Rusų valdininkų ateitis - be "Mercedes-Benz"

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-08-19 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-08-19 06:00
Aukščiausi Rusijos valdininkai šiandien labiausiai pamėgę vokiškus automobilius ir vargu ar ryšis jų atsisakyti.  LŽ archyvo nuotrauka
Ru­si­jo­je bran­di­na­ma min­tis draus­ti vie­tos vals­ty­bi­niam sek­to­riui pirk­ti tuos au­to­mo­bi­lius, ku­rių pre­kės ženk­lo kil­mės ša­lis ru­sų val­džia lai­ko prieš­iš­ko­mis, t. y. Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bės, JAV, Aus­tra­li­ja ir Nor­ve­gi­ja. Ma­no­ma, kad iš to dau­giau­sia iš­loš Ki­ni­jos ir Pie­tų Ko­rė­jos ma­ši­nų ga­min­to­jai.

Ofi­cia­liai tei­gia­ma, kad iš nau­jo­jo drau­di­mo ne­va dau­giau­sia iš­loš­tų ru­sų su­kur­ti mo­de­liai. Da­bar jų pa­dė­tis sa­vo pa­čių ša­ly­je – tra­giš­ka. Iš 2014 me­tų pir­mą­jį pus­me­tį ge­riau­siai Ru­si­jo­je pirk­tų 25 nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių, ku­riuos sa­vo rei­tin­ge mi­ni Eu­ro­pos vers­lo aso­cia­ci­ja (AEB), ke­tu­ri yra ru­sų kil­mės. Kol kas są­ra­šo vir­šu­je te­bė­ra „La­da Gran­ta“. Ta­čiau šių mo­de­lių po­pu­lia­ru­mas nuo­lat smun­ka - per pir­mus še­šis me­tų mė­ne­sius, pa­ly­gin­ti su 2013 me­tų tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu, bu­vo fik­suo­tas 15 proc. par­da­vi­mo kri­ti­mas.

Vis ma­žiau ru­sai per­ka ir sa­vo ša­ly­je su­kur­tų vi­su­rei­gių "Chev­ro­let Ni­va" (per pir­mą­jį pus­me­tį par­da­vi­mas smu­ko 19 proc., 18-oji rei­tin­go vie­ta), "La­da Pri­ora" (-15 proc., 14-oji vie­ta), "La­da Ka­li­na" (-4 proc., 9-oji vie­ta). Šuo­lį pa­da­rė tik "La­da Lar­gus" (+41 proc., 4-oji vie­ta). Ta­čiau lie­pą, pa­ly­gin­ti su to pa­čiu 2013 me­tų mė­ne­siu, ir šio mo­de­lio par­da­vi­mas smuk­te­lė­jo 1,5 pro­cen­to.

Ti­krų ru­siš­kų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mas nuo­sek­liai smun­ka ke­le­rius pa­sta­ruo­sius me­tus, ta­čiau pra­si­dė­jus eko­no­mi­niam ka­rui tarp Va­ka­rų ir Ru­si­jos tas smu­ki­mas jau pri­me­na ka­tas­tro­fą.

Gel­bė­ja už­sie­nio modeliai

Vos kvė­puo­ja ir ru­siš­kų pre­kės ženk­lų ma­ši­nas ga­mi­nan­čios įmo­nės. Be­veik vi­sos jos pri­klau­so vals­ty­bei ir gy­ve­na iš do­ta­ci­jų. Ta­čiau į au­to­mo­bi­lių pra­mo­nę ki­ša­mi ru­siš­ki rub­liai ne­pa­de­da. Tar­ki­me, per tą pa­tį pir­mą­jį pus­me­tį UAZ ga­myk­la par­da­vė 21,7 proc., „Av­to­VAZ“ - 15 proc. ma­žiau nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių nei per­nai nuo sau­sio iki bir­že­lio.

Šian­dien Ru­si­jo­je dau­giau­sia nau­jų ma­ši­nų nuo kon­ve­je­rio ri­de­na Tol­ja­čio mies­to ga­myk­la, ku­ri so­vie­ti­niais lai­kais bu­vo VAZ, vė­liau - „Av­to­VAZ“, o ga­liau­siai at­sis­ky­rė nuo pir­mi­nės bend­ro­vės ir ta­po bend­ra Pra­ncū­zi­jos ir Ru­si­jos įmo­ne „Av­to­VAZ-Re­nault-Nis­san“. Ta­čiau ir ji per pir­mą­jį pus­me­tį pa­ty­rė 5,9 proc. nuo­smu­kį, dau­giau­sia – dėl nuo­lat smun­kan­čio „La­da“ mar­kės au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mo. Por­ta­lo au­to­car.co.uk duo­me­ni­mis, 2012 me­tais „Av­to­VAZ-Re­nault-Nis­san“ Ru­si­jo­je par­da­vė 878 990 nau­jų ma­ši­nų, iš ku­rių net 578 387 bu­vo „La­da“.

At­ro­do, už­sie­nio ka­pi­ta­lo įmo­nes gelbs­ti ne ru­siš­kų mo­de­lių, ku­rių da­lis ga­mi­na­ma ir Ru­si­jo­je, par­da­vi­mas. Pa­sak AEB at­as­kai­tos, pa­vyz­džiui, tas pat „Av­to­VAZ-Re­nault-Nis­san“ per pir­mą­jį pus­me­tį par­da­vė net 756 proc. dau­giau heč­be­kų „Nis­san Al­me­ra“.

Kai kam Ru­si­jo­je at­ro­do, kad jei­gu bū­tų užd­raus­tas va­ka­rie­tiš­kų au­to­mo­bi­lių im­por­tas į Ru­si­ją, at­gim­tų vie­ti­niai ma­ši­nų pre­kės ženk­lai. Su tuo nesutinka ko­mer­sant.ru. Por­ta­lo nuo­mo­ne, dau­giau­sia iš­loš­tų Ki­ni­jos ir Pie­tų Ko­rė­jos ko­ky­biš­kes­nių au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai. Por­ta­las tei­gia, jog ki­nų ir ko­rė­jie­čių ga­my­bos ma­ši­nos lai­mė­tų net ir tuo at­ve­ju, jei bū­tų pri­im­tas au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų bran­di­na­mas siū­ly­mas.

Šo­ki­ruo­jan­tis planas

Mat ak­ty­viau nei vie­tos val­džia pla­ną draus­ti nau­jų va­ka­rie­tiš­kų au­to­mo­bi­lių im­por­tą bran­di­na ga­min­to­jų at­sto­vai Ru­si­jo­je. Anot ko­mer­sant.ru, ga­min­to­jai sa­ko, kad „...efek­ty­viau­sia bū­tų užd­raus­ti vals­ty­bės var­du pirk­ti eu­ro­pie­tiš­kos ir ame­ri­kie­tiš­kos kil­mės au­to­mo­bi­lius“.

Iš pir­mo žvilgs­nio toks siū­ly­mas at­ro­do sa­vi­žu­diš­kas. Ta­čiau ga­min­to­jų at­sto­vai Ru­si­jo­je jį va­di­na iš­si­gel­bė­ji­mu. Gud­ry­bė sly­pi nau­jų au­to­mo­bi­lių pir­ki­mo už­ku­li­siuo­se. Ko­kie jie?

Jei Lie­tu­vos val­džia mū­sų vie­šo­sioms ins­ti­tu­ci­joms užd­raus­tų pirk­ti va­ka­rie­tiš­kus au­to­mo­bi­lius, dau­ge­liui šių at­sto­vų tek­tų iš­ei­ti iš ša­lies, ka­dan­gi mū­sų vals­ty­bė ir jos val­do­mos įmo­nės nu­per­ka, įvai­riais duo­me­ni­mis, nuo 90 iki 95 proc. im­por­tuo­ja­mų nau­jų au­to­mo­bi­lių. Pa­sak ofi­cia­lios sta­tis­ti­kos, Ru­si­jo­je šis skai­čius kur kas ma­žes­nis – su­da­ro apie 70 proc. vi­so im­por­to kie­kio. Ma­ža to, dau­gu­ma Ru­si­jos vals­ty­bės var­du per­ka­mų au­to­mo­bi­lių yra „La­da“ ir „Ni­va“. Ru­si­jo­je ga­mi­na­miems ne ru­siš­kų mar­kių au­to­mo­bi­liams vie­šo­ji rin­ka ta­po prie­ina­ma tik pa­sta­rai­siais me­tais. Ta­čiau net ir per tą ne­il­gą lai­ką jie smar­kiai su­ma­ži­no ru­siš­kų au­to­mo­bi­lių po­pu­lia­ru­mą vie­ša­ja­me sek­to­riu­je.

Iš­si­gel­bė­ji­mas ar sa­vi­žu­dy­bė?

Kas iš to už­sie­nio ga­min­to­jų at­sto­vams? Ką jiems duo­tų toks jų pa­čių siū­ly­mas? Kaip ga­li­ma spręs­ti iš ko­mer­sant.ru pub­li­ka­ci­jos, pa­tys bran­din­da­mi nau­ją drau­di­mą ga­min­to­jų at­sto­vai sten­gia­si už­bėg­ti įvy­kiams už akių. Por­ta­lo tei­gi­mu, au­to­mo­bi­liams pri­tai­kius tas pa­čias sank­ci­jas, ku­rios da­bar tai­ko­mos že­mės ūkio pro­duk­ci­jai, ir užd­rau­dus im­por­tuo­ti iš tų ša­lių, iš ku­rių da­bar drau­džia­ma įvež­ti be­veik vi­sus mais­to pro­duk­tus, ne­be­lik­tų pa­si­rin­ki­mo ne tik Ru­si­jos vie­ša­jam sek­to­riui, bet ir pri­va­čiam – įmo­nėms ir fi­zi­niams as­me­nims.

Pri­va­čioms įmo­nėms ir fi­zi­niams as­me­nims, ku­rie kas­met nu­per­ka maž­daug 700 tūkst. už­sie­nio kil­mės trans­por­to prie­mo­nių iš bend­ro maž­daug 2,5 mln. per me­tus par­duo­da­mo au­to­mo­bi­lių kie­kio, be­lik­tų pirk­ti tik Ru­si­jo­je ga­mi­na­mus ar­ba ne va­ka­rie­tiš­kus mo­de­lius. „Pri­va­čiam pir­kė­jui bū­ti­na pa­lik­ti ga­li­my­bę įsi­gy­ti tai, ką jis no­ri įsi­gy­ti“, - tei­gia­ma por­ta­le. Ne­va pa­nau­do­jus ga­min­to­jų at­sto­vų su­gal­vo­tą gud­ry­bę toks pa­si­rin­ki­mas iš­lik­tų. Juo­lab kad Ru­si­jos vals­ty­bė iki šiol pir­ko tik pa­ly­gin­ti ne­di­de­lį kie­kį va­ka­rie­tiš­kų mar­kių au­to­mo­bi­lių. Daž­niau­siai tai bu­vo "Mer­ce­des-Benz" ir BMW, skir­ti aukš­čiau­siems ša­lies va­do­vams.

Ki­ta ver­tus, ko­mer­sant.ru tei­gia, kad ir la­biau­siai ti­kė­ti­nas Ru­si­jos val­džios spren­di­mas, ir vers­li­nin­kų pa­siū­ly­mas aukš­tiems val­di­nin­kams gre­sia tuo pa­čiu - da­liai jų tek­tų per­sės­ti į Ki­ni­jo­je ar Pie­tų Ko­rė­jo­je ga­mi­na­mas ma­ši­nas. Nes vie­ša­jam sek­to­riui vis tiek bū­tų drau­džia­ma pirk­ti va­ka­rie­tiš­kos kil­mės nau­jus au­to­mo­bi­lius, o blo­ga nau­jų ru­siš­kų ma­ši­nų ko­ky­bė vi­siems pui­kiai ži­no­ma. Ki­taip ta­riant, vie­toj "Mer­ce­des-Benz" ar BMW aukš­tiems Ru­si­jos val­di­nin­kams tek­tų vai­ruo­ti pa­ly­gin­ti ko­ky­biš­kus "Gee­ly" ar "Li­fan", nes ma­žai ti­kė­ti­na, kad pa­va­ži­nė­jęs mer­se­de­sais Ru­si­jos eli­tas rink­sis ru­siš­ką "La­dą".

Tie­sa, ko­mer­sant.ru ži­nio­mis, bent jau pra­ėju­sią sa­vai­tę Ru­si­jos vy­riau­sy­bė ne­tu­rė­jo pla­nų draus­ti va­ka­rie­tiš­kų ma­ši­nų im­por­to į sa­vo ša­lį. Bu­vo svars­ty­mų di­din­ti ne­bent mui­tus įve­ža­miems au­to­mo­bi­liams, ta­čiau ir šiai ini­cia­ty­vai „ža­lia švie­sa ne­bu­vo už­deg­ta“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
masina putinui-komercinis pasiulymas  78.56.209.93 2014-08-19 18:05:29
Putinui geriausiai tiktu Zaporozec - daugiau tas politikas nevertas.
2 0  Netinkamas komentaras
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami