S. Brundza: išaugę transporto srautai – ne tik ekonominės gerovės veidrodis

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-03-25 14:49
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-03-25 14:49
Stasys Brundza Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka
Vals­ty­bės eko­no­mi­nę ge­ro­vę at­spin­di ir ša­lies au­to­mo­bi­li­za­ci­jos ly­gis. Dau­ge­lį me­tų jį ti­rian­čios kom­pa­ni­jos „Eu­ro­mo­ni­tor In­ter­na­tio­nal“ duo­me­ni­mis, la­biau­siai au­to­mo­bi­li­zuo­tų pa­sau­lio mies­tų ly­de­riu iš­lie­ka At­ėnai, ku­rio 1000 gy­ven­to­jų ten­ka 659 au­to­mo­bi­liai. An­tro­je vie­to­je, at­si­li­ku­si vos dviem au­to­mo­bi­liais, - Ita­li­jos so­ti­nė Ro­ma, o tre­čio­je – Ame­ri­kos mies­tas Ma­ja­mis (642 ma­ši­nos). To­liau – San Fran­cis­kas, Hius­to­nas ir Mel­bur­nas. Dar vi­sai ne­se­niai sep­tin­tą vie­tą šia­me są­ra­še užė­mė ir Lie­tu­vos sos­ti­nė Vil­nius (634 au­to­mo­bi­liai/1000 gy­ven­to­jų).

Pa­si­kei­tus au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo tvar­kai Lie­tu­vo­je ir au­to­ma­tiš­kai iš­re­gis­tra­vus lai­ku į tech­ni­nę ap­žiū­rą ne­pris­ta­ty­tus ar ne­apd­raus­tus au­to­mo­bi­lius, jų skai­čius su­ma­žė­jo. Ta­čiau ne­tgi at­ėmus, kaip tei­gia kai ku­rios ži­ny­bos, apie 20 pro­cen­tų iš­re­gis­truo­to au­to­mo­bi­lių par­ko, Vil­nius pa­gal au­to­mo­bi­li­za­ci­jos ly­gį (kai ku­rių šal­ti­nių duo­me­ni­mis - 445 au­to­mo­bi­liai ten­ka 1000 gy­ven­to­jų) vis vien ge­ro­kai len­kia ki­tas dvi Bal­ti­jos ša­lių sos­ti­nes.

„Džiaug­tis tuo ar verk­ti?, - tre­čia­die­nį Sei­me su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je klau­sė ša­lies par­la­men­to na­rys, pro­fe­so­rius, tech­ni­kos moks­lų dak­ta­ras Sta­sys Brun­dza, dau­ge­lį me­tų ati­da­vęs au­to­mo­bi­lių spor­tui bei vers­lui, au­to­mo­bi­lių eis­mo prob­le­moms. – Iš vie­nos pu­sės - tai ne­abe­jo­ti­nas ša­lies pa­žan­gos ro­dik­lis. Iš ki­tos – toks di­de­lis au­to­mo­bi­lių skai­čius ke­lia ir dau­gy­bę pa­pil­do­mų rū­pes­čių ne tik eis­mą or­ga­ni­zuo­jan­čioms, ke­lių ir gat­vių tink­lą ple­čian­čioms bei re­kons­truo­jan­čioms įmo­nėms, bet ir ke­lių po­li­ci­jai, ki­toms už eis­mo sau­gu­mą ir mus su­pan­čios ap­lin­kos tau­so­ji­mą at­sa­kin­goms or­ga­ni­za­ci­joms“.

S. Brun­dza kaip sėk­min­giau­sią šios sri­ties pro­jek­tą ša­lies sos­ti­nė­je įvar­di­jo dar ne­baig­tą sta­ty­ti mies­to va­ka­ri­nį ap­link­ke­lį. Nors dar lau­kia tre­čio­jo, pa­sku­ti­nio­jo eta­po dar­bai, ta­čiau jau da­bar šia nau­ja trans­por­to ar­te­ri­ja per par­ą pra­va­žiuo­ja 56-58 tūks­tan­čiai au­to­mo­bi­lių. Tai dvi­gu­bai dau­giau, nei per tą pa­tį lai­ką Vil­niaus-Kau­no au­to­ma­gis­tra­le.

„Nau­ja­sis ap­link­ke­lis ge­ro­kai iš­lais­vi­no nuo kamš­čių Lais­vės pros­pek­tą, dau­ge­lį Laz­dy­nų, Ka­ro­li­niš­kių, Vir­šu­liš­kių gat­vių, ta­čiau la­bai ap­sun­ki­no eis­mą Jus­ti­niš­kių gat­ve, nuo 2-ojo tro­lei­bu­sų par­ko iki pat šios gat­vės pa­bai­gos, jai įsi­lie­jant į Ga­bi­jos gat­vės at­kar­pą, o pa­skui - į Uk­mer­gės gat­vę ne­to­li BIG pre­ky­bos cen­tro, - sa­kė S. Brun­dza. – Tą bu­vo ga­li­ma nu­ma­ty­ti, juk tas 56-58 tūks­tan­čių trans­por­to prie­mo­nių srau­tas ne­ga­li pa­kil­ti į orą ir iš­ga­ruo­ti, kai bai­gia­si ap­link­ke­lis? To­dėl be­lie­ka tik ste­bė­tis, ko­dėl tai ži­no­da­mi eis­mo or­ga­ni­za­to­riai nie­ko ne­pa­da­rė iš anks­to di­din­da­mi Jus­ti­niš­kių gat­vės pra­lai­du­mą?“

Juo­lab, kad di­de­lių in­ves­ti­ci­jų čia net ne­rei­kia. S. Brun­dzos nuo­mo­ne, pa­kak­tų iš nau­jo pe­ras­fal­tuo­ti kai ku­riuos la­bai jau duo­bė­tus šios gat­vės ruo­žus, užd­raus­ti sta­ty­ti au­to­mo­bi­lius Jus­ti­niš­kių gat­vė­je. Įdie­gus vien šias prie­mo­nes pa­di­dė­tų gat­vių pra­lai­du­mas, ma­žiau tek­tų gaiš­ti lai­ką kamš­čiuo­se ir nuo­dy­ti iš­me­ta­mo­sio­mis du­jo­mis šių mi­kro­ra­jo­nų gy­ven­to­jus.

„Nors kai ku­rie at­sa­kin­gi eis­mo or­ga­ni­za­to­riai lin­kę įro­di­nė­ti, jog trans­por­to in­ten­sy­vu­mas ir au­to­mo­bi­li­za­ci­jos ly­gis nė­ra tie­sio­gi­nė eis­mo įvy­kių prie­žas­tis, ta­čiau de­ta­li ava­ri­jų ana­li­zė ro­do, kad šie du fak­to­riai tamp­riai su­si­ję, - ak­cen­ta­vo S. Brun­dza. – Po kruopš­čių ty­ri­mų pa­aiš­kė­jo, jog kai ku­rio­se Vil­niaus gat­vė­se eis­mo in­ten­sy­vu­mas - di­džiau­sias Lie­tu­vo­je, o tai ženk­liai įta­ko­ja eis­mo są­ly­gas ir „juo­dų­jų dė­mių“ at­si­ra­di­mą sos­ti­nės san­kry­žo­se ir gat­vė­se“.

Kai ku­rio­se vie­to­se va­lan­di­nis eis­mo in­ten­sy­vu­mas Vil­niu­je ry­ti­nio pi­ko me­tu sie­kia iki 10,35 tūks­tan­čio au­to­mo­bi­lių per va­lan­dą. Tai kur kas dau­giau nei mak­si­ma­liai ap­krau­tuo­se už­mies­čio ke­liuo­se. Vil­niu­je di­džiau­sias eis­mo in­ten­sy­vu­mas fik­suo­tas Ge­le­ži­nio Vil­ko, Uk­mer­gės, Sa­va­no­rių pr., Ga­riū­nų, Va­ka­ri­nia­me ap­link­ke­lio, Os­lo, Ozo ir ke­lio­se ki­to­se gat­vė­se. Di­de­lė trans­por­to srau­tų kon­cen­tra­ci­ja ma­gis­tra­li­nė­se mies­to gat­vė­se su­ke­lia dar di­des­nį eis­mo in­ten­sy­vu­mą pa­grin­di­nė­se mies­to san­kry­žo­se, o di­džiau­si trans­por­to srau­tų va­lan­di­niai ap­kro­vi­mai fik­suo­ja­mi žie­di­nė­se dvie­jų ly­gių Ge­le­ži­nio Vil­ko-T.Nar­bu­to-Kons­ti­tu­ci­jos ir Lais­vės - T.Nar­bu­to-Pi­lai­tės g. san­kry­žo­se.

Pa­grin­di­nių trans­por­to srau­tų Vil­niu­je ste­bė­ji­mo vie­tos par­ink­tos pa­gal pa­tvir­tin­tą Vil­niaus mies­to su­si­sie­ki­mo sis­te­mos duo­me­nų ban­ko sche­mą, ku­ri nu­ma­to tris mies­to žie­dus ir zo­nas su 175 kon­tro­li­niais pjū­viais, api­man­čiais ir pa­grin­di­nius til­tus bei se­na­mies­čio zo­ną. To­kia sche­ma lei­do pa­ly­gin­ti gau­tus na­tū­ri­nių ty­ri­mų re­zul­ta­tus su anks­tes­nių ty­ri­mų duo­me­ni­mis ir nu­sta­ty­ti trum­pa­lai­kes ir il­ga­lai­kes ten­den­ci­jas at­ski­ro­se Vil­niaus mies­to vie­to­se.

I-as Cen­tro 3 km spin­du­lio žie­das api­ma mies­to cen­tri­nę zo­ną (Žvė­ry­no, Se­na­mies­čio Nau­ja­mies­čio, Vilk­pė­dės, Nau­ji­nin­kų bei da­lies Šni­piš­kių ra­jo­nų), ku­ria­me yra pa­grin­di­nės mies­to dar­bo vie­tos ir kul­tū­ri­niai-bui­ti­niai trau­kos ob­jek­tai. Di­džiau­sias eis­mo in­ten­sy­vu­mas fik­suo­tas Ge­le­ži­nio Vil­ko – Ei­gu­lių gat­vių (prieš Sa­va­no­rių žie­dą) san­kir­to­je (4560 trans­por­to prie­mo­nių per va­lan­dą).

II-as pa­grin­di­nis mies­to nuo 3 iki 6 km spin­du­lio žie­das api­ma mies­to bran­duo­lio zo­ną su vi­sais pa­grin­di­niais mies­to dau­giaaukš­čiais gy­ve­na­mai­siais ir pra­mo­nės ra­jo­nais ap­link mies­to cen­trą, kur gy­ve­na pa­grin­di­nė da­lis Vil­niaus gy­ven­to­jų. Čia di­džiau­sias trans­por­to in­ten­sy­vu­mas Ge­le­ži­nio Vil­ko gat­vė­je ties Je­ru­za­le (4595 trans­por­to prie­mo­nės per va­lan­dą).

III-ias pe­ri­fe­ri­nis nuo 6 iki 9 km spin­du­lio žie­das api­ma pe­ri­fe­ri­nę mies­to da­lį su prie­mies­čiais (Sa­li­nin­kai, N.Vil­nia, Aukš­tie­ji Pa­ne­riai, Ga­riū­nai, Gri­giš­kės, San­ta­riš­kės, Ver­kiai, Bal­siai, Pi­lai­tė, Ta­ran­dė ir pan.). Čia di­džiau­sias trans­por­to in­ten­sy­vu­mas fik­suo­tas Uk­mer­gės gat­vė­je ties mies­to ri­ba (2675 au­to­mo­bi­liai per va­lan­dą).

„Kamš­čiai, gai­ša­tis spūs­ty­se – blo­gai, ta­čiau bai­siau­sia, kai dūž­ta au­to­mo­bi­liai, ža­lo­ja­mi žmo­nės ir gęs­ta gy­vy­bės“, - spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je ak­cen­ta­vo Sei­mo na­rys S. Brun­dza.

Nors žu­vu­sių sos­ti­nė­je vi­dur­kis ma­žes­nis nei ša­lies mas­tu, ta­čiau Vil­niu­je eis­mo ne­lai­mė­se žūs­ta ge­ro­kai dau­giau žmo­nių, nei ki­tuo­se di­džiuo­siuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se. Drau­di­mo bend­ro­vės BTA at­lik­tų ty­ri­mų duo­me­ni­mis tri­juo­se di­džiau­siuo­se ša­lies mies­tuo­se per tre­jus me­tus bu­vo už­re­gis­truo­ta be­veik 13 tūkst. ava­ri­jų. Iš jų net 58 proc. (dau­giau kaip 7,5 tūkst.) įvy­ko Vil­niu­je, Kau­ne - 27 proc. (3,5 tūkst.) , o Klai­pė­do­je - 14 proc. (1,9 tūkst.) ava­ri­jų.

„Ne kar­tą ir ne du tei­kiau įvai­rius pa­siū­ly­mus da­bar jau bu­vu­siam Vil­niaus me­rui Ar­tū­rui Zuo­kui dėl prie­mo­nių ma­ži­nant ava­rin­gu­mą ir ge­ri­nant sau­gų eis­mą Vil­niu­je, - pri­mi­nė S. Brun­dza, ta­čiau dar­bų šia­me fron­te – dar gau­sy­bė, o ir pra­dė­ti ju­da vėž­lio žings­niu“.

Par­la­men­ta­ro nuo­mo­ne, eis­mo sau­gu­mo prie­mo­nių pla­nas Vil­niu­je ne­pa­kan­ka­mas. Tą liu­di­ja ir dras­tiš­kai blo­gė­jan­ti si­tua­ci­ja: ava­ri­jų skai­čius 2009 – 2013 m. nuo 551 pa­di­dė­jo iki 871, su­žeis­tų­jų - nuo 510 iki 766, žu­vu­sių – nuo 22-jų 2010 m. iki 29-ių 2013 m.). Ne ką ge­res­nė si­tua­ci­ja bu­vo ir 2014 m., kai Vil­niu­je ava­ri­jo­se žu­vo 27 žmo­nės. Šie tra­giš­ki skai­čiai ro­do, kad be ak­ty­vių (ta­čiau ne vi­sa­da bran­gių), ino­va­ty­vių sis­te­mi­nių prie­mo­nių, ku­rios rem­tų­si eis­mo ne­lai­mių ana­li­ze, re­zul­ta­tų ge­rė­ji­mo pa­siek­ti ne­įma­no­ma.

„Nors Vil­niaus aps­kri­ties Vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to struk­tū­ri­nio pa­da­li­nio - Ke­lių po­li­ci­jos val­dy­bo­je dir­ba per 100 eis­mo pa­tru­lių, ku­rie pri­va­lė­tų kon­tro­liuo­ti ir re­gu­liuo­ti eis­mą, de­ja, sos­ti­nės gat­vė­se jų ir to­liau be­veik ne­ma­to­me, - tei­gia S. Brun­dza. – Jų sto­ka itin jun­ta­ma ry­ti­nio ir va­ka­ri­nio pi­kų me­tu, kai bū­ti­nas su­bti­lus eis­mo val­dy­mas gat­vė­se ir san­kry­žo­se, kur su­si­da­ro di­džiau­sios spūs­tys. Bū­ti­nas eis­mo re­gu­lia­vi­mas žie­di­nė­se san­kry­žo­se, o san­kry­žo­se, ku­rio­se eis­mas re­gu­liuo­ja­mas švie­so­fo­ru, bū­ti­na su­stab­dy­ti trans­por­to prie­mo­nes, kad jos, net de­gant ža­liam švie­so­fo­ro sig­na­lui, ne­įva­žiuo­tų į san­kry­žą, kai iš­va­žia­vi­mas iš jos ir taip jau už­kimš­tas au­to­mo­bi­liais“.

Trans­por­to prie­mo­nių su­si­dū­ri­mas - vie­na iš pa­vo­jin­giau­sių eis­mo ne­lai­mių, to­dėl te­be­lie­ka ak­tua­lūs S. Brun­dzos pa­siū­ly­mai ten, kur trans­por­to srau­tai itin in­ten­sy­vūs ir nė­ra pla­čios ski­ria­mo­sios juo­stos, at­skir­ti prieš­in­gų kryp­čių trans­por­to srau­tus ap­sau­gi­nė­mis juo­sto­mis (pir­miau­sia, Uk­mer­gės, ypač įkal­nė­je, Ge­le­ži­nio Vil­ko, Ka­rei­vių, Ozo ir Kal­va­ri­jų gat­vė­se). Įren­gus ap­sau­gi­nę juo­stą vi­du­ry­je (jei­gu lei­džia va­žiuo­ja­mo­sios da­lies plo­tis), iš­spręs­tu­me dar vie­ną ak­tua­lią prob­le­mą : pės­tie­ji ne­ga­lė­tų kirs­ti ke­lio ne­leis­ti­no­se va­žiuo­ja­mo­sios da­lies vie­to­se ir ne­rei­kė­tų ap­sau­gi­nių tvo­re­lių gat­vės va­žiuo­ja­mo­sios da­lies kraš­tuo­se.

Par­la­men­ta­ro pa­siū­ly­mų pa­ke­te kaip ge­rin­ti eis­mo są­ly­gas ir jo sau­gu­mą ypa­tin­gas dė­me­sys ski­ria­mas pės­tie­siems. S. Brun­dza pri­me­na, jog Lie­tu­vo­je vien per­nai pės­čių­jų pe­rė­jo­se, kai vie­nas au­to­mo­bi­lis su­sto­jo jų pra­leis­ti, o ki­tas – ne, žu­vo 14 žmo­nių. To­dėl ne­apš­vies­to­se pės­čių­jų pe­rė­jo­se (pvz. S. Ba­to­ro g., Ne­men­či­nės pl., kur įvyks­ta daug eis­mo ne­lai­mių), Sei­mo na­rys siū­lo sku­biai įreng­ti ak­ty­vius (mirk­sin­čius) ženk­lus, Nr. 533 („Pės­čių­jų pe­rė­ja“), in­ten­sy­viai mirk­sin­čius LED ži­bin­tus, ku­rie įsi­jung­tų prie pe­rė­jos pri­siar­ti­nus pės­čia­jam, prieš vi­sas pe­rė­jas grin­di­nį pa­ženk­lin­ti „Stop“ li­ni­ja. At­stu­mas nuo pe­rė­jos iki li­ni­jos tu­rė­tų bū­ti ne ma­žiau kaip 3 me­trai, kad pės­ty­sis tu­rė­tų ga­li­my­bę anks­čiau iš­vys­ti at­va­žiuo­jan­tį au­to­mo­bi­lį. Pe­rė­jo­se, ku­rios lai­ko­mos pa­vo­jin­ges­nė­mis, tu­rė­tų bū­ti įreng­ti mirk­sin­tys gel­to­nos švie­sos švie­so­fo­rai, o dar ge­riau – pa­čios pe­rė­jos ga­lė­tų bū­ti su­siau­rin­tos iki vie­nos eis­mo juo­stos.

Vie­na iš opiau­sių Vil­niaus trans­por­to sis­te­mos (o taip pat ir eis­mo sau­gu­mo) prob­le­mų – ne­ko­ky­biš­kos gat­vių dan­gos.

„Prieš po­rą me­tų bu­vo su­ras­tas at­ro­dy­tų pi­gus ir grei­tas prob­le­mos spren­di­mo bū­das – re­ge­ne­ra­ci­ne įran­ga už­pil­dy­ti pro­vė­žas me­tro plo­čio juo­sta. Nors bu­vo kal­ba­ma, kad to­kiu bū­du grei­tai bus su­tvar­ky­ta dau­gu­ma pro­vė­žuo­tų Vil­niaus gat­vių, tai ne­įvy­ko, - tei­gia S. Brun­dza. - Pa­na­ši si­tua­ci­ja ir šie­met, o ke­le­tas su­tvar­ky­tų gat­vių si­tua­ci­jos iš es­mės ne­kei­čia, nes dar kiek pa­lau­kus pro­vė­žos pa­si­da­rys to­kios gi­lios, kad re­ge­ne­ra­ci­ne įran­ga jų su­tvar­ky­ti jau ne­be­pa­vyks, o ta­da gat­vių re­mon­tas kai­nuos de­šim­te­rio­pai“.

Par­la­men­ta­ras tvir­ti­na, jog iš es­mės pa­keis­ti eis­mo sau­gu­mo si­tua­ci­ją Vil­niu­je bū­tų daug pa­pras­čiau tu­rint ga­li­my­bę tie­sio­giai kon­tro­liuo­ti eis­mą ir už­si­ti­kri­nus, kad lė­šos už įvai­rius eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus bus nu­kreip­tos į sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą ir pa­nau­do­tos sau­gaus eis­mo prie­mo­nių fi­nan­sa­vi­mui. Tai bū­tų įgy­ven­din­ta, jei sku­bos tvar­ka bū­tų pri­im­tas LR Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so 1241, 222, 2591, ir 2602 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mas.

Ne­pai­sant dau­ge­lio kliu­vi­nių ir biu­ro­kra­ti­nių už­kar­dų, į ku­rias ne kar­tą te­ko at­si­muš­ti eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ir jo sau­gu­mo ge­ri­ni­mo prob­le­mas iš­ma­nan­čiam ir be­sis­ten­gian­čiam ge­ra­no­riš­kai pa­dė­ti jas spręs­ti par­la­men­ta­rui, S. Brun­dza pri­si­pa­ži­no op­ti­miz­mo dar ne­pra­ra­dęs ir itin daug vil­čių sie­jan­tis su nau­juo­ju Vil­niaus me­ru Re­mi­gi­ju­mi Ši­ma­šiu­mi.

Sei­mo na­rys įsi­ti­ki­nęs, jog tik at­ski­rų, kom­pe­ten­tin­gų spe­cia­lis­tų ir ži­ny­bų, at­sa­kin­gų už eis­mo sau­gu­mą ša­ly­je ir jos sos­ti­nė­je Vil­niu­je, pa­stan­go­mis eis­mo prob­le­mos pa­ju­dė­tų iš mir­ties taš­ko, o ava­ri­jų ke­liuo­se bei gat­vė­se krei­vės kris­tų že­myn. Tik ta­da apie Lie­tu­vą ir jos sos­ti­nę Vil­nių ga­lė­tu­me kal­bė­ti ne tik kaip apie vie­ną se­niau­sių, bet ir sau­giau­sių mies­tų Eu­ro­po­je.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus pa­stan­gos pa­ge­rin­ti san­ty­kius su Gru­zi­jos or­to­dok­sais šeš­ta­die­nį pa­ty­rė smū­gį, kai Or­to­dok­sų Baž­ny­žios pa­triar­cha­tas nu­spren­dė ne­pa­siųs­ti savo ofi­cia­lios de­le­ga­ci­jos [...]
Vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų kre­čia­mos Is­pa­ni­jos so­cia­lis­tų par­ti­jos va­do­vai šeš­ta­die­nį ren­ka­si į su­si­ti­ki­mą, ku­ris ga­li iš­trauk­ti ša­lį iš už­si­tę­su­sios po­li­ti­nės ak­la­vie­tės ir nu­spręs­ti par­ti­jos [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je penk­ta­die­nį li­go­ni­nė­je mi­rė ško­tų bok­si­nin­kas Mi­ke'as To­wel­las, pa­ty­ręs su­nkią sme­ge­nų traumą ko­vos me­tu.
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami