S. Brundza prieš draudikus: tam tikrais atvejais draudimo kompanijos apgaudinėja vairuotojus

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-12-10 16:26
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-12-10 16:26
Stasys Brundza: "nereti atvejai, kai draudimo kompanijos savo nuožiūra sumažina draudimo išmokos dydį ir taupydamos lėšas pasiūlo mažesnes išmokas tiesiogiai nukentėjusiam trečiajam asmeniui". Alino Ožič (LŽ) nuotrauka
Sei­mo na­rys, bu­vęs lenk­ty­ni­nin­kas Sta­sys Brun­dza prem­je­rui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui, ku­ris kar­tu yra ir Vals­ty­bi­nės eis­mo sau­gu­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas, įtei­kė pa­siū­ly­mų pa­ke­tą, ku­riuos pri­ėmus bū­tų pa­keis­ti kai ku­rie Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­tys ir drau­di­mo įmo­nių veik­lą reg­la­men­tuo­jan­tys tei­sės ak­tai. Par­la­men­ta­ro įsi­ti­ki­ni­mu, drau­di­kų veik­la kai ku­riais at­ve­jais di­di­na ava­rin­gu­mą Lie­tu­vo­je.

S. Brun­dza pa­žy­mė­jo, kad da­bar trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo rin­ką Lie­tu­vo­je reg­la­men­tuo­ja šie pa­grin­di­niai tei­sės ak­tai: Ci­vi­li­nis ko­dek­sas, Drau­di­mo įsta­ty­mas, Var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos įsta­ty­mas, Trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­mo­jo drau­di­mo įsta­ty­mas, Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tos Eis­mo įvy­kio me­tu pa­da­ry­tos ža­los nu­sta­ty­mo ir drau­di­mo iš­mo­kos mo­kė­ji­mo tai­syk­lės bei Lie­tu­vos ban­ko pa­tvir­tin­tos Stan­dar­ti­nės trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­mo­jo drau­di­mo su­tar­ties są­ly­gos.

Po­li­ti­ko kri­ti­kos strė­lės draudikams

„Iš­sa­mi si­tua­ci­jos, įskai­ti­nių ava­ri­jų ir nuo jų apd­raus­to tur­to, su­ga­din­to eis­mo įvy­kiuo­se, ana­li­zė ro­do, jog Lie­tu­vo­je nors ir ga­lio­ja pri­va­lo­ma­sis trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mas, dėl ne­są­ži­nin­go pri­va­čių drau­di­mo kom­pa­ni­jų el­ge­sio trans­por­to prie­mo­nės po ava­ri­jų iš­rie­da į ke­lius dau­ge­liu at­ve­jų su­re­mon­tuo­tos ne­tin­ka­mai. To­dėl ne­ten­ka ste­bė­tis, jog bū­tent ši ap­lin­ky­bė ga­li tap­ti ir daž­nai tam­pa pa­kar­to­ti­nų eis­mo įvy­kių, ku­rių pa­sek­mės itin skau­džios, prie­žas­ti­mi. Bū­tent to­kius tei­gi­nius dar kar­tą pa­tvir­ti­na in­for­ma­ci­ja apie di­džiau­sią re­zo­nan­są tu­rė­ju­sias eis­mo ne­lai­mes, ku­rių ne­ma­ža da­lis įvy­ko dėl ne­tin­ka­mai su­re­mon­tuo­tų au­to­mo­bi­lių, ku­rie jau anks­čiau bu­vo pa­te­kę į ava­ri­jas“, - tre­čia­die­nį su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je tei­gė Sei­mo na­rys.

S. Brun­dza pri­mi­nė ke­le­tą pa­na­šių eis­mo įvy­kių, ku­riuo­se au­to­mo­bi­liai po smū­gio su­skil­da­vo į 2 ar 3 da­lis, o žmo­nės žū­da­vo ar­ba bū­da­vo su­nkiai ža­lo­ja­mi.

Par­la­men­ta­ro par­eng­ta­me pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai at­sklei­džia­ma, ko ver­tas toks „re­mon­tas“ ir ko­kia grės­mė ly­di va­žiuo­jan­čiuo­sius to­kiu au­to­mo­bi­liu. Esą be­ne ge­riau­siai ilius­truo­ja prieš me­tus vie­no ša­lies au­to­mo­bi­li­nio žur­na­lo pa­stan­go­mis at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas, kai "taip su­re­mon­tuo­tas“ au­to­mo­bi­lis bu­vo pa­ti­krin­tas ir įver­tin­tas pla­čiai pa­gar­sė­ju­siuo­se, Vo­kie­ti­jo­je at­lik­tuo­se „crasch“ (at­spa­ru­mo smū­giams – red.) tes­tuo­se. De­ja, to­kių „eks­pe­ri­men­ti­nių“, sa­ko­ma pra­ne­ši­me, ne­ži­nia ko­kio me­ta­li­nio ga­ra­žo ir ko­kios kva­li­fi­ka­ci­jos „meis­trų“ iš ke­lių da­lių su­lip­dy­ti au­to­mo­bi­liai – dar ne re­te­ny­bė ša­lies ke­liuo­se.

„Ko­dėl taip at­si­tin­ka ir kas są­ly­go­ja sė­dan­čių į to­kius au­to­mo­bi­lius pra­žū­tin­gą drą­są ar nie­kaip ne­pa­ma­tuo­tą svai­gu­lį apie lai­min­gą ke­lio­nės pa­bai­gą?“, - klau­sė S.Brun­dza. Pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai tei­gia­ma, kad ana­li­zuo­da­mas ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus ir reng­da­mas jų pa­tai­sas, Sei­mo na­rys pri­ėjo iš­va­dą, jog ne­ma­ža kal­tės da­lis čia ten­ka ir drau­di­kams.

„Nu­ken­tė­ju­sio tre­čio­jo as­mens tur­tui (trans­por­to prie­mo­nei ar ki­tam kil­no­ja­ma­jam ar ne­kil­no­ja­ma­jam tur­tui) pa­da­ry­tos ža­los dy­dį nu­sta­to at­sa­kin­gas drau­di­kas ar Biu­ras, va­do­vau­da­ma­sis at­sa­kin­go drau­di­ko ar Biu­ro įga­lio­tų as­me­nų (eks­per­tų) ir (ar) tur­to ver­tin­to­jų at­as­kai­to­mis ar iš­va­do­mis, įmo­nės, ku­rio­je re­mon­tuo­ja­mas su­ga­din­tas tur­tas, pa­teik­tais šio tur­to re­mon­to iš­lai­dų skai­čia­vi­mais ir (ar) at­siž­velg­da­mas į įmo­nės, ku­ri tu­ri tei­sę re­mon­tuo­ti su­ga­din­tą tur­tą, pa­teik­tus šio tur­to re­mon­to iš­lai­dų skai­čia­vi­mus ar re­mon­to iš­lai­dų pa­grin­di­mo do­ku­men­tus, taip pat į nu­ken­tė­ju­sio tre­čio­jo as­mens pa­teik­tus ža­los dy­dį įro­dan­čius do­ku­men­tus,“ – rem­da­ma­sis tei­sės ak­tais dės­tė S. Brun­dza, ak­cen­tuo­da­mas, jog ža­los at­ly­gi­ni­mo dy­dis nu­sta­to­mas pa­gal tu­rė­tas re­mon­to iš­lai­das, bū­ti­nas at­kur­ti su­ga­din­tą tur­tą ar jo de­ta­lių ir (ar) da­lių rin­kos ver­tę iki eis­mo įvy­kio.

De­ja, pa­sak par­la­men­ta­ro, dar ne­re­ti at­ve­jai, kai drau­di­mo kom­pa­ni­jos sa­vo nuo­žiū­ra su­ma­ži­na drau­di­mo iš­mo­kos dy­dį ir tau­py­da­mos lė­šas pa­siū­lo ma­žes­nes iš­mo­kas tie­sio­giai nu­ken­tė­ju­siam tre­čia­jam as­me­niui. "To­kiais at­ve­jais, tai jau ta­po tai­syk­le, siū­lo­ma iš­mo­ka bū­na daug ma­žes­nė, nei rei­ka­lin­gi pi­ni­gai at­kur­ti su­ga­din­tą tur­tą ar jo de­ta­lių ir (ar) da­lių rin­kos ver­tę", - sa­ko­ma par­la­men­ta­ro pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Siū­lo vai­ruo­to­jams ne­mo­kė­ti drau­di­mo išmokų

"As­muo, siek­da­mas, kad eis­mo įvy­kio me­tu ap­ga­din­ta jo trans­por­to prie­mo­nė bū­tų at­sta­ty­ta sau­gio­mis, t.y. nau­jo­mis de­ta­lė­mis, taip yra ver­čia­mas pa­deng­ti trūks­ta­mą re­mon­to są­ma­tos da­lį sa­vo lė­šo­mis. Trans­por­to prie­mo­nės re­mon­tui drau­di­mo kom­pa­ni­jos ban­do pri­tai­ky­ti bū­ti­nų re­mon­to iš­lai­dų aps­kai­čia­vi­mo me­to­di­ką, ku­rią pri­va­lė­tų tai­ky­ti tik tuo at­ve­ju, kai trans­por­to prie­mo­nė bū­tų pri­pa­žin­ta ne­re­mon­tuo­ti­na, o tur­tas lai­ko­mas su­nai­kin­tu", - ti­ki­na po­li­ti­kas sa­vo pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

„To­kiu bū­du drau­di­mo kom­pa­ni­jos ap­gau­di­nė­ja sa­vo klien­tus bei pa­žei­džia ati­tin­ka­mus Ci­vi­li­nio ko­dek­so ir Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo bei Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tų eis­mo įvy­kio me­tu pa­da­ry­tos ža­los nu­sta­ty­mo ir drau­di­mo iš­mo­kos mo­kė­ji­mo tai­syk­lių ati­tin­ka­mus straips­nius bei nuo­sta­tas, - tei­gia S. Brun­dza.

Jo nuo­mo­ne, itin ydin­gas yra siū­ly­mas drau­di­mo iš­mo­ką su­mo­kė­ti tie­sio­giai as­me­niui, ku­rio tur­tas su­ga­din­tas ava­ri­jo­je. Taip pa­žei­džia­mas ne tik mi­nė­tų Tai­syk­lių 13-tas punk­tas, reg­la­men­tuo­jan­tis, jog nu­sta­tant iš­mo­kų dy­dį tu­ri bū­ti at­siž­vel­gia­ma „...į įmo­nės, ku­ri tu­ri tei­sę re­mon­tuo­ti su­ga­din­tą tur­tą, pa­teik­tus šio tur­to re­mon­to iš­lai­dų skai­čia­vi­mus ar re­mon­to iš­lai­dų pa­grin­di­mo do­ku­men­tus“.

„Ma­nau, kad to­kios iš­mo­kos už ža­las, už ku­rias 2013 me­tais bu­vo iš­mo­kė­ta pri­va­lo­mo­jo ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo iš­mo­kų įspū­din­ga su­ma, šok­te­lė­ju­si net iki 271 287 060 li­tų, su­da­ro di­des­nią­ją da­lį, - spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kal­bė­jo S. Brun­dza. – Blo­gai, kad žmo­nės, ga­vę šias iš­mo­kas, ne­re­mon­tuo­ja trans­por­to prie­mo­nės, o dar blo­giau, kai ją re­mon­tuo­ja pa­tys ar tam nei tei­sės, nei tin­ka­mų są­ly­gų ne­tu­rin­čiuo­se vos ne pog­rin­di­niuo­se ga­ra­žuo­se, kur ne­si­lai­ko­ma jo­kių ele­men­ta­rių sau­gu­mo nor­mų, jau ne­kal­bant apie įsta­ty­mu reg­la­men­tuo­tas nuo­sta­tas. Ne­sun­ku su­vok­ti kas lau­kia to­kios ne­tin­ka­mai su­re­mon­tuo­tos, to­dėl ne­sau­gios trans­por­to prie­mo­nės, kai ji su­grįž­ta į ke­lius, vai­ruo­to­jo ir ke­lei­vių? Ir ne tik jų – toks su­grį­žė­lis į vie­šą­jį eis­mą ke­lia di­džiu­lį pa­vo­jų ir ki­tiems eis­mo da­ly­viams, ir vi­sam eis­mo sau­gu­mui".

Pla­čiai apž­vel­gęs šią prob­le­mą, sa­ko­ma pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai, taip pat - siek­da­mas pa­nai­kin­ti ga­lio­jan­čią ydin­gą pra­kti­ką bei už­kirs­ti ke­lią drau­di­mo kom­pa­ni­jų pikt­nau­džia­vi­mui ir už­ti­krin­ti tei­sės ak­tų be­są­ly­giš­ką vyk­dy­mą, S. Brun­dza siū­lo įtvir­tin­ti, kad ža­los dėl ga­li­mo tur­to su­ga­di­ni­mo, kai jį ga­li­ma tin­ka­mai su­re­mon­tuo­ti, at­ly­gi­ni­mo dy­dis bū­tų nu­sta­to­mas pa­gal tu­rė­tas re­mon­to iš­lai­das, bū­ti­nas at­kur­ti su­ga­din­tą tur­tą ar jo de­ta­lių ir (ar) da­lių rin­kos ver­tę iki eis­mo įvy­kio. Tai pa­siek­ti įma­no­ma tik ta­da, kai drau­di­mo iš­mo­ka bus per­ve­da­ma ne as­me­niui, o trans­por­to prie­mo­nę su­re­mon­ta­vu­siai įmo­nei. Par­la­men­ta­ro nuo­mo­ne, pri­imant spren­di­mą dėl tin­ka­mu­mo ar­ba ne­tin­ka­mu­mo at­sta­ty­ti trans­por­to prie­mo­nę tu­rė­tų bū­ti re­mia­ma­si ne „e­ko­no­mi­niu“ fak­to­riu­mi, ka­da re­mon­tuo­ti au­to­mo­bi­lį „e­ko­no­miš­kai tiks­lin­ga“ ar­ba „e­ko­no­miš­kai ne­tiks­lin­ga“, o rea­lio­mis ga­li­my­bė­mis tin­ka­mai at­sta­ty­ti trans­por­to prie­mo­nės kė­bu­lo geo­me­tri­ją, at­kur­ti sau­gos sis­te­mas, kad trans­por­to prie­mo­nė ne­kel­tų grės­mės eis­mo sau­gu­mui.

"Juo­lab, kad Įsta­ty­mo nu­ma­ty­ta su­ma – 1 mln. eu­rų (apie 3,45 mln. li­tų - red.) dėl ža­los tur­tui - yra dau­giau ne­gu pa­kan­ka­ma bet ku­riai trans­por­to prie­mo­nei su­re­mon­tuo­ti", - tei­gia­ma po­li­ti­ko pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Gud­rau­jan­tiems drau­di­kams - dar ke­le­tas pataisų

Pa­siū­ly­muo­se, ku­riuos S. Brun­dza pa­tei­kė Mi­nis­trui Pir­mi­nin­kui ir Vals­ty­bi­nės eis­mo sau­gu­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui, tvir­ti­na­ma pra­ne­ši­me, ne­ma­žai vie­tos skir­ta drau­di­ko ir drau­dė­jo san­ty­kių nau­jiems as­pek­tams reg­la­men­tuo­ti.

S. Brun­dza tei­gia, jog dar tik ne­di­de­liam be­sid­rau­džian­čių­jų ra­tui ži­no­ma įsta­ty­mu įtvir­tin­ta nuo­sta­ta, jog drau­di­mo su­tar­ties ga­lio­ji­mo me­tu drau­dė­jo pra­šy­mu drau­di­kas pri­va­lo at­leis­ti drau­dė­ją nuo drau­di­mo įmo­kų pa­gal ga­lio­jan­čią drau­di­mo su­tar­tį mo­kė­ji­mo, jei drau­dė­jas ke­ti­na ne­nau­do­ti trans­por­to prie­mo­nės il­giau kaip vie­ną mė­ne­sį. To­kiu at­ve­ju drau­dė­jas sa­vo pra­šy­me pri­va­lo nu­ro­dy­ti ne tik ter­mi­ną, per ku­rį ke­ti­na ne­nau­do­ti trans­por­to prie­mo­nės, bet ir pa­teik­ti drau­di­kui pa­si­ža­dė­ji­mą at­lei­di­mo nuo drau­di­mo įmo­kos mo­kė­ji­mo lai­ko­tar­piu ne­nau­do­ti pa­čiam ir ne­leis­ti nau­do­ti ki­tiems as­me­nims drau­di­mo su­tar­ty­je nu­ro­dy­tos trans­por­to prie­mo­nės ir ga­li per­duo­ti drau­di­kui ne­at­ly­gin­ti­nai lai­ki­nai sau­go­ti trans­por­to prie­mo­nės re­gis­tra­ci­jos nu­me­rį.

Tei­sin­da­mie­si ne­tu­rė­ji­mu ga­li­my­bių lai­ki­nai sau­go­ti nu­me­rių, drau­di­kai šios pri­va­lo­mos pa­slau­gos ne­lin­kę afi­šuo­ti, o nu­ma­ty­tą są­ly­gą, be­je, kaip ir ki­tas, tei­gia­ma S. Brun­dzos pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai, į drau­di­mo su­tar­tis įra­šo smul­kiau­siu šrif­tu, ku­rio be­sid­rau­džian­tys pa­pras­tai ne­skai­to. To­dėl S. Brun­dza, teik­da­mas pa­siū­ly­mų pa­ke­tą keis­ti kai ku­riuos tei­sės ak­tus, siū­lo žo­dį „ga­li“ pa­keis­ti į „pri­va­lo“.

Anot pra­ne­ši­mo, bū­tent ši, iš pir­mo žvilgs­nio ne­reikš­min­ga smulk­me­na, už­ti­krin­tų, kad ne­apd­raus­tos (be to, ga­li­mai ir ne­tu­rin­čios ga­lio­jan­čios tech­ni­nės ap­žiū­ros ir (ar) iš­re­gis­truo­tos) trans­por­to prie­mo­nės ne­iš­va­žiuo­tų į ke­lius ar gat­ves.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vo­je smar­kiai iš­au­go ser­ga­mu­mas ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis, an­tra­die­nį pa­skel­bė Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tras (ULAC).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami