Rusijos naujų automobilių rinką gelbėjo baltarusiai

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-03-25 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-03-25 06:00
Praėjusių  metų pabaigoje baltarusiai masiškai gabeno iš Rusijos Kalugoje gaminamus kompaktiškus sedanus "Volkswagen Polo Sedan".  LŽ archyvo nuotrauka
Pra­ėju­siais me­tais į pra­ra­ją smun­kan­ti Ru­si­jos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka ste­bi­no di­dė­jan­čiu pre­ky­bos nuo­puo­liu. Nuo bir­že­lio mė­ne­sio jis bu­vo skai­čiuo­ja­mas de­šim­ti­mis pro­cen­tų. Šio­kių to­kių gy­vy­bės ženk­lų ru­sų rin­kai įpū­tė tik jų kai­my­nai bal­ta­ru­siai.

Eu­ro­pos vers­lo aso­cia­ci­jos (EVA) duo­me­ni­mis, per­nai bir­že­lį Ru­si­jos rin­ka trau­kė­si 17,3 proc., lie­pą – 22,9 proc., rugp­jū­tį – net 25,8 proc., rug­sė­jį – 20,1 pro­cen­to. Ta­čiau 2014 me­tų spa­lio ir lap­kri­čio mė­ne­siais kri­ti­mas stab­te­lė­jo. Spa­lį nuo­puo­lis sie­kė 9,9 proc., o lap­kri­tį – tik 1,1 pro­cen­to. Gruo­dį bu­vo fik­suo­tas ne­tgi 2,4 proc. sie­kęs rin­kos ūg­te­lė­ji­mas.

Gy­rė uti­li­za­ci­jos programą

Nė­ra abe­jo­nių, kad ge­res­nis nei iki tol me­tų pa­bai­gos par­da­vi­mas tu­rė­jo reikš­mės ir ga­lu­ti­niam me­ti­niam re­zul­ta­tui, ku­ris ro­dė, kad pra­ėju­siais me­tais, pa­ly­gin­ti su 2013-ai­siais, Ru­si­jos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka su­si­trau­kė 10,3 pro­cen­to. Ru­sai ne­tru­ko pa­si­gir­ti, kad me­tų pa­bai­gos at­ok­vė­pį, ku­ris, kaip vė­liau pa­aiš­kė­jo, bu­vo lai­ki­nas (2015 me­tų sau­sį ir va­sa­rį pre­ky­ba nau­jais au­to­mo­bi­liais Ru­si­jo­je nu­si­ri­to ati­tin­ka­mai 24,4 proc. ir 37,9 proc.), su­tei­kė „pro­tin­ga“ vie­tos val­džios po­li­ti­ka. Ži­no­ma, pir­miau­sia tu­rė­ta gal­vo­je va­di­na­mo­ji uti­li­za­ci­jos prog­ra­ma, kai pri­da­vęs se­ną ir nu­spren­dęs įsi­gy­ti nau­ją Ru­si­jo­je pa­ga­min­tą au­to­mo­bi­lį ru­sas gau­da­vo vien­kar­ti­nę 50 tūkst. rub­lių (670 eu­rų) ver­tės par­amą.

Ši par­ama bu­vo skirs­to­ma nuo 2014-ųjų rug­sė­jo iki gruo­džio, o vė­liau ji pa­si­bai­gė iš­sė­mus jai skir­tą pi­ni­gų aruo­dą. Ru­si­jos val­džia esą pa­tei­si­nu­sią lū­kes­čius uti­li­za­ci­jos prog­ra­mą skel­bia at­nau­jin­sian­ti šie­met nuo ba­lan­džio 1-osios - jai ža­da­ma skir­ti apie 18 mlrd. rub­lių (apie 277,23 mln. eu­rų). Ti­ki­ma­si, kad dėl par­amos Ru­si­jos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka iš­augs maž­daug 200 tūkst. nau­jų trans­por­to prie­mo­nių. Per 2014-uo­sius Ru­si­jos gy­ven­to­jai ir įmo­nės, AEB duo­me­ni­mis, nu­pir­ko 2,5 mln. nau­jų leng­vų­jų ma­ši­nų.

Bal­ta­ru­sių indėlis

Vis dėl­to Ru­si­jos por­ta­las ko­le­sa.ru nė­ra toks di­de­lis op­ti­mis­tas dėl sa­vo ša­lies nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos at­ei­ties. Jo žur­na­lis­tai at­li­ko ty­ri­mą ir at­sklei­dė, kad pra­ėju­sių me­tų pa­bai­gos pa­ki­li­mą lė­mė to­li gra­žu ne vien iš­gir­to­ji ru­sų uti­li­za­ci­jos prog­ra­ma. Ko­le­sa.ru tei­gi­mu, daug nau­jų Ru­si­jo­je par­duo­da­mų au­to­mo­bi­lių nu­pir­ko bei vie­tos rin­kos re­zul­ta­tus pa­ge­ri­no Mui­tų są­jun­gą su Ru­si­ja su­da­riu­sių vals­ty­bių pi­lie­čiai, ypač – Bal­ta­ru­si­jos.

Šio­je ša­ly­je pa­pras­tai at­ski­rai ne­re­gis­truo­ja­mi nau­ji au­to­mo­bi­liai, ku­rie at­ga­be­na­mi iš Ru­si­jos. Ne­ofi­cia­liai tai va­di­na­ma „pil­kuo­ju eks­por­tu“. Griež­tos re­gis­tra­ci­jos ne­rei­ka­lau­ja­ma dėl to, kad įve­žant į Bal­ta­ru­si­ją au­to­mo­bi­lius iš Ru­si­jos ne­tai­ko­mi mui­tai ar ki­ti mo­kes­čiai. Ko­le­sa.ru žur­na­lis­tai nu­ste­bo su­ži­no­ję, kad 2014-ai­siais Bal­ta­ru­si­jo­je bu­vo re­gis­truo­ti 25 tūkst. nau­jų au­to­mo­bi­lių, nors pa­gal ne­ofi­cia­lią sta­tis­ti­ką jų į ša­lį įva­žia­vo dvi­gu­bai dau­giau. Žur­na­lis­ti­nio ty­ri­mo me­tu pa­aiš­kė­jo, kad tie „pil­kie­ji“ 25 tūkst. bu­vo iš Ru­si­jos.

Pa­sak ko­le­sa.ru, Bal­ta­ru­si­jos pir­kė­jai pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je pa­si­nau­do­jo nu­si­ri­tu­siu rub­lio kur­su. „Bal­ta­ru­siai san­tau­pas lai­kė JAV do­le­riais, tad ru­sų rub­liui stai­giai smin­gant že­myn Ru­si­jo­je vei­kian­tys au­to­mo­bi­lių sa­lo­nai ne­spė­jo iš­kart pa­bran­gin­ti rub­liais įver­tin­tų ma­ši­nų. To­dėl bal­ta­ru­siams, iš­kei­tu­siems JAV va­liu­tą į Ru­si­jos rub­lius, jos ta­po ne­įti­ki­mai pi­gios“, - tei­gia por­ta­las.

Ko­le­sa.ru skai­čia­vi­mu, 2014-ųjų lap­kri­čio pa­bai­go­je Ru­si­jos ga­myk­lo­je „Av­to­VAZ Re­nault-Nis­san“ ga­mi­na­mas „Re­nault Dus­ter“ ta­po net 5 tūkst. JAV do­le­rių pi­ges­nis, nei jis kai­na­vo Bal­ta­ru­si­jo­je. To­dėl bal­ta­ru­siai užp­lū­do Ru­si­jos au­to­sa­lo­nus. Ypač po­pu­lia­rus bu­vo Ka­lu­go­je ren­ka­mas pi­gus ir pa­ti­ki­mas se­da­nas „Volks­wa­gen Po­lo Se­dan“, ku­ris pir­mą­ją vie­tą užė­mė ne­tgi ofi­cia­lia­me po­pu­lia­riau­sių nau­jų au­to­mo­bi­lių Bal­ta­ru­si­jo­je są­ra­še.

Vis dėl­to por­ta­las įspė­ja, kad šie­met ti­kė­tis pa­na­šaus par­da­vi­mo bu­mo, ku­rį dar vi­sai ne­se­niai su­kū­rė par­tne­riai iš Mui­tų są­jun­gos, lauk­ti ne­ver­ta.

Po­pu­lia­riau­si au­to­mo­bi­lių mo­de­liai Bal­ta­ru­si­jo­je 2014 m. pa­gal ofi­cia­lią statistiką

VietaModelisPar­duo­ta (vnt.)
1.„Volks­wa­gen Po­lo Sedan“2 242
2.„Gee­ly SC7“1480
3.„Kia Rio“1438
4.„Re­nault San­de­ro Stepway“1317
5 .„Re­nault Duster“1153
6.„Nis­san Almera“852
7.„Re­nault Logan“830
8.„Hyun­dai Accent“725
9.“Ško­da Rapid“628
10. "Ško­da Oc­ta­via 552

Šal­ti­nis: ko­le­sa.ru

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Del rusu  78.60.168.138 2015-03-25 06:45:08
Ar jie savimi apskritai sugebetu pasirupinti, jei neturetu milzinisku gamtos turtu?
1 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Sau­do Ara­bi­jos ka­ra­lius Sal­ma­nas pir­ma­die­nį 20 proc. su­ma­ži­no ka­bi­ne­to mi­nis­trų at­ly­gi­ni­mus ir ap­kar­pė iš­mo­kas ki­tiems vals­ty­bės par­ei­gū­nams, tęs­da­mas tau­py­mo po­li­ti­ką, kurią pa­ska­ti­no su­ma­žė­ju­sios [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami