Rusijos rinka tinkama tik korėjietiškiems modeliams

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-10-13 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-10-13 06:00
Sausį-rugsėjį korėjietiškų "Datsun" pardavimas Rusijoje šovė į viršų beveik 4,5 tūkst. procento.  Gamintojo nuotrauka
Rug­sė­jį ru­sai nu­pir­ko 140 867 nau­jus au­to­mo­bi­lius, ar­ba 28,5 proc. ma­žiau nei tą pa­tį mė­ne­sį per­nai. Nors rin­ka dar kar­tą smu­ko, pa­gal par­duo­tų leng­vų­jų ma­ši­nų kie­kį tai ge­riau­sias mė­ne­sio re­zul­ta­tas šiais me­tais.

Nau­jau­sia Eu­ro­pos vers­lo aso­cia­ci­jos (EVA) sta­tis­ti­ka skel­bia, kad iki rug­sė­jo ge­riau­sias 2015 me­tų mė­nuo Ru­si­jos nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jams bu­vo bir­že­lis. Ta­da ru­sai įsi­gi­jo 140 161 nau­ją leng­vą­ją ma­ši­ną, ar­ba 706 ma­žiau nei pra­ėju­sį mė­ne­sį. Kol kas šiais me­tais Ru­si­jo­je blo­giau­siai pre­kiau­ta nau­jais au­to­mo­bi­liais sau­sį, kai bu­vo par­duo­ta vos 115 390 nau­jų trans­por­to prie­mo­nių.

Be prošvaisčių

Tie­sa, pra­ėjęs rug­sė­jis ne­ta­po tuo mė­ne­siu, ku­ris bū­tų skai­čia­vęs ma­žiau­sią ru­sų nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos kri­ti­mą, pa­ly­gin­ti su 2014 me­tų tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu. Iki pra­ėju­sio mė­ne­sio ma­žiau­siai Ru­si­jos nau­jų leng­vų­jų ma­ši­nų rin­ka 2015 me­tais trau­kė­si rugp­jū­tį – 19,4 pro­cen­to.

„Rug­sė­jo mė­ne­sio re­zul­ta­tas ne­su­tei­kia op­ti­miz­mo ma­ny­ti, kad nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka šiais me­tais nors kiek pa­ge­rins sa­vo pa­sie­ki­mus, pa­ly­gin­ti su per­nai. Taip pat jis ne­su­tei­kia pro­gos kal­bė­ti apie ge­res­nius re­zul­ta­tus per li­ku­sius iki me­tų pa­bai­gos tris mė­ne­sius. EVA prog­no­zė 2015 me­tams ne­si­kei­čia – mū­sų skai­čia­vi­mu, Ru­si­jo­je per šiuos me­tus bu­vo rea­li­zuo­ta 1,57 mln. nau­jų au­to­mo­bi­lių, ar­ba 37 proc. ma­žiau nei pra­ėju­siais me­tais“, – tei­gė nau­jau­sius rin­kos duo­me­nis pa­tei­ku­sios Eu­ro­pos vers­lo aso­cia­ci­jos va­do­vas Joer­gas Schrei­be­ris.

Per 9 šių me­tų mė­ne­sius Ru­si­jos fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys įsi­gi­jo 1 192 723 nau­jus au­to­mo­bi­lius, ar­ba 33 proc. ma­žiau nei 2014 me­tų sau­sį-rug­sė­jį (1 779 961).

Ru­si­ją už­ka­riaus „ko­rė­jie­čiai“?

Vis dėl­to rug­sė­jo mė­ne­sio nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mo re­zul­ta­tas Ru­si­jo­je tu­rė­tų nu­vil­ti ti­krai ne vi­sus vie­tos par­da­vė­jus. Pra­ėjęs mė­nuo iš­ryš­ki­no įdo­mų da­ly­ką – ru­sų rin­ką už­ka­riau­ja ko­rė­jie­tiš­ki au­to­mo­bi­liai. Pro­ce­sas vyks­ta ru­siš­kų ma­ši­nų rin­kos sąs­kai­ta. Tar­kim, pra­ėju­sį mė­ne­sį, AEB duo­me­ni­mis, ru­sai nu­pir­ko 21 658 nau­jus vie­tos kil­mės „La­da“, ar­ba net 41 proc. ma­žiau nei 2014 me­tų rug­sė­jį (36 513). Vis dėl­to ru­siš­kos mar­kės au­to­mo­bi­liai iš­li­ko po­pu­lia­riau­si, skai­čiuo­jant pa­gal par­duo­tų ma­ši­nų kie­kį.

Ta­čiau ant kul­nų „La­dai“ jau li­pa ko­rė­jie­tiš­ki „Kia“, ku­rių rug­sė­jį ru­sai įsi­gi­jo 16 096, o au­gi­mas, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu mė­ne­siu per­nai, – 11 pro­cen­tų. Dar įdo­miau, kad tre­čio­je po­pu­lia­riau­sių mar­kių vie­to­je rug­sė­jį, par­da­vu­si 15 106 ma­ši­nas, at­si­dū­rė dar vie­na ko­rė­jie­tiš­ka mar­kė „Hyun­dai“. Jei įver­tin­si­me tai, kad abi mi­nė­tos mar­kės pri­klau­so vie­nam Pie­tų Ko­rė­jos kon­cer­nui „Kia-Hyun­dai“, ta­da Ru­si­jo­je rug­sė­jo mė­ne­sį vien šio ga­min­to­jo par­duo­tų nau­jų „Kia“ ir „Hyun­dai“ bend­ras skai­čius (31 202) jau ap­len­kė „La­dos“ re­zul­ta­tą.

Ma­ža to, ko­rė­jie­tiš­ki mo­de­liai „Hyun­dai So­la­ris“ (1-oji vie­ta) ir „Kia New Rio“ (2-oji vie­ta) pra­ėju­sį mė­ne­sį lai­mė­jo ir ne­ofi­cia­lias var­žy­tu­ves prieš mo­de­lius „La­da Gran­ta“ (3-oji vie­ta) bei „La­da Lar­gus“ (4-oji vie­ta). O jei­gu dar at­kreip­si­me dė­me­sį, kad vos pra­ei­tais me­tais Ru­si­jos rin­ko­je pri­sta­ty­to dar vie­nos ko­rė­jie­tiš­kos mar­kės „Dat­sun“ par­da­vi­mas nuo sau­sio iki spa­lio 1 die­nos, pa­ly­gin­ti su 2014 me­tų 9 mė­ne­siais, pa­šo­ko net 4889 proc. ((!), ne­sun­ku at­spė­ti, kas ren­gia­si iš­peš­ti dau­giau­sia nau­dos iš su­iru­tės Ru­si­jo­je.

Nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mas Ru­si­jo­je, 2015 m.

MėnuoPar­duo­ta mašinųPokytis*
Sausis115 390–24,4
Vasaris128 298–37,9
Kovas139 850–42,5
Balandis132 456–41,5
Gegužė125 901–37,6
Birželis140 161–29,8
Liepa131 087–27,5
Rugpjūtis138 670–19,4
Rugsėjis140 867–28,6

*Pa­ly­gin­ti su 2014 m. tuo pa­čiu mė­ne­siu.

Šal­ti­nis: AEB

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
Ar­ti­mas bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no bend­ra­žy­gis, bu­vęs šios ša­lies vals­ty­bės se­kre­to­rius Ge­na­di­jus Bur­bu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Ru­si­jos ne­ga­li­ma at­stum­ti ir jos izo­liuo­ti. Esą ne­pai­sy­da­mi [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
Sek­ma­die­nį per kon­tro­ver­siš­kai ver­ti­na­mą re­fe­ren­du­mą Bos­ni­jos ser­bai ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma pa­si­sa­kė už tai, kad sau­sio 9 die­na bū­tų mi­ni­ma kaip jų na­cio­na­li­nė šven­tė. Re­fe­ren­du­mo ren­gė­jai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami