Rusijos automobilių rinka – lyg po karo

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-03-16 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-03-16 06:00
Rusai noriau renkasi visiškai nežinomą "Datsun on-DO" nei vietinės gamybos modelius, kurių kokybe abejojama. Gamintojo nuotrauka
Au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mas Ru­si­jo­je to­liau menks­ta sep­tyn­my­liais žings­niais. Ge­ro­kai ma­žiau ru­sai per­ka jau ne tik nau­jų, bet ir nau­do­tų leng­vų­jų ma­ši­nų.

Nau­jau­siais Eu­ro­pos vers­lo aso­cia­ci­jos (EVA) duo­me­ni­mis, per pir­mus du mė­ne­sius Ru­si­jo­je bu­vo par­duo­ti 243 826 nau­ji au­to­mo­bi­liai, ar­ba 32,1 proc. ma­žiau nei 2014-ųjų sau­sį-va­sa­rį (359 188). Por­ta­las ko­le­sa.ru pra­ne­ša, kad Ru­si­jos nau­do­tų au­to­mo­bi­lių rin­ko­je vie­ti­nės ga­my­bos („La­da“, GAZ ir ki­tų) pa­klau­sa va­sa­rį su­ma­žė­jo 21,1 proc., nors dar prieš me­tus tą pa­tį mė­ne­sį bu­vo fik­suo­tas šių ma­ši­nų pir­ki­mo bu­mas.

Pa­si­rin­ki­mą le­mia nu­ver­tė­ję pinigai

Ko­le­sa.ru duo­me­ni­mis, 2015 me­tų va­sa­rio mė­ne­sį bend­rai (vie­ti­nės ir už­sie­nio ga­my­bos) nau­do­tų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mas Ru­si­jo­je kri­to ne ma­žiau kaip ket­vir­ta­da­liu. Pir­ma­me ge­riau­siai per­ka­mų nau­do­tų ma­ši­nų de­šim­tu­ke – 8 ru­siš­ki mo­de­liai. Pir­ma­ja­me dvi­de­šim­tu­ke – 13.

Tarp de­šim­ties pa­klau­siau­sių pra­ei­tą mė­ne­sį nau­do­tų mo­de­lių Ru­si­jo­je iš ne ru­siš­kos kil­mės ma­ši­nų, skelbia ko­le­sa.ru, su­ge­bė­jo pra­sib­rau­ti tik­tai ame­ri­kie­tiš­kas „Ford Fo­cus“ (va­sa­rį bu­vo nu­pirk­ti 7622 šio mo­de­lio au­to­mo­bi­liai, ar­ba 23,5 proc. ma­žiau nei pra­ėju­sių me­tų tą pa­tį mė­ne­sį) ir „Toyo­ta Co­rol­la“ (6627, -36,7 proc.). Pir­mą vie­tą ge­riau­siai par­duo­da­mų nau­do­tų au­to­mo­bi­lių są­ra­še užė­mė „La­da 2107“ mo­de­lis – šių au­to­mo­bi­lių ru­sai nu­pir­ko 11 366, ar­ba 23,8 proc. ma­žiau nei 2014 me­tų va­sa­rį.

Nė­ra pa­slap­tis, kad Ru­si­jos pi­lie­čiai ma­siš­kai se­nas vie­ti­nės ga­my­bos ma­ši­nas per­ka dėl to, kad nu­ver­tė­jus rub­liui įve­ža­mų iš už­sie­nio jau ne­su­ge­ba įpirk­ti, ka­dan­gi jos smar­kiai pa­bran­go. Nau­do­tų ru­siš­kų au­to­mo­bi­lių kai­na nuo rub­lio kur­so svy­ra­vi­mų pri­klau­so ma­žiau ar­ba iš­vis ne­prik­lau­so.

Par­ama jau nepadeda

Ru­si­jos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ko­je sau­sio ir va­sa­rio mė­ne­siais ir­gi do­mi­na­vo ru­siš­kos kil­mės mo­de­lis „La­da Gran­ta“. Šių au­to­mo­bi­lių, AEB duo­me­ni­mis, per du mė­ne­sius bu­vo par­duo­ta 18 320, ar­ba 6,3 proc. ma­žiau nei 2014-ųjų sau­sį-va­sa­rį (19 535). Ta­čiau, skir­tin­gai nei nau­do­tų au­to­mo­bi­lių rin­ko­je, tarp pa­klau­siau­sių nau­jų au­to­mo­bi­lių mo­de­lių ru­siš­kos ga­my­bos ma­ši­nos su­da­rė ab­so­liu­čią ma­žu­mą.

Penk­tą vie­tą pa­klau­siau­sių tarp Ru­si­jos pi­lie­čių ir įmo­nių au­to­mo­bi­lių są­ra­še užė­mė vi­su­rei­gis „La­da 4x4“, ku­rių sau­sio-va­sa­rio mė­ne­siais bu­vo rea­li­zuo­ta 6727, ar­ba 18,9 proc. ma­žiau nei per pir­mus du 2014-ųjų mė­ne­sius (5462).

Tik de­vin­tą ir de­šim­tą ge­riau­sių­jų de­šim­tu­ke užė­mė „La­da Lar­gus“ ir ka­dai­se ge­riau­sias ru­sų mo­de­lis „La­da Ka­li­na“. Jų ru­sai per pir­mus du me­tų mė­ne­sius nu­pir­ko 5184, ar­ba per­pus (50,4 proc.) ma­žiau nei per­nai per tą pa­tį lai­ką.

Eks­per­tai pa­ste­bi, kad Ru­si­jos įmo­nes ir gy­ven­to­jus pirk­ti nau­jus vie­tos au­to­mo­bi­lius jau ne­ska­ti­na net kom­pen­sa­ci­jos, ski­ria­mos pa­gal va­di­na­mą­ją trans­por­to prie­mo­nių uti­li­za­ci­jos prog­ra­mą. Pri­min­si­me, kad ru­sų val­džia ski­ria vien­kar­ti­nę 50 tūkst. rub­lių ver­tės (maž­daug 779 eu­rų) par­amą, jei pri­da­vęs se­ną ma­ši­ną Ru­si­jos gy­ven­to­jas ar įmo­nė nu­spren­džią įsi­gy­ti nau­ją ru­siš­ką. Ta­čiau šių ko­ky­bė yra to­kia blo­ga, kad dau­giau nei vi­du­ti­nis ru­sas pi­ni­gų tu­rin­tys Ru­si­jos gy­ven­to­jai ar įmo­nės ver­čiau ren­ka­si iš už­sie­nio at­vež­tas ma­ši­nas.

Tai, kad ru­sai vi­sai ne­pa­si­ti­ki vie­ti­nės ga­my­bos au­to­mo­bi­liais, ro­do ir toks fak­tas. Ir Ru­si­jo­je, ir Lie­tu­vo­je ko­rė­jie­tiš­ko mo­de­lio „Dat­sun on-DO“ pa­va­di­ni­mas ma­žai ką sa­ko. Ta­čiau sau­sį-va­sa­rį Ru­si­jos fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys jų nu­pir­ko net 5548 (8-to­ji vie­ta), nors anks­čiau Ru­si­jo­je šis mo­de­lis ne­bu­vo par­da­vi­nė­ja­mas.

Po­pu­lia­riau­sių nau­jų au­to­mo­bi­lių mo­de­lių de­šim­tu­kas Ru­si­jo­je 2015 m. I-II mėn.

VietaModelisPar­duo­ta (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.„La­da Granta“18 320-6,2
2.„Hyun­dai Solaris“16 218-3,9
3.„Kia New Rio“11 236+0,3
4.„Re­nault Logan“6790-0,02
5.„La­da 4x4“6727+23,1
6.„Volks­wa­gen Polo“5927-50,8
7.„Re­nault Duster“5694-33,7
8.„Dat­sun on-DO“5548n.d
9.„La­da Largus“5346-37,7
10.„La­da Kalina“5184-50,3.

*Pa­ly­gin­ti su 2014 m. sau­sio-va­sa­rio mėn.

Šal­ti­nis: AEB

Po­pu­lia­riau­sių nau­do­tų au­to­mo­bi­lių mo­de­lių de­šim­tu­kas Ru­si­jo­je 2015 m. II mėn.

VietaModelisPar­duo­ta (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.„La­da 2107“11 366-23,8
2 „La­da Sa­ma­ra“ (heč­be­kas)10 689-22,2
3 „La­da 2110“9526-24,8
4.„Ford Focus“7622-23,5
5.„La­da 2109“7316-23,2
6.„La­da 4x4“7282-12
7.„La­da 2112“6827-36,7
8.„Toyo­ta Corolla“6657-36,7
9.„La­da Pri­ora“ (se­da­nas)6252-9,6
10.„La­da Sa­ma­ra“ (se­da­nas)606427,5

*Pa­ly­gin­ti su 2014 m. II mėn.

Šal­ti­nis: ko­le­sa.ru

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami