Ryškėja Klaipėdos aplinkkelio kontūrai

Vida BORTELIENĖ vidab@lzinios.lt 2014-04-26 06:00
Vida BORTELIENĖ
vidab@lzinios.lt
2014-04-26 06:00
Aplinkkelis – neišvengiama būtinybė ir Kairių gatvės tąsa. Vidos Bortelienės (LŽ) nuotrauka
Uos­ta­mies­čio po­li­ti­kai ža­da aky­lai ste­bė­ti, kad spūs­tis ke­lian­čios Ja­kų via­du­ko pla­na­vi­mo klai­dos ne­si­kar­to­tų pie­ti­nio ap­link­ke­lio pro­jek­te. Nau­jos ma­gis­tra­lės pa­skir­tis – de­šimt­me­čiams su­re­gu­liuo­ti trans­por­to srau­tus.

Maž­daug 11 ki­lo­me­trų jung­tis tarp Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to ir IXB trans­por­to ko­ri­do­riaus, už "Drau­gys­tės" ge­le­žin­ke­lio sto­ties įsi­ker­tan­ti į 141 vals­ty­bi­nį ke­lią Klai­pė­da-Ši­lu­tė, at­ei­ty­je bus svar­biau­sia ma­gis­tra­lė tarp pie­ti­nės uos­ta­mies­čio da­lies, pra­mo­ni­nės Klai­pė­dos ra­jo­no zo­nos ir di­džiau­sių Lie­tu­vo­je Di­tu­vos so­dų bend­ri­jų. Jai nu­ties­ti ga­li pri­reik­ti 200-250 mln. li­tų.

Bend­ro­vės „SWE­CO Lie­tu­va“ spe­cia­lis­tai jau an­trą kar­tą ren­gia pie­ti­nio iš­va­žia­vi­mo iš uos­to kon­cep­ci­ją ir iki va­sa­ros ti­ki­si baig­ti pla­na­vi­mą. Iš nau­jo už dar­bą tu­rin­ti su­mo­kė­ti sa­vi­val­dy­bė tei­gia nuo­sto­lių dėl teis­mo pa­nai­kin­to pir­mo­jo pla­no ne­pa­ty­ru­si, nes šį­kart 250 tūkst. li­tų pa­gal par­amos su­tar­tį sky­rė bend­ro­vė „Klai­pė­dos naf­ta“. Jai kuo sku­biau rei­ka­lin­gas į su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų (SGD) ter­mi­na­lą ve­dan­čio du­jo­tie­kio, su­tam­pan­čio su ap­link­ke­lio tra­sa, pla­na­vi­mo do­ku­men­tas.

Kai ku­rie mies­to po­li­ti­kai lin­kę tiek iš­leis­ti ir tre­čią kar­tą, kad per at­ei­nan­čius ke­lis de­šimt­me­čius ne­kil­tų rū­pes­čių dėl su­nkio­jo uos­to trans­por­to mies­to gat­vė­se ir ne­rei­kė­tų pro­jek­tuo­ti nau­jų via­du­kų.

Dve­jo­pa gat­vių pa­skir­tis

Klai­pė­die­čiai abe­jo­ja, ar bū­tų tiks­lin­ga im­tis an­tro di­de­lio gat­vių inf­ras­truk­tū­ros pro­jek­to ne­bai­gus pir­mo­jo – šiuo me­tu dar tik pra­de­da­mo nuo tre­čio­sios san­kry­žos Bal­ti­jos pros­pek­to re­kons­truk­ci­jos. Vi­soms san­kry­žoms ga­li pri­reik­ti 300-400 mln. li­tų, fi­nan­sa­vi­mas pa­tvir­tin­tas tik vie­nai.

Šie­met va­sa­rą uos­ta­mies­ty­je au­to­mo­bi­lių spūs­čių pa­dau­gės dėl už­da­ry­to Pi­lies til­to, to­dėl įva­žiuo­ti iš Vil­niaus plen­to į Bal­ti­jos pros­pek­to žie­dą truks dar il­giau. Kar­tą per mė­ne­sį į SGD ter­mi­na­lo sta­ty­bos vie­tą at­vyks­tan­tis prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ne­tru­kus ga­lės ste­bė­tis ne tik 180 mln. li­tų kai­na­vu­sio Ja­kų via­du­ko trū­ku­mais, bet ir as­fal­tą ly­dan­čio „karš­to­jo“ taš­ko vaiz­dais.

Jei­gu ap­link­ke­lio or­ga­ni­za­to­re įga­lio­ta bū­ti uos­ta­mies­čio sa­vi­val­dy­bė pa­ti su­da­ri­nė­tų gat­vių tie­si­mo ei­les, jam ti­kriau­siai skir­tų že­mes­nę po­zi­ci­ją ne­gu ta, ko­kią jam su­tei­kė Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to di­rek­ci­ja. Pa­gal uos­to po­rei­kius su­ma­ny­ta ir prieš mė­ne­sį baig­ta 760 me­trų il­gio Kai­rių gat­vės re­kons­truk­ci­ja, kai­na­vu­si per 32 mln. li­tų ir at­lik­ta pa­nau­do­jant Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) par­amos trans­por­to tink­lų plė­trai lė­šas, yra da­lis prog­ra­mos, api­man­čios kro­vi­nių ir ke­lei­vių ap­tar­na­vi­mo inf­ras­truk­tū­ros plė­trą pie­ti­nė­je uos­to da­ly­je. Ap­link­ke­lis – ne­iš­ven­gia­ma bū­ti­ny­bė ir Kai­rių gat­vės tą­sa. Šiai ma­gis­tra­lei vals­ty­bi­nę reik­mę su­tei­ku­si Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja lė­šų ti­ki­si gau­ti iš ES.

Pie­ti­nių prie­mies­čio te­ri­to­ri­jų pers­pek­ty­va, kai sta­to­mas SGD ter­mi­na­las pa­stū­mė­jo uos­to vers­lą į ma­rias, o ne į jū­rą, api­ma pra­mo­nės par­kų vi­zi­jas ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je. Di­de­lį lo­gis­ti­kos par­ką prie "Drau­gys­tės" ge­le­žin­ke­lio sto­ties su­kū­ru­si bend­ro­vė „VPA Lo­gis­tics“ bu­vo vie­na pir­mų­jų įmo­nių, su­pra­tu­sių at­okių nuo uos­to, kaip anuo­met at­ro­dė, že­mės plo­tų ko­mer­ci­nę nau­dą. Kol vals­ty­bė vi­są de­šimt­me­tį vie­ša­jam lo­gis­ti­kos cen­trui rin­ko vie­tą prie Vil­hel­mo ka­na­lo, vers­li­nin­kai iš pri­va­čių as­me­nų pir­ko dir­vo­nuo­jan­čias že­mes ir sėk­min­gai jas pa­ver­tė ko­mer­ci­niais skly­pais. Ap­link­ke­lis rei­ka­lin­gas jų vers­lo pers­pek­ty­vai.

Pa­gei­da­vi­mų gau­sa

Prieš še­še­rius me­tus pra­dė­tą brai­žy­ti pie­ti­nio iš­va­žia­vi­mo pro­jek­tą, kai bu­vo par­eng­ti tech­ni­niai spren­di­niai ir baig­tos pro­ce­dū­ros, su­stab­dė skly­pų sa­vi­nin­kai. Pri­va­tūs as­me­nys ir įmo­nė „Fer­tek­sos trans­por­tas“ bu­vo ne­pa­ten­kin­ti ne tiek jų val­das ker­tan­čiu vals­ty­bi­niu ke­liu, kiek ati­mta ga­li­my­be į tą ke­lią įva­žiuo­ti. Per­nai bir­že­lį pie­ti­nio ap­link­ke­lio de­ta­lų­jį pla­ną Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas pa­nai­ki­no dėl pro­ce­dū­ri­nių pa­žei­di­mų, bet ma­gis­tra­lės sche­ma li­ko ta pa­ti.

Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Tei­sės sky­riaus ve­dė­jas And­rius Ka­ča­li­nas ma­no, kad da­bar pro­ce­sas vyks sklan­džiau, nes teis­mas ne­užd­rau­dė ties­ti ma­gis­tra­li­nio ke­lio. Į že­mės sa­vi­nin­kų pa­gei­da­vi­mus at­siž­velg­ta, bet pir­mu­mas tei­kia­mas vie­ša­jam in­te­re­sui. „Su gy­ven­to­ju, ku­ris krei­pė­si į teis­mą, vi­siš­kai su­si­tar­ta, o su įmo­ne ki­lu­sius ne­su­ta­ri­mus nu­tar­ta spręs­ti taip, kad vi­suo­me­nės po­rei­kiams bū­tų pa­im­tas di­des­nis že­mės skly­pas, už tai iš­mo­kant kom­pen­sa­ci­ją“, - aiš­ki­no tei­si­nin­kas.

„Gin­čo klau­si­mai iš es­mės iš­spręs­ti. Da­bar su­pla­nuo­tos dvi pa­pil­do­mos nuo­va­žos, nu­ma­ty­ti ser­vi­tu­ti­niai pri­va­žia­vi­mai į gre­ta esan­čius vi­sus skly­pus, dėl ko ir bu­vo skun­džia­mas de­ta­lu­sis pla­nas. Įva­žia­vi­mai da­bar at­si­ran­da ir tais at­ve­jais, kai pla­nuo­ja­mas ap­link­ke­lis skly­pą pa­da­li­ja į dvi da­lis. Mies­to da­ly­je ap­link­ke­lis pro­jek­tuo­ja­mas kaip gat­vė, ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je – kaip 1 ka­te­go­ri­jos ma­gis­tra­li­nis ke­lias, 4 eis­mo juo­stų ir su dvie­jų ly­gių san­kry­žo­mis. Ra­jo­no da­lis yra maž­daug 9 ki­lo­me­trai, mies­to – po­ra“, - sa­kė „Swe­co Lie­tu­va“ pro­jek­to va­do­vas Re­mi­gi­jus Šim­kus.

Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus ve­dė­ja Man­tė Čer­niū­tė-Am­šie­jie­nė Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ko­mi­te­to pa­sta­bas, kad rei­kė­tų tie­sin­ti ap­link­ke­lio tra­są, įreng­ti 2 ly­gių san­kry­žą trans­por­tui iš­va­žiuo­ti iš uos­to, ver­ti­na kaip nau­jus truk­džius už­baig­ti de­ta­lų­jį pla­ną. Ji ma­no, kad mies­to po­li­ti­kų no­rą ap­link­ke­lį iš­plės­ti at­kar­pa Di­tu­vos so­dų link – ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės inf­ras­truk­tū­ros pro­jek­tų už­duo­tis. Pa­sak jos, vė­liau, pa­tvir­ti­nus de­ta­lų­jį pla­ną, kai pra­si­dės spren­di­nių kon­kre­ti­za­vi­mas, vi­suo­me­nė dėl tra­sos ga­lės reikš­ti siū­ly­mus.

Klai­pė­dos mies­to ta­ry­ba sa­vo po­zi­ci­ją su­for­mu­luos ar­ti­miau­sia­me po­sė­dy­je, bet jau aiš­ku, kad pro­jek­tuo­to­jų dar­bą kon­tro­liuos ati­džiau. Grakš­tus ir in­ži­ne­ri­niu po­žiū­riu mo­der­nus sta­ti­nys, toks kaip pa­sta­ty­tas Ja­kų via­du­kas, prie­mies­čių gy­ven­to­jams nė­ra pa­to­gus. Da­bar ma­ty­ti, kad su­re­gu­liuo­ti trans­por­to srau­tus rei­kė­jo ki­taip.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami