Šalikelėje stovintys automobiliai saugos namus ir ieškos šunų

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-02-20 17:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-02-20 17:00
LŽ archyvo nuotrauka
Įpras­ta ma­ny­ti, kad pri­par­kuo­ti au­to­mo­bi­liai yra sa­vo­tiš­ki mies­to įky­ruo­liai. Jie už­kem­ša ša­li­ke­les ir truk­do pra­va­žiuo­ti. Jų sto­vė­ji­mo aikš­te­lėms ir ga­ra­žams rei­kia že­mės, ku­rios mies­tuo­se trūks­ta. O ap­mau­džiau­sia, kad, ty­ri­mai ro­do, jog vi­du­ti­nis au­to­mo­bi­lis apie 95 proc. lai­ko pra­lei­džia sto­vė­da­mas.

O jei au­to­mo­bi­lis bū­tų ne tik po­rą to­nų sve­rian­tis plie­no, stik­lo, plas­ti­ko ir gu­mos mons­tras, rei­ka­lau­jan­tis sau vie­tos? Kas, jei jie tap­tų ga­lin­go­mis duo­me­nų plat­for­mo­mis, vei­kian­čio­mis kar­tu, kad su­rink­tų ir skleis­tų in­for­ma­ci­ją, taip ge­rin­da­mi mies­to gy­ven­to­jų sau­gu­mą ir pa­to­gu­mą? Jei au­to­mo­bi­liai tap­tų au­gan­čios, su­si­ju­sių ir ga­lios iš de­be­sų kom­piu­te­ri­jos be­si­se­mian­čių ob­jek­tų sis­te­mos – daik­tų in­ter­ne­to (IoT) – da­li­mi?

Tai idė­ja, ku­rią į gat­ves ir sto­vė­ji­mo aikš­te­les, sie­kia įdieg­ti IBM ty­rė­jas Ro­ber­tas Šor­te­nas ir jo va­do­vau­ja­ma su­sie­tų au­to­mo­bi­lių pro­jek­tą vys­tan­ti ko­man­da.

„Vi­sa­me pa­sau­ly­je jau da­bar pil­na au­to­mo­bi­lių, tie­siog pri­grūs­tų įvai­rių ju­tik­lių ir skai­čia­vi­mo įran­gos, – sa­ko R.Šor­te­nas. – Kai au­to­mo­bi­liai pri­par­kuo­ti, pa­pras­čiau nu­sta­ty­ti tiks­lią jų bu­vi­mo vie­tą nei jiems ju­dant ir jie tu­ri ener­gi­jos šal­ti­nius. Tai­gi, sto­vin­tys au­to­mo­bi­liai ga­li tap­ti svar­bia inf­ras­truk­tū­ros da­li­mi ir pa­ten­kin­ti mies­to gy­ven­to­jų po­rei­kius“.

Ne­iš­nau­do­tos au­to­mo­bi­lių galimybės

Kaip tai ga­lė­tų veik­ti rea­lia­me pa­sau­ly­je? Pa­vyz­džiui, du­jų nuo­tė­kiai yra itin pa­vo­jin­gi žmo­nėms ir ga­li su­kel­ti di­džiu­lių nuo­sto­lių. O jei gat­vės bū­tų nu­sė­tos ju­tik­liais, ku­rie ga­lė­tų ne tik fik­suo­ti nuo­tė­kį, bet kar­tu ir ras­tų tiks­lią jo vie­tą? Jei kiek­vie­na­me au­to­mo­bi­ly­je bū­tų įdieg­ti du­jų ju­tik­liai, jūs fak­tiš­kai jau tu­rė­tu­mė­te to­kią sis­te­mą. Ir tai tik vie­nas iš ke­tu­rių su­jung­tų au­to­mo­bi­lių sis­te­mos pri­tai­ky­mo bū­dų, ku­riuos IBM ty­rė­jai šiuo me­tu tes­tuo­ja Ai­ri­jos sos­ti­nė­je Dub­li­ne.

Kuo to­liau, tuo daž­niau au­to­mo­bi­lių ga­lia yra ma­tuo­ja­ma ne tik po va­rik­lio gaub­tu sly­pin­čio­mis ark­lio ga­lio­mis. Šian­die­ni­niai au­to­mo­bi­liai iš sa­lo­nų iš­rie­da pil­ni ka­me­rų, ju­dė­ji­mo sen­so­rių ir ki­tų duo­me­nis ren­kan­čių įren­gi­nių. Pa­skai­čiuo­ta, kad iki 2020 me­tų 9 iš 10 nau­jų au­to­mo­bi­lių tu­rės in­ter­ne­to ry­šį. Ko­dėl vi­si šie pa­jė­gu­mai tu­rė­tų bū­ti ne­nau­do­ja­mi vien to­dėl, kad va­rik­lis tuo me­tu yra iš­jung­tas?

„Mes taip pat ti­ria­me, kaip pri­par­kuo­tų au­to­mo­bi­lių ju­tik­liai ga­lė­tų pa­pil­dy­ti na­mų ap­sau­gos sis­te­mas, – sa­ko R. Šor­te­nas. – Juk jei au­to­mo­bi­ly­je yra įreng­ti ju­dė­ji­mo ju­tik­liai, jie ga­lė­tų bū­ti įjung­ti nak­čiai, kad ste­bė­tų ju­dė­ji­mą ra­jo­ne. Ar­ba jei ku­ria­me nors na­me įsi­jun­gia sig­na­li­za­ci­ja, au­to­mo­bi­lio ka­me­ra ga­lė­tų au­to­ma­tiš­kai įsi­jung­ti ir pra­dė­ti įra­ši­nė­ti vaiz­dą“.

Su­ras vie­tą par­ka­vi­mui ir šunį

Ki­tų pri­par­kuo­ti au­to­mo­bi­liai taip pat ga­lė­tų pa­dė­ti jums ras­ti par­ka­vi­mo vie­tą sau. Ir ne bet ko­kią – ju­tik­lius tu­rin­tys ir tar­pu­sa­vy­je in­for­ma­ci­ja be­si­da­li­jan­tis au­to­mo­bi­liai par­ink­tų jū­sų au­to­mo­bi­liui ir jū­sų po­rei­kiams tin­ka­miau­sią lais­vą sto­vė­ji­mo vie­tą.

„Kaip au­to­mo­bi­liai nė­ra vie­no­di, taip ir vi­sos par­ka­vi­mo vie­tos yra skir­tin­gos, – aiš­ki­na IBM ty­rė­jas. – Vie­nos jų tin­ka di­de­liems au­to­mo­bi­liams, į ki­tas tilps tik ma­žiu­kai. Kai ku­rios jų la­biau tiks spe­cia­lių po­rei­kių tu­rin­tiems žmo­nėms bus ar­čiau par­duo­tu­vės ar­ba, pa­vyz­džiui, po­lik­li­ni­kos“.

Tai­gi ša­li­ke­lė­je pri­par­kuo­ti au­to­mo­bi­liai ga­lės ne tik nu­sta­ty­ti ap­link juos esan­čių lais­vų par­ka­vi­mo vie­tų skai­čių, bet ir įver­tins jas. O su­jung­ti au­to­mo­bi­liai juk ga­lė­tų ras­ti ne tik, kur pa­sta­ty­ti au­to­mo­bi­lį, bet ir din­gu­sį šu­nį ar ko­kį daik­tą. Jei prie jū­sų au­gin­ti­nio ant­kak­lio, kai šis din­go iš na­mų, bū­tų pri­tvir­tin­tas ener­gi­jos ne­rei­ka­lau­jan­tis ra­di­jo ban­gų įtai­sas, au­to­mo­bi­liuo­se įreng­ti ju­tik­liai pa­dė­tų at­sek­ti jį ra­jo­ne.

Svar­biau­sia, kad dau­gu­ma da­ly­kų, ku­rie er­zi­na kal­bant apie mies­te pri­par­kuo­tus au­to­mo­bi­lius – jų dy­dis, jų bu­vi­mas vi­sur – yra jų iš­skir­ti­nu­mas, ku­rį ga­li­ma iš­nau­do­ti gy­ven­to­jų ge­ro­vei.

„Pag­rin­di­nis au­to­mo­bi­lių pri­va­lu­mas ly­gi­nant juos, pa­vyz­džiui su iš­ma­niai­siais te­le­fo­nais, yra jų dy­dis. Au­to­mo­bi­ly­je ga­li­ma su­mon­tuo­ti kur kas di­des­nius įren­gi­nius, – sa­ko IBM ty­rė­jas R.Šor­te­nas. – Su jais ga­li­ma nu­veik­ti kur kas dau­giau nei su mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais“.

Au­to­mo­bi­liai tu­ri sa­vus, nuo tie­ki­mo gran­di­nės ne­prik­lau­so­mus ener­gi­jos šal­ti­nius, tad ju­tik­liai juo­se veik­ti ga­li ne­prik­lau­so­mai nuo ap­lin­ky­bių. Jų tiek daug, kad net jei ku­rio vie­no ju­tik­liai ne­su­veiks, tai ne­be­bus svar­bu. Be to, au­to­mo­bi­lius vai­ruo­to­jai kei­čia kas 8–9 me­tus, to­dėl juo­se įdieg­tos tech­no­lo­gi­jos nie­ka­da ne­at­si­liks nuo laik­me­čio.

To­dėl su­jung­tų „iš­ma­nių“ au­to­mo­bi­lių sis­te­mos bū­tų ypač nau­din­gos ma­žiau tur­tin­goms ša­lims, ku­rios ne­tu­ri pa­kan­ka­mai lė­šų įgy­ven­din­ti di­džiu­lius mies­to inf­ras­truk­tū­ros pro­jek­tus.

„Skai­čiuo­ja­ma, kad Vil­niu­je yra apie 300 000 au­to­mo­bi­lių. Jei at­ei­ty­je bent da­lis jų ga­lė­tų at­lik­ti ir vi­są mies­tą api­man­čios da­vik­lių sis­te­mos funk­ci­ją, mies­tui tai su­teik­tų daug nau­din­gų duo­me­nų, ku­riuos ga­lė­tu­me pa­nau­do­ti vil­nie­čių la­bui. Vie­na ver­tus to­kia sis­te­ma leis­tų mies­tie­čiams spręs­ti tam ti­kras prob­le­mas, pa­vyz­džiui par­ka­vi­mo­si, ki­ta ver­tus – iš­ana­li­za­vus šiuos duo­me­nis ga­lė­tu­me pri­im­ti ge­riau­sius spren­di­mus pla­nuo­da­mi mies­to plė­trą“, – apie to­kios sis­te­mos pri­va­lu­mus mies­tui sa­ko Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius.

„Iš­ma­nie­ji šiuo­lai­ki­niai mies­tai pir­miau­sia su­si­ję su mil­ži­niš­kais duo­me­nų kie­kiais. Au­to­mo­bi­lių pa­nau­do­ji­mas jiems rink­ti – idė­ja ties ku­ria dir­ba IBM ty­rė­jai Ai­ri­jo­je – tai bū­das be di­de­lių pa­pil­do­mų iš­lai­dų gau­ti in­for­ma­ci­ją rea­liu lai­ku. Mies­tie­čių sau­gu­mo jaus­mas ir lai­ku bei iš­sa­miai jiems pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja yra ker­ti­niai lai­min­go mies­to ele­men­tai. In­for­ma­ci­ją fik­suo­jan­tys ir ją be­si­da­li­jan­tys au­to­mo­bi­liai, ma­nau, jau ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je taps ne­at­sie­ja­ma di­džių­jų mies­tų in­for­ma­ci­jos greit­ke­lio da­li­mi“, – ma­noi IBM at­sto­vas vie­ša­jam sek­to­riui Lie­tu­vo­je Gy­tis Ne­ma­nis.

Au­to­mo­bi­lių yra vi­sur, te­rei­kia tin­ka­mai iš­nau­do­ti jų ga­li­my­bes ir akis er­zi­nan­čią mies­to pei­za­žo de­ta­lę pa­da­ry­ti ver­tin­ga inf­ras­truk­tū­ros da­li­mi. Mies­to pla­nuo­to­jų gal­vos skaus­mą pa­vers­ti mies­tie­čių pa­gal­bi­nin­ku.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami