­vie­ši­no nau­ja­sis RŽD va­do­vas Ole­gas Be­lo­zio­ro­vas. Jis pa­kei­tė anks­čiau "Ru­si­jos ge­le­žin­ke­lių" bend­ro­vei va­do­va­vu­sį Vla­di­mi­rą Ja­ku­ni­ną, ku­ris ka­dai­se dir­bo ir So­vie­tų Są­jun­gos slap­to­sios po­li­ci­jos KGB sis­te­mo­je. O. Be­lo­zio­ro­vas ki­lęs iš Sankt Pe­ter­bur­go, ku­ria­me sa­vo kar­je­rą pra­dė­jo ir da­bar­ti­nis Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas.

Iš „Ko­mer­sant“ pub­li­ka­ci­jos „O­le­gas Be­lo­zio­ro­vas pa­ža­dė­jo kro­vi­nių ve­ži­mo ta­ri­fų re­for­mą“ aiš­kė­ja ir tai, ko­kia ga­lė­jo bū­ti for­ma­li V. Ja­ku­ni­no at­lei­di­mo iš la­bai įta­kin­go RŽD va­do­vo pos­to prie­žas­tis. Bu­vęs "Ru­si­jos ge­le­žin­ke­lių" va­do­vas yra kal­ti­na­mas ne­pag­rįs­tai kė­lęs kro­vi­nių ve­ži­mo ta­ri­fus ža­lia­vas eks­por­tuo­jan­čioms vie­tos įmo­nėms, tarp ku­rių, pa­vyz­džiui, mi­ni­mos la­bai įta­kin­gos me­ta­lur­gi­jos pra­mo­nę val­dan­čios bend­ro­vės „Ev­raz“, „Me­tal­loin­vest“ ir kt.

Kal­ti­na net dėl pelno

Pa­sak „Ko­mer­sant“ pub­li­ka­ci­jos, RŽD pa­sta­ruo­sius de­šimt me­tų pra­lai­mi kon­ku­ren­ci­nę ko­vą tiems ve­žė­jams, ku­rie Ru­si­jo­je ga­be­na kro­vi­nius au­to­mo­bi­lių ke­liais ar upių trans­por­tu. Tai dėl to, tei­gia­ma pub­li­ka­ci­jo­je, kad va­do­vau­jant O. Ja­ku­ni­nui "Ru­si­jos ge­le­žin­ke­liams" trū­ko lanks­tu­mo tai­kant ta­ri­fų po­li­ti­ką, esą ne­bu­vo ope­ra­ty­viai rea­guo­ja­ma į spar­čiai be­si­kei­čian­čią eko­no­mi­nę si­tua­ci­ją.

Ne­va kai RŽD 2015 me­tais dar kar­tą pa­kė­lė kro­vi­nių ve­ži­mo ta­ri­fą, už­sa­ko­vams ta­po nau­din­giau di­des­niu nei 2,5 tūkst. ki­lo­me­trų at­stu­mu kro­vi­nius ga­ben­ti upių trans­por­tu ar su­nkve­ži­miais nei ge­le­žin­ke­liais: „Ru­si­jos ge­le­žin­ke­lių“ kon­ku­ren­cin­gu­mas smun­ka, o tų kom­pa­ni­jų, ku­rios kro­vi­nius ve­ža au­to­mo­bi­lių ke­liais, jis au­ga po 5-10 proc. kas­met.“

„Ko­mer­sant“ tei­gi­mu, Ru­si­jos val­džia kri­tiš­kai ver­ti­na net tai, kad, pa­vyz­džiui, 2015 me­tų pir­mą­jį pus­me­tį "Ru­si­jos ge­le­žin­ke­liai" dir­bo pel­nin­gai. „Sau­sį-bir­že­lį RŽD pa­ja­mos iš­au­go 11,4 proc. - dėl pa­di­din­tų kro­vi­nių ve­ži­mo ta­ri­fų, tarp jų – ir eks­por­tui skir­tiems kro­vi­niams. RŽD gry­na­sis pel­nas per tą pa­tį lai­ko­tar­pį for­ma­liai iš­au­go 37 kar­tus – nuo 0,7 mlrd. Ru­si­jos rub­lių (ma­tyt, tu­ri­mas ome­ny­je pir­ma­sis 2014 me­tų pus­me­tis – aut.) iki 26 mlrd. Ru­si­jos rub­lių (ati­tin­ka­mai nuo 9,2 mln. eu­rų iki 0,35 mlrd. eu­rų). <...> Pir­mą­jį pus­me­tį RŽD in­dek­sa­vo sa­vo ta­ri­fus spar­čiau nei ki­tos vals­ty­bi­nės mo­no­po­li­jos (vi­du­ti­niš­kai 10,5 proc., pa­ly­gin­ti su 7,5 proc.) ir su­kė­lė kro­vi­nių ve­ži­mo už­sa­ko­vų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą“, - ra­šo­ma pub­li­ka­ci­jo­je.

Olegas Beloziorovas

Kliu­vo nuo eksportuotojų

Iš „Ko­mer­sant“ pub­li­ka­ci­jos aiš­kė­ja ir tai, kas la­biau­siai pik­ti­na­si RŽD pa­kel­tais ta­ri­fais. Pa­si­ro­do, la­biau­siai jais ne­pa­ten­kin­ti me­ta­lur­gi­jos pra­mo­nės at­sto­vai, ge­le­žin­ke­liais daž­niau­siai ve­žan­tys ge­le­žies rū­dą ir jos ga­mi­nius. „No­vo­li­pec­ko me­ta­lur­gi­jos kom­bi­na­to (LMK) vi­cep­re­zi­den­tas Ser­ge­jus Li­cha­re­vas sa­ko, kad da­bar­ti­niai RŽD kro­vi­nių ve­ži­mo ta­ri­fai ne­ten­ki­na nei LMK, nei su­si­vie­ni­ji­mo „Ru­si­jos plie­nas“, nei ki­tų svar­biau­sių už­sa­ko­vų“, - pa­žy­mi­ma pub­li­ka­ci­jo­je.

Pa­sak jos au­to­rių, rugp­jū­tį at­li­kus RŽD va­do­vų kai­tą bend­ro­vė pla­nuo­ja per tris mė­ne­sius „pa­teik­ti nau­jus ta­ri­fus“. Bent jau to­kį pla­ną Ry­tų eko­no­mi­kos fo­ru­me, vy­ku­sia­me penk­ta­die­nį, esą at­sklei­dė O. Be­lo­zio­ro­vas. Anot jo, „ga­lu­ti­nai su­de­rin­ti nau­jus ta­ri­fus“ ga­li už­truk­ti net pu­san­trų me­tų. Nau­ja­sis RŽD va­do­vas pa­ti­ki­no, kad pir­miau­sia ta­ri­fai bus ma­ži­na­mi To­li­mų­jų Ry­tų, o vė­liau – ir ki­tiems už­sa­ko­vams. Ži­no­ma, ne­pa­mirš­ta pa­mi­nė­ti, kad to­kį pa­ve­di­mą RŽD da­vė pats V. Pu­ti­nas.

In­for­ma­ci­ja ga­li bū­ti nepatikima

„Ko­mer­sant“ pub­li­ka­ci­ja at­krei­pia dė­me­sį ir į ki­tus, dar ra­di­ka­les­nius pa­siū­ly­mus, kaip pa­ge­rin­ti "Ru­si­jos ge­le­žin­ke­lių" efek­ty­vu­mą. Esą rug­sė­jo 3 die­ną su­si­rin­ku­si RŽD pa­slau­gų var­to­to­jų ta­ry­ba net siū­lo iki 2018 me­tų at­skir­ti "Ru­si­jos ge­le­žin­ke­lių" veik­las, nors iki tol RŽD pa­na­šiam įvy­kių sce­na­ri­jui ak­lai prieš­ino­si.

Ne­va at­sky­rus inf­ras­truk­tū­rą nuo kro­vi­nių ir ke­lei­vių ve­ži­mo at­si­ras­tų ga­li­my­bė ir ki­toms bend­ro­vėms ga­ben­ti kro­vi­nius Ru­si­jos ge­le­žin­ke­liais, o tai ma­žin­tų ve­ži­mo ta­ri­fus. Val­dy­bo­je esą ne­tgi skai­čia­vo, kad 2020 me­tais mo­no­po­li­ją iki šiol tu­rė­ju­si RŽD vež­tų tik 80 proc. kro­vi­nių, o vi­sa li­ku­sią da­lį – ki­tos kro­vi­nių ve­ži­mo ge­le­žin­ke­liais įmo­nės.

Lie­tu­vos kro­vi­nių ve­ži­mo mo­no­po­li­nin­kė bend­ro­vė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ (LG) į įvy­kius Ru­si­jo­je bent jau kol kas par­eiš­kė žiū­rin­ti ra­miai. „Kol nė­ra ofi­cia­laus par­eiš­ki­mo dėl kro­vi­nių ve­ži­mo ta­ri­fų ma­ži­ni­mo, ką nors ko­men­tuo­ti su­nku. Lie­tu­vą jau ne kar­tą bu­vo pa­sie­ku­si in­for­ma­ci­ja apie kro­vi­nių ve­ži­mo ge­le­žin­ke­liais įkai­nių Ru­si­jo­je di­di­ni­mą ar jų ma­ži­ni­mą, o vė­liau ji ne­pa­sit­vir­tin­da­vo. Pa­lau­ki­me, kol tu­rė­si­me tiks­les­nių ži­nių“, - to­kį ko­men­ta­rą „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­tei­kė LG at­sto­vas Vid­man­tas Gu­das.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Gal kliedi  78.60.168.138 2015-09-09 17:21:25
350 000 000 euru pelno - ar ne per daug?
0 0  Netinkamas komentaras
pasiplieks ir sustos  78.60.168.138 2015-09-09 14:35:46
Vargu ar rusai mazins tarifus esant katastrofiskai ekonominei situacijai. Is ko veliau gyvens? Is super nuostolingo keleiviu vezimo? O gal visiskai kiauras Rusijos biudzetas RZD finansuos? Aisku, kad ne. Tai is telieka reketuoti pelninga kol kas eksporta...
0 0  Netinkamas komentaras
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Šio­mis die­no­mis po­pie­žius Pra­nciš­kus vie­ši Kau­ka­zo re­gio­ne. Va­kar jis at­skri­do į Gru­zi­ją, o ry­toj lan­ky­sis Azer­bai­dža­ne. Abie­jo­se ša­ly­se gy­ve­na la­bai ma­žai ka­ta­li­kų. Azerbaidžane be­veik 95 [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami