Rusų automobilių pramonės vargai dugne

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-08-17 08:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-08-17 08:00
Skaičiuojant vienetais liepą labiausiai Rusijoje krito (-2714) vietinio modelio "Lada Granta" pardavimas.   Gamintojo nuotrauka
Nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mas Ru­si­jo­je ir to­liau at­ro­do tra­giš­kai – nau­jau­sia Eu­ro­pos vers­lo aso­cia­ci­jos (EVA) at­as­kai­ta ro­do, kad lie­pą ru­sai nu­pir­ko 131 087 nau­jas ma­ši­nas, ar­ba net 27,5 proc. ma­žiau nei tą pa­tį mė­ne­sį per­nai.

Pa­skel­bus lie­pos mė­ne­sio re­zul­ta­tus ne­bu­vo nei op­ti­mis­ti­nių kal­bų, nei gar­sių ka­tu­čių, ku­rios bu­vo pa­si­gir­du­sios ta­da, kai EVA pa­skel­bė at­as­kai­tą apie bir­že­lio par­da­vi­mus. Ta­da Ru­si­jos nau­jų au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jams, o ypač – ru­sų val­džiai, kel­ti tos­tą ti­krai bu­vo už ką – bir­že­lį vie­tos par­da­vė­jai rea­li­za­vo 140 161 nau­ją ma­ši­ną, o tai bu­vo daug dau­giau nei anks­tes­niais mė­ne­siais. Pa­vyz­džiui, ge­gu­žės par­da­vi­mo re­zul­ta­tas (125 801) bu­vo vir­šy­tas net 10,3 proc.

Trum­pas atokvėpis

Tie­sa, ly­gi­nant 2015 me­tų ir 2014 me­tų bir­že­lio mė­ne­sių par­da­vi­mus ne­atro­dė, kad yra dėl ko links­min­tis – šių me­tų bir­že­lį ru­sai bu­vo nu­pir­kę 29,7 proc. nau­jų au­to­mo­bi­lių ma­žiau nei tą pa­tį mė­ne­sį per­nai. Bet toks kry­tis vis tiek at­ro­dė „pa­do­riau“ už dar aks­tes­nių – ge­gu­žės (-37,6 proc.), ba­lan­džio (-41,5 proc.), ko­vo (-42,5 proc.), va­sa­rio (-37,8 proc.) – ka­tas­tro­fiš­kus par­da­vi­mų po­ky­čius. Ko­men­tuo­da­mas bir­že­lio mė­ne­sio re­zul­ta­tą ne­tgi Jor­gas Schrei­be­ris, AEB Au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, ti­ki­no, jog „kol kas nė­ra pre­teks­to at­si­pa­la­duo­ti, ta­čiau bū­ti­na pa­žy­mė­ti, kad rin­kos nuo­smu­kis (2015 me­tų bir­že­lį – aut.) ly­gi­nant su tuo pa­čiu pra­ėju­sių me­tų pe­rio­du bu­vo ma­žiau dra­ma­tiš­kas, nei per vi­sus ki­tus šių me­tų mė­ne­sius pra­de­dant nuo va­sa­rio“.

Jei bir­že­lis pa­gal nau­jų au­to­mo­bi­lių Ru­si­jo­je par­da­vi­mą užė­mė pir­mą vie­tą, tai lie­pa – jau tik ket­vir­tą. Po to ne toks op­ti­mis­ti­nis ta­po ir J.Schrei­be­rio to­nas. „Po to, kai 2015 me­tų pir­mą­jį pus­me­tį Ru­si­jos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka su­si­trau­kė 36 proc. , lie­pos 27,5 proc. rin­kos nuo­smu­kis at­ro­do kaip ge­ro­ji ži­nia. Iš ti­krų­jų tas re­zul­ta­tas, ku­rį mes re­gi­me, bu­vo pa­siek­tas at­sspy­rus nuo la­bai že­mos pra­ėju­sių me­tų to pa­ties pe­rio­do par­da­vi­mų ba­zės. Nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka ir to­liau nu­vi­lia ne­tgi ne­pai­sant to, kad to­kios pa­dė­ties fo­nas yra smun­kan­ti eko­no­mi­ka (Ru­si­jos – aut.) ir ne­pas­to­vio­mis ta­pu­sios var­to­to­jų pa­ja­mos“.

Pa­sak AEB, per sep­ty­nis me­tų mė­ne­sius ru­sai nu­pir­ko 913 181 nau­ją au­to­mo­bi­lį, ar­ba net 35,3 proc. ma­žiau nei 2014 me­tais nuo sau­sio iki lie­pos.

Bend­ros ru­sų ir pra­ncū­zų bėdos

Iš de­šim­ties di­džiau­sių au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jų ir­/ar­ba ga­min­to­jų Ru­si­jo­je per pir­mus sep­ty­nis me­tų mė­ne­sius, ro­do AEB duo­me­nys, la­biau­siai kri­to (63,9 proc.) „Ge­ne­ral Mo­tors Group“ ma­ši­nų par­da­vi­mas. Tai iš da­lies at­si­ti­ko ir dėl to, kad me­tų pra­džio­je sa­vo veik­lą Ru­si­jos rin­ko­je su­stab­dė vie­na iš ga­min­to­jo mar­kių „Chev­ro­let“.

Skai­čiuo­jant vie­na­tais „Ge­ne­ral Mo­tors Group“ kri­ti­mas (pa­ly­gin­ti su 2014 me­tų pir­mais sep­ty­niais mė­ne­siais, šie­met nuo sau­sio iki lie­pos Ame­ri­kos kom­pa­ni­ja ru­sams par­da­vė 72 184 ma­ši­no­mis ma­žiau) ne­bu­vo toks įspū­din­gas, kaip bend­ros Ru­si­jos ir Pra­ncū­zi­jos kom­pa­ni­jos „Av­to­VAZ Re­nault-Nis­san“ (2015 me­tų sau­sį-lie­pą Ru­si­jo­je par­duo­ta net 120 222 nau­jo­mis „La­da“, „Re­nault“, „Nis­san“, „In­fi­ni­ti“ ma­žiau nei per tą pa­tį lai­ko­tar­pį per­nai). Vis dėl­to per pir­mus sep­ty­nis šių me­tų mė­ne­sius par­da­vu­si 308 467 nau­jus au­to­mo­bi­lius „Av­to­VAZ Re­nault-Nis­san“ Ru­si­jo­je su­ge­bė­jo iš­lik­ti pir­mo­je vie­to­je.

Di­džiau­si nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jai ir­/ar­ba ga­min­to­jai Ru­si­jo­je, 2015 m. sau­sis-liepa

VietaKompanijaPar­da­vė au­to­mo­bi­lių (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*Po­ky­tis vienetais*
1.„Av­to­vaz Re­nault-Nissan„308 467–28–120 222
2.„Kia„89 561–18–19 715
3.„Volks­wa­gen Group„92 307–40,3–62 299
4.„Hyundai„91 695–11,9–12 340
5.„Toyo­ta Group„67 792–32,3–32 313
6.„Ge­ne­ral Mo­tors Group„40 793–63,9–72 184
7.„Sol­lers Group„28 348–22,7–8320
8.UAZ24 336+7,9+1776
9.„Mer­ce­des-Benz„30 069–6,4–2053
10.„Ford„17 191–52–18 627

*Pa­ly­gin­ti su 2014 m. sau­sio-lie­pos mė­ne­siais.

Šal­ti­nis: AEB

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Šio­mis die­no­mis po­pie­žius Pra­nciš­kus vie­ši Kau­ka­zo re­gio­ne. Va­kar jis at­skri­do į Gru­zi­ją, o ry­toj lan­ky­sis Azer­bai­dža­ne. Abie­jo­se ša­ly­se gy­ve­na la­bai ma­žai ka­ta­li­kų. Azerbaidžane be­veik 95 [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami