Rusijos naujų automobilių rinkoje – griūties nuojautos

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-01-19 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-01-19 06:00
Net ir labai sunkiomis ekonominėmis sąlygomis Rusijoje japonų “Nissan Almera” gamintojai sugebėjo šioje šalyje moelio pardavimą padidinti daugiau nei dviem trečdaliais.  Gamintojo nuotrauka
Nau­jau­sia Eu­ro­pos vers­lo aso­cia­ci­jos (EVA) at­as­kai­ta skel­bia, kad 2014-ai­siais, pa­ly­gin­ti su už­per­nai me­tas, Ru­si­jos nau­jų leng­vų­jų ma­ši­nų rin­ka su­si­trau­kė 10,3 proc. Tai aiš­kiai daug ge­res­nis re­zul­ta­tas nei rin­kos ana­li­ti­kai pra­na­ša­vo iš anks­to, ta­čiau šiems me­tams jų prog­no­zės la­bai liūd­nos.

Pra­ėju­sių me­tų nau­jų aur­to­mo­bi­lių par­da­vi­mo Ru­si­jo­je re­zul­ta­tus gel­bė­jo ge­ri 2014 m. gruo­džio mė­ne­sio duo­me­nys, ka­da rin­ka ne­ti­kė­tai ūg­te­lė­jo 2,4 proc. Iki tol ge­riau­sias re­zul­ta­tas bu­vo pa­siek­tas 2014-ųjų ko­vą, ka­da nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mas Ru­si­jo­je nei ki­lo, nei kri­to – sie­kė 0 proc. Ki­tais per­nai me­tų mė­ne­siais bu­vo fik­suo­tas nuo mi­nus 2 iki tra­giš­kų mi­nus 25,8 proc. sie­kęs nau­jų ma­ši­nų rin­kos kri­ti­mas. Ne­pai­sant ge­ro gruo­džio re­zul­ta­to, EVA au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Joer­gas Schrei­be­ris šiems me­tams prog­no­zuo­ja itin niū­rią at­ei­tį. “2014 me­tus vai­ni­ka­vo la­bai stip­rus fi­ni­šas, nors 10 proc. su­si­trau­ku­si Ru­si­jos rin­ka ir­gi reiš­kia, kad šie me­tai nau­jų au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų at­min­ty­je pa­liks nu­si­vy­li­mą. Lū­kes­čiai 2015-ai­siais dar pra­stes­ni, ka­dan­gi vi­so Ru­si­jos ūkio lau­kia re­ce­si­ja. Ma­no­me, kad šiais me­tais Ru­si­jo­je bus rea­li­zuo­ta 1,89 mln. nau­jų leng­vų as­me­ni­nių ir ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių, o tai reikš 24 proc. siek­sian­tį rin­kos nuo­smu­kį”, - sa­ke J. Schrei­be­ris.

“La­da” ne­pa­de­da ir kompensacijos

2014 me­tais ru­sai ir jų įmo­nės įsi­gi­jo 2 491 404 nau­jus leng­vuo­sius au­to­mo­bi­lius, vien per gruo­dį – 270 653. Tai su­da­rė 10,8 proc. nuo bndro per me­tus par­duo­to kie­kio. Vi­du­ti­niš­kai per mė­ne­sį per­nai Ru­si­jo­je bu­vo rea­li­zuo­ja­ma 207 617 nau­jų ma­ši­nų.

Pa­grin­di­nė prie­žas­tis, ko­dėl Ru­si­jos gy­ven­to­jai pa­sku­ti­nį 2014-ųjų mė­ne­sį už­gu­lė au­to­sa­lo­nus ir ki­tas par­duo­tu­ves – sep­tyn­my­liais žings­niais be­veik kas­dien kri­tęs rub­lio kur­sas. Bu­vo sten­gia­ma­si įsi­gy­ti pre­kių, kol jos smu­kus va­liu­tos kur­sui ne­spė­jo pa­brang­ti. Au­to­mo­bi­liai se­no­mis kai­no­mis bu­vo iš­šluo­ti, o nau­jos par­ti­jos jau kai­nuos daug bran­giau. Ma­no­ma, kad nu­skur­dę Ru­si­jos gy­ven­to­jai ir jų įmo­nės var­gu ar beįs­tengs pirk­ti ma­ši­nas to­kiais kie­kiais, ko­kiais jie pir­ko anks­čiau.

Kaip ir anks­tes­niais me­tais, di­džiau­sią Ru­si­jos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos da­lį (30,7 proc.) iš­lai­kė “Av­to­VAZ-Re­nault-Nis­san” kon­cer­nas, ku­rio pa­grin­di­nė ak­ci­nin­kė yra Ru­si­jos vy­riau­sy­bė. Šim­tu pro­cen­tų vy­riau­sy­bės val­do­mos ga­myk­los kon­cer­no na­res “Av­to­VAZ”, ga­mi­nan­čios “La­da” au­to­mo­bi­lius, rin­kos da­lis su­da­rė 15,5 proc. ir bu­vo net 0,9 proc. ma­žes­niai nei už­per­nai. Nors Ru­si­jos val­džia vi­sais įma­no­mais bū­dais pro­te­guo­ja sa­vo ga­min­to­jus, o nuo per­nai rug­sė­jo ru­sams, per­kan­tiems vi­ti­nės ga­my­bos ma­ši­nas, yra ski­ria­ma ne­tgi 40 tūkst. rub­lių kom­pen­sa­ci­ja, “Av­to­VAZ” re­zul­ta­tai nė­ra džiu­gi­nan­tys.

Nors pa­gal par­da­vi­mų nuo­smu­kį pro­cen­tais “Av­to­VAZ” 2014-ai­siais bu­vo de­šim­to­je vie­to­je, už­tat pir­mo­je at­si­dū­rė skai­čiuo­jant rea­li­za­ci­jos pa­gal kie­kį re­zul­ta­tus. Per­nai ru­sai nu­pir­ko 387 307 nau­jus “La­da” au­to­mo­bi­lius, ar­ba net 69 002 (-15,1 proc.) ma­žiau nei 2013-ai­siais (456 309). Tuo pa­čiu kri­to ir nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos da­lis.

Jei skai­čiuo­tu­me rin­kos pa­ky­čius tik at­siž­velg­da­mi į par­duo­tų au­to­mo­bi­lių kie­kį, ne­daug nuo “La­da” ga­min­to­jų at­si­li­ko “Chev­ro­let” par­da­vė­jai, per­nai Ru­si­jo­je par­da­vę 51 474 nau­ja ma­ši­na (-29,5 proc.) ma­žiau nei 2013-ai­siais.

Pir­me­ny­bė – ne ru­siš­koms mašinoms

Ga­li­ma įtar­ti, kad “La­da” ga­mi­nan­čios “Av­to­VAZ” re­zul­ta­tai bū­tų dar blo­ges­ni, jei vie­tos ga­my­bos ne­ofia­ci­liai bū­tų ne­nu­ro­dy­ta pirk­ti Ru­si­jos vie­ša­jam sek­to­riui. Tuo pat me­tu gy­ven­to­jai pir­me­ny­bę tei­kė ne ru­siš­kos kil­mės ma­ši­noms. Iš EVA at­as­kai­tos aiš­kė­ja, kad 2014 me­tais iš leng­vų­jų ma­ši­nų mar­kių, Ru­si­jos rin­ko­je rea­li­za­vu­sių 19 tūkst. ir dau­giau au­to­mo­bi­lių, ge­riau­siai se­kė­si Ru­si­jo­je ja­po­niš­kų “Le­xus” (+21,4 proc.), “Nis­san” (+10,7 proc.) ir “Maz­da” (+17,5 proc.), vo­kiš­kų “Mer­ce­des-Benz” (+10,8 proc.) par­da­vė­jams. Par­da­vi­mus po ke­lis pro­cen­tus taip pat au­gi­no “”Toyo­ta”, “Mit­su­bis­hi” mar­kių at­sto­vai Ru­si­jo­je.

Di­džiau­sią par­da­vi­mo nuo­smu­kį 2014 me­tais, pa­ly­gin­ti su už­per­nai re­zul­ta­tais, pa­ty­rė ru­siš­ka “Iž” mar­kė (-97,3 proc.) ir ukrai­nie­čių “Bog­dan” (-95,5 proc.).

Nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mų po­ky­tis Ru­si­jo­je 2014 m. pa­gal mė­ne­sius (proc.)*

Sau­sis -6

Va­sa­ris -2

Ko­vas 0

Ba­lan­dis -8

Ba­lan­dis -8

Ge­gu­žė -12

Bir­že­lis -17,3

Lie­pa -22,9

Rugp­jū­tis -25,8

Rug­sė­jis -20,1

Spa­lis -9,9

Lap­kri­tis -1,1

Gruo­dis +2,4

*Pa­ly­gin­ti su 2013 m. ti­tin­ka­mu mė­ne­siu

Šal­ti­nis: EVA.

Po­pu­lia­riau­sios nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kės Ru­si­jo­je 2014 m.

Vie­ta Mar­kė Par­duo­ta 2014 m.(vnt.) Par­duo­ta 2013 m. (vnt.) Po­ky­tis (proc.)

1. “La­da” 387 307 456 309 -15,1

2. “Re­nault” 194 531 210 099 -7,4

3. “Nis­san” 162 010 146 319 +10,7

4. “Kia” 195 691 198 018 -1,2

5. “Hyun­dai” 179 631 181 153 -0,8

6. “Toyo­ta” 161 954 154 812 +4,6

7. “Volks­wa­gen” 128 071 156 247 -18

8. “Chev­ro­let” 123 175 174 649 -29,5

9. “Ško­da” 84 437 87 456 -3,5

10. “Mit­su­bis­hi” 80 134 78 747 +1,8.

Šal­ti­nis: su­da­ry­ta pa­gal EVA duo­me­nis.

Po­pu­lia­riau­si nau­jų au­to­mo­bi­lių mo­de­liai Ru­si­jo­je 2014 m.

Vie­ta Mo­de­lis Par­duo­ta 2014 m. (vnt.) Par­duo­ta 2013 m. (vnt.) Po­ky­tis (proc.)

1. “La­da Gran­ta” 152 810 166 951 -8,5

2. “Kia New Rio” 93 648 89 788 +4,2

3. “Re­nault Dus­ter” 76 138 83 702 -9,1

4. “La­da Ka­li­na” 65 609 67 960 -4,5

5. “La­da Lar­gus” 65 156 57 641 +11,6

6. “Re­nault Lo­gan” 60 343 50 894 +15,6

7. “Volks­wa­gen Po­lo” 58 953 72 565 -18,8

8. “La­da Pri­ora” 47 818 57 683 -17,2

9. “Nis­san Al­me­ra” 46 225 15 704 +66,1

10. “Chev­ro­let Ni­va” 43 441 53 344 -18,6.

Šal­ti­nis: su­da­ry­ta pa­gal EVA duo­me­nis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami