Šalies keliuose – kruvinoji savaitė

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-02-17 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-02-17 06:00
Šiltos žiemos žada reabilituoti padangas su dygliais. LŽ archyvo nuotrauka
Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba in­for­ma­vo, kad per sa­vai­tę - va­sa­rio 6–12 die­no­mis - ša­lies ke­liuo­se bu­vo už­fik­suo­ti 57 eis­mo įvy­kiai, per juos žu­vo še­ši eis­mo da­ly­viai. Tai dau­giau nei ket­vir­ta­da­lis (21,4 proc.) vi­sų žu­vu­sių­jų nuo me­tų pra­džios (28).

Pra­ėju­sią sa­vai­tę orai ne­bu­vo šal­ti – tem­pe­ra­tū­ra svy­ra­vo apie nu­lį, ke­lių eis­mo są­ly­gos lyg ir tu­rė­jo bū­ti pa­ken­čia­mos. Ta­čiau eis­mo sau­gu­mo spe­cia­lis­tai ir ke­li­nin­kai at­krei­pia dė­me­sį, kad oro tem­pe­ra­tū­rai nuo­lat kai­ta­lio­jan­tis iš tei­gia­mos į ne­igia­mą ke­liai tam­pa daug klas­tin­ges­ni nei ta­da, kai, pa­vyz­džiui, ter­mo­me­tro stul­pe­lis nuo­lat ro­do daug že­mes­nę nei nu­li­nė tem­pe­ra­tū­rą.

Tem­pe­ra­tū­rai svy­ruo­jant apie nu­lį ke­lio dan­gos nuo­lat pa­si­den­gia plik­le­džiu, ku­ris dėl sa­vo plo­nu­mo yra blo­gai ma­to­mas. Dar blo­giau, kai au­to­mo­bi­lių pa­dan­gos jį nu­da­žo juo­dai – ta­da plik­le­dis su­si­lie­ja su juo­du as­fal­to bi­tu­mu ir vai­ruo­to­jams ne­atro­do, kad ke­lias vir­tęs čiuo­žyk­la. Svy­ruo­jant oro tem­pe­ra­tū­rai apie nu­lį at­ski­ri as­fal­to ruo­žai ap­si­trau­kia su­le­dė­ju­siu snie­gu. Va­žiuo­da­mas as­fal­tu, ku­ria­me ne­bė­ra plik­le­džio, vai­ruo­to­jas pra­ran­da bud­ru­mą - skrie­ja di­džiu­liu grei­čiu. Ir stai­ga jo ke­ly­je ty­ko le­das. To­kiais at­ve­jais au­to­mo­bi­lis daž­nai tam­pa ne­val­do­mas.

Keis­tų ava­ri­jų virtinė

LŽ pa­ste­bė­ji­mu, eis­mo įvy­kių su­ves­ti­nė­se pa­pras­tai plik­le­džio įta­ka ava­ri­joms nė­ra at­spin­di­ma. Štai ir dėl pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­si­py­lu­sių eis­mo įvy­kių, ku­rių da­lis pa­si­bai­gė tra­giš­kai, daž­niau­siai bu­vo kal­ti­na­mi vai­ruo­to­jai ir ke­lei­viai. Kad ne­se­gė­jo dir­žų, ne­pa­si­rin­ko sau­gaus grei­čio ir t. t. Klas­tin­ga­sis plik­le­dis ma­žai kur mi­ni­mas. Ta­čiau keis­tų eis­mo įvy­kių bu­vo. Ir - ne vie­nas.

Skau­džiau­sia iš to­kių ava­ri­jų įvy­ko va­sa­rio 7-osios nak­tį Pa­ne­vė­žio ra­jo­no Pa­įs­trio se­niū­ni­jos Gai­liū­nų kai­me. Ke­lio Pa­ne­vė­žys–S­kaist­gi­riai–­Pu­ša­lo­tas vin­gy­je į pa­ke­lę stai­ga nu­lė­kė ir tren­kė­si į me­dį au­to­mo­bi­lis BMW 730. Įvy­kio me­tu žu­vo trys ke­lei­viai - 22, 33 ir 34 me­tų. Su­žei­di­mus pa­ty­rę 23 ir 27 me­tų vai­ki­nai pa­gul­dy­ti į li­go­ni­nę.

Va­sa­rio 11-osios ry­tą Šal­či­nin­kų ra­jo­no Sli­žiū­nų kai­me, ke­ly­je Pir­čiu­pis–­Ja­šiū­nai, esant sli­džiai ke­lio dan­gai, taip pat ke­lio vin­gy­je, au­to­mo­bi­lis „VW Golf“, vai­ruo­ja­mas 30 me­tų šio ra­jo­no gy­ven­to­jos, iš­va­žia­vo į prieš­prie­ši­nio eis­mo juo­stą ir su­si­dū­rė su vil­ki­ku MAN. Žu­vo leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­ja ir 31 me­tų ke­lei­vė. Su­žeis­tas už­pa­ka­li­nė­je sė­dy­nė­je sė­din­tis 29 me­tų vy­ras, dėl trau­mų jis pa­gul­dy­tas į li­go­ni­nę.

Pa­na­šio­mis ap­lin­ky­bė­mis pra­ėju­sią sa­vai­tę su­si­ža­lo­jo ir dau­giau eis­mo da­ly­vių.

Pa­dė­tų dyg­liuo­tos padangos

Ke­li­nin­kai ir sau­gaus eis­mo spe­cia­lis­tai vai­ruo­to­jams siū­lo įvai­rių „re­cep­tų“, ku­rie ne­va tu­rė­tų pa­dė­ti ta­da, kai iš­va­žiuo­ja­ma į ke­lią oro tem­pe­ra­tū­rai svy­ruo­jant apie nu­lį. Ta­čiau pra­ėju­sios sa­vai­tės įvy­kiai ro­do, kad vien teo­ri­niais pa­mąs­ty­mais ava­rin­gu­mą ke­liuo­se var­giai su­ma­žin­si. To­dėl vėl tam­pa po­pu­lia­rūs vai­ruo­to­jų pra­kti­kų pa­ta­ri­mai.

Daug­kar­ti­nis Lie­tu­vos ra­lio čem­pio­nas Ro­kas Li­pei­kis dien­raš­čiui LŽ sa­kė, kad vai­ruo­to­jai be rei­ka­lo pa­mir­šo dyg­liuo­tas pa­dan­gas. „Ne­ma­ža vai­ruo­to­jų da­lis įti­kin­ti, kad dyg­liai yra kaž­kas blo­go. Pir­miau­sia dėl kai­nos – esą to­kios au­to­mo­bi­lių pa­dan­gos kai­nuo­ja bran­giau, nors tai to­li gra­žu ne vi­sa­da tie­sa. Taip pat vy­rau­ja nuo­mo­nė, kad pa­dan­gas in­ten­sy­viai eksp­loa­tuo­jant dyg­liai iš­si­bars­to, to­dėl per­mo­kė­ti už pa­dan­gą ne­va ne­ap­si­mo­ka. Ne­igia­mą po­žiū­rį ku­ria ir gam­tos sau­go­to­jai, pa­sak ku­rių dyg­liuo­tos pa­dan­gos ta­ria­mai vi­siš­kai ne­tin­ka lie­tu­viš­kai žie­mai. Esą ji yra pa­ly­gin­ti šil­ta, di­džią­ją žie­mos da­lį as­fal­tas yra pli­kas, to­dėl dyg­liai jį ne­va tik­tai iš­dau­žo, ga­di­na ir ke­lia svei­ka­tai pa­vo­jin­gas dul­kes. Apie tai, kad dyg­liuo­tos pa­dan­gos ga­li gel­bė­ti nuo ap­ga­di­ni­mo au­to­mo­bi­lius ar­ba ne­tgi pa­čių vai­ruo­to­jų gy­vy­bes, nu­ty­li­ma. Ta­čiau šis sau­sis ir va­sa­ris įro­do, kad žie­mą, ne­tgi jei ji šil­ta kaip ši, dyg­liuo­tos pa­dan­gos yra tie­siog ne­pa­kei­čia­mos“, - kal­bė­jo LŽ pa­šne­ko­vas.

R. Li­pei­kis vai­ruo­to­jų nu­si­tei­ki­mą šal­tuo­ju me­tų lai­ku va­ži­nė­ti uni­ver­sa­lio­mis ar ne­dyg­liuo­to­mis žie­mi­nė­mis pa­dan­gos ly­gi­na su ma­ši­nos drau­di­mu. „Pui­kiai ži­no­ma, kad drau­džian­tis ga­li­ma sa­vo au­to­mo­bi­lį apd­raus­ti nuo vi­sų ri­zi­kų, o ga­li­ma – tik nuo da­lies. Tas pat ir su pa­dan­go­mis. Žie­mą va­ži­nė­da­mas ne­dyg­liuo­to­mis pa­dan­go­mis esi "ap­sid­rau­dęs" tik­tai nuo da­lies šal­to­jo me­tų se­zo­no ri­zi­kų, bet la­bai pa­vo­jin­gos plik­le­džio ri­zi­kos tarp jų nė­ra“, - sa­kė ra­lio meis­tras.

Eis­mo įvy­kių sta­tis­ti­ka 2014 m. ir 2015 m. sau­sio 1 d. - va­sa­rio 13 d.

2014 m.2015 m.Po­ky­tis (proc.)
Bend­ras eis­mo įvy­kių skaičius317353+11,4
Bend­ras žu­vu­sių­jų skaičius3628-22,2
Žu­vu­sių­jų skai­čius vals­ty­bi­nės reikš­mės keliuose1922+15,8

Šal­ti­nis: LAKD

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas ga­lės ra­miai baig­ti sa­vo ka­den­ci­ją. Opozicijos par­eikš­tos in­ter­pe­lia­ci­jos [...]
Va­kar bū­da­mas 93 me­tų mi­rė Shi­mo­nas Pe­re­sas. Per sa­vo po­li­ti­nę kar­je­rą jis du kar­tus ėjo prem­je­ro par­ei­gas, bu­vo lai­ko­mas Iz­rae­lio bran­duo­li­nės prog­ra­mos ar­chi­tek­tu, bet vė­liau, at­si­sa­kęs anks­tes­nių [...]
Tarp­tau­ti­nė ty­rė­jų ko­man­da bai­gė dve­jus me­tus tru­ku­sį ty­ri­mą dėl Ma­lai­zi­jos ke­lei­vi­nio lėk­tu­vo žū­ties virš Ry­tų Ukrai­nos 2014 me­tų lie­pos 17 die­ną ir pa­skel­bė sa­vo iš­va­das, ta­čiau la­bai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Be­veik 2 tūkst. Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jų per ar­ti­miau­sius tris mė­ne­sius ke­ti­na su­ma­žin­ti ga­my­bą ir už tai ti­ki­si gau­ti 1,77 mln. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos lė­šų pa­gal liepą Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Kamb­ri­jos gra­fys­tė­je (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) avis au­gi­nan­tis Pi­pas Simp­so­nas kū­ry­biš­kai ėmė ko­vo­ti su va­gi­mis. Jis pa­si­tel­kė į pa­gal­bą ryškiai oran­ži­nius da­žus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami