Rusų automobilių rinka - 10 metų žemumose

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-05-18 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-05-18 06:00
Nepaisant precedento neturinčio Rusijos vyriausybės palaikymo, 2015 metų balandį rusai nupirko net 14 171 naujų "Lada" mažiau nei tą patį mėnesį pernai.   LŽ archyvo nuotrauka
Kol Ru­si­jos val­džia gi­ria­si, kaip efek­ty­viai vie­ti­nei nau­jų au­to­mo­bi­lių pra­mo­nei pa­de­da per­nai rug­sė­jį pra­dė­ta ir šie­met ko­vą pra­tęs­ta Au­to­mo­bi­lių uti­li­za­ci­jos prog­ra­ma, ru­sų nau­jų leng­vų­jų ma­ši­nų rin­ka to­liau vir­ši­ja nuo­po­lio re­kor­dus.

Apie nau­ją an­ti­re­kor­dą Ru­si­jos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ko­je pra­ėju­sią sa­vai­tę pra­ne­šė Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­ja (AEB). Jos duo­me­ni­mis, 2015 m. ba­lan­dį ru­sai nu­pir­ko vos 132 456 nau­jas leng­vą­sias ma­ši­nas – AEB duo­me­ni­mis, pa­sku­ti­nį kar­tą toks men­kas re­zul­ta­tas bu­vo už­fik­suo­tas prieš de­šimt me­tų. Aso­cia­ci­ja pa­žy­mi, kad ne­tgi pa­čiais su­nkiau­siais pa­sau­lio eko­no­mi­kai 2009 me­tais Ru­si­jo­je bu­vo par­duo­ta dau­giau – 136 tūkst. - nau­jų leng­vų­jų ma­ši­nų.

Per ke­tu­ris mė­ne­sius, skel­bia AEB, ru­sai įsi­gi­jo 516 135 nau­jus au­to­mo­bi­lius, ar­ba 37,7 proc. ma­žiau nei 2014-ųjų sau­sį-ba­lan­dį. Įdo­miau­sia, kad nuo pra­ra­jos Ru­si­jos rin­kos ne­iš­gel­bė­jo net ir pla­čiai vie­tos ži­niask­lai­do­je iš­gir­ta Au­to­mo­bi­lių uti­li­za­ci­jos prog­ra­ma.

Nuo­smu­kio ved­lė - „Lada“

Ko­men­tuo­da­mas nau­jau­sią AEB at­as­kai­tą, aso­cia­ci­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Joer­gas Schrei­be­ris sa­kė įžvel­giąs daug par­ale­lių tarp da­bar­ti­nės si­tua­ci­jos Ru­si­jos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos ir tos pa­dė­ties, ka­da 2009-ai­siais į Ru­si­ją at­slin­ko iki šiol di­džiau­sia pa­sau­lio is­to­ri­jo­je eko­no­mi­kos kri­zė. „Pa­na­šu­mas su 2009 me­tų kri­ze ro­do, kad si­tua­ci­ja yra la­bai rim­ta“, - ti­ki­na vie­nas va­do­vų. Jis dip­lo­ma­tiš­kai pa­si­džiau­gė ne­bent tuo, kad 2015-ai­siais Ru­si­jos val­džia į kri­zę su­rea­ga­vo la­bai stai­giai, dėl to esą nė­ra ti­ki­ma­si „to­les­nio rin­kos kry­čio, ly­gi­nant jos šių me­tų ir per­nykš­čius re­zul­ta­tus“.

Ba­lan­dį pa­dė­tis Ru­si­jos rin­ko­je iš ti­krų­jų bu­vo to­kia, kad blo­ges­nės su­nku įsi­vaiz­duo­ti. Iš 62 AEB at­as­kai­to­je pa­mi­nė­tų ga­min­to­jų mar­kių tik 5 fik­sa­vo au­gi­mą. Ta­čiau ja­po­nų „I­su­zu“ (pa­ly­gin­ti su 2014 me­tų ba­lan­džiu, pra­ėju­sį mė­ne­sį šio ga­min­to­jo at­sto­vai Ru­si­jo­je par­da­vė +7 proc. dau­giau trans­por­to prie­mo­nių), vo­kie­čių „Smart“ (+15 proc.) ir ki­nų „Fo­ton“ (+50 proc.) aps­kri­tai var­gu ar ga­li­ma lai­ky­ti rim­tais rin­kos žai­dė­jais, nes jų par­duo­tų au­to­mo­bi­lių kie­kis sie­kė nuo juo­kin­gų 2 („Fo­ton“) iki 42 („I­su­zu“).

Kiek rim­čiau at­ro­do Ja­po­ni­jos pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jo „Le­xus“ (+5 proc., ba­lan­dį rea­li­za­vo 2200 ma­ši­nas) ir leng­vų­jų ko­mer­ci­nių „Mer­ce­des-Benz“ (+19 proc., rea­li­zuo­ti 718 au­to­mo­bi­liai) pa­sie­ki­mai. Be­je, keis­tai at­ro­do tai, kad Vo­kie­ti­jos ga­min­to­jai ve­nai yra at­skir­ti nuo ki­tų „Mer­ce­des-Benz“ au­to­mo­bi­lių, ku­rių ba­lan­dį ru­sai nu­pir­ko 4022, ar­ba 9 proc. ma­žiau nei 2014-ųjų tą pa­tį mė­ne­sį.

Tra­giš­ką Ru­si­jos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos pa­dė­tį ge­riau­siai ilius­truo­ja fak­tas, kad nė vie­na pir­ma­ja­me ge­riau­siai par­duo­da­mų ma­ši­nų de­šim­tu­ke at­si­dū­ru­si mar­kė ne­fik­sa­vo tei­gia­mo re­zul­ta­to. La­biau­siai tarp de­šim­ties ge­riau­sių ba­lan­dį kri­to iš Ru­si­jos rin­kos jau pa­si­trau­ku­si „Chev­ro­let“ (-54 proc.), ma­žiau­siai - „Hyun­dai“ (-14 proc.) par­da­vi­mas. Kaip jau įpras­ta pa­sta­rai­siais me­tais, skai­čiuo­jant kie­kiais pra­ėju­sį mė­ne­sį la­biau­siai nu­si­ri­to pre­ky­ba ru­siš­ko­mis ma­ši­no­mis „La­da“ (-14 171 au­to­mo­bi­lių).

Žlun­ga programa

Di­džiau­sią nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos kri­ti­mą per pra­ėju­sį de­šimt­me­tį AEB fik­sa­vo ta­da, kai Ru­si­jo­je tu­rė­tų bū­ti pats ko­vo 19-ąją Ru­si­jos prem­je­ro Dmi­tri­jaus Med­ve­de­vo pra­tęs­tos Au­to­mo­bi­lių uti­li­za­ci­jos prog­ra­mos įkarš­tis. Pa­gal ją, ru­sui pri­da­vus se­ną ma­ši­ną ir nu­ta­rus pirk­ti nau­ją, ku­ri pa­ga­min­ta Ru­si­jo­je, vals­ty­bė su­tei­kia 50 tūkst. rub­lių (maž­daug 900 eu­rų) kom­pen­sa­ci­ją.

Ko­vą pa­dė­jęs par­ašą po Ru­si­jos vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu, jos va­do­vas vi­suo­ti­nai gy­rė­si, kad iki tol esą Au­to­mo­bi­lių uti­li­za­ci­jos prog­ra­ma jau du­kart bu­vo pa­tvir­ti­nu­si sa­vo efek­ty­vu­mą. „Y­ra pra­smės ją pra­tęs­ti ir šiais me­tais“, - tuo­met agen­tū­ra „Ria No­vos­ti“ ci­ta­vo D. Med­ve­de­vą.

Pra­tęs­ta prog­ra­ma bu­vo pra­dė­ta sau­sio 1-ąją ir tu­rė­tų bū­ti baig­ta ge­gu­žės 1-ąją. Jau skir­ta 10 mlrd. rub­lių (apie 178,2 mln.eu­rų). Ta­čiau jau va­sa­rį bu­vo aiš­ku, kad dėl ka­tas­tro­fiš­kai su­men­ku­sio Ru­si­jos rub­lio kur­so, gi­lio­je duo­bė­je at­si­dū­ru­sios ru­sų per­ka­mo­sios ga­lios, pa­ga­liau – be­veik vi­siš­kai su­žlu­gu­sių Ru­si­jos gy­ven­to­jų lū­kes­čių dėl jų vals­ty­bės eko­no­mi­kos at­ei­ties, prog­ra­mos pra­tę­si­mui bus lem­ta žlug­ti. Nuo me­tų pra­džios iki va­sa­rio 23-osios, por­ta­lo rbk.ru duo­me­ni­mis, pa­si­nau­do­da­mi Au­to­mo­bi­lių uti­li­za­ci­jos prog­ra­ma ru­sai įsi­gi­jo vos 16 tūkst. vie­ti­nės ga­my­bos ma­ši­nų. O bu­vo ti­ki­ma­si ke­lis­kart ge­res­nio re­zul­ta­to.

Šiek tiek ge­riau prog­ra­mos vyk­dy­to­jams rei­ka­lai klo­jo­si per­nai. Nuo 2014 me­tų rug­sė­jo 1 d. , ka­da bu­vo pra­dė­ta prog­ra­ma, iki pra­ėju­sių me­tų ga­lo per du eta­pus, pa­si­nau­do­jus vals­ty­bės par­ama, Ru­si­jo­je bu­vo nu­pirk­ta apie 130 tūkst. nau­jų Ru­si­jo­je pa­ga­min­tų ma­ši­nų.

Ge­riau­siai par­duo­da­mų mar­kių de­šim­tu­kas Ru­si­jo­je, 2015 m. balandis

VietaMarkėPar­da­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)Pokytis*
1."La­da"22 859-38
2."Kia"13 902-22
3."Hyun­dai"13 701-14
4."Re­nault"10 268-41
5."Toyo­ta"6992-54
6."Nis­san"6599-44
7."Volks­wa­gen"6150-47
8."Chev­ro­let"4824-64
9."Ško­da"4524-41
10.GAZ LCV4306-31

*Pa­ly­gin­ti su 2014 m. balandžiu

Šal­ti­nis: AEB

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Ne lietuviai pradejo  78.60.168.138 2015-05-18 13:04:13
Rusija nuo pat savo įkurimo i Lietuvą verzesi. Daug kartų į kaulus gavo. Dabar atėjo laikai, kai buvę užkariautojai tiktai gali tyliai stebėti, kaip Lietuva tampa pasaulyje lyderė. O bijoti rusų, musulmonų ir kitų savęs negerbiančių agresyvių šimtmečiais nuo civilizacijos atsilikusių religijų ar tautų gali tik šiaudadūšiai panikieriai.
0 0  Netinkamas komentaras
gulintis gulintį spardo  193.23.59.6 2015-05-18 09:54:39
Mažai nepasirodys, kada buko įtūžio kupinų kaimynų kinkiniai pajudės vakaruosna keršyti už blogą savo gyvenimą. Mums abejonių gi nebekyla, kad dėl visų mūsų bėdų kalta Rusija. Taip ir jiems priešų ieškoti nebereikia, savanoriškai į pirmas gretas veržiamės.
0 0  Netinkamas komentaras
juokinga  78.60.168.138 2015-05-18 09:03:32
Juokinga, kai dalis ES rusofilu vis dar Rusija, kuri tuoj nebetures net kuo vazineti, vertina kaip rimta partneri. Pavyzdziui, kaip galincia suzlugdyti Rytu partnerystes programa ir t.t Ka apeme kapituliavimo nuotaikos, dar karta pazvelkit i auto pardavimu rezultatus - "iniciatyvu" zlugdytojai tuoj vazines kinkiniais. Ar XIX a. valstybes reikia bijoti?
1 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
Ira­kas par­ašė Va­šing­to­no at­siųs­ti dau­giau ins­truk­to­rių ir pa­ta­rė­jų, ren­gian­tis mū­šiui dėl Mo­su­lo, ku­rį sie­kia­ma iš­va­duo­ti iš dži­ha­dis­tų gru­puo­tės „Is­la­mo vals­ty­bė“ (IS) ran­kų, pra­ne­šė [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Kė­dai­nių „Ne­vė­žio“ krep­ši­nin­kai šven­čia pir­mą­ją per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. Kė­dai­nie­čiai na­muo­se 80:68 (22:14, 19:15, 21:12, 18:24) užtikrintai nu­ga­lė­jo Prie­nų-Birš­to­no [...]
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami