Rytų europiečiai veržiasi į priekį

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-09-19 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-09-19 06:00
Šiais metais per pirmuosius aštuonis mėnesius Europos Sąjungoje labiausiai išaugo (84,9 proc.) prabangių “Jaguar“ registravimas.  Gamintojo nuotrauka
2016 me­tų rugp­jū­tį pa­gal nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos au­gi­mą mū­sų ša­lis užė­mė 4-tą vie­tą tarp 27 Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lių (be Mal­tos), o pa­gal aš­tuo­nių mė­ne­sių – sau­sio-rug­sė­jo 1 die­nos – re­zul­ta­tus Bend­ri­jo­je bu­vo 3-ia.   

Anot nau­jau­sios Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (ACEA) at­as­kai­tos, rugp­jū­čio mė­ne­sį Lie­tu­vo­je bu­vo įre­gis­truo­ti 1553 nau­ji leng­vie­ji ke­lei­vi­niai (M1 kla­sės) au­to­mo­bi­liai, ar­ba 28,6 proc. dau­giau nei pra­ėju­siais me­tais tą pa­tį mė­ne­sį. Vis dėl­to pa­gal re­gis­truo­tų M1 kla­sės ma­ši­nų skai­čių Lie­tu­va re­gis­truo­tų nau­jų ma­ši­nų skai­čiu­mi su­ge­bė­jo ap­lenk­ti tik­tai 2 mln. gy­ven­to­jų tu­rin­čią Lat­vi­ją (rugp­jū­tį kai­my­nai įre­gis­tra­vo 1168 nau­jus leng­vuo­sius au­to­mo­bi­lius) ir Kip­rą su vos 1,1 mln. gy­ven­to­jų (781). To­kią pat po­zi­ci­ją mū­sų ša­lis, skai­čiuo­jant pa­gal re­gis­truo­tų nau­jų au­to­mo­bi­lių skai­čių, užė­mė ir per aš­tuo­nis pir­muo­sius me­tų mė­ne­sius. Sau­sį-rugp­jū­tį (im­ti­nai) re­gis­tra­vo­me 13 915 nau­jų M1 kla­sės trans­por­to prie­mo­nių ir ES ap­len­kė­me tik­tai lat­vius (11 122) bei Kip­rą (8783). Vis dėl­to Lie­tu­vos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos nuo sau­sio iki rug­sė­jo 1 die­nos bu­vo toks (22,8 proc.), ku­ris mums pa­gal šį ro­dik­lį lei­do bū­ti 3-io­je vie­to­je.

Įspū­din­gas len­kų šuolis

Aps­kri­tai ES nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jams pir­mie­ji aš­tuo­ni 2016 me­tų mė­ne­siai bu­vo ge­ri. Sau­sį-rugp­jū­tį (im­ti­nai) Bend­ri­jos įmo­nės ir gy­ven­to­jai įre­gis­tra­vo 9 787 760 nau­jų au­to­mo­bi­lių, ar­ba 8,1 proc. dau­giau nei tuo pa­čiu lai­ku 2015-ai­siais (9 056 366). Nau­jau­sios ACEA at­as­kai­tos duo­me­ni­mis, rugp­jū­tį Bend­ri­jos rin­ka iš­au­go 10 pro­cen­tų.

Nuo sau­sio iki rug­sė­jo 1 die­nos la­biau­siai Eu­ro­pos Są­jun­go­je au­go Kip­ro (au­gi­mas su­da­rė 33,3 proc.) ir Veng­ri­jos (24,9 proc.) nau­jų M1 kla­sės trans­por­to prie­mo­nių rin­kos, vien rugp­jū­tį – Ru­mu­ni­jos (68,6 proc.), Veng­ri­jos (43,7 proc.) ir Kroa­ti­jos (38,7 proc.). Ana­li­zuo­jant ACEA at­as­kai­tą ta­po aiš­ku, kad šiais me­tais re­gis­truo­da­mos nau­jas ma­ši­nas smar­kiai pa­si­tem­pė ES na­rės prie ry­ti­nių jos sie­nų – iš 10 di­na­miš­kiau­sių Bend­ri­jos ša­lių net 6 bu­vo iš Ry­tų Eu­ro­pos. Įspū­din­ga, kad nuo sau­sio iki rugp­jū­čio (im­ti­nai) 17 proc. rin­kos au­gi­mą fik­sa­vu­si Lie­tu­vos kai­my­nė Len­ki­ja su­ge­bė­jo per aš­tuo­nis mė­ne­sius re­gis­truo­tų au­to­mo­bi­lių skai­čiu­mi (270 313) ap­lenk­ti ne­tgi tur­tin­gą­ją Šve­di­ją (239 104) – tarp de­šim­ties 2016 me­tų Bend­ri­jos na­rių len­kai užė­mė 8-tą, šve­dai – 9-tą vie­tas. Dar 2015 me­tais pa­gal šį ro­dik­lį Šve­di­ja už Len­ki­ją bu­vo laip­te­liu aukš­čiau.

Ne­igia­mą re­zul­ta­tą ly­gi­nant su 2015 me­tų sau­sio-rugp­jū­čio (im­ti­nai) re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tais, ne­igia­mą nau­jų leng­vų­jų ma­ši­nų rin­kos po­ky­tį šie­met tuo pa­čiu me­tu fik­sa­vo tik vie­na ES na­rė – Olan­di­ja (5,2 proc.). Tie­sa, rugp­jū­tį to­kių Ben­di­jos vals­ty­bių bu­vo jau trys – prie Olan­di­jos (-12,1 proc.) dar pri­si­dė­jo eko­no­mi­nė­je duo­bė­je ir to­liau be­si­murg­dan­ti Grai­ki­ja (– 6,6 proc.) bei Slo­vė­ni­ja (-1,3 proc.).

Bri­tai re­gis­tra­vo vangiau

Pa­gal re­gis­truo­tų nau­jų M1 kla­sės au­to­mo­bi­lių skai­čių, kaip Se­na­ja­me Že­my­ne jau įpras­ta, 2016 me­tų pir­mų aš­tuo­nių mė­ne­sių ES ly­de­rė bu­vo Vo­kie­ti­ja, ku­rio­je bu­vo įre­gis­truo­ta 2 257 781 nau­ja ma­ši­na, ar­ba 5,7 proc. dau­giau nei per tą pa­tį lai­ko­tar­pį per­nai (2 135 459).

Iš pen­kių di­džių­jų ES rin­kų – Vo­kie­ti­jos, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos, Pra­ncū­zi­jos, Is­pa­ni­jos ir Ita­li­jos – la­biau­siai nuo sau­sio iki rug­sė­jo 1 die­nos au­go ita­lų rin­ka (17,4 proc.), ma­žiau­siai – bri­tų (2,8 proc.). Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos rin­ko­je ste­bi­mas aki­vaiz­dus nau­jų M1 kla­sės leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo su­lė­tė­ji­mas, mat dar pra­ėju­siais me­tais, pa­ly­gin­ti su 2014-ai­siais, tei­gia­mas šios ša­lies rin­kos po­ky­tis su­da­rė 9,3 pro­cen­to.

ES vals­ty­bės, ku­rio­se bu­vo įre­gis­truo­ta dau­giau­sia leng­vų­jų ke­lei­vi­nių au­to­mo­bi­lių 2016 m. I-VIII mėn.

Vie­ta Re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt). Po­ky­tis (proc.)*

1. Vo­kie­ti­ja 2 257 781 +5,7

2. Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja 1 680 799 +2,8

3. Pra­ncū­zi­ja 1 333 630 +6,1

4. Ita­li­ja 1 251 806 +17,4

5. Is­pa­ni­ja 794 629 +11,3

6. Bel­gi­ja 382 634 +7,5

7. Olan­di­ja 252 143 – 5,2

8. Len­ki­ja 270 313 +17

9. Šve­di­ja 239 104 +9,2

10. Aus­tri­ja 222 342 +5,3

...24. Es­ti­ja 15 509 –12

25. Lie­tu­va 13 915 +22,8

26. Lat­vi­ja 11 122 +22,2

*Pa­ly­gin­ti su 2015 m. I-VIII mėn.

Šal­ti­nis: pa­gal ACEA.

ES ša­lys, fik­sa­vu­sios di­džiau­sią nau­jų leng­vų­jų ke­lei­vi­nių au­to­mo­bi­lių rin­kos au­gi­mą 2016 m. I-VIII mėn.

Vie­ta Ša­lis Re­gis­truo­ta ma­ši­nų (vnt.) Po­ky­tis (proc.)*

1. Kip­ras 8783 (6591)** +33,3

2. Veng­ri­ja 61 214 (49 030) +24,9

3. Lie­tu­va 13 915 (11 334) +22,8

4. Lat­vi­ja 11 122 (9102) +22,2

5. Kroa­ti­ja 31 531 (26 226) +20,2

6. Ai­ri­ja 138 526 (116 195) +19,2

7. Ita­li­ja 1 251 806 (1 066 454) +17,4

8. Len­ki­ja 270 313 (230 985) +17

9. Por­tu­ga­li­ja 144 907 (125 643) +15,3

10. Ru­mu­ni­ja 58 636 (51 087) +14,8

*Pa­ly­gin­ti su 2015 m. I-VIII mėn.

**2015 m. I-VIII mėn. re­gis­tra­vi­mo rezultatas

Šal­ti­nis: ACEA

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Tai čia  78.58.146.179 2016-09-19 11:59:54
pasitelkus statistiką norima mums įteigti prieš rinkimus, jog gyvenimas gražus, tik mes jo nematome, vis bambame ir bambame apie brangimą... Trečia vieta pagal naujų automobilių pirkimą Europoje...gražu net mėlyna, kaip toje pasakoje: kaimynai nusipirko du naujus automobilius, o mes nei vieno, bet vidutiniškai mes turime po vieną naują automobilį. Ar ne?
0 0  Netinkamas komentaras
Lie­po­jo­je rug­sė­jo 24 die­ną vy­ko šven­ti­niai ren­gi­niai, skir­ti pa­žy­mė­ti Baltų vie­ny­bės die­ną. 
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me vy­rų tink­li­nio tur­ny­re „Šiau­lių tau­rė – 2016“ pir­mą­sias dvi vie­tas užėmė Lie­tu­vos ko­man­dos.
Nau­din­giau­siu pra­ėju­sios sa­vai­tės „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ krep­ši­nin­ku iš­rink­tas 33 me­tų 185 cm ūgio Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­to“ puo­lė­jas Da­vi­das Lo­ga­nas, ku­rio fantastiški pa­si­ro­dy­mai lei­do [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami