Šaltis dažniau verčia vairuotojus kreiptis pagalbos

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-01-22 11:05
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-01-22 11:05
Nuo šalčio nusilpę akumuliatoriai ne vienas vairuotojui ilgam sugadina nuotaiką.  Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Ne gy­vy­bės drau­di­mo bend­ro­vė BTA pir­mą­ją žie­mos da­lį fik­sa­vo 147 tech­ni­nės pa­gal­bos iš­kvie­ti­mo at­ve­jus. Tai be­ne penk­ta­da­lis to­kių iš­kvie­ti­mų per vi­sus 2014 me­tus. Dau­giau­siai pa­gal­bos krei­pė­si dėl iš­si­kro­vu­sio aku­mu­lia­to­riaus bei ne­be­tin­ka­mo eksp­loa­tuo­ti au­to­mo­bi­lio po ava­ri­jos.

„Nors šią žie­mą šal­tų die­nų bu­vo pa­ly­gin­ti ne­daug, vos spus­te­lė­jęs šal­tu­kas jau spė­jo su­kel­ti ne­ma­žai ne­ma­lo­nu­mų vai­ruo­to­jams. Kaip įpras­ta žie­mos mė­ne­siais, daž­niau­siai ge­do aku­mu­lia­to­riai. Daug vai­ruo­to­jų kvie­tė tech­ni­nę pa­gal­bą pa­te­kę į eis­mo įvy­kius, po ku­rių to­liau pa­tys eksp­loa­tuo­ti au­to­mo­bi­lio ne­be­ga­lė­jo. Ma­no­me, kad šį mė­ne­sį iš­kvie­ti­mų dėl šios prie­žas­ties dar pa­dau­gės, nes oro są­ly­gos la­bai per­mai­nin­gos ir ne­pa­lan­kios vai­ruo­to­jams“, – tei­gia BTA Skam­bu­čių cen­tro va­do­vė Ana Šur­pic­ka­ja.

Pa­sak Skam­bu­čių cen­tro va­do­vės, ne­ma­žai klien­tų per­nai gruo­dį krei­pė­si ir dėl ge­ne­ra­to­riaus ge­di­mų, įvai­rių va­rik­lio vei­ki­mo su­tri­ki­mų bei pra­kiu­ru­sių pa­dan­gų. Kiek re­čiau – dėl elek­tros lai­dų ins­ta­lia­ci­jos ir ku­ro fil­trų ge­di­mų. Pa­si­tai­kė pa­gal­bos pra­šy­mų ir pa­si­bai­gus trans­por­to prie­mo­nės ku­rui.

Tech­ni­nės pa­gal­bos ke­ly­je at­sto­vo UAB „Al­tas as­sis­tan­ce“ ope­ra­ci­jų va­do­vas Ig­nas Kra­saus­kas pa­an­tri­no, kad vos pa­spau­dus pir­mam šal­tu­kui pa­žy­ra iš­kvie­ti­mai dėl elek­tros, ku­ro sis­te­mų ge­di­mų. Dy­ze­li­nių au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kai daž­niau­siai nu­ken­čia, nes vai­ruo­to­jai ne­re­tai te­be­nau­do­ja va­sa­ri­nį dy­ze­li­ną. To­dėl va­rik­liai ne­už­si­ve­da, ku­ras su­tirš­tė­ja ir už­kem­ša ku­ro sis­te­mą, fil­trus. Ki­ta daž­na prob­le­ma – nu­sė­dęs, iš­si­kro­vęs aku­mu­lia­to­rius. Su šia bė­da tvar­ky­tis vėl­gi daž­niau ten­ka dy­ze­li­nių nei ben­zi­ni­nių va­rik­lių au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jams. Dėl sli­džios ke­lio dan­gos te­ko ne­ma­žai au­to­mo­bi­lių trauk­ti iš grio­vių.

Pa­sak I. Kra­saus­ko, daž­niau­siai įmo­nės dar­buo­to­jai ga­ben­da­vo leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį iki ser­vi­so ar sau­go­ji­mo aikš­te­lės, to­kia pa­slau­ga su­da­rė dau­giau kaip 60 proc. vi­sų gruo­džio mėn. iš­kvie­ti­mų. Kiek ma­žiau, 30 proc., su­da­rė pa­gal­bos ke­ly­je užk­lau­sos. Taip pat pa­si­tai­kė at­ve­jų, kai rei­kė­jo iš­kvies­ti tak­si ar su­teik­ti pa­kai­ti­nį au­to­mo­bi­lį, kar­tą te­ko or­ga­ni­zuo­ti ir ap­gy­ven­di­ni­mą.

A. Šur­pic­ka­ja, BTA skam­bu­čių cen­tro va­do­vė, pa­ste­bi, kad daž­niau krei­pia­si klien­tai vy­rai: jų skam­bu­čiai su­da­ro apie 70 proc. vi­sų krei­pi­mų­si. Dau­giau­siai skam­bi­na sos­ti­nės gy­ven­to­jai, kiek ma­žiau – iš Kau­no ir Klai­pė­dos. Bend­ro­vė su­lau­kė skam­bu­čių ir iš ke­liau­jan­čių už­sie­ny­je.

Pa­sak A. Šur­pic­ka­jos, daž­niau­siai nu­ken­tė­ju­sie­ji krei­pia­si ry­te tarp 7-10 val. (be­ne treč­da­lis skam­bu­čių), nuo 10 iki 13 val. su­lau­kia­ma 25 proc. skam­bu­čių. Ki­tas po­pu­lia­rus pa­gal­bos ke­ly­je me­tas – nuo 15 iki 18 val. (17 proc.).

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami