Rusų vilkikai užtvindė ir Vilnių

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-02-18 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-02-18 06:00
Rusų vilkikai užkimšo Vilniaus gatves. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotraukos
Va­kar Lie­tu­vos mui­ti­nės de­par­ta­men­tas (LMD) ir Pa­sie­nio kon­tro­lės punk­tų di­rek­ci­ja (PKPD) džiū­ga­vo, kad po pra­ėju­sio įtemp­to sa­vait­ga­lio su­nkve­ži­mių ei­lės prie Lie­tu­vos sie­nos su Bal­ta­ru­si­ja su­ma­žė­jo ar net vi­sai iš­ny­ko. Bet pa­dė­tis ša­lia mui­ti­nės san­dė­lių ir ter­mi­na­lų ne­pa­si­kei­tė – juos te­bė­ra ap­gu­lę vil­ki­kai.

Ar­nol­das Tva­ro­na­vi­čius, Lie­tu­vos pa­sie­nio kon­tro­lės punk­tų di­rek­ci­jos di­rek­to­rius, tre­čia­die­nį „Lie­tu­vos ži­nias“ in­for­ma­vo, kad 10 va­lan­dą ry­te svar­biau­sia­me pa­sie­nio su Bal­ta­ru­si­ja Me­di­nin­kų pa­sie­nio ke­lio pos­te (PKP) iš kai­my­nės vals­ty­bės įva­žiuo­ti į mū­sų ša­lį ei­lės lau­kė 209, La­vo­riš­kių PKP – 80, Rai­gar­do PKP – 80 su­nkve­ži­mių, daž­niau­siai su ru­siš­kais vals­ty­bi­niais nu­me­riais. „Šal­či­nin­kų pos­te ne­bu­vo nė vie­no au­to­mo­bi­lio“, – sa­kė PKPD va­do­vas.

Va­kar trum­piau­siai – 10 va­lan­dų – ei­lė­je rei­kė­jo lauk­ti La­vo­riš­kių PKP, dau­giau­sia – 25 va­lan­das – Me­di­nin­kų PKP ker­tan­tiems su­nkve­ži­miams.

Pa­sak A. Tva­ro­na­vi­čiaus, prieš ke­lias die­nas pa­dė­tis bu­vo kur kas su­nkes­nė. „Pa­vyz­džiui, pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį įva­žiuo­ti į Lie­tu­vą Me­di­nin­kų PKP sa­vo ei­lės lau­kė 390, La­vo­riš­kių PKP – 190, Šal­či­nin­kų PKP – 147 su­nkve­ži­miai. Penk­ta­die­nį – ati­tin­ka­mai 480, 178 ir 170, pir­ma­die­nį – ati­tin­ka­mai 380, 120 ir 110. Pa­dė­tis sta­bi­li­za­vo­si po Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos mui­ti­nin­kų su­si­ti­ki­mo, kai, at­ro­do, lie­tu­vių įkal­bė­ti bal­ta­ru­siai nu­spren­dė pa­di­din­ti ti­krin­to­jų pa­jė­gas ana­pus sie­nos“, – pa­žy­mė­jo „Lie­tu­vos ži­nių“ pa­šne­ko­vas.

Vil­ki­kai kei­čia kryptį

Kaip jau skel­bė LŽ, su­nkve­ži­mių grūs­tys Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­ny­je at­si­ra­do, kai nuo va­sa­rio 1 die­nos bu­vo su­stab­dy­tas Ru­si­jos kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių įva­žia­vi­mas į Len­ki­ją, o ne­tru­kus ir Ukrai­nos val­džia užd­rau­dė ru­sų vil­ki­kų tran­zi­tą per sa­vo ša­lį. Pa­sak Ukrai­nos vy­riau­sy­bės pra­ne­ši­mo spau­dai, tai bu­vo at­sa­kas į ru­sų veiks­mus, kai šie Ru­si­jos te­ri­to­ri­jo­je ėmė var­žy­ti Ukrai­no­je re­gis­truo­tų ve­žė­jų veik­lą. Vien tik va­sa­rio 14-ąją ru­sai sa­vo te­ri­to­ri­jo­je su­lai­kė 152 ukrai­nie­čių su­nkve­ži­mius, tran­zi­tu ve­žan­čius kro­vi­nius į Ka­zachs­ta­ną. Ukrai­nos vy­riau­sy­bė rei­ka­lau­ja, kad ru­sai lai­ky­tų­si Pa­sau­lio pre­ky­bos or­ga­ni­za­ci­jos (PPO) spren­di­mų, dvi­ša­lių bei tarp­tau­ti­nių su­si­ta­ri­mų ir at­nau­jin­tų Ukrai­nos trans­por­to eis­mą.

Jau savaitę Vilniaus Kirtimų rajono gyventojus stebina gatves užplūdusių rusiškų sunkvežimių gausa.

Drau­di­mai kro­vi­nių ve­žė­jams ken­kia abiem ša­lims: Ru­si­jai ta­po ypač su­nku pre­kiau­ti su Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­li­mis, o Ukrai­na ne­ga­li eks­por­tuo­ti mais­to pro­duk­tų par­tne­riams Azi­jo­je. Tie­sa, Ukrai­na ti­ki­na tu­rin­ti at­sar­gi­nį va­rian­tą, kaip bent da­lį kro­vi­nių nu­ga­ben­ti į Azi­ją. Ša­lis jau iš­ban­dė nau­juo­ju Šil­ko ke­liu va­di­na­mą ge­le­žin­ke­lių li­ni­ją, lei­džian­čią kro­vi­niams dun­dė­ti tie­siai į To­li­muo­sius Ry­tus.

Ru­sų kro­vi­nių ga­be­ni­mas per Len­ki­jos te­ri­to­ri­ją bu­vo su­stab­dy­tas, kai Len­ki­ja ir Ru­si­ja ne­su­si­ta­rė dėl nau­jų ve­ži­mo kvo­tų 2016 me­tams. Len­kų val­di­nin­kai par­eiš­kė, kad jie yra ne­pa­ten­kin­ti „ru­sų vy­riau­sy­bės spren­di­mais kro­vi­nių tran­zi­to klau­si­mu“. Ko­kie bū­tent tai spren­di­mai, Len­ki­ja ne­pa­tiks­li­no. Tie­sa, len­kai ir ru­sai bu­vo su­ta­rę iki va­sa­rio 15-osios ne­tai­ky­ti abi­pu­sio drau­di­mo tiems kro­vi­niams, ku­rie bu­vo jau pa­ke­liui į Ru­si­ją ar iš jos.

Ru­sai pa­su­ko per Lietuvą

Da­lis vil­ki­kų, iš Ru­si­jos va­žiuo­jan­čių į Len­ki­ją ir to­liau į Va­ka­rų Eu­ro­pą, da­bar per Lie­tu­vą va­žiuo­ja į Bal­ta­ru­si­ją, taip ap­lenk­da­mi Len­ki­ją, to­dėl Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­ny­je iš­si­ri­kia­vo šim­tai kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių. Ne­ga­lė­da­mi ga­ben­ti kro­vi­nių per Ukrai­ną ir Len­ki­ją, ru­sai su­ka vil­ki­kus per Lie­tu­vą, dau­giau­sia – per Klai­pė­dos jū­rų uos­tą.

Len­kų ve­žė­jų iš Va­ka­rų Eu­ro­pos ve­ža­mos pre­kės Lie­tu­vos ter­mi­na­luo­se per­krau­na­mos į ru­sų su­nkve­ži­mius, nes ke­liau­ti to­liau į Ru­si­ją Len­ki­jo­je re­gis­truo­tais vil­ki­kais jos taip pat ne­ga­li.

Dau­gu­ma mui­ti­nės san­dė­lių ir ter­mi­na­lų, kur per­krau­na­mi iš Va­ka­rus į Ry­tus ir re­čiau – prieš­in­ga kryp­ti­mi ke­liau­jan­tys kro­vi­niai, įsi­kū­rę di­džiuo­siuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se. Pa­vyz­džiui, Vil­niu­je vie­nas di­džiau­sių to­kių ter­mi­na­lų vei­kia Kir­ti­mų gat­vė­je. Nuo pra­ėju­sios sa­vai­tės šio ter­mi­na­lo te­ri­to­ri­ją ir jo prie­igas užp­lū­du­sių Ru­si­jos su­nkve­ži­mių čia ypač gau­su.

Ta­čiau ir prie ki­tų mui­ti­nės ter­mi­na­lų ar­ti esan­čio­se sos­ti­nės gat­vė­se ru­sų vil­ki­kai jau ke­lios die­nos ri­kiuo­ja­si de­šim­ti­mis – su­nkve­ži­miai su ru­siš­kais nu­me­riais vie­nas sto­vi tie­siog va­žiuo­ja­mo­jo­je ke­lio da­ly­je, kai kur užim­da­mi iš­ti­sas eis­mo juo­stas ir su­da­ry­da­mi kliū­tis sos­ti­nės vai­ruo­to­jams.

Ter­mi­na­lai ga­vo darbo

Kaip LŽ in­for­ma­vo ter­mi­na­lus ir san­dė­lius pri­žiū­rin­čios pri­va­čios mui­ti­nės tar­pi­nin­kų bend­ro­vės „Vil­niaus tran­zi­tas“ di­rek­to­rius Mi­nau­tas Pe­tro­nis, prie mui­ti­nės ter­mi­na­lų ir san­dė­lių per pa­sta­rą­sias die­nas su­nkve­ži­mių srau­tas, prieš­in­gai nei pa­sie­ny­je, nė kiek ne­su­ma­žė­jo.

„Daž­niau­siai ve­žė­jams pa­de­da­me per­krau­ti iš Va­ka­rų į Ru­si­ją ve­ža­mus kro­vi­nius. Per pa­sta­rą­sias ke­lias die­nas kro­vos dar­bų ge­ro­kai pa­dau­gė­jo dėl pra­si­dė­ju­sio ve­ži­mo lei­di­mų ka­ro tarp Len­ki­jos ir Ru­si­jos. Len­kai, ne­ga­lė­da­mi vež­ti kro­vi­nių tie­siai į Ru­si­ją, pa­ke­liui ter­mi­na­luo­se kro­vi­nius per­krau­na – to­liau į sa­vo ša­lį juos ga­be­na jau ru­sų ve­žė­jai“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vas.

Pa­sak M. Pe­tro­nio, mui­ti­nės tar­pi­nin­kus džiu­gi­na pa­di­dė­jęs kro­vi­nius per Lie­tu­vą ga­be­nan­čių ve­žė­jų srau­tas. „Ir mū­sų kom­pa­ni­ja su­ren­ka dau­giau pa­ja­mų, ir mo­kes­čių dau­giau su­mo­ka­me vals­ty­bei“, – kons­ta­ta­vo „Vil­niaus tran­zi­to“ va­do­vas.

Lie­tu­vos ve­žė­jai jau bi­jo konkurentų

Er­lan­das Mi­kė­nas, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės ve­žė­jų au­to­mo­bi­lių ke­liais aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ pre­zi­den­tas, būgš­ta­vo, kad laz­da tu­ri du ga­lus. Jis sa­kė, kad tarp Ru­si­jos ir Ukrai­nos bei Len­ki­jos ve­žė­jų ki­lęs konf­lik­tas mū­sų ša­lies trans­por­to vers­lo ne­nau­din­gas. „Gal mui­ti­nės tar­pi­nin­kams ir yra dėl ko džiaug­tis, bet tik ne ve­žė­jams. Ne­ga­lė­da­mi vež­ti kro­vi­nių į Ru­si­ją ar tran­zi­tu per Ru­si­ją len­kų ve­žė­jai sa­vo žvilgs­nius krei­pia į Va­ka­rų Eu­ro­pą, kur ak­ty­viai dir­ba mū­sų ve­žė­jai. Su len­kais už­sa­ko­vai ak­ty­viai de­ra­si dėl ve­ži­mo ta­ri­fų – tai ga­li kirs­ti per Lie­tu­vos įmo­nių pa­ja­mas. Be to, iš Lie­tu­vos ter­mi­na­lų kro­vi­nius da­bar sėk­min­gai pe­ri­ma Ru­si­jos ve­žė­jai, nes jie ne­ga­li vyk­ti į Va­ka­rus. Tai­gi tas an­tras, blo­ga­sis, laz­dos ga­las smo­gia Lie­tu­vos ve­žė­jams“, – guo­dė­si „Li­na­vos“ va­do­vas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Gar­di­ne pa­si­bai­gė, in­ten­sy­viai vy­kęs, pir­ma­sis Bal­ti­jos ly­gos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to tu­ras, kur ko­man­doms per po­rą tre­je­tą die­nų te­ko su­žais­ti po pen­ke­rias rung­ty­nes. Tie­sa, rung­ty­nių lai­kas [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te an­trą per­ga­lę iš­ko­vo­jo „Lie­tu­vos ry­to“ eki­pa. To­mo Pa­čė­so auk­lė­ti­niai po spur­to ket­vir­ta­ja­me kė­li­ny­je įvei­kė „Pie­no žvaigždžių“ ko­man­dą 86:68.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami