Rusijos rinka – tarp krizės ir korupcijos

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-06-15 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-06-15 06:00
Nors Pietų Korėjos gamintojas "Hyundai" stengėsi kuo patraukliau pristatyti savo automobilius rusams, per 2016 metų pirmus 5 mėnesius jų pardavimas skaičiuojant vienetais Rusijoje krito labiausiai. Gamintojo nuotrauka
Ba­lan­dį šio­kius to­kius sta­bi­li­za­vi­mo­si ženk­lus ro­džiu­si Ru­si­jos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka pir­mą­jį va­sa­ros mė­ne­sį vėl tėš­kė­si į pur­vą – bir­že­lį ji su­men­ko 14,5 pro­cen­to.

Eu­ro­pos vers­lo aso­cia­ci­ja (AEB) šį ba­lan­dį, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu 2015 me­tų mė­ne­siu, fik­sa­vo 8,5 proc. nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos nuo­smu­kį. Tuo­met Ru­si­jos rin­ko­je dir­ban­čius už­sie­nio au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jus ir at­sto­vus vie­ni­jan­čio AEB Au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų ko­mi­te­to Mask­vo­je pir­mi­nin­kas Joer­gas Schrei­be­ris sa­kė, kad vie­tos rin­ka „ro­do nuo­la­ti­nį, nors ir lė­tą ju­dė­ji­mą link to, kad ga­liau­siai bū­tų ap­tik­tas jos kri­ti­mo dug­nas“.

Ta­čiau aso­cia­ci­jai pa­skel­bus ge­gu­žės mė­ne­sio re­zul­ta­tus vie­nas AEB va­do­vų vėl pra­pliu­po pe­si­miz­mu. „Par­da­vi­mo ge­gu­žę re­zul­ta­tai liu­di­ja, kad ke­lias į rin­kos sta­bi­li­za­ci­ją yra duo­bė­tas“, – rė­žė J. Schrei­be­ris. Tie­sa, jis at­krei­pė dė­me­sį, kad pa­sta­ruo­ju me­tu ta­ria­mai sta­bi­li­za­vo­si Ru­si­jos ūkio ma­kroe­ko­no­mi­niai ro­dik­liai, o tai esą tei­kia vil­ties, jog ak­ty­viau bus pra­dė­ti pirk­ti ir nau­ji au­to­mo­bi­liai. AEB va­do­vas kvie­tė ga­min­to­jus pa­si­sem­ti kan­try­bės.

De­šim­ties me­tų žemumose

Ru­si­jos nau­jų au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai ge­le­ži­nę kan­try­bę ro­do jau ke­le­rius me­tus, kai nuo 2011-ųjų ša­ly­je pra­dė­jo kris­ti pre­ky­ba nau­jais au­to­mo­bi­liais. Va­ka­rams įve­dus eko­no­mi­nes sank­ci­jas Ru­si­jai, kri­ti­mas ta­po tra­giš­kas, jis sie­kė po ke­lias de­šim­tis pro­cen­tų kas mė­ne­sį. Da­bar vie­tos rin­ka nu­smu­ko iki prieš de­šimt me­tų bu­vu­sių že­mu­mų. Tai pri­pa­ži­no ir pats AEB Au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų ko­mi­te­to va­do­vas. Bet, kaip ro­do ge­gu­žės par­da­vi­mo duo­me­nys, grei­čiau­siai ir tai dar ne pa­bai­ga, tai­gi, „dug­nas“ dar ne­pa­siek­tas.

AEB duo­me­ni­mis, pra­ėju­sį mė­ne­sį ru­sai nu­pir­ko 107 665 nau­jus leng­vuo­sius au­to­mo­bi­lius, ar­ba net 18 203 ma­žiau nei 2015 me­tų ge­gu­žės mė­ne­sį. Ba­lan­dį šis skir­tu­mas bu­vo ma­žes­nis – sie­kė 11 269 ma­ši­nas.

Vis dėl­to ky­la įta­ri­mų, kad ba­lan­dį Ru­si­jos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka ma­žiau nei įpras­tai pa­sta­rai­siais me­tais su­men­ko dėl ad­mi­nis­tra­ci­nių Krem­liaus ma­ni­pu­lia­ci­jų. Ba­lan­dis bu­vo vie­nin­te­lis mė­nuo nuo 2011-ųjų, kai tra­giš­kas nuo­smu­kis ap­len­kė kol kas Ru­si­jo­je po­pu­lia­riau­sią nau­jų leng­vų­jų ma­ši­nų mar­kę „La­da“. Pa­sku­ti­nį pa­va­sa­rio mė­ne­sį šių au­to­mo­bi­lių bu­vo par­duo­ta 24 648, ar­ba 8 proc. dau­giau nei 2015-ųjų ba­lan­dį (22 859).

Ne­ti­kė­ta „La­dos“ sėk­mė dau­giau­sia lė­mė, kad ir bend­ras mė­ne­sio par­da­vi­mo re­zul­ta­tas at­ro­dė ge­riau.

Buvęs koncerno "AvtoVAZ" prezidentas švedas Bo Anderssonas krito nelygioje kovoje susidūręs su Rusijos korupcine sistema./LŽ archyvo nuotrauka

Par­da­vi­mą iš­au­gi­no dirb­ti­nai?

Gal­būt čia ne­bū­tų nie­ko keis­ta, jei „La­dos“ ga­min­to­jo „Av­to­VAZ“ ak­ci­nin­kės, ku­rių pa­grin­di­nė yra Ru­si­jos vy­riau­sy­bė, ne­bū­tų ko­vą žai­biš­kai pa­kei­tu­sios kon­cer­no pre­zi­den­to. Šias par­ei­gas nuo 2014 me­tų pra­džios ėjo šve­das Bo An­ders­so­nas. Ofi­cia­liai teig­ta, kad vos dve­jus me­tus pre­zi­den­to kė­dė­je pa­bu­vęs Šve­di­jos pi­lie­tis ne­su­ge­bė­jo ras­ti bend­ros kal­bos su ak­ci­nin­kė­mis ir tie­kė­jais, o svar­biau­sia – per­nai jo vai­ruo­ja­mas „Av­to­VAZ“ pa­ty­rė net 76 mlrd. rub­lių (980,1 mln. eu­rų) nuo­sto­lį. Ta­čiau ne­ofi­cia­li at­lei­di­mo ver­si­ja – vi­sai ki­ta.

Ne­tgi Ru­si­jo­je pri­pa­žįs­ta­ma, kad ta­len­tin­go va­dy­bi­nin­ko, da­riu­sio ryž­tin­gas pert­var­kas jam pa­ti­kė­ta­me kon­cer­ne, at­lei­di­mo prie­žas­čių pir­miau­sia rei­kia ieš­ko­ti ne bu­vu­sio „Av­to­VAZ“ pre­zi­den­to veik­lo­je, o ko­rup­ci­jos grau­žia­mo­je Ru­si­jos ūkio sis­te­mo­je, ku­rios vie­na svar­biau­sių da­lių yra ko­rum­puo­tos, iš vals­ty­bi­nių įmo­nių mi­li­jo­nus siur­bian­čios pri­va­čios tie­ki­mo gran­di­nės.

B. An­ders­so­nas at­si­sa­kė dirb­ti su Ru­si­jos au­to­mo­bi­lių de­ta­lių ir maz­gų tie­kė­jais, ku­rie nuo­lat vė­luo­da­vo at­lik­ti už­sa­ky­mus, o kar­tais jų iš­vis ne­at­lik­da­vo. Ta­čiau šve­do die­gia­ma tvar­ka ga­lu­ti­nai įsiu­ti­no tie­kė­jus ir gal­būt kar­tu su jais iš to pa­ties lo­vio mi­tu­sius po­li­ti­kus bei ki­tus ru­sų val­džios at­sto­vus, taip pat – ir Mask­vo­je. Ko­vą „Av­to­VAZ pre­zi­den­tas šve­das B. An­ders­so­nas pa­sku­bo­mis bu­vo pa­keis­tas ru­mu­nu Ni­co­la­su Mau­re­“u, ku­ris esą gy­ve­no so­cia­liz­mo są­ly­go­mis ir ge­riau ži­no, kaip va­do­vau­ti so­cia­lis­ti­niais pa­grin­dais vei­kian­čiai įmo­nei.

Ti­kriau­siai joks su­ta­pi­mas, kad jau ki­tą mė­ne­sį, ba­lan­dį, „La­dos“ par­da­vi­mas Ru­si­jo­je stai­ga pa­šo­ko į vir­šų. Ga­li bū­ti, jog kai kam Tol­ja­ty­je ir Mask­vo­je rei­kė­jo įro­dy­ti, kad pa­kei­tus va­do­vus rei­ka­lai iš­kart pa­ge­rė­jo. Kad tai nė­ra at­si­tik­ti­nu­mas, liu­di­ja ir fak­tas, jog nau­jus „La­da“ au­to­mo­bi­lius dau­giau­sia per­ka Ru­si­jos vie­ša­sis sek­to­rius, ku­ria­me vis­ką le­mia ne skaid­rūs vie­šie­ji pir­ki­mai, o vie­tos biu­ro­kra­tų no­rai.

Ta­čiau ge­gu­žė vėl vis­ką su­dė­lio­jo į sa­vo vie­tas. Pra­ėju­sį mė­ne­sį Ru­si­jo­je bu­vo nu­pirk­ti vos 20 597 au­to­mo­bi­liai „La­da“, ar­ba 10 proc. ma­žiau nei 2015 me­tų ge­gu­žę.

Tra­pus „Al­fa Ro­meo“ trium­fas

Ma­ža to, iš AEB at­as­kai­tos aiš­kė­ja, kad „La­da“ sau­sį-bir­že­lio 1 die­ną bu­vo an­tra ne­po­pu­lia­riau­sia au­to­mo­bi­lių mar­kė, jei ver­tin­tu­me par­da­vi­mo kri­ti­mą pa­gal ma­ši­nų skai­čių. Per pir­mus pen­kis 2016 me­tų mė­ne­sius ru­sai nu­pir­ko 12 146 „La­do­mis“ ma­žiau nei per tą pa­tį lai­ko­tar­pį pra­ėju­siais me­tais. Tie­sa, ši mar­kė dau­giau­sia dėl vals­ty­bi­nių už­sa­ky­mų vis dar iš­lie­ka pa­ti po­pu­lia­riau­sia Ru­si­jo­je. Ta­čiau, įver­ti­nus jos nuo­la­ti­nį di­džiau­sią par­da­vi­mo ma­žė­ji­mą, tai grei­čiau­siai il­gai ne­truks.

AEB at­as­kai­ta at­sklei­dė tra­giš­kai kri­tu­sį ne tik ge­gu­žės, bet ir pir­mų pen­kių mė­ne­sių nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mą Ru­si­jo­je. Sau­sį-ba­lan­dį ru­sai nu­pir­ko tik­tai 548 119 nau­jų leng­vų­jų ma­ši­nų, ar­ba 14,7 proc. ma­žiau nei per tą pa­tį lai­ko­tar­pį per­nai (642 236).

Iš 57 nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kių, ku­rių par­da­vi­mo duo­me­nis pa­tei­kia AEB, tik­tai 15 fik­sa­vo au­gi­mą. Dau­giau­sia tai bu­vo vos po ke­lis šim­tus ar ne­tgi vos ke­lias de­šim­tis ma­ši­nų par­da­vę ga­min­to­jai ar jų at­sto­vai, ku­rių sėk­mė ne­da­ro nė ma­žiau­sios įta­kos ga­lu­ti­niam bend­ram re­zul­ta­tui. Pa­vyz­džiui, nuo sau­sio iki bir­že­lio 1 die­nos Ru­si­jo­je įspū­din­giau­sią au­gi­mo re­zul­ta­tą (+215 proc.) fik­sa­vo ita­liš­ki „Al­fa Ro­meo“, ta­čiau per pen­kis mė­ne­sius ru­sai jų te­nu­pir­ko 41.

De­šim­tu­kas po­pu­lia­riau­sių nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kių Ru­si­jo­je 2016 m. I-V mėn.

VietaMarkėPar­da­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.„Lada“102 124–11
2.„Kia“ 56 986–9
3.„Hyundai“52 333–22
4.„Renault“41 966–11
5.„Toyota“37 152–4
6.„Volkswagen“27 406–8
7.„Nissan“30 315–27
8.„Ško­da:“22 094–7
9.„Ford“16 989+60
10.„Mer­ce­des-Benz“15 830–17

*Pa­ly­gin­ti su 2015 m. I-V mėn.

Šal­ti­nis: AEB.

Blo­giau­sią par­da­vi­mo re­zul­ta­tą Ru­si­jo­je fik­sa­vu­sios nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kės skai­čiuo­jant proc., 2016 m. I-V mėn.

VietaMarkėPar­da­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.„SsangYong“928–64
2.„Honda“593–63
3.„Mitsubishi“7307–56
4.„Smart“94–53
5.„Jeep“528–51

*Pa­ly­gin­ti su 2015 m. I-V mėn.

Šal­ti­nis: AEB.

Blo­giau­sią par­da­vi­mo re­zul­ta­tą Ru­si­jo­je fik­sa­vu­sios nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kės pa­gal par­duo­tų ma­ši­nų skai­čiaus kri­ti­mą, 2016 m. I-V mėn.

VietaMarkėPar­da­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)Po­ky­tis (vnt.)*
1.„Hyundai“52 333–15 822
2.„Lada“102 124–12 146
3.„Nissan“30 315–11 321
4.„Mitsubishi“7307–9304
5.„Datsun“6690–8524

*Pa­ly­gin­ti su 2015 m. I-V mėn.

Šal­ti­nis: AEB.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Tik šie­met baig­tas sta­ty­ti, prieš be­veik mė­ne­sį dėl slen­kan­čių šlai­tų pla­čiai ap­ta­ri­nė­tas aukš­čiau­sias ša­ly­je pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­tas Aly­tu­je ta­po naujų dis­ku­si­jų ob­jek­tu [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami