Rusų pagamintas BMW bus brangesnis nei analogas Amerikoje

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-06-05 15:35
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-06-05 15:35
Rusų iš Kaliningrado "Avtotor" gamyklos neatsakingas požiūris į darbą ne kartą gadino ir BMW įvaizdį.  LŽ archyvo nuotrauka
Ste­buk­lų ša­li­mi va­di­na­ma Ru­si­ja šį­kart au­to­mo­bi­lių pa­sau­lį aps­tul­bi­no pa­ga­min­da­ma nau­jos lai­dos vi­su­rei­gį BMW X5, ku­ris vie­tos pir­kė­jams kai­nuos bran­giau nei iden­tiš­kas ame­ri­kie­čių rink­tas vi­su­rei­gis.

Ba­va­rai Ka­li­ning­ra­de (Ka­ra­liau­čiu­je) vo­kiš­kas pra­ban­gias ma­ši­nas su­rin­ki­nė­ja nuo 2004 me­tų. BMW nuo kon­ve­je­rių au­to­mo­bi­lius ri­de­na ru­sų kom­pa­ni­jai „Av­to­tor“ pri­klau­san­čio­je ga­myk­lo­je. Pra­ėju­sią sa­vai­tę Vo­kie­ti­jos ga­min­to­jo biu­ras Ru­si­jo­je „BMW Russ­land Tra­ding“ pa­skel­bė nau­jos lai­dos BMW X5 kai­nas. Ba­zi­nė nau­jo­jo vi­su­rei­gio kai­na pra­si­dės nuo 3 415 000 Ru­si­jos rub­lių (246 262 li­tų), skel­bia­ma biu­ro pra­ne­ši­me spau­dai.

Skir­tu­mas – iki 0,7 mln. rublių

Anot „BMW Russ­land Tra­ding“, ga­lin­ges­nės „BMW X5 xDri­ve 30d“ ver­si­ja, ku­rios ra­tus va­ro 3 l ir 249 AG V6 tur­bo­dy­ze­lis, kai­nuos nuo 4 395 000 Ru­si­jos rub­lių (316 932 li­tų). Pres­ti­žo po­žiū­riu la­biau ver­ti­na­mo au­to­mo­bi­lio „BMW X5 xDri­ve 40d“ su 313 AG dy­ze­li­niu mo­to­ru kai­na pra­si­dės nuo 5 040 000 Ru­si­jos rub­lių (363 444 li­tų), „BMW X5 xDri­ve 35i“ su tur­bi­ni­niu ben­zi­ni­niu 3 l ir 306 AG mo­to­ru – nuo 4 375 000 Ru­si­jos rub­lių (315 490 li­tų).

Ta­čiau Ru­si­jos ži­niask­lai­da ne­tru­ko pa­ste­bė­ti, kad Ka­li­ning­ra­de pa­ga­min­ti vo­kie­čių vi­su­rei­giai bus daug bran­ges­ni ne­tgi už daug ga­lin­ges­nius JAV Spar­tan­bur­go ga­myk­lo­je ga­mi­na­mus tos pa­čios lai­dos X5, nors Ame­ri­ko­je vien dar­bo jė­gos kai­na ke­lis­kart bran­ges­nė nei Ru­si­jo­je. Pa­si­ro­do, už At­lan­to pa­ga­min­tas dvie­jų tur­bi­nų 4,4 l ir 450 AG „BMW Xdri­ve 50i“ kai­nuos 537 000 Ru­si­jos rub­lių (38 724 li­tų) ma­žiau nei ru­sų rink­tas silp­nes­nis „BMW X5 xDri­ve 35i“ - 3 838 000 Ru­si­jos rub­lius (276 765 li­tus).

Tas pat – ir dėl dy­ze­li­nių ver­si­jų. Ame­ri­ko­je rink­tas „BMW X5 xDri­ve M50d“, ku­rio ra­tus suks 381 AG 3 l dar­bi­nio tū­rio dy­ze­lis, Ru­si­jo­je kai­nuos nuo 4 338 000 Ru­si­jos rub­lių (312 821 li­tų), ar­ba net 702 000 (50 622 li­tų) ma­žiau nei ru­sų ana­lo­gas „BMW X5 xDri­ve 40d“.

Lie­tu­vo­je BMW X5 kai­na svy­ruo­ja nuo 217 150 li­tų iki 311 450 li­tų.

Ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas – po 10 tūkst. km

BMW Ka­li­ning­ra­do ga­myk­la nuo pat jos įkū­ri­mo gar­sė­ja skan­da­lais. Vie­nu me­tu ga­myk­los ne­tgi bu­vo iš­si­ža­dė­ju­si ir Vo­kie­ti­jos kon­cer­no at­sto­vė Ru­si­jo­je „BMW Russ­land Tra­ding“. Tai įvy­ko pa­sku­ti­niais pra­ėju­sio de­šimt­me­čio me­tais, kai Ka­li­ning­ra­de pa­ga­min­tus nau­jus BMW klien­tai ma­siš­kai pra­dė­jo grą­žin­ti ga­min­to­jams. Da­lis au­to­mo­bi­lių bu­vo aps­kri­tai ne­re­mon­tuo­ti­ni ir pir­kė­jams pri­va­lė­jo bū­ti grą­žin­ti pi­ni­gus. Tvir­ti­na­ma, kad anuo­met „BMW Russ­land Tra­ding“ at­si­ri­bo­jo nuo ga­myk­los Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je, nes esą „ga­min­to­jai at­sto­vai nė­ra ma­ši­nų par­da­vė­jai“, o ne­ma­žas bū­rys vai­ruo­to­jų taip ir li­ko ne­at­ga­vę įdė­tų lė­šų.

Itin vaiz­džiai si­tua­ci­ją por­ta­le "Av­tozg­lyad" 2014 me­tų va­sa­rio 12 die­ną ap­ra­šė au­to­mo­bi­lių eks­per­tas Ser­ge­jus As­la­nia­nas. Daug pa­sa­kan­tis jau bu­vo pub­li­ka­ci­jos pa­va­di­ni­mas: „Av­to­tor“ ga­mi­na fal­si­fi­kuo­tus BMW?“. O straips­nio šer­di­mi lai­ky­tu­me šią ci­ta­tą: „BMW klien­tai ne­mi­rė nuo kan­try­bės per­tek­liaus, to­dėl už fal­si­fi­kuo­tą pro­duk­ci­ją su­mo­kė­ję po du, tris, ke­tu­ris mi­li­jo­nus rub­lių krei­pė­si į teis­mus ir lai­mė­jo by­las. Iki nuo­spren­džio kon­cer­no at­sto­vai lai­kė­si iš pa­sku­ti­nių jė­gų – kaip vo­kie­čiai prie Ke­nigs­ber­go (ši­taip prū­sų že­mes val­dant vo­kie­čiams bu­vo va­di­na­mas Ka­ra­liau­čius – aut.). At­sto­vai klien­tams ir teis­mui at­kak­liai aiš­ki­no, kad yra nie­kaip ne­su­si­ję su Ka­li­ning­ra­do ga­min­to­jais, o „BMW Russ­land Tra­ding“ nė­ra ti­kro­ji ga­min­to­jo at­sto­vė. Ta­čiau fak­tų pri­rem­ti at­sa­ko­vai ga­liau­siai bu­vo pri­vers­ti at­si­trauk­ti ir at­ly­gin­ti pir­kė­jams pa­da­ry­tus nuo­sto­lius.

Ste­bi­na pir­kė­jų pa­teik­tų pre­ten­zi­jų, ku­rias klien­tais pa­tei­kė BMW ga­min­to­jui „Av­to­tor“, są­ra­šas. Iš es­mės pirš­tu bes­ta į vis­ką, iš ko ga­mi­na­mi BMW – nuo grei­tai su­plyš­tan­čių iš­me­ta­mų­jų du­jų sis­te­mos tar­pi­nių iki už­si­ker­tan­čių vai­ro me­cha­niz­mų. Pir­kė­jai skun­dė­si, kad įsi­gi­ję nau­jus ka­li­ning­ra­die­čių ga­my­bos BMW juos ka­pi­ta­liai re­mon­tuo­ti bū­da­vo pri­vers­ti nu­va­žia­vę vos 10 000 ki­lo­me­trų. Bro­kas vie­ti­nio pro­le­ta­ria­to ran­ko­mis su­rink­to­se ma­ši­no­se lin­do vi­sur, kur tik ga­lė­jo“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Lietuvis  87.247.64.88 2014-06-08 14:48:34
Kas ta ruskiu surinkta bmw gali pirkti ju surinkimo kokybe rusiska bei jie rudyja nenormaliai trumpiau tarian slamstas
3 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
JAV par­ei­gū­nai šeš­ta­die­nį va­ka­re su­lai­kė 20-me­tų Ar­ca­ną Ce­ti­ną, ku­ris penk­ta­die­nį va­ka­re vie­na­me Va­šing­to­no vals­ti­jos pre­ky­bos cen­trų nu­šo­vė ke­tu­rias mo­te­ris ir vie­ną vy­rą.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trys gink­luo­ti vy­rai šeš­ta­die­nį va­ka­re vie­no­je Bal­ti­mo­rės gat­vių šau­dy­da­mi su­žei­dė aš­tuo­nis žmo­nes, tarp jų yra ir tri­jų me­tų mer­gai­tė bei viena mo­te­ris, pra­ne­šė [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami