Rusijos naujų automobilių rinkoje – visiška neviltis

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-07-14 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-07-14 06:00
Smunkant Rusijos ekonomikai vis daugiau jos piliečių nebeturi lėšų pakeisti naujesniais savo senus ir sunkiai bevažiuojančius automobilius.  "Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka
Ru­si­jos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka kren­ta ne­sus­to­ja­mai – 2016 me­tų bir­že­lį, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu pra­ėju­sių me­tų mė­ne­siu, nuo­smu­kis su­da­rė 12,5 proc., per pus­me­tį – 14,1 pro­cen­to.

To­kius skai­čius nau­jau­sio­je sa­vo at­as­kai­to­je pa­tei­kė Eu­ro­pos vers­lo aso­cia­ci­ja (AEB). Jos duo­me­ni­mis, pir­mą­jį va­sa­ros mė­ne­sį ru­sai nu­pir­ko 122 633 nau­jas ma­ši­nas, o nuo sau­sio iki bir­že­lio – 672 140, ar­ba 17 562 au­to­mo­bi­liais ma­žiau nei per pir­mą­jį 2015 me­tų pus­me­tį.

Pa­blo­gi­no prognozę

Iki bir­že­lio mė­ne­sio Ru­si­jo­je vei­kian­čias už­sie­nio ka­pi­ta­lo įmo­nes vie­ni­jan­čios AEB Au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Joer­gas Schrei­be­ris nuo­lat kal­bė­da­vo apie la­bai blo­gą pa­dė­tį vie­tos rin­ko­je, ta­čiau nuo­lat už­si­min­da­vo ir apie ga­min­to­jus lau­kian­čius pra­gied­ru­lius.

Ko­men­tuo­da­mas pra­ėju­sio mė­ne­sio par­da­vi­mų re­zul­ta­tus vie­nas AEB va­do­vų jau ne­pa­ro­dė nė kruo­pe­ly­tės op­ti­miz­mo. „Ga­li­mas par­da­vi­mų au­gi­mas bir­že­lį ga­lė­jo smar­kiai su­ma­žin­ti bend­rą pus­me­čio nuo­smu­kį. Ta­čiau rin­ka ir to­liau kri­to, ir tas kri­ti­mas bu­vo iš­reikš­tas dvi­ženk­liais skai­čiais. Ki­taip sa­kant, daug smar­kiau, nei nu­ma­tė­me me­tų pra­džio­je. Tai tu­rė­da­ma ome­ny­je mū­sų aso­cia­ci­ja blo­gi­na prog­no­zuo­ja­mą me­ti­nį nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos smu­ki­mą iki 1,44 mln. par­duo­tų ma­ši­nų, o tai reiš­kia, jog nu­ma­to­mas nuo­smu­kis sieks 10,3 proc. Ži­no­ma, tam rei­kia, kad an­tro­je šių me­tų pu­sė­je mė­ne­sių par­da­vi­mo re­zul­ta­tai ma­žė­tų ne dau­giau kaip 6–7 proc., ar­ba per­pus ma­žes­niu tem­pu, nei bu­vo fik­suo­ja­ma bir­že­lį-sau­sio 1 die­ną“, – sa­kė J.Schrei­be­ris.

Dar ge­gu­žę tas pats AEB vie­nas va­do­vų kal­bė­jo, kad esą vie­tos rin­ka esą „ro­do pa­sto­vų, nors ir lė­tą ju­dė­ji­mą link to, kad ga­liau­siai bū­tų ap­tik­tas jos kri­ti­mo dug­nas“. Tuo­met J.Schrei­be­rį op­ti­miz­mu bu­vo už­krė­tęs 2016 me­tų ba­lan­džio mė­ne­sio re­zul­ta­tas, kai pa­ly­gi­nus su tuo pa­čiu pra­ėju­sių me­tų mė­ne­siu Ru­si­jos nau­jų au­to­mo­bi­lių su­si­trau­kė „vos“ 8,5 pro­cen­to. Ta­čiau lai­kai su pra­gied­ru­liais li­ko pra­ei­ty­je.

Ro­ki­ruo­tė nepadėjo

At­krei­pia dė­me­sį ir dar vie­nas da­ly­kas. Su­si­ta­ru­si su in­ves­tuo­to­jais iš Pra­ncū­zi­jos „Group Re­nault“, Ru­si­jos val­džia me­tų pra­džio­je pa­kei­tė di­džiau­sio vie­tos ga­min­to­jo „Av­to­VAZ-Re­nault-Nis­san“, dau­giau­sia ga­mi­nan­čio „La­da“ ma­ši­nas, va­do­vą. Iki tol kon­cer­nui va­do­va­vu­sį šve­dą Bo An­ders­so­ną pa­kei­tė ru­mu­nas, bu­vęs bend­ro­vės „Da­cia Au­to­mo­bil­les“ pre­zi­den­tas Ni­co­las Mau­ras.

Ofi­cia­li B.An­ders­so­no at­lei­di­mo prie­žas­tis – iki ne­re­gė­tų aukš­tu­mų iš­au­gę nuo­sto­liai. Jie iš ti­krų­jų mil­ži­niš­ki – 2015 me­tais sie­kė net 73,85 mlrd. rub­lių (970,9 mln. eu­rų). Ne­ofi­cia­li – Va­ka­rų vers­lo tra­di­ci­jas puo­se­lė­jan­tis Šve­di­jos pi­lie­tis ne­no­rė­jo da­ly­vau­ti ko­rup­ci­nė­se ru­siš­ko „biz­nio“ sche­mo­se.

Kai dėl nau­jo­jo kon­cer­no va­do­vo N.Mau­ro, jam bu­vo su­teik­tas di­džiu­lis pa­si­ti­kė­ji­mo kre­di­tas. Ir pir­miau­sia dėl to, kaip sa­vo lai­ku tei­gė portalas au­to­news.com, kad jis 16 me­tų va­do­va­vo pra­ncū­zų „Re­nault-Nis­san“ al­jan­sui pri­klau­san­čiai ga­myk­lai „Au­to­mo­bi­le Da­cia“, ku­ri įsi­kū­ru­si bu­vu­sio­je ko­mu­nis­ti­nė­je vals­ty­bė­je Ru­mu­ni­jo­je. Esą Ru­si­jos pra­ei­tis ir­gi ko­mu­nis­ti­nė, dėl to ru­mu­no su­kaup­tas pa­ty­ri­mas tu­rė­tų pa­dė­ti ir „Av­to­VAZ“ iš­lip­ti iš duo­bės.

Ta­čiau slen­ka mė­ne­siai, o pa­ge­rė­ji­mo ne­ma­ty­ti. Anot AEB sta­tis­ti­kos, 2016-ųjų bir­že­lį ru­sai vėl dau­giau­sia nu­pir­ko „La­da“ (22 416-ka). An­tra ver­tus, šios mar­kės ir par­da­vi­mų kri­ti­mas skai­čiuo­jant ne pro­cen­tais, o au­to­mo­bi­liais bu­vo di­džiau­sias – pra­ėju­sį mė­ne­sį bu­vo par­duo­ta 4187-io­mis „La­da“ ma­žiau (-16 proc.).

Mi­kros­ko­piš­kai (1 pro­cen­tu) ūg­te­lė­jo „Av­to­VAZ-Re­nault-Nis­san“ ga­myk­lo­se ren­ka­mų „Re­nault“ par­da­vi­mas, ta­čiau šį re­zul­ta­tą į mil­tus su­ma­lė stul­bi­nan­čiai ne­igia­mas (-33 proc.) tre­čios kon­cer­nui pri­klau­san­čios mar­kės „Nis­san“ re­zul­ta­tas.

Iš vi­so „Av­to­VAZ-Re­nault-Nis­san“ bir­že­lį par­da­vė 17,8 proc., per pus­me­tį – 17,3 proc. ma­žiau sa­vo ga­mi­na­mų au­to­mo­bi­lių nei ati­tin­ka­mais lai­ko­tar­piais per­nai. Va­di­na­si, ru­siš­ko-pra­ncū­ziš­ko kon­cer­no ne­sėk­mių prie­žas­tys su­si­ju­sios ne su at­ski­ro­mis įmo­nės va­do­vų per­so­na­li­jo­mis, o aps­kri­tai su Ru­si­jos ūkio su­nku­mais bei ne­tin­ka­mu jo val­dy­mu.

AEB duo­me­ni­mis, bir­že­lio mė­ne­sį Ru­si­jo­je la­biau­siai kri­to „Hon­da“ (-82,1 proc.), ki­niš­kų „Gee­ly“ (-51,4 proc.) ir „Mit­su­bis­hi“ (-49 proc.), dau­giau­sia pa­au­go ki­nų „Fo­ton“ (+255 proc.) ir „Bril­lian­ce“ (+79 proc.), ang­lų „Ja­guar“ (+255 proc.) par­da­vi­mas.

10 po­pu­lia­riau­sių nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kių Ru­si­jo­je 2016 m. bir­že­lio mėn.

VietaMarkėPar­duo­ta au­to­mo­bi­lių (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.„Lada“22 229 (26 416)**–16
2.„Kia“12 780 (13 928)–8
3.„Hyundai“12 001 (12 189)–2
4.„Renault“10 075 (9986)+1
5.„Toyota“7085 (8495)–17
6.„Volkswagen“6218 (6769)–8
7.„Nissan“6009 (8616)–33
8.„Škoda“4796 (4405)+9
9.UAZ4708 (3907)+21
10.„Ford“3689 (3023)+22

*Pa­ly­gin­ti su 2015 m. bir­že­lio mėn.

**2015 me­tų bir­že­lio mėn.par­da­vi­mo re­zul­ta­tas.

Šal­ti­nis: AEB.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24–25 d., aukš­čiau­sią rei­tin­gą tu­rin­tys Lie­tu­vos gol­fo žai­dė­jai su­si­run­gė dėl ge­riau­sio­jo var­do. Po Drus­ki­nin­kų Vil­kės gol­fo klu­bo aikš­ty­ne vy­ku­sio Lietuvos gol­fo tu­ro [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami