Rusiška „Lada“ žybtelėjo Latvijoje

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-01-20 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-01-20 06:00
Pernai rusiškų visureigių "Lada 4x4" registravimas Latvijoje šoktelėjo daugiau nei 2000 procentų. LŽ archyvo nuotraukos
Bal­ti­jos ša­lių vai­ruo­to­jų mėgs­ta­mi nau­ji au­to­mo­bi­liai yra ga­nė­ti­nai skir­tin­gi. Per­nai po­pu­lia­riau­sia nau­jos ma­ši­nos mar­kė Lie­tu­vo­je bu­vo ita­liš­ka „Fiat“, Lat­vi­jo­je – vo­kiš­ka „Volks­wa­gen“, o Es­ti­jo­je – ja­po­nų „Toyo­ta“.

Tai ro­do ty­ri­mų bend­ro­vės „Da­ta­Cen­ter“ pa­teik­tų 2015 me­tų nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo tri­jo­se Bal­ti­jos ša­ly­se ana­li­zė. Taip pat pa­aiš­kė­jo, kad es­tai la­biau ver­ti­na ja­po­niš­kas mar­kes nei lat­viai ar lie­tu­viai. Es­ti­jos de­šim­ties pra­ėju­sių me­tų po­pu­lia­riau­sių mar­kių są­ra­še bu­vo 4 iš Ja­po­ni­jos – „Toyo­ta“ (1 vie­ta), „Nis­san“ (4 vie­ta), „Hon­da“ (6 vie­ta) ir „Su­ba­ru“ (8 vie­ta). „Toyo­tą“ ir „Nis­san“ ra­si­me tarp de­šim­ties po­pu­lia­riau­sių au­to­mo­bi­lių Lie­tu­vo­je bei Lat­vi­jo­je. Kur kas pra­stes­ni abie­jo­se vals­ty­bė­se „Hon­dos“ ir „Su­ba­ru“ rei­ka­lai. 2015 me­tais lat­viai įre­gis­tra­vo 331 „Su­ba­ru“ (15 vie­ta) ir 239 „Hon­da“ (19 vie­ta), lie­tu­viai – 371 „Su­ba­ru“ (11 vie­ta) ir 176 „Hon­da“ (19 vie­ta). Ta­čiau pra­leis­ti pro akis es­tų pa­si­rin­ki­mą bū­tų klai­da.

Renaldas Gineika: "Didžioji dalis džipų pirkėjų Lietuvoje buvo vietos įmonių savininkai arba vadovai."

Po­van­de­ni­nės srovės

Por­ta­lo au­to­lius.lt duo­me­ni­mis, tre­čią­jį pra­ėju­sių me­tų ket­vir­tį pri­va­tūs Lie­tu­vos pir­kė­jai nu­pir­ko vos penk­ta­da­lį, Lat­vi­jos – ket­vir­ta­da­lį, o Es­ti­jos – net 40 proc. nau­jų au­to­mo­bi­lių. Li­ku­sią jų da­lį įsi­gi­jo dau­giau­sia vie­ša­sis sek­to­rius. Se­niai ži­no­ma, kad vals­ty­bė nė­ra pats ge­riau­sias pir­kė­jas. Pirk­da­mi ma­ši­nas, kaip ir ki­tus da­ly­kus, pri­va­ti­nin­kai yra daug lanks­tes­ni, ge­riau įver­ti­na įvai­riau­sius pir­ki­nio par­ame­trus, at­kak­liau de­ra­si ir dėl kai­nos. Vien dėl šių prie­žas­čių yra pa­grin­do ma­ny­ti, jog Es­ti­jos vai­ruo­to­jų pa­si­rin­ki­mas dau­ge­liu at­ve­jų la­biau pa­grįs­tas.

Akį rė­žia ir aki­vaiz­džiai per di­de­lis ga­na at­šiau­rio­mis są­ly­go­mis gy­ve­nan­čių lie­tu­vių pa­lan­ku­mas ita­liš­kiems „Fiat“, ku­rie la­biau pri­tai­ky­ti pie­ti­nėms pla­tu­moms. Por­ta­las au­top­lius.lt ir au­to­mo­bi­lių rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vė „Au­to­ty­ri­mai“ nuo­lat at­krei­pia dė­me­sį, jog ita­liš­ka mar­kė Lie­tu­vo­je po­pu­lia­ri ne dėl to, kad sa­vo ža­ve­siu ir (ar­ba) tech­ni­niais ste­buk­lais bū­tų par­klup­džiu­si lie­tu­vius, o dėl sa­vo gau­saus reeks­por­to.

Ki­taip ta­riant, „Fiat“, tiks­liau – du jo mo­de­liai „Fiat 500“ ir „Fiat 500L“, mū­sų ša­ly­je yra tik įre­gis­truo­ja­mi ir grei­tai iš­re­gis­truo­ja­mi, o juos įsi­gy­ja ki­tų vals­ty­bių pir­kė­jai To­dėl bū­tų per­ne­lyg drą­su teig­ti, kad Lie­tu­vos vai­ruo­to­jai ei­na iš pro­to dėl „Fiat“ ir kad ši mar­kė yra pats daž­niau­sias lie­tu­vių pa­si­rin­ki­mas. Jei at­mes­tu­me „Fiat“, Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je pa­ti po­pu­lia­riau­sia mar­kė bū­tų ta pa­ti – vo­kiš­ka „Volks­wa­gen“. Es­ti­jo­je vo­kiš­kos ma­ši­nos uži­ma vos penk­tą laip­te­lį tarp po­pu­lia­riau­sių mar­kių.

„La­dos“ žybtelėjimas

Bet kaip di­džiau­sia sen­sa­ci­ja Bal­ti­jos rin­ko­je tu­rė­tų bū­ti ver­ti­na­mas nau­jų ru­siš­kų au­to­mo­bi­lių „La­da“ at­gi­mi­mas Lat­vi­jos rin­ko­je. „Da­ta­Cen­ter“ duo­me­ni­mis, 2015 me­tais kai­my­nės ša­lies fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys jų Lat­vi­jo­je įre­gis­tra­vo 335, ar­ba pro­tu su­nkiai su­vo­kia­mais 2945,5 proc. dau­giau nei už­per­nai (11). Vi­sos lat­vių įre­gis­truo­tos „La­dos“ bu­vo „4x4“ vi­su­rei­giai.

Sa­vo pa­var­džių ne­no­rė­ju­sių at­skleis­ti LŽ šal­ti­nių tei­gi­mu, „La­dą“ lyg iš fan­tas­ti­nio fil­mo 2015 me­tais ly­dė­ju­si sėk­mė vi­sai nė­ra su­si­ju­si su ne­ti­kė­tai at­gi­ju­sio­mis lat­vių sim­pa­ti­jo­mis ru­siš­koms ma­ši­noms. Esą dau­gu­mą „La­da 4x4“ re­gis­tra­vo Lat­vi­jo­je vei­kian­tis Ru­si­jos ga­min­to­jos „Av­to­VAZ“ at­sto­vė „La­da Bal­ti­ca“. Tie­sa, pa­tvir­tin­ti šios in­for­ma­ci­jos ofi­cia­liais ka­na­lais ne­pa­vy­ko.

Lat­vi­jo­je ste­bi­no ir stul­bi­na­mas ita­liš­kos mar­kės „Al­fa Ro­meo“ at­gi­mi­mas. Per­nai lat­viai šių au­to­mo­bi­lių įre­gis­tra­vo 61, o jų pa­klau­sa, pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, pa­šo­ko net 1425 pro­cen­tais.

Mū­sų ša­ly­je „Al­fa Ro­meo“ sėk­mę lat­vių rin­ko­je pri­me­na ne­bent stai­gus „ti­krų“ vi­su­rei­gių „Jeep“ iš­po­pu­lia­rė­ji­mas mū­sų rin­ko­je. 2015 me­tais, pa­ly­gin­ti su už­per­nai, Lie­tu­vo­je dži­pų pa­gau­sė­jo net 85,2 pro­cen­to.

2009-ai­siais Ame­ri­ko­je bu­vo nu­trauk­ta vi­sų vi­su­rei­gi­nin­kų pa­mėg­tos „Jeep“ ga­my­ba, nes ban­kru­ta­vo jų ga­min­to­jas kon­cer­nas „Chrys­ler“. Dži­pai vėl pra­dė­jo nuo kon­ve­je­rių rie­dė­ti, kai ame­ri­kie­čių bend­ro­vę įsi­gi­jo Ita­li­jos „Fiat“. Pra­ėju­sių me­tų pra­džio­je Lie­tu­vą pa­sie­kė pir­mie­ji at­nau­jin­ti ar vi­siš­kai nau­ji vi­su­rei­gių mo­de­liai jau su ita­liš­kais pa­to­bu­li­ni­mais, ku­rių pa­si­ro­dy­mas rin­ko­je, kaip aiš­kė­ja, pa­sit­vir­ti­no.

Lie­tu­viai vėl at­ran­da džipus

Vis dėl­to Re­nal­das Gi­nei­ka, „Jeep“ at­sto­vės Lie­tu­vo­je įmo­nės „Au­tob­ra­va“ di­rek­to­rius, ti­ki­no, kad ge­ri „Jeep“ 2015 me­tų re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tai mū­sų ša­ly­je ne­bu­vo koks nors iš­skir­ti­nis reiš­ki­nys re­gio­ne ar pa­sau­ly­je. „Vi­sa­me pa­sau­ly­je „Jeep“ jau ke­le­rius me­tus fik­suo­ja spar­tų au­gi­mą, ne iš­im­tis ir Lie­tu­vo­je – per­nai „Jeep“ mo­de­lių Lie­tu­vo­je par­duo­ta 100 vie­ne­tų, o tai – be­veik dvi­gu­bai dau­giau nei 2014-ai­siais“, – sa­kė vers­li­nin­kas.

Kar­tu jis tvir­ti­no, kad į Ita­li­jos „Fiat“ ran­kas par­ėju­si „Jeep“ mar­kė vis la­biau pri­pa­žįs­ta­ma mū­sų ša­ly­je, o prie to, be abe­jo, pri­si­dė­jo ir at­nau­jin­ta mo­de­lių ga­ma, ku­rią pa­pil­dė kom­pak­ti­nės kla­sės vi­su­rei­giai „Jeep Che­ro­kee“ ir vi­siš­kai nau­jas „Jeep Re­ne­ga­de“.

„Tie­sa, pa­klau­siau­sias mo­de­liu Lie­tu­vo­je te­bė­ra ga­min­to­jo flag­ma­nas – „Grand Che­ro­kee“. Pir­kė­jai šį mo­de­lį ren­ka­si dėl pra­ban­gos, ko­ky­bės ir pui­kios įran­gos. Ab­so­liu­ti dau­gu­ma mū­sų par­duo­da­mų „Grand Che­reo­kee“ mo­de­lių mon­tuo­ja­ma pra­ban­giau­sia – „Sum­mit“ – įran­ga, tu­rin­ti ne tik iš­skir­ti­nai pra­ban­gius iš­orės ir sa­lo­no di­zai­no ele­men­tus, to­kius kaip me­džio ap­dai­la ir „Na­tu­ra Plus“ oda ap­muš­tas šil­do­mas sė­dy­nės, bet ir gau­sią pa­pil­do­mos įran­gos, pa­vyz­džiui, pers­pė­ji­mo apie prie­ki­nį su­si­dū­ri­mą sis­te­mą, pri­si­tai­kan­čią pa­sto­vaus grei­čio pa­lai­ky­mo sis­te­mą ir pri­si­tai­kan­čius HID prie­ki­nius ži­bin­tus, ak­lo­sios zo­nos ste­bė­ji­mo sis­te­mą, ga­li­nio vaiz­do ka­me­rą ir ki­tus“, – var­di­jo R. Gi­nei­ka.

LŽ pa­šne­ko­vas at­krei­pė dė­me­sį, kad „Au­tob­ra­va“ per­nai par­da­vė vi­sus Lie­tu­vos rin­kai skir­tus pa­čios ga­lin­giau­sios „Grand Che­ro­kee“ SRT ver­si­jos mo­de­lius. Šio dži­po ra­tus su­ka net 6,4 l dar­bi­nio tū­rio V8 mo­to­ras.

Anot R. Gi­nei­kos, 2015-ai­siais di­džio­ji da­lis vi­su­rei­gių pir­kė­jų Lie­tu­vo­je bu­vo vie­tos įmo­nių sa­vi­nin­kai ar­ba va­do­vai. „Jei­gu kal­bė­tu­me apie po­pu­lia­riau­sią „Jeep Grand Che­ro­kee“ mo­de­lį, jį klien­tai ren­ka­si pir­miau­sia dėl pra­ban­gos ir kom­for­to, ko­ky­bės. Pir­kė­jai taip pat ži­no, kad šis mo­de­lis pa­si­žy­mi ir iš­skir­ti­nė­mis pra­va­žu­mo sa­vy­bė­mis, ta­čiau re­tas tą iš­nau­do­ja – pra­ban­ga vis dėl­to yra svar­biau­sias pa­si­rin­ki­mo kri­te­ri­jus“, – pa­žy­mė­jo „Au­tob­ra­vos“ di­rek­to­rius.

2015 me­tų po­pu­lia­riau­sių nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kių Lie­tu­vo­je dešimtukas

VietaMarkėĮre­gis­truo­tą au­to­mo­bi­lių (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.„Fiat“2711 (2104)**+28,8
2.„Volkswagen“2543 (2057)+23,6
3.„Toyota“1895 (1524)–24
4.„Škoda“1775 (1475)+20,3
5.„Nissan“1391 (1143)+21,7
6 „Opel“654 (460)+42,2
7.„Kia“638 (581)+9,8
8.„Renault“614 (470)+30,6
9.„Ford“580 (575)+0,9
10.BMW569 (540)+5,4

* Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais.

** 2014 me­tų re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas.

Šal­ti­nis: pa­gal „DataCenter“

2015 me­tų po­pu­lia­riau­sių nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kių Lat­vi­jo­je dešimtukas

VietaMarkėĮre­gis­truo­tą au­to­mo­bi­lių (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.„Volkswagen“1994 (2061)**–3,3
2.„Toyota“1639 (1397)+0,1
3.„Nissan“1465 (926)+18,2
4.„Škoda“1016 (1064)–4,5
5 „Ford“820 (395)+107,6
6. 'Fiat“621 (285)+117,5
7.„Kia“532 (477)+11,5
8.BMW527 (429)+22,6
9.„Renault“504 (482)+4,6
10.„Opel“491 (446)+10,1.

* Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais.

** 2014 me­tų re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas.

Šal­ti­nis: pa­gal „DataCenter“

2015 me­tų po­pu­lia­riau­sių nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kių Es­ti­jo­je dešimtukas

VietaMarkėĮre­gis­truo­ta au­to­mo­bi­lių (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.„Toyota“2737 (2919)**–6,2
2.„Škoda“2075 (2048)+1,3
3.„Renault“1749 (1383)+26,7
4.„Nissan“1703 (1248)+36,7
5.„Volkswagen“1697 (1801)–5,8
6.„Honda“1489 (1383)+7,7
7.„Kia“1058 (1120)–5,5
8.„Subaru“894 (986)–9,3
9.„Peugeot“844 (1235)–31,7
10.„Opel“833 (578)+44,1.

* Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais.

** 2014 me­tų re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas.

Šal­ti­nis: pa­gal „DataCenter“

Spar­čiau­siai po­pu­lia­rė­ju­sių nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kių pen­ke­tu­kas Lie­tu­vo­je 2015 metais

VietaMarkėĮre­gis­truo­ta au­to­mo­bi­lių (vnt.)Po­ky­tis (proc.)
1.„Tesla“4(1)**+300
2.„Rolls-Royce“5(2)+150
3.„Mini“100 (42)+138,1
4.„Citroen“226 (108)+109,7
5.„Jeep“100 (54)+85,2

* Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais.

** 2014 me­tų re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas.

Šal­ti­nis: pa­gal „DataCenter“

Spar­čiau­siai po­pu­lia­rė­ju­sių nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kių pen­ke­tu­kas Lat­vi­jo­je 2015 metais

VietaMarkėĮre­gis­truo­ta au­to­mo­bi­lių (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.„Lada“335 (11)**+2945,5
2.„Al­fa Romeo“61 (4)+1425
3.„Cadillac“4(1)+300
4.„Jaguar“14 (5)+180
5.„Tesla“7 (3)+133,3

* Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais.

** 2014 me­tų re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas.

Šal­ti­nis: pa­gal „DataCenter“

Spar­čiau­siai po­pu­lia­rė­ju­sių nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kių pen­ke­tu­kas Es­ti­jo­je 2015 metais

VietaMarkėĮre­gis­truo­ta au­to­mo­bi­lių (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.„Mini“60 (30)**+100
2.„Jaguar“10 (6)+66,7
3.„Al­fa Romeo“24 (19)+52,6
4–5.„Maserati“3(2)+50
4–5.„Bentley“2(1)+50

* Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais.

** 2014 me­tų re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas.

Šal­ti­nis: pa­gal „DataCenter“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami