Rusijos naujų automobilių rinka – bedugnėje

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-02-16 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-02-16 06:00
Sausį 80 proc. pardavimų nuosmukį Rusijoje fiksavo ir kinų "Cherry" markė.  Gamintojo nuotrauka
Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je ru­sų val­džios reikš­tą op­ti­miz­mą dėl švie­sios nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos at­ei­ties ga­lu­ti­nai pa­nei­gė net 24,4 proc. kri­ti­mą par­odęs sau­sio mė­ne­sio re­zul­ta­tas. Už­sie­nio ga­min­to­jai jau ma­siš­kai stab­do ma­ši­nų Ru­si­jo­je ga­my­bą.

2014-ie­ji me­tai Ru­si­jos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ko­je pa­si­žy­mė­jo įspū­din­gais nuo­puo­liais. Eu­ro­pos vers­lo aso­cia­ci­jos (EVA) duo­me­ni­mis, la­biau­siai rin­ka per­nai kri­to rugp­jū­čio mė­ne­sį, kai bu­vo fik­suo­tas net 25,8 proc. kri­ti­mas. Pa­ly­gin­ti su tais pa­čiais 2013 m. mė­ne­siais, 22,9 proc. ru­sų rin­ka trau­kė­si ir 2014-ųjų lie­pą, 20,1 proc. - pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jį, 17,3 proc. - pra­ėju­sį bir­že­lį. Ta­čiau 2014 me­tų lap­kri­tį bu­vo fik­suo­tas tik 1,1 proc. sie­kęs rin­kos nuo­smu­kis, o pra­ėju­sį gruo­dį ji ne­tgi 2,4 proc. ūg­te­lė­jo. Ta­da su ru­siš­ku už­mo­ju ir bu­vo pra­dė­ta liaup­sin­ti na­cio­na­li­nė au­to­mo­bi­lių uti­li­za­ci­jos prog­ra­ma, ku­rią par­ašu bu­vo pa­tvir­ti­nęs Ru­si­jos prem­je­ras Dmi­tri­jus Med­ve­de­vas. Pa­gal ją pri­da­vus se­ną ma­ši­ną nau­jai įsi­gy­ti yra ski­ria­ma 50 tūkst. rub­lių (670 eu­ro) kom­pen­sa­ci­ja su są­ly­ga, jei per­ki ru­siš­kos ga­my­bos nau­ją au­to­mo­bi­lį. Esą pra­dė­ta įgy­ven­din­ti 2014 me­tų rug­sė­jį prog­ra­ma iš­kart Ru­si­jos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ką pri­kė­lė iš nu­mi­ru­sių­jų.

Eks­per­tų teisybė

Nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kų eks­per­tai dar per­nai spė­jo, kad pra­ėju­sių me­tų pa­bai­gos pa­ki­li­mas Ru­si­jo­je il­gai ne­truks. Dėl Va­ka­rų sank­ci­jų žai­biš­kais tem­pais rub­liui pra­ran­dant sa­vo ver­tę, ru­sai sten­gė­si jais kuo grei­čiau at­si­kra­ty­ti. Iš au­to­mo­bi­lių sa­lo­nų bu­vo šluo­ja­mos ir nau­jos ma­ši­nos. Po sau­sio 1-osios iš­se­kus rub­lių upe­liams sąs­tin­gis apė­mė ir nau­jų au­to­mo­bi­lių pir­kė­jus.

Iš EVA pa­teik­tų duo­me­nų aiš­kė­ja, kad iš 60 aso­cia­ci­jos at­as­kai­to­je pa­mi­nė­tų mar­kių tik 9 sau­sio mė­ne­sį fik­sa­vo par­da­vi­mų au­gi­mą. Tarp jų bu­vo ke­tu­rios mar­kės, at­si­dū­ru­sios pa­gal par­duo­tų trans­por­to prie­mo­nių kie­kį pir­ma­ja­me de­šim­tu­ke. Iš jų du pre­ki­niai ženk­lai - „Hyun­dai“ (+15 proc.) ir „Kia“ (+1 proc.) - pri­klau­so ko­rė­jie­čiams. Pra­ėju­sį mė­ne­sį sma­giau­siai (+17 proc.) tarp pir­mo­jo de­šim­tu­ko mar­kių au­go vo­kiš­kų „Mer­ce­des-Benz“ par­da­vi­mas, o če­kiš­ki „Ško­da“ au­to­mo­bi­liai par­odė + 8 proc. au­gi­mą.

Kaip ro­do EVA sta­tis­ti­ka, uti­li­za­ci­jos prog­ra­ma vi­siš­kai ne­pa­dė­jo nau­jiems ru­siš­kiems „La­da“. Jais pre­ky­ba sau­sį, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu 2014 me­tų mė­ne­siu, smu­ko 26 proc. Nors ru­siš­ka mar­kė pra­ėju­sį mė­ne­sį vis dar bu­vo ge­riau­siai par­duo­da­mų au­to­mo­bi­lių Ru­si­jo­je są­ra­šo vir­šu­je (2014 m. sau­sį ru­sai nu­pir­ko 17 492 nau­jas „La­da“), jų bu­vo par­duo­ta net 6155 ma­žiau nei per­nai tą pa­tį mė­ne­sį. Tai - di­džiau­sias par­da­vi­mo kri­ti­mas tarp Ru­si­jo­je par­duo­da­mų au­to­mo­bi­lių mar­kių, skai­čiuo­jant jų par­da­vi­mą pa­gal kie­kį.

Šim­ta­mi­li­jo­ni­nės in­ves­ti­ci­jos – perniek

Ka­tas­tro­fiš­ką pa­dė­tį Ru­si­jos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ko­je pa­tvir­ti­na ir tai, kad da­lis už­sie­nio ga­min­to­jų jau stab­do ga­my­bą ru­sų ga­myk­lo­se. Tie­sa, kol kas šne­ka­ma apie lai­ki­ną dar­bų su­stab­dy­mą.

Dar per­nai stab­dan­ti ga­my­bą par­eiš­kė Ka­lu­gos mies­te vei­kian­ti „PSMA Ru­sia“, at­sto­vau­jan­ti Pra­ncū­zi­jos PSA („Peu­geot Ci­troen-Mit­su­bis­hi Mo­tors al­lian­ce“ kon­cer­ną). Sa­vo Ru­si­jos ga­myk­lo­je pra­ncū­zai rin­ko „Peu­geot 308“ ir „Peu­geot 408“ au­to­mo­bi­lių mo­de­lius. 2010-2012 me­tais ga­myk­lo­je bu­vo su­ren­ka­ma apie 125 tūkst. ma­ši­nų per me­tus, o šiais, 2015 me­tais, bu­vo jų bu­vo pla­nuo­ja­ma ga­min­ti jau net 300 tūks­tan­čių. Ta­čiau gra­žus pla­nas vir­to tik­tai ro­ži­niu mi­ra­žu.

Apie pla­nus stab­dy­ti ga­my­bą pra­ėju­sį gruo­dį skel­bė­si ir Vse­vo­ložs­ke vei­kian­ti ame­ri­kie­čių „Ford-Vse­vo­ložk“ ga­myk­la, ame­ri­kie­čių „Ge­ne­ral Mo­tors“ pa­da­li­nys ša­lia an­tro pa­gal dy­dį Ru­si­jos mies­to Sankt Pe­ter­bur­go, BMW ir ki­tų va­ka­rie­tiš­kų mar­kių au­to­mo­bi­lius Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je ga­mi­nan­tis „Av­to­tor“ .

Nuo va­sa­rio 16 iki ko­vo 6 die­nos pa­skel­bė ne­dirb­sian­ti ir Mask­vo­je vei­kian­ti „Re­nault Ro­si­ja“ ga­myk­la. Jau ku­ris lai­kas su per­trū­kiais dir­ba ir „Chev­ro­let“ su­ren­kan­tis Ame­ri­kos au­to­mo­bi­lių mil­ži­nės „Ge­ne­ral Mo­tors“ pa­da­li­nys prie Sankt Pe­ter­bur­go „GM-Av­to­vaz“. Dar vi­sai ne­se­niai šios ga­myk­los pla­nai ir­gi spin­dė­jo itin di­de­liu op­ti­miz­mu. 2012 me­tais pra­dė­ju­si nuo 98 tūkst. au­to­mo­bi­lių per me­tus, šiais me­tais ga­myk­la jau prog­no­za­vo su­rin­ki­nė­sian­ti per tą pa­tį lai­ką po 230 tūkst. „Chev­ro­let“. Bu­vo ne­tgi pla­nuo­ja­ma į ga­my­bą įtrauk­ti „Av­to­vaz“ pa­jė­gu­mus Si­bi­ro Tol­ja­čio mies­te ir nuo 2015-ųjų su­rin­ki­nė­ti po 350 tūkst. au­to­mo­bi­lių per me­tus. Ta­čiau vien sau­sio mė­ne­sį „Chev­ro­let“ par­da­vi­mas Ru­si­jo­je nu­kri­to 68 proc., o gra­žius pla­nus ge­riau­siu at­ve­ju teks ati­dė­ti at­ei­čiai.

Jei vis dėl­to ga­myk­las teks aps­kri­tai už­da­ry­ti, už­sie­nio in­ves­tuo­to­jams Ru­si­jo­je toks sce­na­ri­jus gre­sia mil­ži­niš­kais pra­ra­di­mais. Pa­vyz­džiui, vien „Ge­ne­ral Mo­tors“ Ru­si­jo­je yra in­ves­ta­vu­si 1 mlrd. JAV do­le­rių. Ki­tų gar­sių au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų in­ves­ti­ci­jos pa­pras­tai pra­si­de­da nuo 0,5 mlrd. eu­rų ir kar­tais yra di­des­nės, nei "GM-Av­to­vaz".

De­šim­tu­kas ge­riau­siai par­duo­da­mų Ru­si­jo­je au­to­mo­bi­lių mar­kių 2015 sau­sio mėn.

VietaMarkėPar­da­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1."La­da"17 492-25
2."Hyun­dai"12 707+15
3."Kia"11 346+1
4."Nis­san"9101-18
5."Re­nault"8809-32
6."Toyo­ta"7149-14
7."Volks­wa­gen"6165-28
8."Ško­da"5125+8
9."Mit­su­bis­hi"3220-36
10."Mer­ce­des-Benz"3175+17.

*Pa­ly­gin­ti su 2014 m. sausiu

Šal­ti­nis: AEB

Di­džiau­sią par­da­vi­mo nuo­smu­kį Ru­si­jo­je pa­ty­ru­sios au­to­mo­bi­lių mar­kės 2015 sau­sio mėn.

VietaMarkėPar­da­vi­mo rezultatasPo­ky­tis (proc.)*
1-2."Hon­da"384-80
1-2."Che­ry"230-80
3."Peu­geot"418 -77
4."Opel"1073-75
5."Su­zu­ki"455-69.

*Pa­ly­gin­ti su 2014 m. sau­siu.

Šal­ti­nis: AEB.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vo­je smar­kiai iš­au­go ser­ga­mu­mas ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis, an­tra­die­nį pa­skel­bė Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tras (ULAC).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami