Šalmas dviratininkui – ne prievolė, bet būtinybė

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-06-30 19:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-06-30 19:00
Šalmą rekomenduojama užsidėti be išimties visiems mėgstantiems minti pedalus Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čios ke­lių eis­mo tai­syk­lės (KET) dvi­ra­ti­nin­kų dė­vė­ti šal­mo ne­įpa­rei­go­ja, iš­sky­rus at­ve­jus, kai ke­liu va­žiuo­ja ne­pil­na­me­čiai. Vis tik po­li­ci­ja ir drau­di­kai už­si­dė­ti šal­mą la­bai re­ko­men­duo­ja be iš­im­ties vi­siems mėgs­tan­tiems min­ti pe­da­lus, o ypač tiems, ku­rie dvi­ra­čio pe­da­lus mi­na jud­rio­mis mies­tų gat­vė­mis.

Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jo Ra­mū­no Ma­to­nio tei­gi­mu, at­lik­ti ty­ri­mai ro­do, kad vi­suo­ti­nai tarp dvi­ra­ti­nin­kų pa­pli­tęs šal­mų nau­do­ji­mas leis­tų dvi­ra­čių vai­ruo­to­jų mir­ti­mi pa­si­bai­gian­čių ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų skai­čių su­ma­žin­ti 50 proc.

„Re­ko­men­da­ci­ja dė­vė­ti šal­mą į ke­lių eis­mo tai­syk­les įtrauk­ta ne vel­tui. Nors su­au­gu­siems as­me­nims tai nė­ra pri­va­lo­ma, ta­čiau, pa­vyz­džiui, dvi­ra­čių spor­to en­tu­zias­tai pui­kiai ži­no šal­mo nau­dą, to­dėl nuo­lat dė­vi tiek jį, tiek ir ki­tas ap­sau­gi­nes prie­mo­nes. De­ja, pa­ste­bi­me, kad ki­ti dvi­ra­ti­nin­kai tai da­ro dar re­to­kai. Ti­krai ra­gi­na­me juos taip pat pa­gal­vo­ti apie sa­vo sau­gu­mą ir va­žiuo­jant dvi­ra­čiu dė­vė­ti šal­mus“, – sa­kė R.Ma­to­nis.

Anot jo, spren­di­mas KET ne­įpa­rei­go­ti, o tik re­ko­men­duo­ti vi­siems dvi­ra­ti­nin­kams dė­vė­ti šal­mą va­žiuo­jant ke­liu 2008 m. pri­im­tas po dis­ku­si­jų Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos po­sė­džiuo­se, vie­šo­jo­je erd­vė­je, su­si­ti­ki­muo­se su dvi­ra­ti­nin­kų bend­ruo­me­ne. Įver­ti­nus vi­sų pu­sių iš­sa­ky­tus ar­gu­men­tus, at­siž­vel­gus į tai, kad Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės nor­mos ne­nu­ma­to pri­va­lo­mo šal­mų dė­vė­ji­mo va­žiuo­jant ke­liu, įtvir­tin­tas šiuo me­tu ga­lio­jan­tis KET va­rian­tas.

Gal­vos trau­mos pavojingiausios

Tuo me­tu „Er­go“ drau­di­mo gru­pės Bal­ti­jos ša­ly­se kor­po­ra­ty­vi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos di­rek­to­rė Li­na Ja­ku­čio­nie­nė pa­žy­mi, kad au­gant sau­gaus va­žia­vi­mo dvi­ra­čiu kul­tū­rai, šal­mai taip pat tam­pa ne­ats­ki­ria­mu dvi­ra­ti­nin­kų at­ri­bu­tu.

„Sau­gu­mu be­si­rū­pi­nan­čių ir šal­mą bei ki­tas ap­sau­gos prie­mo­nes sa­vo no­ru pa­si­ren­kan­čių dvi­ra­ti­nin­kų pa­sta­rai­siais me­tais ša­ly­je ti­krai dau­gė­ja, nors jų dar ir nė­ra dau­gu­ma. Šie žmo­nės jau pui­kiai su­pran­ta, kad sa­vo sau­gu­mu rei­kia rū­pin­tis ne­prik­lau­so­mai nuo to, ar tai da­ry­ti juos įpa­rei­go­ja vie­na ar ki­ta ke­lių eis­mo tai­syk­lių nuo­sta­ta. Tą kiek­vie­nais me­tais ma­to­me ir dau­gy­bę dvi­ra­čių en­tu­zias­tų su­trau­kian­čio „Ve­lo­ma­ra­to­no“ me­tu. Jį ly­din­čios įvai­rios su sau­gu­mu su­si­ju­sios ini­cia­ty­vos taip pat su­lau­kia di­de­lio dė­me­sio, o daž­nam dvi­ra­čio my­lė­to­jui šal­mas yra toks pat sa­vai­me su­pran­ta­mas da­ly­kas, kaip ge­rai vei­kian­tys dvi­ra­čio stab­džiai ar at­švai­tas“, – tei­gė L.Ja­ku­čio­nie­nė.

Gat­vė­se šal­mai ne kar­tą gel­bė­jo dvi­ra­ti­nin­kus nuo rim­tų su­ža­lo­ji­mų ar ne­tgi mir­ties. Re­mian­tis drau­di­mo bend­ro­vės duo­me­ni­mis, bū­tent gal­vos trau­mos dvi­ra­ti­nin­kams yra vie­nos daž­niau­sių pa­si­tai­kan­čių, o kar­tu ir pa­vo­jin­giau­sių.

Žu­vo trys dviratininkai

Drau­di­kų at­sto­vei an­tri­no ir R.Ma­to­nis. Jo tei­gi­mu, at­si­ti­kus ne­lai­mei, šal­mas ap­sau­go nuo rim­tų su­ža­lo­ji­mų. Pa­vyz­džiui, nu­kri­tus ant gal­vos, ver­čian­tis nuo dvi­ra­čio, įva­žia­vus į grio­vį, su­si­dū­rus su au­to­mo­bi­liu ar kliū­ti­mi šal­mas ga­li net tik ap­sau­go­ti nuo rim­tes­nių trau­mų, bet ir iš­gel­bė­ti gy­vy­bę.

„Vis tik rei­kė­tų pa­brėž­ti, kad vien šal­mo no­rint ke­ly­je iš­veng­ti su­ža­lo­ji­mų ne­pa­kan­ka. Sie­kiant va­žiuo­ti sau­giai prie dvi­ra­čio vai­ro pri­va­lu vi­suo­met bū­ti at­sar­giam ir dė­me­sin­gam, lai­ky­tis vi­sų ke­lių eis­mo tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mų“, – pa­žy­mė­jo R.Ma­to­nis.

Šiuo me­tu KET nu­ma­to­ma, kad šal­mą va­žiuo­da­mi ke­liu dvi­ra­čiu pri­va­lo dė­vė­ti as­me­nys iki 18 me­tų am­žiaus. Ki­tiems dvi­ra­ti­nin­kams taip pat re­ko­men­duo­ja­ma tai da­ry­ti. Be to, šal­mus dė­vė­ti tu­ri ir dvi­ra­čiu ve­ža­mi jau­nes­ni nei 18 me­tų am­žiaus ke­lei­viai.

Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos duo­me­ni­mis, per pir­muo­sius pen­kis šių me­tų mė­ne­sius eis­mo įvy­kių, ku­rių me­tu au­to­mo­bi­liai su­si­dū­rė su dvi­ra­ti­nin­kais, fik­suo­ta 3 proc. dau­giau nei per tą pa­tį lai­ko­tar­pį per­nai. Iš vi­so iki bir­že­lio mė­ne­sio šie­met jau re­gis­truo­ta 60 to­kių įvy­kių. Trys iš jų pa­si­bai­gė dvi­ra­ti­nin­ko mir­ti­mi.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
absdfg  78.56.137.64 2016-06-30 19:29:45
Prie šalmo dar reikėtų kelių bei alkūnių apsaugos. Kur viską pirkti? Paklausiau dviračių parduotuvėje, tai tik pakraipė pečius. Nežinojo.
0 1  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami