Šalies robotizacija: kaip pasivyti Japoniją

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-10-26 08:27
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-10-26 08:27
Dr.Vladas Lašas: “Labai norėčiau, kad ir Lietuvos Vyriausybė savo palankiais reguliavimo sprendimais skatintų pasaulinio robotų verslo lyderius savo pilotiniams projektams ir naujų technologijų bei verslo modelių kūrimui pasirinkti Lietuvą". LŽ archyvo nuotraukos
Sim­bo­liš­ka, kad spa­lio vi­du­ry­je tą pa­čią die­ną Kau­ne įvy­ko du la­bai svar­būs įvy­kiai – bu­vo ati­da­ry­tas eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lis „Rail Bal­ti­ca 1“ ir su­reng­ta at­vi­rų du­rų die­na „Iš­ma­nios in­ves­ti­ci­jos: ro­bo­ti­kos ir ino­va­ci­jų at­ei­tis“.

Tik iš pir­mo žvilgs­nio tie du įvy­kiai nė­ra su­si­ję. Ar­ba su­si­ję tik tuo, kad juo­se abie­juo­se ap­si­lan­kė prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius. Lie­tu­vos iš­ma­nių­jų tech­no­lo­gių stra­te­gai jau da­bar tu­ri vi­zi­ją, kaip tu­rė­tų at­ro­dy­ti mū­sų ša­lis ul­tra­mo­der­nia­me, pu­siau vir­tua­lia­me at­ei­ties pa­sau­ly­je. Svar­biau­sia, kad moks­li­nin­kai jau ran­da kal­bą ir su pra­kti­kais – Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kais, trans­por­to sek­to­riaus at­sto­vais. Per at­vi­rų du­rų die­ną „Iš­ma­nios in­ves­ti­ci­jos: ro­bo­ti­kos ir ino­va­ci­jų at­ei­tis“ jos da­ly­viams ir sve­čiams bu­vo su­teik­ta pro­ga ap­lan­ky­ti ro­bo­tų par­odą, o jo­je bu­vo pri­sta­ty­ti ja­po­niš­ki „Fa­nuc“ kom­pa­ni­jos pra­mo­nei skir­ti ro­bo­tai.

Ro­bo­ti­zuos Lie­tu­vos pramonę

Par­oda vy­ko Kau­no lais­vo­jo­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je, kur įsi­kū­ru­si pra­mo­nės au­to­ma­ti­za­vi­mo spren­di­mų ir pa­slau­gų įmo­nė „E­lin­ta“. Jos at­sto­vai ir pa­si­ra­šė su­tar­tį dėl at­sto­va­vi­mo Ja­po­ni­jos ro­bo­tų kom­pa­ni­jai „Fa­nuc“ Bal­ti­jos ša­ly­se. Ši ga­min­to­ja ga­mi­na ir rin­kai siū­lo ro­bo­tus, ku­rie ga­li pa­keis­ti me­cha­ni­nį žmo­gaus dar­bą įvai­rio­se sri­ty­se: su­vi­ri­ni­me, pa­ka­vi­me, de­ta­lių su­rin­ki­me. Jau pa­si­ra­šę su­tar­tį dėl at­sto­va­vi­mo su „Fa­nuc“ at­sto­vais, kau­nie­čiai tei­gia su­da­rę su­tar­tis dėl ro­bo­tų mon­ta­vi­mo ke­lio­se Lie­tu­vos pra­mo­nės įmo­nė­se, o vie­no­je jau su­mon­ta­vo to­kį ro­bo­tą.

„Mes pa­tys su­ra­do­me „Fa­nuc“, nes aš ti­kiu pra­mo­nės au­to­ma­ti­za­ci­jos re­vo­liu­ci­ja ir tuo, jog per de­šimt me­tų au­to­ma­ti­za­ci­ja iš­augs pen­kis kar­tus. To­dėl ro­bo­tų rei­kia Bal­ti­jos ša­lių įmo­nėms“, – sa­kė „E­lin­tos“ va­do­vas, moks­li­nin­kas dr.Vy­tau­tas Jo­ku­žis.

Kas me­tai „Fa­nuc“ pa­ga­mi­na dau­giau kaip po 5 tūkst. pra­mo­ni­nių ro­bo­tų, o me­ti­nė įmo­nės apy­var­ta sie­kia apie 6 mlrd. JAV do­le­rių (apie 5,4 mlrd. eu­rų). V. Jo­ku­žis ži­niask­lai­dai yra tei­gęs, kad lan­kan­tis „Fa­nuc“ ro­bo­tų ga­myk­lo­je Ja­po­ni­jo­je jį aps­tul­bi­no pa­ma­ty­tas vaiz­das: ro­bo­tus čia ga­mi­na ro­bo­tai.

Dr.Vytautas Jokužis premjerą Algirdą Butkevičių supažindino su japoniškais pramonei automatizuoti skirtais robotais.

Ro­bo­tai grą­ži­na gamybą

Bet kuo čia dė­ta Kau­ną ir Lie­tu­vos bei Len­ki­jos pa­sie­nį su­jun­gu­si eu­ro­pi­nė vė­žė „Rail Bal­ti­ca 1“? Ar maž­daug 2025–2030 me­tais Var­šu­vą ar Ber­ly­ną pa­siek­sian­ti „Rail Bal­ti­ca“?

Są­sa­ja – ypač glau­di. Jau da­bar iš pa­sau­lio fab­ri­ku va­di­na­mos Ki­ni­jos ga­my­ba grįž­ta ten, iš kur ka­dai­se pa­bė­go – į Eu­ro­pą. O la­biau­siai – į tas jos vals­ty­bes, ku­rio­se pi­giau­sia dar­bo jė­ga. Ta­čiau at­ei­ty­je, ti­ki­na nau­jau­sios ro­bo­ti­za­ci­jos teo­ri­jos ša­li­nin­kai, pro­ce­sas dar pa­spar­tės. Ir tai lems ne kas ki­tas, o į ga­my­bą die­gia­mi ro­bo­tai. Lai­mės tos ša­lys, ku­rios ro­bo­ti­za­ci­ją at­liks spar­čiau­siai.

Kol kas Eu­ro­pa, tarp jų – ir Lie­tu­va, ga­li ly­gin­tis su Ki­ni­ja vis­kuo, iš­sky­rus pi­gią dar­bo jė­gą. Ta­čiau bū­tent ro­bo­tai ir pa­nai­kins šį ki­nų pra­na­šu­mą. „Ro­bo­ti­za­ci­ja at­ve­ria di­de­lę ga­li­my­bę su­grą­žin­ti ir iš­lai­ky­ti ga­my­bą Eu­ro­po­je, ne­pai­sant ki­tų re­gio­nų kon­ku­ren­ci­jos: juk ro­bo­to dar­bas čia kai­nuos tiek pat, kiek ir to­se ša­ly­se, ku­rios gar­sė­ja pi­gia dar­bo jė­ga“, – pa­žy­mė­jo moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų en­tu­zias­tas, moks­li­nin­kas dr.Vla­das La­šas.

Pa­sak jo, ypač di­de­les ga­li­my­bes ro­bo­ti­za­ci­ja at­ve­ria Lie­tu­vai, ku­rios ino­va­ci­jų sek­to­rius kuo to­liau, tuo la­biau pri­pa­žįs­ta­mas pa­sau­ly­je. „To­kia da­bar pra­si­de­dan­ti ga­my­bos mig­ra­ci­ja at­gal į Eu­ro­pą su­ku­ria ypač ge­ras ga­li­my­bes Lie­tu­vai. Vis dėl­to jo­mis dar reiks su­ge­bė­ti pa­si­nau­do­ti“, – pa­brė­žė moks­li­nin­kas.

Pa­sak V. Jo­ku­žio, Lie­tu­vai di­de­lį pra­na­šu­mą su­tei­kia mū­sų ša­lies geog­ra­fi­nė pa­dė­tis. „Iš Ki­ni­jos į tur­tin­gą Va­ka­rų Eu­ro­pą at­ga­ben­ti ga­mi­nius rei­kės dau­giau lai­ko ir ne­ma­žai kai­nuos, o Lie­tu­va – čia pat. Pir­miau­sia dėl ma­žes­nių trans­por­ta­vi­mo kaš­tų bus ma­žes­nė ir mū­sų siū­lo­mų ga­mi­nių kai­na, tai­gi įgy­ja­me di­džiu­lį kon­ku­ren­ci­nį pra­na­šu­mą“, – kal­bė­jo moks­li­nin­kas.

Jei vis­kas vyks taip, kaip nu­ma­ty­ta, Lie­tu­vo­je pa­ga­min­ta pa­ti įvai­riau­sia pro­duk­ci­ja ne­sus­to­ja­mu srau­tu te­kės į tur­tin­gas Va­ka­rų Eu­ro­pos ir ki­tas vals­ty­bes per Klai­pė­dos jū­rų uos­tą, nau­jai nu­ties­ta ir­/ar mo­der­ni­zuo­ta „Via Bal­ti­ca“, ge­le­žin­ke­liu. Ir kaip tik čia ne­įkai­no­ja­ma taps nau­jo­sios „Rail Bal­ti­ca 1“ ir eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lį su­psian­čių in­ter­mo­da­li­nio trans­por­to lo­gis­ti­nių gran­di­nių ver­tė.

Sunkiausia bus išaiškinti Lietuvą dėl mažų atlyginimų paliekantiems lietuvaičiams, kad robotai gali pagerinti jų gyvenimą. /Vidmanto Užusienio nuotrauka

At­liks juo­džiau­sius darbus

„Taip, „Rail Bal­ti­cos 1“ nau­da yra ne­abe­jo­ti­na. Aš ne­tu­riu pa­skai­čia­vi­mų ir ti­krai ne­ži­nau, ar tu­rė­si­me nau­dos nu­tie­sę „Rail Bal­ti­ca 2“ į Lat­vi­ją ar Es­ti­ją, nes jo eksp­loa­ta­ci­jos kaš­tai ga­li pa­si­ro­dy­ti esą di­des­ni nei gau­na­mos pa­ja­mos iš veik­los. Ta­čiau dėl „Rail Bal­ti­ca 1“ nė­ra jo­kių abe­jo­nių“, – pri­ta­rė LŽ kal­bin­tas Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Ro­ber­tas Dar­gis.

Bet ar dėl ma­si­nės ro­bo­ti­za­ci­jos ne­nu­ken­tės Lie­tu­vos dar­buo­to­jai, iš ku­rių ro­bo­tai ga­li ati­mti dar­bus? Dis­ku­si­jos da­ly­vis Jus­ti­nas Kat­kus, „Star­tup Spa­ce“ įkū­rė­jas ir tarp­tau­ti­nės ro­bo­ti­kos įmo­nės va­do­vas, to­kias kal­bas pa­va­di­no juo­kin­go­mis. „Ro­bo­ti­za­ci­jos po­žiū­riu be­ne pa­ti pa­žan­giau­sia pa­sau­lio ša­lis Ja­po­ni­ja jau se­niai iš­mo­ko gy­ven­ti su ro­bo­tais, jie ta­po lyg ir ja­po­nų šei­mos na­riai. Ta­čiau nuo to gy­ve­ni­mo ko­ky­bė ne tik kad ne­nu­ken­tė­jo, bet ji ir to­liau ky­la. At­ėjo lai­kas nu­sto­ti bi­jo­ti ro­bo­tų ir mums, lie­tu­viams“, – sa­kė vers­li­nin­kas.

Pa­sak dr.V. La­šo, ro­bo­tai kaip tik pa­dės mū­sų žmo­nėms dau­giau už­dirb­ti, o at­ly­gi­ni­mais gal net ir pri­si­vy­ti pir­mau­jan­čias pa­sau­lio ša­lis. „Džiu­gu, kad le­dai pa­ju­dė­jo – ir Lie­tu­vos įmo­nės jau ma­to ro­bo­ti­za­ci­jos nau­dą, en­tu­zias­tin­gai die­gia ro­bo­tus ga­my­bo­je. Jie pa­kei­čia tą nuo­bo­dų, ru­ti­ni­nį ir ma­žai ap­mo­ka­mą dar­bą, ku­rį jau ir Lie­tu­vo­je ne­bė­ra no­rin­čių­jų dirb­ti“ – pa­ste­bė­jo moks­li­nin­kas.

Justinas Katkus: „Lietuva turi ką pasiūlyti pramonininkams ir kitiems užsakovams“.

Ir ku­ria, ir diegia

J. Kat­kaus tei­gi­mu, di­džiau­sios nau­dos iš ša­lies ro­bo­ti­za­ci­jos iš­pe­ši­me tik tuo­met, jei į prie­kį žings­niuo­si­me daug spar­čiau, nei ap­lin­ki­nės ša­lys. „Jau da­bar di­džiau­sias ro­bo­tų po­rei­kis jun­ta­mas pra­mo­nė­je. Lie­tu­vo­je ino­va­ty­vu­sis sek­to­rius yra la­bai aukš­to ly­gio, nors gal­būt dau­ge­liu at­ve­ju jos ku­ria­mų ir ga­mi­na­mų pro­duk­tų ko­ky­bė vis dar ne­pri­lygs­ta tiems, ku­riuos siū­lo pa­žan­giau­sios šios sri­ties vals­ty­bės, pa­vyz­džiui, Ki­ni­ja. Ne­pai­sant to, Lie­tu­va tu­ri ką pa­siū­ly­ti pra­mo­ni­nin­kams ir ki­tiems už­sa­ko­vams. Pir­miau­sia tai yra la­bai aiš­kus, ge­rai su­sty­guo­tas ro­bo­tų kū­ri­mo ir ga­my­bos pro­ce­sas. Ku­riant ro­bo­tus tu­ri­me ypač ge­rai su­sty­guo­tą pro­ce­są, kaip pe­rei­ti nuo idė­jos, kon­cep­ci­jos iki ga­lu­ti­nio pro­duk­to, ku­rį ga­li­me pri­sta­ty­ti į rin­ką“, – pa­žy­mė­jo J. Kat­kus.

Anot jo, jei sri­tis bū­tų ak­ty­viau plė­to­ja­ma, ro­bo­ti­za­ci­ja Lie­tu­vo­je ga­li ne­at­pa­žįs­ta­mai pa­keis­ti mū­sų pra­mo­nę, pa­vers­ti ją vie­na pa­žan­giau­sių pa­sau­ly­je. O ir pa­čius ro­bo­tus ga­min­ti ga­li­me.

Įkve­pia šve­dų pavyzdys

Vers­li­nin­kui pri­ta­rė ir dr.V. La­šas. Bet jis kal­bė­jo ne vien apie ro­bo­ti­za­ci­ją, o apie vi­są Lie­tu­vos ino­va­ci­jų sek­to­rių. „Ro­bo­ti­za­ci­ja kei­čia ne tik pra­mo­nę – tai žy­miai pla­tes­nis ir la­bai spar­tus pro­ce­sas. Nau­do­da­mi ro­bo­tus la­bai daug pa­si­temp­ti ir pa­di­din­ti sa­vo na­šu­mą ga­li ir že­mės ūkis, trans­por­tas, lo­gis­ti­ka, svei­ka­tos ap­sau­ga ir ki­tos sri­tys“, – ti­ki­no moks­li­nin­kas.

Ta­čiau tap­ti sa­vo ino­va­ci­jo­mis pa­žan­giau­sia pa­sau­lio vals­ty­be nė­ra leng­va. Be pi­ni­gi­nių iš­tek­lių, „pa­si­vy­ti Ja­po­ni­ją“ dar rei­ka­lin­ga be­veik idea­liai vei­kian­ti moks­lo, vers­lo ir val­džios si­ner­gi­ja.

„La­bai no­rė­čiau, kad ir Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė sa­vo pa­lan­kiais re­gu­lia­vi­mo spren­di­mais ska­tin­tų pa­sau­li­nio ro­bo­tų vers­lo ly­de­rius sa­vo pi­lo­ti­niams pro­jek­tams ir nau­jų tech­no­lo­gi­jų bei vers­lo mo­de­lių kū­ri­mui pa­si­rink­ti Lie­tu­vą. Pa­vyz­dys mums ga­lė­tų bū­ti kad ir Šve­di­ja, kur su­jun­gus sa­vi­val­dos, vers­lo ir vals­ty­bės pa­jė­gas bu­vo im­ta­si pi­lo­ti­nio au­to­no­mi­nių au­to­mo­bi­lių eksp­loa­ta­vi­mo pro­jek­to. Ge­te­bor­go mies­to val­džia nu­ta­rė leis­ti mies­to gat­vė­se ban­dy­ti au­to­no­mi­nius au­to­mo­bi­lius. Jos par­eng­tas pro­jek­tas su­lau­kė di­de­lio au­to­no­mi­nių au­to­mo­bi­lių tech­no­lo­gi­jų ly­de­rių dė­me­sio, ini­cia­ty­vą par­ėmė Šve­di­jos vy­riau­sy­bė, pro­jek­te da­ly­vau­ja „Vol­vo“ kom­pa­ni­ja, o fi­nan­suo­ja in­ves­tuo­to­jai iš Ki­ni­jos. Jau ki­tais me­tais šim­tas Ge­te­bor­ge gy­ve­nan­čių šei­mų pra­dės kas­die­ni­nia­me kas­dien nau­do­ti 100 au­to­no­mi­nių au­to­mo­bi­lių. Aiš­ku, kol kas už va­žia­vi­mo sau­gu­mą bus at­sa­kin­gas vai­ruo­to­jas, ku­ris ga­lės bet ka­da pe­rim­ti vai­rą į sa­vo ran­kas. To­kių nau­jų tech­no­lo­gi­jų ban­do­mų­jų prog­ra­mų at­ei­ty­je ga­lė­tų im­tis ir mū­sų ša­lis. O Šve­di­ja, Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Ame­ri­ka, net kai ku­rios JAV vals­ti­jos ir mies­tai, jau da­bar ak­ty­viai lenk­ty­niau­ja ir var­žo­si, kur­da­mi pa­lan­kią įsta­ty­mi­nę ba­zę au­to­no­mi­niams au­to­mo­bi­liams. Ki­taip ta­riant, au­to­mo­bi­liams-ro­bo­tams ir ki­toms tech­no­lo­gi­jų nau­jo­vėms. „Kos­mi­niai“ iš­šū­kiai pa­sie­kia­mi ir ma­žoms vals­ty­bėms – jų ak­ty­viai tu­ri­me siek­ti, jei no­ri­me bū­ti ino­va­ty­vūs ir ly­giuo­tis į ge­riau­sius pa­sau­ly­je“, – kal­bė­jo dr. V. La­šas.

Nau­juo­ju ES 2014–2020 me­tų fi­nan­si­niu lai­ko­tar­piu iš į Lie­tu­vą at­ke­liau­sian­čios struk­tū­ri­nės 7 mlrd. eu­rų dy­džio par­amos jau nu­spręs­ta 10 proc. skir­ti mū­sų ša­lies ro­bo­ti­za­ci­jai ir su tuo su­si­ju­sioms ino­va­ci­joms.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
istorijai  78.60.168.138 2015-10-27 06:12:48
Kuo cia detas Nikita Sergejevicius is Lietuva? Jedi Japonija butu turejusi took nepilnavertiskumo jausma, koki turi Lietuva, niekuomet nebutu tapusi pasaulio pirmune.
0 0  Netinkamas komentaras
Istorija  78.63.122.248 2015-10-26 22:20:12
Pasikaitykit kaip Chruščiovas Ameriką vijosi, ir žadėjo aplenkt.
0 0  Netinkamas komentaras
Argi?  78.60.168.138 2015-10-26 20:15:27
Argi mes nevykeliai, lyginant su japonais?
0 0  Netinkamas komentaras
chrusciovo anukai  96.58.210.7 2015-10-26 18:57:59
dognat i peregnat japani.....
0 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami