Šalyje įsisiautėjo automobilių padegėjai

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-09-23 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-09-23 06:00
Automobiliai neretai padegami tyčia ir iš paprasčiausio pavydo, kad kaimynas turi geresnę mašiną. Reuters/Scanpix nuotrauka
Lie­tu­vo­je šie­met pa­dau­gė­jo ne tik ava­ri­jų ir žū­čių ke­liuo­se, bet ir trans­por­to prie­mo­nių gais­rų. At­ro­do, dėl to su­tri­kę ir at­sa­kin­gų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų va­do­vai, ir drau­di­kai – jie ne­daug ką ga­li pa­sa­ky­ti, ko­dėl rau­do­na­sis gai­dys vis smar­kiau nai­ki­na ma­ši­nas.

Į blo­gė­jan­čią trans­por­to prie­mo­nių gais­rų sta­tis­ti­ką LŽ dė­me­sį at­krei­pė au­to­mo­bi­lių en­tu­zias­tas iš Kau­no Ri­mas Brun­dza. Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to (PAGD) dien­raš­čiui pa­teik­ti duo­me­nys bent iš da­lies pa­tvir­ti­no skai­ty­to­jo tu­ri­mą in­for­ma­ci­ją. Pa­sak de­par­ta­men­to, 2009 me­tais bu­vo už­fik­suo­ti 1356, 2010-ai­siais - 1224, 2011-ai­siais - 1221, 2012-ai­siais - 1176, 2013 me­tais - 1109, iki šių me­tų rug­sė­jo 11 die­nos – 840 trans­por­to prie­mo­nių gais­rų.

Iš pir­mo žvilgs­nio su­nku įžvelg­ti ne­igia­mą po­ky­tį. Vaiz­das pa­si­kei­čia, kai su­skai­čiuo­ji, kiek gais­rų vi­du­ti­niš­kai te­ko vie­nam me­tų mė­ne­siui. Aiš­kė­ja, kad iki pra­ėju­sių me­tų šis ro­dik­lis aki­vaiz­džiai ma­žė­jo. 2009-ai­siais vie­nam mė­ne­siui te­ko vi­du­ti­niš­kai 113, 2010-ai­siais ir 2011-ai­siais – 102, 2012-ai­siais – 98, 2013 me­tais – 92 gais­rai. Ta­čiau 2014-ai­siais šis ro­dik­lis vėl šok­te­lė­jo - iki 105.

R. Brun­dza at­krei­pė dė­me­sį ir į pa­di­dė­ju­sį ty­či­nių pa­de­gi­mų skai­čių. Per­nai per mė­ne­sį jų bu­vo re­gis­truo­ta vi­du­ti­niš­kai 13,8, o šie­met – 15,4.

Ug­nis nai­ki­na senienas

PAGD Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo ir ana­li­zės sky­riaus ve­dė­ja Vi­da Šmi­gels­kie­nė dien­raš­čiui LŽ ma­lo­niai pa­tei­kė duo­me­nis apie trans­por­to prie­mo­nių gais­rus. Iš V. Šmi­gels­kie­nės at­siųs­tos sta­tis­ti­kos aiš­kė­ja, kad ty­či­niai pa­de­gi­mai yra an­tra pa­gal daž­nu­mą trans­por­to prie­mo­nių gais­rų prie­žas­tis.

Pir­ma – ma­ši­nų elek­tros įran­gos ge­di­mai. 2012 me­tais dėl šios prie­žas­ties ki­lo 576, 2013-ai­siais - 585, iki šių me­tų rug­sė­jo 11 die­nos - 372 gais­rai. Ati­tin­ka­mais me­tais pik­ta­va­liai ty­čia su­kė­lė 185, 166 ir 116 gais­rų. Sa­vai­me daž­niau­siai už­si­de­ga se­nos, tech­niš­kai ne­tvar­kin­gos trans­por­to prie­mo­nės, o tarp ty­čia pa­deg­tų ma­ši­nų pa­si­tai­ko ir vi­siš­kai nau­jų.

PAGD par­ei­gū­nai ne kar­tą ir ne du yra įspė­ję vai­ruo­to­jus, kad šie, no­rė­da­mi iš­veng­ti ne­ty­či­nių gais­rų, pri­va­lo nuo­lat rū­pin­tis tech­ni­ne au­to­mo­bi­lio būk­le: re­gu­lia­riai ti­krin­ti, ar ne­su­si­dė­vė­ję, ne­nu­de­gę lai­dai, ar ne­pra­ra­do san­da­ru­mo du­jų iš­me­ti­mo ir de­ga­lų tie­ki­mo sis­te­mos. Taip pat bū­ti­na ste­bė­ti, ar sklan­džiai vei­kia va­rik­lis, ar šva­rus jo sky­rius, nes de­gių skys­čių ma­ši­no­je ne­trūks­ta, o jiems už­si­lieps­no­ti nuo karš­to mo­to­ro – vie­nas juo­kas.

De­ja, nie­kas ne­duo­da pa­ta­ri­mų, kaip ap­si­sau­go­ti nuo ty­či­nių pa­de­gė­jų.

Ma­nia­ko pėdsakas

Nau­jau­sias ga­li­mas ty­či­nis pa­de­gi­mas, apie ku­rį pra­ne­šė Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas, už­fik­suo­tas už­va­kar, sek­ma­die­nį. Tos die­nos ry­tą, maž­daug 3 va­lan­dą, vie­na­me Pa­sva­lio ra­jo­no Mi­ko­liš­kio kai­mo kie­me už­si­lieps­no­jo 1995 me­tais ga­min­tas „Volks­wa­gen Golf“. Jis pri­klau­so vie­tos 24-erių gy­ven­to­jui. Ap­de­gė ir ša­lia sto­vė­jęs try­li­kos me­tų „Al­fa Ro­meo 166“.

Remigijus Rudminas.

Šie­met be­ne pa­slap­tin­giau­sia au­to­mo­bi­lių ty­či­nių pa­de­gi­mų se­ri­ja įvyk­dy­ta Se­do­je (Ma­žei­kių r.). Dviem at­ve­jais lieps­no­jo nau­do­ti pra­ban­gūs BMW li­mu­zi­nai. Pir­mas jų, pri­klau­sęs aš­tuo­nio­lik­me­čiui Se­dos gy­ven­to­jui, de­gė ba­lan­džio 21-ąją. BMW bu­vo pa­deg­tas pa­čia­me Se­dos cen­tre, prie baž­ny­čios esan­čio­je au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je. Per gais­rą iš­de­gė ma­ši­nos sa­lo­nas, sto­gas, va­rik­lio dang­tis. Ap­de­gė ir ša­lia sto­vė­ju­sio au­to­mo­bi­lio, pri­klau­san­čio tam pa­čiam sa­vi­nin­kui, veid­ro­dė­lis.

To­je pa­čio­je vie­to­je bu­vo pa­deg­tas dar vie­no se­diš­kio BMW 525. Tel­šių aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (VPK), ku­riam pa­val­dus ir Ma­žei­kių ra­jo­nas, vir­ši­nin­kas Re­mi­gi­jus Rud­mi­nas dien­raš­čio LŽ žur­na­lis­tui pri­pa­ži­no, kad abu įvy­kiai iki šiol nė­ra iš­tir­ti. „Aiš­ki­na­mės, kas ten nu­ti­ko. Ar ga­lė­jo veik­ti ma­nia­kiš­kų po­lin­kių pa­de­gė­jas? Kol ne­iš­tir­ta, su­nku pa­sa­ky­ti“, - tvir­ti­no par­ei­gū­nas.

Ker­ši­ja ge­riau gyvenantiesiems

Pa­sak R. Rud­mi­no, bent jau jo va­do­vau­ja­mo­je aps­kri­ty­je dau­giau­sia ty­či­nių gais­rų su­ke­lia­ma sie­kiant ker­šy­ti. Pa­vyz­džiui, dėl to, kad kai­my­nas įsi­gi­jo ge­res­nę ma­ši­ną, nei tu­ri pik­ta­va­lis.

„Daž­nai ty­či­niai pa­de­gi­mai įvyk­do­mi iš chu­li­ga­niš­kų pa­ska­tų, to­dėl la­bai su­nku, o kar­tais ir vi­sai ne­įma­no­ma at­sek­ti ry­šį tarp pa­de­gė­jų ir nu­ken­tė­ju­sių­jų. Pa­de­gė­jais ma­nia­kais pa­pras­tai tam­pa ne­adek­va­tūs nar­ko­ma­nai. Jie ret­sy­kiais „ap­lan­ko“ tai vie­ną, tai ki­tą kraš­tą“, - kal­bė­jo Tel­šių VPK va­do­vas.

R. Rud­mi­nas tei­gė ne­at­si­me­nąs, ka­da jų kraš­te vers­li­nin­kų au­to­mo­bi­lius de­gi­no re­ke­ti­nin­kai ar­ba ka­da „rau­do­na­sis gai­dys“ bū­da­vo pa­lei­džia­mas ant ma­ši­nų dėl lai­ku ne­grą­žin­tų sko­lų. „Pas­ta­rai­siais me­tais to­kių vei­kų ti­krai ne­fik­suo­ja­me. Ta­čiau pa­si­tai­kė, kai au­to­mo­bi­liai bu­vo ty­čia pa­de­ga­mi sie­kiant ne­tei­sė­tai gau­ti drau­di­mo iš­mo­kas, prieš tai apd­rau­dus trans­por­to prie­mo­nes kas­ko drau­di­mu“, - pa­brė­žė par­ei­gū­nas.

Per gais­rus su­nai­kin­tų trans­por­to prie­mo­nių skaičius

MetaiSu­nai­kin­ta leng­vų­jų automobiliųSu­nai­kin­ta kro­vi­ni­nių mašinųSu­nai­kin­ta trak­to­rių ir ki­tos spec. technikosSu­nai­kin­ta ke­lei­vi­nių trans­por­to priemonių
2009957675647
2010882574851
2011954605062
2012902656956
2013870585346
2014*635314649

*I­ki rug­sė­jo 11 die­nos.

Šal­ti­nis: PAGD

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (6)
skersas  84.46.251.37 2014-09-26 21:38:45
Pasidomėkit kam priklausė automobiliai,arba kokias pareigas užima savininkas,už kokias lėšas nupirkta ir viskas aišku...firmų savininkai važinėja su x6,vadybininkai su firmos naujom vektrom,vianais,buhalterės jukais.darbininkai 2;3golfais...kas ka api...nėja!kyla klausimų.....?
0 0  Netinkamas komentaras
Bratkai  213.252.196.2 2014-09-23 16:36:07
kur tuos paketus rasti?
0 0  Netinkamas komentaras
bratka  193.219.163.165 2014-09-23 10:57:17
Akį užmetus matyti, kad degančių automobilių kietkis nedidėja. Įdomu, ką parodytų statistiniai skaičiavimai? Žurnaliste, pasidomėk. Yra programinių paketų statistiniams skaičiavimams.
0 0  Netinkamas komentaras
Jules  78.56.245.254 2014-09-23 09:46:54
Socialinė atskirtis, skurdas, begalinis išnaudojimas, oligarchų siautėjimas ir vaikų teisės jau duoda savo rezultatus politkorektikams ir bailiams tautiečiams, bijantiems pasakyti savo nuomonę ir būti solidariems bei vieningiems - kartu ginti savo Tėvynę, turtą ir šeimą.
0 0  Netinkamas komentaras
eglė  213.252.196.2 2014-09-23 09:15:14
Pastabėlė žurnalistui: V. Šmigelskienė - viena padoriausių ir darbščiausių komunikacijos specialisčių tarp valstybės įmonių darbuotojų. Tikrai tai ne tas žmogus, kurį reikėtų kritikuoti.
0 0  Netinkamas komentaras
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
NA­TO ne­prik­lau­san­ti Šve­di­ja pri­si­dės prie Lat­vi­jo­je įsi­kū­ru­sios Al­jan­so stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos kom­pe­ten­ci­jos cen­tro (STRAT­COM) veik­los, Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne pa­di­dė­jus įtam­pai su Ru­si­ja, penk­ta­die­nį [...]
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni par­eiš­kė, kad yra itin svar­bu, kad Jung­ti­nės ty­rė­jų gru­pė (JTG) ga­lė­tų užbaigti sa­vo dar­bą [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te an­trą per­ga­lę iš ei­lės iš­ko­vo­jo Pa­sva­lio „Pie­no žvaigž­dės“. Pa­sva­lie­čiai na­muo­se 71:59 (12:20, 24:12, 9:14, 26:13) įveikė „Šiau­lių“ ko­man­dą, [...]
Šeš­ta­die­nį vy­ko vie­nin­te­lės Lie­tu­vos „Vi­vus.lt“ rankinio ly­gos rung­ty­nės.
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami