Rusijos naujų automobilių rinka: visada gali būti blogiau

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-12-14 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-12-14 06:00
Lapkritį rusai geriausiai pirko naujus korėjietiškus "Hyundai Solaris".  Gamintojo nuotrauka
Eu­ro­pos vers­lo aso­cia­ci­jos duo­me­ni­mis, lap­kri­tį nau­jų leng­vų­jų ma­ši­nų rin­ka Ru­si­jo­je su­si­trau­kė la­biau­siai šiais me­tais – ru­sų fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys įsi­gi­jo 131 572 nau­jus leng­vuo­sius au­to­mo­bi­lius, ar­ba net 42,7 proc. ma­žiau nei tą pa­tį mė­ne­sį 2014-ai­siais.

Anks­tes­nis an­ti­re­kor­das pri­klau­sė 2015 me­tų ko­vui, kai Ru­si­jos rin­ka su­si­trau­kė 42,5 proc. Ba­lan­dį jos trau­ki­ma­sis su­da­rė 41,5 proc., ir po to jau im­ta kal­bė­ti, kad dar gi­liau kris­ti ne­beį­ma­no­ma.

Ta­čiau lap­kri­tis par­odė, jog dug­nas dar to­li gra­žu ne­pa­siek­tas. Tei­sy­bę pa­sa­kius, jau nei Ru­si­jos, nei už­sie­nio eks­per­tai tur­būt ne­ga­lė­tų pa­sa­ky­ti, ar aps­kri­tai ga­li­ma kal­bė­ti apie ko­kią nors ri­bą, ties ku­ria su­sto­tų nau­jų ma­ši­nų rin­kos Ru­si­jo­je kri­ti­mas. Ne­bent ku­rį mė­ne­sį ne­bū­tų par­duo­ta nė vie­na nau­ja leng­vo­ji ma­ši­na.

Vis la­biau mig­lo­ti tam­pa ir AEB au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų ko­mi­te­to va­do­vo Joer­go Shrei­be­rio pa­tei­si­na­mai, ko­dėl nau­jų au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jams ir par­da­vė­jams Ru­si­jos rin­ko­je iš es­mės ne­li­ko net vil­ties ži­bu­rė­lio ti­kė­tis nors mi­ni­ma­laus pa­ge­rė­ji­mo. Šį­kart vie­nas aso­cia­ci­jos va­do­vų kal­bė­jo apie tai, kad 2014 me­tų pa­bai­go­je Ru­si­jos vy­riau­sy­bei sky­rus dau­giau pi­ni­gų rem­ti toms vie­tos įmo­nėms ir pi­lie­čiams, ku­rios pir­ko nau­jas vie­ti­nės ga­my­bos ma­ši­nas, jų bu­vo įsi­gy­ta pa­ly­gin­ti daug. Ypač tai pa­sa­ky­ti­na apie pra­ėju­sių me­tų lap­kri­tį ir gruo­dį. Esą at­sis­py­rus nuo pa­ly­gin­ti aukš­tos pra­ėju­sių me­tų lap­kri­čio pa­ly­gi­na­mo­sios par­da­vi­mo ba­zės, pra­ėju­sį mė­ne­sį ir bu­vo gau­tas di­džiau­sias 2015 me­tų par­da­vi­mų kry­tis, ka­dan­gi šie­met dėl gi­lė­jan­čios ūkio kri­zės ru­sai be­veik nu­sig­rę­žė nuo nau­jų ma­ši­nų.

Pa­sak AEB vie­no va­do­vų, ne­ma­žo po­vei­kio rin­kai tu­rė­jo ir Ru­si­jos rub­lio kur­so svy­ra­vi­mai. „Ly­giai prieš me­tus rub­lis pi­ki­ra­vo, dėl to pir­kė­jai štur­ma­vo au­to­sa­lo­nus steng­da­mie­si su­spė­ti iki to mo­men­to, kol au­to­mo­bi­lių kai­nos ne­pra­dės at­spin­dė­ti nau­jos eko­no­mi­nės rea­ly­bės (dėl kri­tu­sio rub­lio kur­so ne­pab­rangs – aut.). Nie­ko pa­na­šaus ne­bu­vo šių me­tų lap­kri­tį, ir tai iš da­lies pa­aiš­ki­na, ko­dėl bė­gant me­tams ne­igia­mas mė­ne­sio par­da­vi­mų po­ky­tis vis au­ga. Me­tai dar ne­si­bai­gė, ta­čiau ti­kė­tis, kad gruo­dį pa­si­tai­sys rei­ka­lai, ypač ži­nant, jog 2014-ai­siais tų me­tų pa­sku­ti­nis mė­nuo bu­vo ge­riau­sias pa­gal par­da­vi­mus, ne­ver­ta“, – ko­men­ta­vo J.Shrei­be­ris.

Lap­kri­tį ru­sai vis dar dau­giau­siai pir­ko nau­jas ru­siš­kas „La­da“ (par­duo­tos 21 580 ma­ši­nos), nors šios mar­kės par­duo­da­mi au­to­mo­bi­lių kie­kiai kas mė­ne­sį ma­žė­ja. Lap­kri­tį an­trą ir tre­čią vie­tas po­pu­lia­riau­sių mar­kių są­ra­še da­li­jo­si ko­rė­jie­tiš­ki „Hyun­dai“ (15 101) ir „Kia“ (14 125), ket­vir­to­je vie­to­je bu­vo pra­ncū­zų „Re­nault“ (10 334), penk­to­je – ja­po­nų „Toyo­ta“ (7572).

Nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mai Ru­si­jo­je 2015 m. pa­gal mėnesius

MėnuoPar­duo­ta automobiliųPo­ky­tis (proc.)*
Sausis115 390–24,4
Vasaris128 298–37,9
Kovas139 850–42,5
Balandis132 456–41,5
Gegužė125 801–37,6
Birželis140 161–29,7
Liepa131 087–27,5
Rugpjūtis138 670–19,4
Rugsėjis140 867–28,6
Spalis129 958–38,5
Lapkritis131 572–42,7

*Ly­gi­nant su pra­ėju­sių me­tų tuo pa­čiu mė­ne­siu.

Pa­gal AEB.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami