Rusijos rinkoje - „amerikietiški kalneliai“

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-09-14 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-09-14 06:00
Nuo vakarietiškų, japoniškų bei korėjietiškų automobilių savo kokybe atsiliekantiems "Lada" stabdyti nuosmukį jau nepadeda nei nauji modeliai, nei nuo Vakarų nukopijuotas jų pristatymas.  Gamintojo nuotrauka
Ru­si­jos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka jau pu­san­trų me­tų kaps­to­si dug­ne, ta­čiau vis dar trau­kia­si – rugp­jū­tį ru­sai nu­pir­ko 138 670 nau­jus au­to­mo­bi­lius, ar­ba 19,4 proc. ma­žiau nei tą pa­tį mė­ne­sį per­nai.

Tai at­sklei­džia nau­jau­sia Eu­ro­pos vers­lo aso­cia­ci­jos (EVA) at­as­kai­ta. Tie­sa, iš pir­mo žvilgs­nio rugp­jū­čio rin­kos trau­ki­ma­sis ne­bu­vo toks tra­giš­kas, kaip ki­tais 2015 me­tų mė­ne­siais. Iki tol nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mas Ru­si­jo­je šiais me­tais bu­vo smu­kęs sau­sį (-24,4 proc.), dau­giau­sia – ko­vą (-42,5 proc.). Ta­čiau pra­ėju­sio mė­ne­sio re­zul­ta­tas bu­vo skai­čiuo­ja­mas nuo la­bai men­kos pra­ėju­sių me­tų ly­gi­na­mo­sios ba­zės. EVA duo­me­nys ro­do, kad 2014 me­tų rugp­jū­čio mė­ne­sį Ru­si­jo­je bu­vo par­duo­ta vos 172 015 nau­jų leng­vų­jų ma­ši­nų. Pra­ėju­siais me­tais blo­ges­nis re­zul­ta­tas bu­vo fik­suo­ta tik sau­sį (152 662).

Pa­ly­gi­no su ame­ri­kie­tiš­kais kalneliais

Vis dėl­to ne­tgi toks ap­verk­ti­nas re­zul­ta­tas ru­sams yra men­kas at­gai­vos gurkš­nis, su­tei­kęs la­še­lį op­ti­miz­mo at­ei­čiai. „Ly­gi­nant su pra­ėju­siais me­tais vi­sus šiuos me­tus, tarp jų – ir rugp­jū­tį, bu­vo ste­bi­mas to­les­nis par­da­vi­mo smu­ki­mas, ta­čiau pa­sta­ruo­ju me­tu jis ne­žy­miai su­lė­tė­jo. At­ei­ty­je ga­li­me ti­kė­tis rin­kos sta­bi­li­za­vi­mo­si ir tam ti­kros pu­siaus­vy­ros skai­čiuo­jant nuo la­bai že­mos ly­gi­na­mo­sios ba­zės. Vis dėl­to ne­ga­li­me ti­kė­tis, kad pa­gy­vė­ji­mas bus grei­tai, ka­dan­gi la­bai daug kas pri­klau­so nuo pir­kė­jų el­ge­sio, ku­riuos vei­kia di­džiu­liai va­liu­tų kur­so svy­ra­vi­mai ir pa­klau­sos bran­gioms pre­kėms, to­kioms kaip au­to­mo­bi­liai, ypa­ty­bės. Ne­se­niai dar la­biau smu­kęs Ru­si­jos rub­lio kur­sas reiš­kia, kad tam ti­krą lai­ką pa­klau­sa ga­li ne­tgi kil­ti, bet po to ne­iš­ven­gia­mai at­eis jos kry­tis. Bū­ki­te pa­si­ren­gę vėl leis­tis "ame­ri­kie­tiš­kais kal­ne­liais!“, - vaiz­din­gą rugp­jū­čio mė­ne­sio re­zul­ta­tų ko­men­ta­rą pa­tei­kė AEB Au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Joer­gas Schrei­be­ris.

„La­da“ pra­ra­di­mai – didžiausi

Rugp­jū­tį iš de­šim­ties po­pu­lia­riau­sių Ru­si­jo­je nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kių, skel­bia EVA, ki­lo tik­tai ame­ri­kie­tiš­kų „Ford“ (+18 proc.) ir ko­rė­jie­tiš­kų „Kia“ (+3 proc.) par­da­vi­mas. Di­džiau­sią smu­ko­mą fik­sa­vo ja­po­nų „Nis­san“ (-38 proc.) ir „Toyo­ta“ (-30 proc.), če­kų „Ško­da“ (-36 proc.) ir ru­sų „La­da“ (-24 proc.). Kaip jau įpras­ta, ši mar­kė bu­vo ne­pra­len­kia­ma nuo­smu­kio ly­de­rė skai­čiuo­jant par­da­vi­mo po­ky­čius vie­ne­tais – šių me­tų rugp­jū­čio mė­ne­sio Ru­si­jos fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys nu­pir­ko 6293 vie­ne­tų ru­siš­kų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių ma­žiau nei tuo pa­čiu lai­ku per­nai.

Per aš­tuo­nis mė­ne­sius Ru­si­jo­je bu­vo par­duo­ta 65 489 „La­da“ ma­žiau nei 2014 me­tų sau­sį-rugp­jū­tį. An­tro­je vie­to­je pa­gal kri­ti­mo tem­pą li­ku­si ja­po­nų „Nis­san“ nuo sau­sio iki rug­sė­jo ru­sams įsiū­lė 39 879 ma­ši­no­mis ma­žiau nei per pir­mus 2014 me­tų aš­tuo­nis mė­ne­sius. Ne­pai­sant to, „La­da“ pa­gal par­da­vi­mo apim­tis vis dar tarp mar­kių bu­vo pir­ma (pir­mų aš­tuo­nių 2015 me­tų mė­ne­sių par­da­vi­mo re­zul­ta­tas bu­vo 181 804 rea­li­zuo­ta ma­ši­na), o „Nis­san“ - penk­ta (62 666).

Nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mas Ru­si­jo­je, 2015 m. rugpjūtis

MėnuoPar­da­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)**Po­ky­tis (proc.)*
Sausis115 390 (152 662)–24,4
Vasaris128 298 (206 526)–37,9
Kovas139 850 (243 332)–42,5
Balandis132 456 (226 526)–41,5
Gegužė125 801 (201 487)–37,6
Birželis140 161(199 398)–29,7
Liepa131 087(180 778)–27,5
Rugpjūtis138 670 (172 015)–19,4
Rugsėjis–(197 233)
Spalis–(211 481)
Lapkritis–(229 439)
Gruodis–(279 653)

*Pa­ly­gin­ti su 2014 m. rugp­jū­čio mėn.

**Skliaus­te­liuo­se nu­ro­dy­tas 2014 m. rugp­jū­čio mėn. par­da­vi­mo rezultatas

Šal­ti­nis: EVA

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami