Rusijos primesti automobilių muitai smogė baltarusiams

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-09-24 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-09-24 06:00
Šiandien baltarusiai savo šalyje už 4,5 tūkst. JAV dolerių gali įsigyti tik dvidešimties ir daugiau metų senumo labai mažą automobilį.  Abw.by nuotrauka
Bal­ta­ru­si­jos por­ta­las abw.by pa­skel­bė pub­li­ka­ci­ją iš­kal­bin­gu pa­va­di­ni­mu „Ras­ti „gy­vą“ au­to­mo­bi­lį už 4500 JAV do­le­rių – mi­si­ja ne­įgy­ven­di­na­ma“. Čia pa­sa­ko­ja­ma, kaip du bal­ta­ru­siai sa­vo ša­ly­je ne­su­ge­bė­jo nu­si­pirk­ti nor­ma­lios būk­lės ma­ši­nos už to­kią su­mą, už ku­rią Lie­tu­vo­je ga­li­ma ras­ti net nau­do­tą pra­ban­gų li­mu­zi­ną.

4500 JAV do­le­rių kon­ver­ta­vus į lie­tu­viš­kus pi­ni­gus bū­tų apie 12 200 li­tų. Pir­miau­sia pa­žiū­rė­ki­me, ką už to­kią su­mą ge­riau­sio ga­li­ma įsi­gy­ti Lie­tu­vo­je. Var­tant po­pu­lia­riau­sio mū­sų ša­ly­je por­ta­lo au­to­mo­bi­li­nin­kams au­top­lius.lt in­ter­ne­ti­nius pus­la­pius pa­siū­ly­mų – gy­va ga­ly­bė. Dė­me­sį at­krei­pė du va­rian­tai - 2004 me­tų pra­ban­gus li­mu­zi­nas „Au­di A4“ su dy­ze­li­niu va­rik­liu ir 2009 me­tų ga­my­bos „Volks­wa­gen Golf“, ku­rio ra­tus su­ka ben­zi­ni­nis mo­to­ras. Kaip tei­gia skel­bi­mų au­to­riai, ma­ši­nos yra ką tik at­ga­ben­tos iš Vo­kie­ti­jos, tech­niš­kai tvar­kin­gos.

Bal­ta­ru­sių vargai

Kaip ga­li­ma spręs­ti iš abw.by pub­li­ka­ci­jos, bal­ta­ru­siai ne­tu­ri nė men­kiau­sios ga­li­my­bės sa­vo tur­guo­se įsi­gy­ti tie­siai iš Va­ka­rų Eu­ro­pos at­ga­ben­tą ma­ši­ną už 12 200 li­tų. To­kį Bal­ta­ru­si­jo­je pi­gų au­to­mo­bi­lį pir­kė­jams ga­li siū­ly­ti ne­bent vie­tos gy­ven­to­jai, prieš tai juo va­ži­nė­ję Bal­ta­ru­si­jo­je. Ta­čiau tarp jų ras­ti tech­niš­kai tvar­kin­gą – la­bai su­nku, o gal ir ne­įma­no­ma.

Pir­miau­sia įdo­mi in­for­ma­ci­ja, ku­ri ro­do, kaip Bal­ta­ru­si­jos nau­do­tų au­to­mo­bi­lių rin­ką bei bal­ta­ru­sių vai­ruo­to­jų ga­li­my­bes pa­vei­kė jų įsto­ji­mas į ru­sų su­kur­tą Mui­tų są­jun­gą 2010-ai­siais.

Abw.by žur­na­lis­tas straips­nį par­ašė po to, kai pa­ban­dė pa­dė­ti sa­vo drau­gui su­si­ras­ti pir­mą jo gy­ve­ni­mą leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį. „Ras­ti ką nors „gy­vo“ už tuos 4500 JAV do­le­rių - su­nku. Drau­gas sa­vo pir­mai ma­ši­nai tu­ri tik tiek pi­ni­gų. Siau­ri­no­me ieš­ko­mų ma­ši­nų ka­te­go­ri­ją iki ne­di­de­lių B kla­sės heč­be­kų ar vi­siš­kų „ma­žy­lių“. To­kių, koks yra, pa­vyz­džiui, pra­ncū­ziš­kas „Re­nault Twin­go“. Ne pats sau­giau­sias pa­si­rin­ki­mas, nes įvy­kus ava­ri­jai la­bai su­ma­žė­ja šan­sų iš­gy­ven­ti!? Ta­ry­tum ša­lia sto­vin­ti aukš­tes­nės kla­sės „O­pel Ome­ga“ su­lau­žy­tais lon­že­ro­nais ir be slenks­čių „Eu­roN­CAP“ at­spa­ru­mo smū­giams ban­dy­muo­se lai­mė­tų vi­sas 5 žvaigž­du­tes!“ - vaiz­džiai pa­sa­ko­ja straips­nio au­to­rius.

Pa­si­me­tė tarp „laužo“

Bal­ta­ru­sių pir­kė­jų pa­ieš­kos, kaip tei­gė jie pa­tys, bai­gė­si ne­sėk­me. Tur­gu­je jie ra­do tik tris au­to­mo­bi­lius, kai­nuo­jan­čius tik 4500 JAV do­le­rių. Ki­tų pi­giau­sių ma­ši­nų kai­na pra­si­dė­jo nuo 4900 JAV do­le­rių (13 200 li­tų). Tarp jų bu­vo ir 2002 me­tų ga­my­bos „Peu­geot 206“, ir 2002 me­tų „Re­nault Clio“, ir 2004-ųjų „Re­nault Pun­to“.

Jas pub­li­ka­ci­jos au­to­rius api­bū­di­no taip: “Peu­geot 206“, kai­nuo­jan­tis 4900 JAV do­le­rių, po Bal­ta­ru­si­ją ne­daug va­ži­nė­jo. Gal ko­kius 40 000 ki­lo­me­trų. To­dėl (...) kė­bu­las vis dar lyg ir „gy­vas“ (tin­ka­mas nau­do­ti – aut.). Ta­čiau ką reiš­kia „gy­vas“? Au­to­mo­bi­lio de­ši­nė pu­sė ka­dai­se at­lai­kė stip­rų smū­gį, sau­gos pa­gal­vės iš­šo­vė ir jų ne­bė­ra. Ma­ši­nos sa­vi­nin­kės sū­nė­nas sa­kė, kad bu­vo per­da­žy­ti de­ši­nės pu­sės prie­ki­nis ir už­pa­ka­li­nis spar­nai. Prie­ki­nis – ta­da, kai au­to­mo­bi­lis tren­kė­si į aukš­tą gat­vės ša­li­gat­vį, už­pa­ka­li­nis – po su­si­dū­ri­mo su tro­lei­bu­su. Dar po vie­nos ava­ri­jos bu­vo su­lanks­ty­tos ir ma­ši­nos du­rys. Ka­da ir kaip tai įvy­ko, ne­aiš­ku, ta­čiau su­lanks­ty­mo žy­mės iš­li­ko.

2002 me­tų „Re­nault Clio“, ku­rio kai­na – 5000 JAV do­le­rių, ne­vy­ku­siai, ne­tgi bjau­riai per­da­žy­tas kė­bu­las, vie­no­je sa­lo­no sė­dy­nių – di­džiu­lė sky­lė (žiur­kės pra­grau­žė!?). (...) Ban­dy­ti to­kią ma­ši­ną – vie­nas var­gas. At­si­tren­kus į ma­žiau­sią ke­lio ne­ly­gu­mą iš­kli­bin­tos pa­va­rų dė­žės svir­te­lė šo­ka iš ran­kos, aiš­kiai blo­ga au­to­mo­bi­lio geo­me­tri­ja, su­nku iš­min­ti san­ka­bą. Be­je, sa­vi­nin­kas ne­sus­to­da­mas gy­rė au­to­mo­bi­lį – tai ir­gi ma­ži­no pa­si­ti­kė­ji­mą.

Ke­tu­rių ci­lind­rų „Fiat Pun­to“ bu­vo siū­lo­mas už 4500 JAV do­le­rių. Jo šei­mi­nin­kas ir­gi iš­si­juo­sęs gy­rė ma­ši­ną: esą ši „ne­tu­ri nė rū­dies, iki šiol ne­re­mon­tuo­ta, pe­rė­ju­si tech­ni­nę ap­žiū­rą, jos dar­bas vi­sa­pu­siš­kai sklan­dus“. Ta­čiau pa­leis­ti va­rik­lio ne­pa­vy­ko. Bu­vo nu­sė­dęs aku­mu­lia­to­rius. Pa­vy­ko iš­siaiš­kin­ti, kad „Fiat Pun­to“ yra su­vi­rin­tas iš ke­lių au­to­mo­bi­lių ir per­da­žy­tas. Iš vai­ro ko­lo­nė­lės gau­siai tryš­ko aly­va. Rei­kė­jo kuo sku­biau keis­ti pa­dan­gas – prie­ki­nės bu­vo žie­mi­nės, už­pa­ka­li­nės – vi­siš­kai nu­di­lu­sios va­sa­ri­nės.“

Kal­tė – Rusijai

Už tai, kad bal­ta­ru­siai ne­ga­li už pri­im­ti­ną kai­ną įsi­gy­ti nor­ma­laus nau­do­to va­ka­rie­tiš­ko au­to­mo­bi­lio, šios ša­lies vai­ruo­to­jai pir­miau­sia tu­rė­tų dė­ko­ti Ru­si­jos ini­ci­juo­tai Mui­tų są­jun­gai. Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos ir Ka­zachs­ta­no Mui­tų są­jun­ga pra­dė­jo veik­ti 2010 me­tų sau­sio 1 die­ną. Sie­ja­mos šios są­jun­gos vi­sos trys ša­lys pra­dė­jo tai­ky­ti vie­no­dus mui­to ta­ri­fus pre­kėms bei va­do­vau­tis vie­nu Mui­ti­nių ko­dek­su. Jis la­bai pa­di­di­no į Mui­tų są­jun­gą įve­ža­mų pre­kių kai­nas. O la­biau­siai mui­tų ta­ri­fai iš­au­go nau­do­tiems au­to­mo­bi­liams, eks­por­tuo­ja­miems į Ka­zachs­ta­ną ir Bal­ta­ru­si­ją, to­dėl dau­gu­ma šių ša­lių gy­ven­to­jų iš Va­ka­rų at­ga­ben­tas ma­ši­nas įsi­gy­ja tik il­gai va­ži­nė­tas sa­vo ša­ly­se.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami